Bài giảng Bài 4. Trình chiếu và tạo hiệu ứng

Bài giảng Bài 4. Trình chiếu và tạo hiệu ứng

 Mở tập tin Baitap2.ppt và tạo hiệu ứng văn bản.

 Mở tập tin Baitap3.ppt và tạo hiệu ứng cho các đối tượng.

Thực hiện các yêu cầu sau

Tạo hiệu ứng hình ảnh và âm thanh cho các placeholder, Textbox trong các slide

Thay đổi thứ tự xuất hiện của các hiệu ứng (tùy ý)

Cài đặt các biến cố để hiệu ứng xảy ra cho các các placeholder (như click chuột, nhấn phím hay tự động xảy ra sau một khỏang thời gian cho trước)

Nhấn phím F5 để chạy và xem kết quả sau khi cài đặt

 

ppt 12 trang Người đăng haha99 Ngày đăng 24/02/2018 Lượt xem 415Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Bài 4. Trình chiếu và tạo hiệu ứng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Bài 4. Trình chiếu và tạo hiệu ứng Mở tập tin Baitap2.ppt và tạo hiệu ứng văn bản. Mở tập tin Baitap3.ppt và tạo hiệu ứng cho các đối tượng.Thực hiện các yêu cầu sauTạo hiệu ứng hình ảnh và âm thanh cho các placeholder, Textbox trong các slideThay đổi thứ tự xuất hiện của các hiệu ứng (tùy ý)Cài đặt các biến cố để hiệu ứng xảy ra cho các các placeholder (như click chuột, nhấn phím hay tự động xảy ra sau một khỏang thời gian cho trước)Nhấn phím F5 để chạy và xem kết quả sau khi cài đặt 3/1/2018Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG2GIÁO TRÌNH POWERPOINT ỨNG DỤNG BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMục lụcLàm quen với giao điện PowerPoint.Khởi động MS PowerPoint.Làm việc với tập tin. Làm việc với Slide. Bài thực hành.Nhập nội dung & định dạng.Làm việc với các đối tượng.Tạo hiệu ứng & trình chiếu.Nâng cao.Tóm tắtKhoâng coù vieäc gì khoùChæ sôï loøng khoâng beànÑaøo nuùi vaø laáp bieånQuyeát chí aét laøm neânNguyeãn Baù HoïcXin chàoMicroSoftMicroSoftMicroSoftChúc thành công12

Tài liệu đính kèm:

  • pptTH_4.ppt