Bài thuyết trình Công dân - Công dân với các quyền dân chủ

Bài thuyết trình Công dân - Công dân với các quyền dân chủ

I. Các quyền tự do cơ bản của công dân

II. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

III. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

IV. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

 

ppt 25 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 1385Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài thuyết trình Công dân - Công dân với các quyền dân chủ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦI. Các quyền tự do cơ bản của công dânII. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dânIII. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dânIV. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Bài thuyết trình Công dân1. Khaùi nieäm quyeàn khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daânQuyeàn khieáu naïi, toá caùo laø quyeàn daân chuû cô baûn cuûa coâng daân ñöôïc quy ñònh trong hieán phaùp, laø coâng cuï ñeå nhaân daân thöïc hieän daân chuû tröïc tieáp trong nhöõng tröôøng hôïp caàn baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân , toå chöùc bò haønh vi traùi phaùp luaät xaâm haïi . Quyeàn khieáu naïi laø quyeàn của công dân, cô quan, toå chöùc ñöôïc ñeà nghò cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thaåm quyeàn xem xeùt laïi haønh vi haønh chính khi coù caên cöù cho raèng haønh vi ñoù traùi phaùp luaät, xaâm phaïm quyeàn , lôïi ích cuûa coâng daân .Quyeàn toá caùo laø quyeàn CD ñöôïc pheùp baùo cho cô quan , toå chöùc ,caù nhaân coù thaåm quyeàn veà haønh vi vi phaïm PL cuûa baát cöù cô quan , toå chöùc, caù nhaân naøo gaây thieät haïi hoaëc ñe doaï ñeán lôïi ích cuûa NN , quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, cô quan, toå chöùc Ví duï: Moät coâng daân A göûi ñôn khieáu naïi tôùi oâng hieäu tröôûng tröôøng X veà vieäc oâng hieäu tröôûng ñaõ töø choái nhaän con cuûa coâng daân A vaøo tröôøng maëc duø con coâng daân A ñaõ coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän vaø coâng daân A ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû thuû tuïc hoà sô theo quy ñònh cuûa nhaø tröôøng.Sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo là gì???+ Gioáng nhau:  Coù theå coù söï vi phaïm phaùp luaät Coù söï phaùt hieän vieäc cho laø vi phaïm phaùp luaät Coù chuû theå phaùt hieän Coù chuû theå bò cho laø vi phaïm phaùp luaät Coù theå coù thieät haïi veà tinh thaàn vaø vaät chaátKhác nhauKhiếu nạiTrong haønh chính vaø hình söï Tố cáo Mục đíchKhoâi phuïc lôïi ích cuûa ngöôøi khieáu naïiPhaùt hieän, ngaên chaën vieäc laøm traùi phaùp luaät, xaâm haïi tôùi quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa nhaø nöôùc, toå chöùc vaø coâng daân.Đối tượngChuû theå khieáu naïi vaø chuû theå coù lôïi ích bò xaâm phaïm laø moätChuû theå khieáu naïi coù theå laø cô quan, toå chöùc Chuû theå toá caùo vaø chuû theå coù lôïi ích xaâm phaïm coù theå khoâng phaûi laø moät.Chuû theå toá caùo chæ coù theå laø coâng daân Thủ tụcNgöôì khieáu naïi göûi ñôn khieáu naïi laàn ñaàu ñeán chính ngöôì, cô quan, toå chöùc coù quyeát ñònh hoaëc haønh vi bò khieáu naïi.Ngöôøi toá caùo göûi ñôn toá caùo tôùi ngöôøi ñöùng ñaàu (hoaëc cô quan caáp treân) cô quan toå chöùc coù thaåm quyeàn quaûn lyù ngöôì bò toá caùo (hoaëc cô quan toå chöùc bò toá caùo) Lĩnh vựcChæ trong lónh vöïc haønh chính 2.Noäi dung quyeàn khieáu naïi , toá caùo cuûa coâng daân A. Ngöôøi coù quyeàn khieáu naïi , toá caùo: Ngöôøi khieáu naïi : moïi caù nhaân, toå chöùc coù quyeàn khieáu naïi. Ngöôøi toá caùo : Chæ coù coâng daân coù quyeàn toá caùo B.Ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïiGiaûi quyeát khieáu naïi laø vieäc xaùc minh, keát luaän vaø ra quyeát ñònh giaûi quyeát cuûa ngưôøi giaûi quyeát khieáu naïi.  Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi laø cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi theo quy ñònh cuûa Luaät Khieáu naïi, toá caùo, ñoù laø:  Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi haønh chính bò khieáu naïi  Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan caáp treân tröïc tieáp cuûa cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi haønh chính bò khieáu naïi Chuû tòch Uyû ban nhaân daân caáp Tænh, Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang boä, Toång thanh tra Chính Phuû, Thuû töôùng Chính phuû. Ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát toá caùoGiaûi quyeát toá caùo laø vieäc xaùc minh, keát luaän veà noäi dung toá caùo vaø vieäc quyeát ñònh xöû lí cuûa ngưôøi giaûi quyeát toá caùo. Ngöôøi giaûi quyeát toá caùo laø cô quan, toå chöùc, caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi quyeát toá caùo theo quy ñònh cuûa Luaät Khieáu naïi, toá caùo, ñoù laø:  Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc, coù thaåm quyeàn quaûn lyù ngöôøi bò toá caùo Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc caáp treân cuûa cô quan, toå chöùc bò toá caùo; Chaùnh thanh tra caùc caáp, Toång thanh tra Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû. Caùc cô quan toá tuïng (ñieàu tra, kieåm saùt, toaø aùn ) giaûi quyeát - Neáu haønh vi bò toá caùo coù daáu hieäu toäi phaïm hình söï.  Quy trình khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo:*Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi: ­ Böôùc 1: Ngöôøi khieáu naïi noäp ñôn khieáu naïi ñeán caùc cô quan , toå chöùc ,caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïiC. Quy trình khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo:*Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi:­ Böôùc 2 : Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi xem xeùt giaûi quyeát khieáu naïi theo thaåm quyeàn vaø trong thôøi gian do luaät quy ñònh.C. Quy trình khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo:*Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi:­ Böôùc 3 : Neáu ngöôøi khieáu naïi ñoàng yù vôùi keát quaû giaûi quyeát thì quyeát ñònh cuûa ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi coù hieäu löïc thi haønh. Neáu ngöôøi khieáu naïi khoâng ñoàng yù thì hoï coù quyeàn löïa choïn moät trong hai caùch: hoaëc tieáp tuïc khieáu naïi leân ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chính caáp treân,hoaëc kieän ra Toaø Haønh chính thuoäc Toaø aùn nhaân daân giaûi quyeát .C. Quy trình khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo:*Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi:­ Böôùc 4 : Ngöôøi giaûi quyeát khieáu naïi laàn hai xem xeùt, giaûi quyeát yeâu caàu cuûa ngöôøi khieáu naïi. Neáu ngöôøi khieáu naïi vaãn khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát laàn hai thì trong thôøi gian do luaät quy ñònh , coù quyeàn khôûi kieän ra Toaø haønh chính thuoäc Toaø aùn nhaân daân.Quy trình toá caùo vaø giaûi quyeát toá caùo goàm caùc böôùc sau:­ Böôùc 1 : Ngöôøi toá caùo göûi ñôn toá caùo ñeán cô quan , toå chöùc , caù nhaân coù thaåm quyeàn giaûi quyeát toá caùo.­ Böôùc 2 : Ngöôøi giaûi quyeát toá caùo phaûi tieán haønh vieäc xaùc minh vaø giaûi quyeát noäi dung toá caùo.­ Böôùc 3 : Neáu ngöôøi toá caùo coù caên cöù cho raèng vieäc giaûi quyeát toá caùo khoâng ñuùng phaùp luaät hoaëc quaù thôøi gian quy ñònh maø toá caùo khoâng ñöôïc giaûi quyeát thì ngöôøi toá caùo coù quyeàn toá caùo vôùi cô quan, toå chöùc caáp treân tröïc tieáp cuûa ngöôøi giaûi quyeát toá caùo.­ Böôùc 4 : Cô quan toå chöùc, caù nhaân giaûi quyeát toá caùo laàn hai coù traùch nhieäm giaûi quyeát trong thôøi gian luaät quy ñònh.3. Ý nghóa cuûa quyeàn toá caùo, khieáu naïi cuûa coâng daân Laø cô sôû phaùp lí ñeå coâng daân thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû quyeàn coâng daân cuûa mình trong moät xaõ hoäi daân chuû, ñeå baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, ngaên chaën nhöõng vieäc laøm traùi phaùp luaät, xaâm phaïm lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc vaø coâng daân.4. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc vaø coâng daân trong vieäc thöïc hieän caùc neàn daân chuû cuûa coâng daân­ Quoác hoäi ban haønh Hieán phaùp vaø caùc luaät laøm cô sôû phaùp lí vöõng chaéc cho söï hình thaønh cheá ñoä daân chuû tröïc tieáp vaø daân chuû giaùn tieáp. ­ Chính phuû vaø chính quyeàn caùc caáp toå chöùc thi haønh Hieán phaùp vaø phaùp luaät. ­ Toøa aùn vaø caùc cô quan tö phaùp phaùt hieän kòp thôøi vaø xöû lí nghieâm minh nhöõng vi phaïm phaùp luaät.a) Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc4. Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc vaø coâng daân trong vieäc thöïc hieän caùc neàn daân chuû cuûa coâng daân Thöïc hieän quyeàn daân chuû töùc laø thöïc thi quyeàn cuûa ngöôøi laøm chuû nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi. Muoán laøm moät ngöôøi chuû toát thì tröôùc tieân caàn coù yù thöùc ñaày ñuû veà traùch nhieäm laøm chuû. b) Traùch nhieäm cuûa coâng daânThe end

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 7 - III.ppt