Kiểm tra trắc nghiệm THPT môn thi: Vật lí - Ban khoa học tự nhiên (Mã đề thi 192)

Kiểm tra trắc nghiệm THPT môn thi: Vật lí - Ban khoa học tự nhiên (Mã đề thi 192)

Câu 2: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và

một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây

là sai

A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

pdf 4 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra trắc nghiệm THPT môn thi: Vật lí - Ban khoa học tự nhiên (Mã đề thi 192)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Đề thi có 04 trang) 
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT 
Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên 
Thời gian làm bài: 60 phút 
Số câu trắc nghiệm: 40 
 Mã đề thi 192 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................. 
Câu 1: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ( )tu π100sin2220= (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C 
không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất 
tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 460W. B. 172.7W. C. 440W. D. 115W. 
Câu 2: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và 
một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây 
là sai 
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn 
 mạch. 
B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. 
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 
D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện 
 trở R. 
Câu 3: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi 
A. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. B. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. 
C. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. D. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. 
Câu 4: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với 
A. biên độ dao động. B. bình phương biên độ dao động. 
C. li độ của dao động. D. chu kỳ dao động. 
Câu 5: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào 
A. khối lượng quả nặng. B. gia tốc trọng trường. 
C. chiều dài dây treo. D. vĩ độ địa lý. 
Câu 6: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s quay được một góc là 4πrad. Sau 
10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là 
A. 16π (rad). B. 20π (rad). C. 40π (rad). D. 8π (rad). 
Câu 7: Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc góc ω và thời gian t trong 
chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quay quanh một trục cố định? 
A. ω = -2 + 0,5t (rad/s). B. ω = 2 - 0,5t (rad/s). 
C. ω = 2 + 0,5t2 (rad/s). D. ω = -2 - 0,5t (rad/s). 
Câu 8: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100 2 sin100 π t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường 
độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và lệch pha 
3
π so với hiệu điện thế hai đầu 
mạch. Giá trị của R và C là 
A. R = 50 3 Ω và F10C
4
π=
−
. B. R = 
3
50 Ω và F10C
4
π=
−
. 
C. R = 50 3 Ω và F
5
10C
3
π=
−
. D. R = 
3
50 Ω và F
5
10C
3
π=
−
. 
 Trang 1/4 - Mã đề thi 192 
Câu 9: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật 
dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng 
có độ lớn là 
A. 4 (m/s). B. 2 (m/s). C. 6,28 (m/s). D. 0 (m/s). 
Câu 10: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động biến đổi 
A. sớm pha 
4
π so với li độ. B. lệch pha 
2
π so với li độ. 
C. ngược pha với li độ. D. cùng pha với li độ. 
Câu 11: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? 
A. Chiếc điện thoại di động. B. Cái điều khiển ti vi. 
C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Máy thu thanh. 
Câu 12: Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động 
của vật rắn là 
A. quay chậm dần đều. B. quay biến đổi đều. 
C. quay đều. D. quay nhanh dần đều. 
Câu 13: Đơn vị của momen động lượng là 
A. kg.m2/s. B. kg.m2/s2. C. kg.m2. D. kg.m/s. 
Câu 14: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi 
điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng 
A. 1m/s. B. 0,5m/s. C. 2m/s. D. 3m/s. 
Câu 15: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), 
trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng 
là 
A. 334 m/s. B. 100m/s. C. 314m/s. D. 331m/s. 
Câu 16: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà 
của nó 
A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần. 
Câu 17: Một cánh quạt có momen quán tính là 0,2kg.m2, được tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ 
góc 100rad/s. Hỏi cần phải thực hiện một công là bao nhiêu? 
A. 20J. B. 2000J. C. 10J. D. 1000J. 
Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. 
Cuộn dây có r = 10 Ω , =L H
10
1
π ặt vào hai đầu đoạn 
mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị 
hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. 
C R r, L 
NM
A . Đ
Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của 
R và C1 là 
A. R = 40 và Ω F10
3
1 π
−
=C . B. R = 50 Ω và FC . π
3
1
10.2 −=
C. R = 40 Ω và FC π
3
1
10.2 −= . D. R = 50 Ω và FC . π
3
1
10−=
Câu 19: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới 
gắn vật ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao 
động của con lắc được tính bằng công thức 
A. T = 
l
g
∆π2
1 . B. T = 2π l
g
∆ . C. T = 
k
m
π2
1 . D. T = 2π k
m
. 
Câu 20: Có 3 quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là m1, m2 và m3, trong đó m1 = m2 = m. Ba quả cầu trên 
được gắn lần lượt vào các điểm A, B, và C, (với AB = BC) của một thanh thẳng, cứng, có khối lượng 
không đáng kể. Hỏi m3 bằng bao nhiêu thì khối tâm của hệ nằm tại trung điểm BC? 
A. m3 = 4m. B. m3 = m. C. m3 = 2m. D. m3 = 6m. 
 Trang 2/4 - Mã đề thi 192 
Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu 
thức u = 220 2 sinω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu 
thụ cực đại của mạch có giá trị là 
A. 440W. B. 484W. C. 220W. D. 242W. 
Câu 22: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây 
tải điện là 
A. giảm tiết diện của dây. B. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. 
C. chọn dây có điện trở suất lớn. D. tăng chiều dài của dây. 
Câu 23: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là 
A. 
2C
W
2
0Q= . B. 
L
W
2
0Q= . C. 
C
W
2
0Q= . D. 
2L
W
2
0Q= . 
Câu 24: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng 
của dòng điện trong mạch là 
A. I = 2I0. B. 2
0II = . C. 
2
0II = . D. I = I0 2 . 
Câu 25: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao 
động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, 1, 2,... có giá trị là ± ±
A. 2 1
1
2
d d k λ⎛ ⎞− = +⎜ ⎟⎝ ⎠ . B. 2 1 2d d kλ− = . 
C. 2 1d d kλ− = . D. 2 1 2d d k
λ− = . 
Câu 26: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên 
độ A (hay xm), li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là 
A. . B. 2222 vxA ω+= 2
2
22
ω
xvA += . C. 2
2
22
ω
vxA += . D. . 2222 xvA ω+=
Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. 
Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện 
trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch 
u=200sin100 t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của 
cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị 
cực đại là 
π
R L 
C 
A. I = 2A. B. AI
2
1= . C. I = 0,5A. D. I = 2 A. 
Câu 28: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là 
A. 2L. B. L/4. C. L. D. L/2. 
Câu 29: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và 
T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc 
nói trên là 
A. 2,5s. B. 5,0s. C. 3,5s. D. 4,0s. 
Câu 30: Một mạch dao động có tụ điện F10.2 3−= πC và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động 
điện từ trong mạch bằng 500Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị là 
A. H10
3
π
−
. B. H
2
10 3
π
−
. C. H . D. 10.5 4− H
500
π . 
Câu 31: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao 
động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 
A. 2m. B. 1,5m. C. 0,5m. D. 1m. 
 Trang 3/4 - Mã đề thi 192 
Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 
F10
3
π
−
=C mắc nối tiếp. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện 
uc = 50 2 sin(100 π t - 4
3π ) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
A. i = 5 2 sin(100 t - π
4
π ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 
C. i = 5 2 sin(100 π t - 
4
3π ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t + 
4
3π ) (A). 
Câu 33: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng 
điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là 
A. 
0
02
I
Q
T π= . B. LCT π2= . C. 002 IQT π= . D. 
0
02
Q
I
T π= . 
Câu 34: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số 
công suất nhằm 
A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng công suất toả nhiệt. 
C. tăng cường độ dòng điện. D. giảm cường độ dòng điện. 
Câu 35: Một momen lực không đổi 30N.m tác dụng vào một bánh đà có momen quán tính 6kgm2. 
Thời gian cần thiết để bánh đà đạt tới tốc độ góc 60 rad/s từ trạng thái nghỉ là 
A. 20s. B. 15s. C. 30s. D. 12s. 
Câu 36: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao 
động là ))(10sin(51 cmtx π= và ))(310sin(52 cmtx
ππ += . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 
 A.
))(
2
10sin(5 cmtx ππ += . B. ))(
6
10sin(35 cmtx ππ += . 
C. ))(
4
10sin(35 cmtx ππ += . D. ))(
6
10sin(5 cmtx ππ += . 
Câu 37: Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và một vật có khối lượng m = 250g, dao 
động điều hoà với biên độ A = 6cm. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng 
đường vật đi được trong 
10
sπ đầu tiên là 
A. 24cm. B. 6cm. C. 12cm. D. 9cm. 
Câu 38: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. 
Năng lượng điện trường ở tụ điện 
A. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 
2
T . 
C. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. D. không biến thiên điều hoà theo thời gian. 
Câu 39: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 
A. hai lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng. 
C. một bước sóng. D. một nửa bước sóng. 
Câu 40: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi 
độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng 
đứng với biên độ là A (A > ∆l). Trong quá trình dao động lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất là 
A. F = k∆l. B. F = kA. C. F = 0. D. F = k(A - ∆l). 
----------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 4/4 - Mã đề thi 192 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_ly_btn_192_4719.pdf