Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)

Câu 3: (3,0 điểm) “ Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.” (Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCT QG, Hà Nội – 2006, trang 95)

 1. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.

 2. Nêu quan điểm của anh (chị) về chủ trương trên.

 

doc 3 trang Người đăng thuyduong1 Ngày đăng 22/06/2023 Lượt xem 284Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG tỉnh môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Bảng A - Năm học 2007-2008 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò chÝnh thøc
Së GD&§T NghÖ An
 K× thi chän häc sinh giái tØnh
 N¨m häc 2007-2008
M«n thi: gi¸o dôc c«ng d©n líp 12 thpt - b¶ng a
Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1: (5,0 ®iÓm) Anh (chÞ) hiÓu thÕ nµo lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa? Tr×nh bµy chÝnh s¸ch chung ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay.
C©u 2: (4,0 ®iÓm) Cã ý kiÕn cho r»ng: Trong thêi ®¹i më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay, nhÊt lµ khi 	ViÖt Nam ®· gia nhËp WTO th× viÖc kÕ thõa, ph¸t huy nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña tÊt c¶ c¸c d©n téc anh em trong n­íc lµ kh«ng cßn phï hîp.
	 Anh (chÞ) cã ®ång ý víi ý kiÕn trªn kh«ng? V× sao?
C©u 3: (3,0 ®iÓm) “ §æi míi toµn diÖn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao...” (V¨n kiÖn ®¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, NXBCT QG, Hµ Néi – 2006, trang 95)
	 1. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nhiÖm vô cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.
	 2. Nªu quan ®iÓm cña anh (chÞ) vÒ chñ tr­¬ng trªn.
C©u 4: (3,0 ®iÓm) Kû niÖm ngµy thµnh lËp §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh 26/3/2008, chi ®oµn líp 12A tr­êng THPT N tæ chøc täa ®µm víi chñ ®Ò: Vµo ®¹i häc cã ph¶i lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó t×m viÖc lµm vµ ®ãng gãp søc m×nh cho x· héi hay kh«ng? 
 Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh.
C©u 5: (2,0 ®iÓm) Trong giê häc m«n GDCD líp 12, c« gi¸o cho t×nh huèng:
	 Sau mét thêi gian tÝch luü, cuèi n¨m 2007 «ng A quyÕt ®Þnh göi sè tiÒn tiÕt kiÖm lµ 30 triÖu ®ång vµo ng©n hµng N. C¸c con «ng lµ Th¾ng (häc sinh líp 12) vµ Nga (häc sinh líp 9) tranh c·i nhau vÒ viÖc ai cã quyÒn së h÷u sè tiÒn ®ã trong thêi gian «ng A göi tiÕt kiÖm.
	 Nga: QuyÒn së h÷u vÉn thuéc vÒ bè, bè chØ trao cho ng©n hµng quyÒn chiÕm h÷u.
	 Th¾ng: QuyÒn së h÷u vÉn thuéc vÒ bè nh­ng ng©n hµng cã toµn quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t v× ng©n hµng cã quyÒn ®em sè tiÒn ®ã cho vay, thanh to¸n gèc vµ l·i cho nh÷ng ng­êi göi tiÕt kiÖm tr­íc ®ã ®Ó khai th¸c lîi Ých tõ sè tiÒn nµy.
	 ¤ng A: Theo bè th× sè tiÒn 30 triÖu ®ång mµ bè ®· göi thuéc quyÒn së h÷u ng©n hµng N, v× vËy ng©n hµng cã quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông vµ quyÒn ®Þnh ®o¹t sè tiÒn ®ã.
	 Theo anh (chÞ) ý kiÕn nµo ®óng ? V× sao?
C©u 6: (3,0 ®iÓm)Anh( chÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh khi quan s¸t bøc ¶nh sau:
_____HÕt_____
 Hä vµ tªn thÝ sinh:.................................................. Sè b¸o danh:.................
Së GD&§T NghÖ An
 K× thi chän häc sinh giái tØnh
 N¨m häc 2007-2008
H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm ®Ò chÝnh thøc
M«n: gi¸o dôc c«ng d©n líp 12 - b¶ng a
C©u 1: (5,0 ®iÓm)
 Häc sinh ph¶i tr×nh bµy ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:
(0,5 ®iÓm) NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸.
(0,5 ®iÓm) Nªu ®­îc tªn 5 thµnh phÇn kinh tÕ: kinh tÕ nhµ n­íc; kinh tÕ tËp thÓ; kinh tÕ t­ nh©n (c¸ thÓ, tiÓu chñ, t­ b¶n t­ nh©n); kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc, kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa:
(0,5 ®iÓm) thùc hiÖn môc tiªu: D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n.....
(0,5 ®iÓm) ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o.
(0,5 ®iÓm) thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ ®i ®«i víi ph¸t triÓn y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc...
(0,5 ®iÓm) ph¸t huy quyÒn lµm chñ x· héi cña nh©n d©n, b¶o ®¶m vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
(1,0 ®iÓm) ChÝnh s¸ch chung ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña Nhµ n­íc ta hiÖn nay: c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt,b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt...; cïng hîp t¸c, ph¸t triÓn l©u dµi vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh... 
(1,0 ®iÓm). Liªn hÖ t¹i ®Þa ph­¬ng: tån t¹i nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ nµo; quy m« ph¸t triÓn; hiÖu qu¶; viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chung ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ã...
C©u 2: (4,0 ®iÓm)
(0,5 ®iÓm): kh«ng ®ång ý.
Lý do:
(0,5 ®iÓm): di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña tÊt c¶ c¸c d©n téc anh em trong n­íc lµ nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt, tinh thÇn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña tÊt c¶ c¸c d©n téc anh em trong n­íc, ®­îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c.
(0,5 ®iÓm): nªu ®­îc nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ chung cña tÊt c¶ c¸c d©n téc anh em trong n­íc nh­: yªu n­íc, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, qu¶ c¶m kiªn c­êng, th«ng minh cÇn cï s¸ng t¹o...; 
(0,5 ®iÓm) tr©n träng vµ ph¸t huy nh÷ng c¸i tèt ®Ñp vµ cã Ých cña riªng mçi d©n téc nh­: tiÕng nãi, ch÷ viÕt, phong tôc tËp qu¸n...
(0,5 ®iÓm): viÖc kÕ thõa, ph¸t huy nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ lµ mét ®ßi hái mang tÝnh tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ
(0,5 ®iÓm): ...®ã lµ nÒn t¶ng v« cïng quý gi¸, gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi c¸ nh©n vµ toµn d©n téc trong thêi kú héi nhËp hiÖn nay, lµ yÕu tè lµm nªn c¸i riªng, b¶n s¾c cña d©n téc ViÖt Nam trªn thÕ giíi. 
(0,5 ®iÓm): tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc cã th¸i ®é xem th­êng, thêi ¬, ph©n biÖt ®èi xö víi gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc anh em trong n­íc.
(0,5 ®iÓm): Liªn hÖ thùc tÕ hiÖn nay.
C©u 3: (3,0 ®iÓm):
1. (1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ®­îc 3 nhiÖm vô cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: n©ng cao d©n trÝ; ®µo t¹o nh©n lùc; båi d­ìng nh©n tµi.
2. (1,5 ®iÓm): 
(0,5 ®iÓm) Nªu ®­îc mét sè thùc tr¹ng cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thêi gian qua: nhËn thøc; chÊt l­îng; quy m«...cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 
(0,5 ®iÓm) Lµ chñ tr­¬ng ®óng ®¾n, phï hîp víi xu thÕ hiÖn nay, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o...
(0,5 ®iÓm) Liªn hÖ thùc tÕ: ®· ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, cã nhiÒu biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng, thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hai kh«ng trong gi¸o dôc...
C©u 4: (3,0 ®iÓm):
(0,5 ®iÓm): lµ vÊn ®Ò kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña c¸c b¹n trÎ mµ lµ mèi quan t©m cña mçi gia ®×nh, toµn x· héi.
(0,5 ®iÓm): vµo ®¹i häc lµ ­íc m¬ cña tÊt c¶ mäi ng­êi nh­ng kh«ng ph¶i ai còng ®¹t ®­¬c...
(0,5 ®iÓm): vµo ®¹i häc kh«ng ph¶i lµ con ®­êng duy nhÊt...,
(0,5 ®iÓm): nhiÒu ng­êi ®· thµnh c«ng trªn nhiÒu lÜnh vùc cña x· héi kh«ng ph¶i b¾t ®Çu tõ c¸c tr­êng ®¹i häc... 
(0,5 ®iÓm): mçi c¸ nh©n ph¶i dùa trªn n¨ng lùc, së tr­êng, hoµn c¶nh cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh con ®­êng phï hîp, t×m kiÕm vµ t¹o viÖc lµm ®em l¹i thu nhËp hîp ph¸p cho b¶n th©n vµ gia ®×nh...
(0,5 ®iÓm): liªn hÖ b¶n th©n.
C©u 5: (2 ®iÓm)
(1 ®iÓm): ¤ng A ®óng. 
(1 ®iÓm): Gi¶i thÝch ®­îc: Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng N víi «ng A lµ hîp ®ång vay tµi s¶n. Theo ®iÒu 469 Bé luËt D©n sù th× ng©n hµng N trë thµnh chñ së h÷u cña sè tiÒn trong thêi gian «ng A göi tiÕt kiÖm. Khi hÕt thêi h¹n göi tiÕt kiÖm th× ng©n hµng N ph¶i tr¶ cho «ng A c¶ tiÒn gèc vµ tiÒn l·i. 
C©u 6: (3,0 ®iÓm)
Häc sinh tr×nh bµy ®­îc:
(0,5 ®iÓm) lµ h×nh ¶nh thÓ hiÖn 1 thµnh tùu næi bËt cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong thêi gian qua...
(0,5 ®iÓm) ngµy 11.1.2007 ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO.
(0,5 ®iÓm) nªu ®­îc 1 sè nÐt c¬ b¶n vÒ WTO...
(0,5 ®iÓm) thêi c¬ vµ th¸ch thøc khi ViÖt Nam gia nhËp WTO...
(0,5 ®iÓm) quan ®iÓm c¸ nh©n tr­íc sù kiÖn ®ã...
(0,5 ®iÓm) nhiÖm vô cña thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam hiÖn nay: tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, n¨ng ®éng s¸ng t¹o...
HÕt

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_tinh_mon_giao_duc_cong_dan_lop_12_bang_a_nam.doc