Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12

ĐỀ KIỂM TRA 15'

Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết câu lệnh nào sau đây là đúng

 a) Begin: b) Begin; c) Begin d) Begin

 A:=1; A:=1; A:=1; A:=1;

 B:=3; B:=3; B:=3; B:=3;

 End; End; End: End;

Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng

A. Type 1chieu = array[1.100] of char;

B. Type mang = array[1-100] of char;

C. Type mang1c = array (1.100) of char;

D. Type mang1c = array[1.100] of char.

 

doc 2 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 28/11/2017 Lượt xem 1185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 15'
Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết câu lệnh nào sau đây là đúng
	a) Begin:	b) Begin;	c) Begin	d) Begin
	 A:=1;	 A:=1;	 A:=1;	 A:=1;
	 B:=3;	 B:=3;	 B:=3;	 B:=3;
	 End;	 End;	 End:	 End;
Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng
A. Type 1chieu = array[1..100] of char;
B. Type mang = array[1-100] of char;
C. Type mang1c = array (1..100) of char;
D. Type mang1c = array[1..100] of char.
Câu 3. Trong Ngôn ngữ lập trình Pascal, với khai báo mảng A: Array[1..100,1..100] of Integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như sau:
A. A[i], [j] B. A[i] [j] C. A[i;j] D. A[i,j]
Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình nhập dữ liệu của mảng một chiều A, để các phần tử hiển thị như trong cửa sổ chương trình ta viết lệnh như sau.
A. Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
B. Write('A[i]='); Readln(A[i]);
C. Write('A['i']='); Readln(A[i]);
D. Write("A[",i,"]="); Readln(A[i]).
Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các việc sau (A là mảng có N phần tử);
 S:=0;
 For i:=1 to N do S:= S + A[i];
A. Tính tổng của các phần tử của mảng A;
B. In ra màn hình của mảng A;
C. Đếm số phần tử của mảng A;
D. Không thực hiện việc nào trong 3 việc trên.
Câu 6: Trong các khai báo sau, cách khai báo nào đúng?
 a. var hoten: string[26]; b. var string: hoten;
 c. var string: hoten[26]; d. var string: “hoten”
Câu 7. Thủ tục Insert(s1,s2,ab) có ý nghĩa như thế nào?
 a.chèn xâu s2 vào xâu s1 bắt đầu từ vị trí ab
 b.chèn xâu s1 vào xâu s2, bắt đầu ở vị trí ab;
 c. chèn xâu s1 vào xâu s2
 d. chèn xâu s2 vào xâu s1
Câu 8. Trong pascal để xoá kí tự đầu tiên của xâu ta làm như thế nào?
 a. delete(s,1,1); b. delete(s,1,a);
 c. delete(s,length(s),1); d. delete(s,1,length(s));
Câu 9:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal đoạn chương trình sau làm công việc gì:
I := Pos(‘ ‘,S); {‘ ‘là 2 dấu cách}
While I 0 do
Begin 
Delete(X,I,1);
I := Pos(‘ ‘,X);
End;
Xóa tất cả các dấu cách trong xâu X;
Xóa tất cả các dấu cách ph ía bên tr ái c ủa x âu X
 Xóa tất cả các dấu cách phía bên ph ải c ủa x âu X
Xóa tất cả các dấu cách ở hai đầu c ủa x â u X
C âu 10:
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, biến X có giá trị là gì:
S := ‘Hoang anh Tuan’;
X:=’’;
I:=length(S);
While S[I]’’ do 
Begin 
X:=X+S[I];
I:=I-1;
End;
Xâu rỗng;
‘Hoang’
‘Anh’
‘Tuan’
C âu 11:
Trong ngôn ngữ l ập trình Pascal đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì;
D:=0;
For I:=1 to Length(S) do
If S[I]=’’ then d:=d+1;
Xóa đi tất cả các dấu cách trong xâu 
đ ếm số dấu cách trong câu
đ ếm số ký tự trong xâu
Xóa đi các kí tự số 
Phương án trả lời
Họ và tên:..Lớp:.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra 15.doc