Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Độ lệch pha. Tổng hợp dao động

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Độ lệch pha. Tổng hợp dao động

Câu 1: Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = A1cos cm và x2 = A2sin cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :

A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.

 B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.

 C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.

 D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 2: Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

 A. 600. B. 900. C. 1200. D. 1800.

 

doc 5 trang Người đăng haivyp42 Lượt xem 978Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý - Chủ đề: Độ lệch pha. Tổng hợp dao động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
12
Họ và tên học sinh :.................................. Trường:THPT.................................................
I.Tỳm tắt lý thuyết	
1. Tổng hợp hai dao động điều hoà cựng phương cựng tần số x1 = A1cos(wt + j1) và x2 = A2cos(wt + j2) được một dao động điều hoà cựng phương cựng tần số x = Acos(wt + j).
Trong đỳ: 
 với j1 ≤ j ≤ j2 (nếu j1 ≤ j2 )
	* Nếu Dj = 2kπ (x1, x2 cựng pha) Þ AMax = A1 + A2
`	* Nếu Dj = (2k+1)π (x1, x2 ngược pha) Þ AMin = |A1 - A2|
	 Þ |A1 - A2| ≤ A ≤ A1 + A2
2. Khi biết một dao động thành phần x1 = A1cos(wt + j1) và dao động tổng hợp x = Acos(wt + j) thỡ dao động thành phần cũn lại là x2 = A2cos(wt + j2).
Trong đỳ: 
 với j1 ≤ j ≤ j2 ( nếu j1 ≤ j2 )
3. Nếu một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cựng phương cựng tần số x1 = A1cos(wt + j1;
x2 = A2cos(wt + j2)  thỡ dao động tổng hợp cũng là dao động điều hoà cựng phương cựng tần số
x = Acos(wt + j).
Chiếu lờn trục Ox và trục Oy ^ Ox .
Ta được: 
 và với j Î[jMin;jMax]
II. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = A1coscm và x2 = A2sincm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.
	B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.
	C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
	D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.
Câu 2: Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là
	A. 600.	B. 900.	C. 1200.	D. 1800.
Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị bằng
	A. 14cm.	B. 2cm.	C. 10cm.	D. 17cm.
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 3cos(10/6)(cm) và x2 = 7cos(10/6)(cm). Dao động tổng hợp có phương trình là
	A. x = 10cos(10/6)(cm).	B. x = 10cos(10/3)(cm).
	C. x = 4cos(10/6)(cm).	D. x = 10cos(20/6)(cm).
Câu 5: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình là : x1 = 5cos(+ /3)cm và x2 = 3cos(+ 4/3)cm. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2cos(+/3)cm.	B. x = 2cos(+ 4/3)cm. 
	C. x = 8cos(+/3)cm.	D. x = 4cos(+/3)cm.
Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = cos(2t +/3)(cm) và x2 = cos(2t -/6)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là
	A. x = cos(2t +/6)(cm).	B. x =2cos(2t +/12)(cm).
	C. x = 2cos(2t +/3)(cm) .	D. x =2cos(2t -/6)(cm). 
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động thành phần là /3 rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là 
A. 314cm/s.	B. 100cm/s.	C. 157cm/s.	D. 120cm/s.
Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +/6)(cm) và x2 = 3cos(20t +5/6)(cm). Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là
	A. 7cm.	B. 8cm.	C. 5cm.	D. 4cm.
Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 5Hz. Biên độ dao động và pha ban đầu của các dao động thành phần lần lượt là A1 = 433mm, A2 = 150mm, A3 = 400mm; . Dao động tổng hợp có phương trình dao động là
	A. x = 500cos(t +/6)(mm).	B. x = 500cos(t -/6)(mm).
	C. x = 50cos(t +/6)(mm).	D. x = 500cos(t -/6)(cm).
Câu 10: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: x1 = 3cos20t(cm) và x2 = 2cos(20t -/3)(cm). Năng lượng dao động của vật là
	A. 0,016J.	B. 0,040J.	C. 0,038J.	D. 0,032J.
Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận các giá trị bằng
	A. 11cm.	B. 3cm.	C. 5cm.	D. 2cm.
Câu 12: Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 6cos()cm và x2 = 6coscm. Lấy =10. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại x = cm bằng
	A. 2.	B. 8.	C. 6.	D. 4.
Câu 13: Cho một vật tham gia đồng thời 4 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = 10cos(20t +/3)(cm), x2 = 6cos(20t)(cm), x3 = 4cos(20t -/2)(cm), x4 = 10cos(20t +2/3)(cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng là
	A. x = 6cos(20t +/4)(cm).	B. x = 6cos(20t -/4)(cm).
	C. x = 6cos(20t +/4)(cm).	D. x = cos(20t +/4)(cm).
Câu 14: Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 3cos()cm và x2 = 8cos()cm. Khi vật qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật v = 30cm/s. Tần số góc của dao động tổng hợp của vật là
	A. 6rad/s.	B. 10rad/s.	C. 20rad/s.	D. 100rad/s.
Câu 15: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = A1cos(20t +/2)cm và x2 = A2cos(20t +/6)cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai một góc /3.
B. Dao động thứ nhất trễ pha hơn dao động thứ hai một góc (-/3).
C. Dao động thứ hai trễ pha hơn dao động thứ nhất một góc /6.
D. Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ nhất một góc (-/3).
Câu 16: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = 2cos(20t +2/3)cm và x2 = 3cos(20t +/6)cm. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
	A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.
	B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.
	C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
	D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.
Câu 17: Hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: x1 = 3cos(20t +/3)cm và x2 = 4cos(20t - 8/3)cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Hai dao động x1 và x2 ngược pha nhau.
B. Dao động x2 sớm pha hơn dao động x1 mộ góc (-3).
C. Biên độ dao động tổng hợp bằng -1cm.
D. Độ lệch pha của dao động tổng hợp bằng(-2).
Câu 18: Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 2cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là 4cm khi độ lệch pha của hai dao động bằng
	A. 2k.	B. (2k – 1).	C. (k – 1/2).	D. (2k + 1)/2.
Câu 19: Một vật tham gia vào hai dao động điều hoà có cùng tần số thì
A. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.
B. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số.
C. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số và có biên độ phụ thuộc hiệu số pha của hai dao động thành phần.
D. chuyển động của vật là dao động điều hoà cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương.
Câu 20: Cho một thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình sau: x1 = 10cos(5-/6)(cm) và x2 = 5cos(5+ 5/6)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là
	A. x = 5cos(5-/6)(cm).	B. x = 5cos(5+ 5/6)(cm).
	C. x = 10cos(5-/6)(cm).	D. x = 7,5cos(5-/6)(cm).
Câu 21: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết phương trình của dao động thứ nhất là x1 = 5cos()cm và phương trình của dao động tổng hợp là x = 3cos()cm. Phương trình của dao động thứ hai là:
	A. x2 = 2cos()cm.	B. x2 = 8cos()cm.	
	C. x2 = 8cos()cm.	D. x2 = 2cos()cm.	
Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương, biên độ A bằng nhau, chu kì T bằng nhau và có hiệu pha ban đầu = 2/3. Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ có biên độ bằng
A. 2A.	B. A.	B. 0.	D. A.
Câu 23: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = cos50t(cm) và x2 = cos(50t - /2)(cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng là
	A. x = 2cos(50t +/3)(cm).	B. x = 2cos(50t -/3)(cm).
	C. x = (1+cos(50t +/2)(cm).	D. x = (1+)cos(50t -/2)(cm).
Câu 24: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình : x1 = 2cos2t(cm) và x2 = 2sin2t(cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình là
A. x = 4cos(2t -/4)cm.	B. x = 4cos(2t -3/4)cm.
C. x = 4cos(2t +/4)cm.	D. x = 4cos(2t +3/4)cm.
Câu 25: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình: x1 = 3cos(5t +/6)cm và x2 = 3cos(5t +2/3)cm. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/3(s) là
	A. 0m/s2.	B. -15m/s2.	C. 1,5m/s2.	D. 15cm/s2.
Câu 26: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần: x1 = 10cos()cm và x2 = 5 cos()cm. Phương trình của dao động tổng hợp là
	A. x = 15cos()cm.	B. x = 5cos()cm.
	C. x = 10cos()cm.	D. x = 15cos()cm.
Câu 27: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm. Biên độ của dao động tổng hợp là 10cm khi độ lệch pha của hai dao động bằng
	A. 2k.	B. (2k – 1).	C. (k – 1).	D. (2k + 1)/2.
Câu 28: Một vật có khối lượng m = 500g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 8cos()cm và x2 = 8coscm. Lấy =10. Động năng của vật khi qua li độ x = A/2 là
	A. 32mJ.	B. 64mJ.	C. 96mJ.	D. 960mJ.
Câu 29: Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = 4cos10t(cm) và x2 = 6cos10t(cm). Lực tác dụng cực đại gây ra dao động tổng hợp của vật là
	A. 0,02N.	B. 0,2N.	C. 2N.	D. 20N.
Câu 30: Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 10Hz, biên độ A1 = 8cm và = /3; A2 = 8cm và = -/3. Lấy =10. Biểu thức thế năng của vật theo thời gian là
	A. Wt = 1,28sin2(20)(J).	B. Wt = 2,56sin2(20)(J).
	C. Wt = 1,28cos2(20)(J).	D. Wt = 1280sin2(20)(J).
Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 4,5cos(10t+)cm và x2 = 6cos(10t)cm. Gia tốc cực đại của vật là
	A. 7,5m/s2.	B. 10,5m/s2.	C. 1,5m/s2.	D. 0,75m/s2.
Câu 32: Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 5cm. Biên độ dao động tổng hợp là 5cm khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng
	A. rad.	B. /2rad.	C. 2/3rad.	D. /4rad.
Câu 33: Chọn phát biểu không đúng:
A. Độ lệch pha của các dao động thành phần đóng vai trò quyết định tới biên độ dao động tổng hợp.
B. Nếu hai dao động thành phần cùng pha: thì: A = A1 + A2
	C. Nếu hai dao động thành phần ngược pha: thì: A = A1 – A2.
	D. Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau bất kì: A A1 + A2
Câu 34: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 20cos(20t+)cm và x2 = 15cos(20t-)cm. Vận tốc cực đại của vật là
	A. 1m/s.	B. 5m/s.	C. 7m/s.	D. 3m/s.
Câu 35: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 5cos(3t+)cm và x2 = 5cos(t+)cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là
	A. A = 5cm; = /3.	B. A = 5cm; = /6.
	C. A = 5cm; = /6.	D. A = 5cm; = /3.
Câu 36: Cho hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1cos()cm và x2 = A2sin()cm. Chọn kết luận đúng :
	A. Dao động x1 sớm pha hơn dao động x2 là: 
	B. Dao động x1 sớm pha hơn dao động x2 là: 2
	C. Dao động x1 trễ pha hơn dao động x2 là: 
	D. Dao động x1 trễ pha hơn dao động x2 là: 2
Câu 37: Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc
	A. biên độ của dao động thành phần thứ nhất.
	B. biên độ của dao động thành phần thứ hai.
	C. tần số chung của hai dao động thành phần.
	D. độ lệch pha của hai dao động thành phần.
Câu 38: Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sô f = 50Hz có biên độ lần lượt là A1 = 2a, A2 = a và có pha ban đầu lần lượt là . Phương trình của dao động tổng hợp là
	A. x = acos(100).	B. x = acos(100).	
	C. x = acos(50).	D. x = acos(100).	
Câu 39: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc (rad/s), với biên độ: A1 = /2cm và A2 = cm; các pha ban đầu tương ứng là và . Phương trình dao động tổng hợp là
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 40: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình lần lượt là và . Phương trình dao động tổng hợp là
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 41: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ thành phần lần lượt là 3cm, 7cm. Biên độ dao động tổng hợp là 4cm. Chọn kết luận đúng :
	A. Hai dao động thành phần cùng pha.	B. Hai dao động thành phần vuông pha.
	C. Hai dao động thành phần ngược pha.	D. Hai dao động thành phần lệch pha 1200.
Câu 42: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, nhưng vuông pha nhau. Biên độ dao động tổng hợp bằng
	A. 4 cm.	B. 0 cm.	C. 2cm.	D. 2 cm.
Câu 43: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, lệch pha nhau một góc là 1200. Biên độ dao động tổng hợp bằng	
A. 4 cm.	B. 0 cm.	C. 2cm.	D. 2 cm.
“Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến.
Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên”
1B
2C
3D
4A
5A
6B
7A
8B
9B
10C
11 C
12B
13A
14B
15A
16C
17A
18B
19D
20A
21 C
22B
23B
24A
25B
26A
27D
28C
29C
30C
31A
32C
33C
34A
35D
36B
37C
38B
39C
40D
41C
42 D
43D

Tài liệu đính kèm:

  • docde_luyen_thi_thpt_quoc_gia_mon_vat_ly_chu_de_do_lech_pha_ton.doc