Kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 - Chương V: sóng ánh sáng

Kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 - Chương V: sóng ánh sáng

CÂU 1: Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đối với một tia sáng:

 A. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

 B. Không phụ thuộc màu sắc ánh sáng.

 C. Thay đổi theo màu của tia sáng, nhưng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đối với những tia sáng màu gì thì tuỳ theo bản chất của môi trường.

 D. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu tím đến màu đỏ.

CÂU 2: Hiện tượng giao thoa ánh sang chứng tỏ rằng ánh sáng:

A. có bản chất song. B. là song ngang. C. là song điện từ. D.có thể bị tán sắc.

 

doc 4 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 5141Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 - Chương V: sóng ánh sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG
Học sinh:. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Bài làm:
CÂU 1: Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đối với một tia sáng: 
	A. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.
	B. Không phụ thuộc màu sắc ánh sáng.
	C. Thay đổi theo màu của tia sáng, nhưng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đối với những tia sáng màu gì thì tuỳ theo bản chất của môi trường.	
	D. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu tím đến màu đỏ.
CÂU 2: Hiện tượng giao thoa ánh sang chứng tỏ rằng ánh sáng:
có bản chất song.	B. là song ngang.	C. là song điện từ.	D.có thể bị tán sắc. 
CÂU 3: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng cuûa Y-aâng, hai khe ñöôïc chieáu saùng bôûi aùnh saùng traéng coù böôùc soùng töø 0,4mm ñeán 0,75mm. Beà roäng quang phoå baäc 1 luùc ñaàu ño ñöôïc laø 0,70mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 1m. Khoaûng caùch giöõa hai khe laø
	A. 1,5mm.	B. 1,2mm.	C. 1mm.	D. 2mm.
CÂU 4: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng ngöôøi ta duøng aùnh saùng tím thay aùnh saùng trắng thì
	A. vaân chính giöõa laø vaân saùng coù maøu tím.	B. vaân chính giöõa laø vaân saùng coù maøu traéng.
	C. vaân chính giöõa laø vaân saùng coù maøu ñoû.	D. vaân chính giöõa laø vaân toái.
CÂU 5: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng. Khi chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng l1 = 0,50mm vaø l2 thì thaáy taïi vò trí cuûa vaân saùng baäc 3 cuûa böùc xaï böôùc soùng l1 coù moät vaân saùng cuûa böùc xaï l2 . Xaùc ñònh l2 .
	A. 0,48mm.	B. 0,52mm.	C. 0,60mm.	D. 0,75mm.
CÂU 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ.
CÂU 7: Gọi nc, nl, nL, nv là chiết suất của thủy tinh lần lượt đối với các tia chàm, lục, lam và vàng. Sắp xếp theo thứ tự nào là đúng?
A. nc > nl > nL > nv	 	B. nc > nL > nl > nv
C. nc < nl < nL < nv	D. nc < nL < nl < nv
CÂU 8: Giao thoa ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cña Young cã l = 0,6μm; a = 0,5mm; D = 2m. T¹i M c¸ch v©n trung t©m 12mm vµ t¹i N c¸ch v©n trung t©m 6mm th×: 
	A. M, N ®Òu lµ v©n s¸ng.	B. M lµ v©n tèi, N lµ v©n s¸ng. 
	C. M, N ®Òu lµ v©n tèi. 	D. M lµ v©n s¸ng, N lµ v©n tèi. 
CÂU 9: Bức xaï coù böôùc soùng trong khoaûng töø 10-9m ñeán 10-7m thuoäc loaïi naøo trong caùc soùng neâu döôùi ñaây.
	A. tia hoàng ngoaïi.	B. aùnh saùng nhìn thaáy.	C. tia töû ngoaïi.	D. tia Rônghen.
CÂU 10: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø 2mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 1m, aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 0,5mm. Khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 3 vaø vaân saùng baäc 5 ôû cuøng phía vôùi nhau so vôùi vaân saùng trung taâm laø
	A. 0,50mm.	B. 0,75mm.	C. 1,25mm.	D. 1,50mm. 
CÂU 11: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Young được xác định bằng công thức nào sau đây?
A. 	B.	C. 	D. 
CÂU 12: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng hai khe caùch nhau 1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m. Neáu chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng l1 = 0,402mm vaø l2 thì thaáy vaân saùng baäc 3 cuûa böùc xaï l2 truøng vôùi vaân saùng baäc 2 cuûa böùc xaï l1. Tính l2.
	A. 0,268mm.	B. 0,502mm.	C. 0,603mm.	D. 0,704mm.
CÂU 13: Khoaûng caùch töø vaân saùng baäc 5 ñeán vaân tối baäc 9 ôû cuøng phía vôùi nhau so vôùi vaân saùng trung taâm laø
	A. 3,5i.	B. 5,5i.	C. 4i.	D. 14i.
CÂU 14: Chọn caâu sai trong caùc caâu sau:
	A. Tia X coù taùc duïng raát maïnh leân kính aûnh.	B. Tia hoàng ngoaïi coù baûn chaát laø soùng ñieän töø.
	C. Tia X laø soùng ñieän töø coù böôùc soùng daøi.	D. Tia töû ngoaïi coù theå laøm phaùt quang moät soá chaát.
CÂU 15: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai khe laø 2mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m. Nguoàn saùng duøng trong thí nghieäm phaùt ra hai böùc xaï ñôn saéc l1 = 0,6mm vaø l2 = 0,7mm. Vaân toái ñaàu tieân quan saùt ñöôïc caùch vaân trung taâm
	A. 0,15mm.	B. 0,3mm.	C. 1,75mm.	D. 3,75mm.
CÂU 16: . Chieáu xieân moät chuøm aùnh saùng heïp, ñôn saéc ñi töø khoâng khí vaøo nöôùc naèm ngang thì chuøm tia khuùc xaï ñi qua maët phaân caùch
A. khoâng bò leäch so vôùi phöông cuûa tia tôùi vaø khoâng ñoåi maøu.	B. bò leäch so vôùi phöông cuûa tia tôùi vaø khoâng ñoåi maøu.
C. khoâng bò leäch so vôùi phöông cuûa tia tôùi vaø ñoåi maøu.	D. vöøa bò leäch so vôùi phöông cuûa tia tôùi, vöøa ñoåi maøu.
CÂU 17: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø 2mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m. Vaân saùng thöù 3 caùch vaân saùng trung taâm 0.9mm. Böôùc soùng aùnh saùng ñôn saéc duøng trong thí nghieäm laø
	A. 0,45mm.	B. 0,35mm.	C. 0,5mm.	D. 0,3mm.
CÂU 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Young trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là:
Một dải ánh sáng chính giữa là vạch trắng, hai bên có những dãy màu.
Một dải ánh sáng màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Tập hợp các vạch sáng trắng và tối xen kẽ nhau.
Tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách đều nhau.
CÂU 19: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng víi tia tö ngo¹i
Tia tö ngo¹i lµ mét trong nh÷ng bøc x¹ mµ m¾t th­êng cã thÓ nh×n thÊy
Tia tö ngo¹i lµ bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng ¸nh s¸ng tÝm
Tia tö ngo¹i lµ mét trong nh÷ng bøc x¹ do c¸c vËt cã khèi l­îng riªng lín ph¸t ra
C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng
CÂU 20: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø 1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m. Neáu chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng l1 = 0,6mm vaø l2 = 0,5mm thì treân maøn coù nhöõng vò trí taïi ñoù coù vaân saùng cuûa hai böùc xaï truøng nhau goïi laø vaân truøng. Tìm khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa hai vaân truøng.
	A. 0,6mm.	B. 6mm.	C. 0,8mm.	D. 8mm.
CÂU 21: KÕt luËn nµo sau ®©y ch­a ®óng víi tia tö ngo¹i: 
	A. Lµ c¸c sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng lớn h¬n b­íc sãng cña tia tÝm.	B. Cã t¸c dông nhiÖt.
	C. TruyÒn ®­îc trong ch©n kh«ng.	D. Cã kh¶ n¨ng lµm ion ho¸ chÊt khÝ.
CÂU 22: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø 1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m. Neáu chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng l1 = 0,6mm vaø l2 = 0,4mm thì treân maøn coù nhöõng vò trí taïi ñoù coù vaân saùng cuûa hai böùc xaï truøng nhau goïi laø vaân truøng. Tìm khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa hai vaân truøng.
	A. 0,6mm.	B. 2,4mm.	C. 0,8mm.	D. 6mm.
CÂU 23: Khi cho một chùm ánh sáng trắng truyền tới một thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu kính thì sau thấu kính, trên trục chính, gần thấu kính nhất sẽ là điểm hội tụ của:
	A. Ánh sáng màu đỏ.	B. Ánh sáng màu trắng.	C. Ánh sáng có màu lục.	D. Ánh sáng màu tím.
CÂU 24: Trong c¸c phßng ®iÒu trÞ vËt lý trÞ liÖu cña c¸c bÖnh viÖn th­êng cã trang bÞ mét sè bãng ®Ìn d©y tãc vonfram cã c«ng suÊt tõ 250W ®Õn 1000W vì: 
 A. Bãng ®Ìn lµ nguån ph¸t ra tia hång ngo¹i ®Ó s­ëi Êm ngoµi da gióp m¸u l­u th«ng tèt.
	B. Bãng ®Ìn lµ nguån ph¸t ra tia tö ngo¹i ®Ó ch÷a mét sè bÖnh nh­ cßi x­¬ng, ung th­ da.
	C. Bãng ®Ìn lµ nguån ph¸t ra tia hång ngo¹i cã t¸c dông giÕt vi khuÈn.
	D. Bãng ®Ìn lµ nguån ph¸t tia R¬nghen dïng ®Ó chiÕu ®iÖn, chôp ®iÖn.
CÂU 25: ThÊu kÝnh máng héi tô b»ng thñy tinh cã chiÕt suÊt ®èi víi tia ®á n® = 1,6444 ®èi víi tia tÝm nt = 1,6852. TØ sè gi÷a tiªu cù ®èi víi tia ®á vµ tiªu cù ®èi víi tia tÝm: 
 	A. 1,0336	B. 1,0597	C. 1,0633	D. 1,2809
CÂU 26: Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song, hẹp vào cạnh một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với đường phân giác góc A. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1m. Trên màn E ta thu được hai vệt sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì góc lệch của tia sáng là :
A. 4,00	B. 5,20	C. 6,30	D. 7,80
CÂU 27: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại
A.Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.	B.Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được.
C.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76µm.	D.Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại
CÂU 28: Một loại thủy tinh có chiết suất đối với ánh sáng màu đỏ là 1,6444 và chiết suất đối với ánh sáng màu tím là 1,6852. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí vào khối thủy tinh này với góc tới 750 thì góc khúc xạ của các tia lệch nhau lớn nhất một góc bao nhiêu?
	A. 0,560.	B. 0,820.	C. 10.	D. 1,030.
CÂU 29: Ánh sáng đơn sắc là 
	A. ánh sáng giao thoa với nhau	B. ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
	C. ánh sáng tạo thành dãy màu từ đỏ sang tím	D. ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng 
CÂU 30: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø 1,5mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 3m, ngöôøi ta ño ñöôïc khoaûng caùch giöõa vaân saùng baäc 2 ñeán vaân saùng baäc 5 ôû cuøng phía vôùi nhau so vôùi vaân saùng trung taâm laø 3mm. Tìm böôùc soùng cuûa aùnh saùng duøng trong thí nghieäm.
	A. 0,2mm.	B. 0,4mm.	C. 0,5mm.	D. 0,6mm.
CÂU 31: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng quang học nào và bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên?
	A.Tán sắc ánh sáng, lăng kính.	B. Giao thoa ánh sáng, thấu kính.
	C. Khúc xạ ánh sáng, lăng kính.	D. Phản xạ ánh sáng, gương cầu lõm
CÂU 32: Khoaûng caùch töø vaân saùng baäc 4 beân naøy ñeán vaân saùng baäc 5 beân kia so vôùi vaân saùng trung taâm laø
	A. 7i.	B. 8i.	C. 9i.	D. 10i.
CÂU 33: Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN ta thấy 
	A. 16 vân tối, 15 vân sáng	.	B. 15 vân tối, 16 vân sáng.
	C. 14 vân tối, 15 vân sáng	.	D. 15 vân tối,15 vân sáng.
CÂU 34: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng khoaûng caùch giöõa hai khe laø a, khoaûng caùch töø maët phaüng chöùa hai khe ñeán maøn quan saùt laø D, khoaûng vaân laø i. Böôùc soùng aùnh saùng chieáu vaøo hai khe laø
	A. l = .	B. l = .	C. l = .	D. l = .
CÂU 35: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai khe laø 2mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m, aùnh saùng ñôn saéc duøng trong thí nghieäm coù böôùc soùng trong khoaûng töø 0,40mm ñeán 0,76mm. Taïi vò trí caùch vaân saùng trung taâm 1,56mm laø moät vaân saùng. Böôùc soùng cuûa aùnh saùng duøng trong thí nghieäm laø
	A. l = 0,42mm.	B. l = 0,52mm. 	 C. l = 0,62mm. 	D. l = 0,72mm.
CÂU 36: Cho aùnh saùng ñôn saéc truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì
	A. taàn soá thay ñoåi, vaän toác khoâng ñoåi.	B. taàn soá thay ñoåi, vaän toác thay ñoåi.
	C. taàn soá khoâng ñoåi, vaän toác thay ñoåi.	D. taàn soá khoâng ñoåi, vaän toác khoâng ñoåi.
CÂU 37: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là:
A. i = 4,0 mm	B. i = 0,4 mm	C. i = 6,0 mm	D. i = 0,6 mm
CÂU 38: Choïn caâu sai
	A. AÙnh saùng traéng laø taäp hôïp goàm 7 aùnh saùng ñôn saéc: ñoû, cam, vaøng, luïc, lam, chaøm, tím.
	B. AÙnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi qua laêng kính.
	C. Vaän toác cuûa soùng aùnh saùng trong caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc nhau coù giaù trò khaùc nhau.
	D. Daõy caàu voàng laø quang phoå cuûa aùnh saùng traéng. 
CÂU 39: Trong giao thoa vôùi aùnh saùng traéng coù böôùc soùng töø 0,40mm ñeán 0,76mm. Tìm böôùc soùng cuûa caùc böùc xaï khaùc cho vaân saùng truøng vôùi vaân saùng baäc 4 cuûa aùnh saùng maøu ñoû coù ld = 0,75mm.
	A. 0,60mm, 0,50mm vaø 0,43mm.	B. 0,62mm, 0,50mm vaø 0,45mm.
	C. 0,60mm, 0,55mm vaø 0,45mm.	D. 0,65mm, 0,55mm vaø 0,42mm.
CÂU 40: Giao thoa vôùi hai khe Iaâng coù a = 0,5mm; D = 2m. Nguoàn saùng duøng laø aùnh saùng traéng coù böôùc soùng töø 0,38mm ñeán 0,75mm. Xaùc ñònh soá böùc xaï cho vaân toái (bò taét) taïi ñieåm M caùch vaân trung taâm 0,72cm.
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra 1 tiet.doc