Đề 27 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: Vật lý – Khối A

Đề 27 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: Vật lý – Khối A

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?

A. có khả năng đâm xuyên mạnh.

B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm).

D. có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.

 

doc 5 trang Người đăng haha99 Lượt xem 869Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 27 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: Vật lý – Khối A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010
 Mụn Thi: VẬT Lí – Khối A
 ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian:90 phỳt, khụng kể thời gian giao đề
phần chung cho các thí sinh ( 40 câu)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng?
có khả năng đâm xuyên mạnh. 
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet (cm). 
D. có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.
Câu 2: Con lắc lò xo gồm một hòn bi có khối lượng 400 g và một lò xo có độ cứng 80 N/m. Hòn bi dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. tốc độ của hòn bi khi qua vị trí can bằng là
 A.1,41 m/s. B. 2,00 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,71 m/s.
Câu 3: Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải
tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian.
tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.
tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.
Câu 4: Mạch điện R1 , L1, C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2 , L2 , C2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f2 = f1. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ thức:
f = 3f1. B. f = 2f1. C. f = 1,5 f1. D. f = f1.
Câu 5: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34(Js); vận tốc ánh sáng trong chân không c= 3.108( m/s). Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có bước sóng là
4,85.10 – 19 J. B. 5 eV. C. 4,85.10 – 25 J. D. 2,1 eV.
Câu 6: Đoạn mạch R , L , C mắc nối tiếp có R = 40 ; L = H; C= F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp 
 u = 120 cos 100t (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
 A. i = 1,5cos(100t+/4) (A). 	B. i = 1,5 cos(100t - /4) (A). 
 C. i = 3 cos(100t+/4) (A). 	D. i = 3 cos(100t - /4) (A).
Câu 7: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
bước sóng của ánh sáng kích thích.
bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích có thể gây ra hiện tượng quang điện.
công thoát electron ở bề mặt kim loại đó.
bước sóng liên kết với quang electron.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây về tia tử ngoại là không đúng?
có thể dùng để chữa bệnh ung thư nông.
tác dụng lên kính ảnh.
có tác dụng sinh học: diệt khuẩn, hủy diệt tế bào.
có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.
Câu 9: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa điểm nút sóng và điểm bụng sóng liền kề là
một bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một nửa bước sóng. D. hai bước sóng.
Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
 x1 = cos (5t + /2) (cm) và x2 = cos ( 5t + 5/6) (cm) .
Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động nói trên là:
x = 3 cos ( 5t + /3) (cm). B. x = 3 cos ( 5t + 2/3) (cm).
C. x= 2 cos ( 5t + 2/3) (cm). D. x = 4 cos ( 5t + /3) (cm).
Câu 11: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểm M trên phương truyền sóng đó là: uM = 3sin t (cm). Phương trình sóng của một điểm N trên phương truyền sóng đó ( MN = 25 cm) là: uN = 3 cos (t + /4) (cm). Phát biểu nào sau đây là đúng?
 ASóng truyền từ M đến N với vận tốc 2m/s. B. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 2m/s.
 C. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s. D. Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s.
Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng ( Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng vân sẽ 
giảm đi khi tăng khoảng cách giữa hai khe.
tăng lên khi giảm khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát.
tăng lên khi tăng khoảng cách giữa hai khe.
không thay đổi khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát.
Câu13: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -400 2x. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là
20. B. 10. C. 40. D. 5.
Câu 14: Hai con lắc đơn, dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. Chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai ( l1 = 2l2).
Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là
 A. 1 = 22 . B. 1 = 2. C. 1 = 2 . D. 1 = 2 .
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường?
Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.
Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.
Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện .
Câu 16: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi I0 là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên bản tụ điện Q0 và I0 là
 A.Q0 =I0 . B. Q0 = I0. C. Q0 =I0 . D. Q0 = I0 .
Câu 17: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng và cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 220 V; 0,8 A. Điện áp và cường độ ở cuộn thứ cấp là
 A. 11 V; 0,04 A. B. 1100 V; 0,04 A. C. 11 V; 16 A. D. 22 V; 16 A.
 Câu 18: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 (); L = 1 / (H); C = (F). Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều uAB = 120 sin (t) (V), trong đó tần số góc thay đổi được.Để công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch cực đại thì tần số góc nhận giá trị
 A.100(rad/s) . B. 100 (rad/s) . C. 120(rad/s) . D. 100 (rad/s) .
Câu 19: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác . Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.
Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa hai pha.
Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.
Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha.
Câu 20: Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng. Cho g = 9,8 m/s2. Trị số đúng của tốc độ tại vị trí cân bằng là ( lấy tới ba chữ số có nghĩa)
0,626 m/s. B. 6,26 cm/s. C. 6,26 m/s. D. 0,633 m/s.
Câu 21: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R =30()mắc nối tiếp với cuộn dây.Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U sin(100t)(V).Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha /6 so với u và lệch pha /3 so với ud. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch ( U ) có giá trị 
 A. 60 (V). B. 120 (V). C. 90 (V). D. 60 (V).
Câu 22: Một đèn điện có ghi 110 V- 100 W mắc nối tiếp với một điện trở R vào một mạch điện xoay chiều có U = 220 cos(100t) (V). Để đèn sáng bình thường, điện trở R phải có giá trị
 A. 121 . B. 1210 . C. 110 . D. .
Câu 23: Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại là không đúng?
Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra.
Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất khí.
Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn 4. 1014 Hz.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng?
Những điểm cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha.
Những điểm nằm trên phương truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
Những điểm cách nhau nửa bước sóng thì dao động ngược pha.
Những điểm cách nhau một số nguyên lẻ nửa bước sóng thì dao động ngược pha.
Câu 25: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng 
cường độ âm. B. mức áp suát âm thanh. C. mức cường độ âm thanh. D. biên độ dao động của âm thanh.
Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng ( Young) về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 7 là 5,0 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2,0 m. khoảng cách giữa hai khe là 1,0 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là
 A. 0,60 . B. 0,50 . C. 0,71. D. 0,56 .
Câu 27: Góc chiết quang của lăng kính bằng 60. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 
nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt = 1,56. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng
6,28 mm. B. 12,57 mm. C. 9,30 mm. D. 15,42 mm. 
Câu 28: Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở stato của động cơ không đồng bộ ba pha. Cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng
B = 3B0. B. B = 1,5B0. C. B = B0. D. B = 0,5B0.
Câu 29: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng 
electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị ion đập vào kim loại.
electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị nung nóng.
electron bứt ra khỏi nguyên tử khi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác.
electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu ánh sáng thích hợp vào bề mặt kim loại.
Câu 30: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10 – 34 (Js), vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), độ lớn điện tích của electron là e= 1,6.10 – 19 C. Công thoát electron của nhôm là 3,45 eV. Để xẩy ra hiện tượng quang điện nhất thiết phải chiếu vào bề mặt nhôm ánh sáng có bước sóng thỏa mãn 
 A. 0,36 C. 0,36 D. =0,36
Câu 31: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng 500 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm.Cơ năng của con lắc là:
0,16 J. B. 0,08 J. C. 80 J. D. 0,4 J. 
Câu 32: Hiện tượng quang dẫn là
hiện tượng một chất bị phát quang khi bị chiếu ánh sáng vào.
hiện tượng một chất bị nóng lên khi chiếu ánh sáng vào.
hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng vào.
sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang.
Câu 33: Một mạch điện gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau và bằng200V. Nếu làm ngắn mạch tụ điện (nối tắt hai bản cực của nó) thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R sẽ bằng
 A.100 V. B. 200 V. C. 200 V. D. 100 V.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang – phát quang?
Hiện tượng quang – phát quang là hiện tượng một số chất phát sáng khi bị nung nóng.
Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn, ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích.
ánh sáng phát quang có tần số lớn hơn ánh sáng kích thích.
Sự phát sáng của đèn ống là hiện tượng quang – phát quang.
Câu 35: Trong một máy phát điện xoay chiều 3 pha, khi suất điện động ở một pha đạt giá trị cực đại e1 = E0 thì các suất điện động ở các pha kia đạt các giá trị
 A. B. C. D. 	
Câu 36: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 4200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm cảm 275H, điện trở thuần 0,5 . Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là
 A. 549,8 W. B. 274,9 W. C. 137,5 8 W. D. 2,15 mW.
Câu 37: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là
 A. . B. . C. . D. .
Câu 38: Năng lượng của photon ánh sáng có bước sóng được tính theo công thức ( với h là hằng số Plăng, còn c là vận tốc ánh sáng trong chân không)
 A. = . B. . C. . D. .
Câu 39:Tại 2 điểm O1 , O2 cách nhau 48 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5cos( 100t) (mm) ; u2 = 5cos(100t + /2) (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại ( không kể O1;O2) là
23. B. 24. C.25. D. 26.
Câu 40: Trong mạch điện xoay chiều, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u = 100 sin 100t (V) và i = 6 sin(100t + /3) (A) . Công suất tiêu thụ trong mạch là
600 W. B. 300W. C. 150 W. D. 75 W. 
phần dành cho thí sinh học chương trình nâng cao
( gồm 10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
Câu41: Một vật rắn có khối lượng 10 kg quay quanh một trục cố định với gia tốc góc 0,2 rad/s2 . Mô men quán tính của vật rắn với trục quay là 15 kgm2. Mô men lực tác dụng vào vật là
75 Nm. B. 2 Nm. C. 3 Nm. D. 30 Nm. 
Câu42: Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng = 0,300 m vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại dùng làm catot là A = 2,5 eV. Vận tốc lớn nhất của quang electron bắn ra khỏi catot là
7,6.106 (m/s). B. 7,6.105 (m/s). C. 4,5.106 (m/s). D. 4,5.105 (m/s).
Câu 43: Một bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau khi quay được 500 rad thì có vận tốc góc 20 rad/s. Gia tốc góc của bánh đà đó là
0,8 rad/s2. B. 0,2 rad/s2. C. 0,3 rad/s2. D. 0,4 rad/s2. 
Câu 44: Dòng quang điện bão hòa chạy qua tế bào quang điện là 3,2 mA. Biết độ lớn điện tích của electron là 
e = 1,6.10 – 19 C. Số electron quang điện được giải phóng ra khỏi catot trong mỗi giây là
A. 2.1016. B. 5,12.1016. C. 2.1017. D. 3,2.1016.
Câu 45: Momen động lượng của một vật rắn quay quanh một trục cố định sẽ
không đổi khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. B. luôn luôn thay đổi.
C. thay đổi khi có momen ngoại lực tác dụng. D. thay đổi khi có ngoại lực tác dụng.
Câu 46: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđro, ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Lai man có bước sóng lần lượt là 1 = 121,6 nm; 2 = 102,6 nm; 3 = 97,3 nm. Bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Ban me là
686,6 nm và 447,4 nm. B. 660,3 nm và 440,2 nm. C. 624,6nm và 422,5 nm. D. 656,6 nm và 486,9 nm.
Câu 47: Một con lắc vật lí có mô men quán tính đối với trục quay là 3 kgm2, có khoảng cách từ trọng tâm đến trục quay là 0,2 m, dao động tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 2 m/s2 với chu kì riêng là 2,0 s. Khối lương của con lắc là
10 kg. B. 15 kg. C. 20 kg. D. 12,5 kg.
Câu 48: Tiếng còi của một ô tô có tần số 960 Hz. Ô tô đi trên đường với vận tốc 72 km/h. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của tiếng còi ô tô mà một người đứng cạnh đường nghe thấy khi ô tô tiến lại gần anh ta là
1020 Hz. B. 1016,5 Hz. C. 1218 Hz. D. 903,5 Hz.
Câu 49: Công thoát electron của một kim loại là 2,4 eV. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ có tần số f1 = 1015 Hz và f2 = 1,5.1015 Hz vào tấm kim loại đó đặt cô lập thì điện thế lớn nhất của tấm kim đó là: ( cho h= 6,625.10 – 34 Js; c= 3.108 m/s; |e|= 1,6.10 – 19 C )
1,74 V. B. 3,81 V. C. 5,55 V. D. 2,78 V.
Câu 50: Một vật rắn có mô men quán tính đối với một trục quay cố định là 1,5 kgm2 . Động năng quay của vật là 300J. Vận tốc góc của vật có giá trị 
 A. 20 rad/s. B. 10 rad/s. C. 20 rad/s. D. 10 rad/s.
phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản( gồm 10 câu, từ câu 51 đến câu 60).
Câu51: Trong thí nghiệm Iâng ( Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 nm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2,0 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc 1 = 0,45 m và 2 = 0,60 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có cùng màu so với vân sáng trung tâm là
3 mm. B. 2,4 mm. C. 4 mm. D. 4,8 mm.
Câu 52: Cho hằng số Plăng h= 6,625.10 - 34 (Js); vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng =0,400 m vào catot của một tế bào quang điện. Công suất ánh sáng mà catot nhận được là P = 20 mW. Số photon tới đập vào catot trong mỗi giây là
8,050.1016 hạt. B. 2,012.1017 hạt. C. 2,012.1016 hạt. D. 4,025.1016 hạt.
Câu 53: Phát biẻu nào sau đay là đúng?
Hiện tượng điện trở của chất bán dẫn giảm khi bị nung nóng gọi là hiện tượng quang dẫn.
Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng dẫn điện bằng cáp quang.
Pin quang điện là thiết bị thu nhiệt của ánh sáng mặt trời.
Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện trong.
Câu 54: Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của máy thu vô tuyến điện?
loa. B. mạch tách sóng. C. mạch biến điệu. D. mạch khuyếch đại.
Câu 55: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại:
có bản chất khác nhau.
tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
chỉ có tia hồng ngoại là có tác dụng nhiệt, còn tử ngoại thì không.
tia hồng ngoại dễ quan sát giao thoa hơn tia tử ngoại.
Câu 56: Một photon có năng lượng 1,79 ev bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của photon tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số photon có thể thu được sau đó,theo phương của photon tới. Hãy chỉ ra đáp số sai?
x=3. B. x= 2. C. x=1. D. x=0. 
Câu 57: Cho hằng số Plăng h= 6,625.10 - 34 (Js); vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s);|e|=1,6.10 -19 C.
Để ion hóa nguyên tử hiđro, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ hiđro là
A. 91 nm. B.112nm. C. 0,91 m. D. 0,071 m.
Câu 58: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó sẽ phát quang?
lục. B. vàng. C. lam. D. da cam.
Câu 59: Dụng cụ nào dưới đây được chế tạo không dựa trên hiện tượng quang điện trong?
quang điện trở. B. pin quang điện. C. tế bào quang điện chân không. D. pin mặt trời.
Câu 60: Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng = 0,66 m từ không khí vào thủy tinh có chiết suất ứng với bức xạ đó bằng 1,50. Trong thủy tinh bức xạ đó có bước sóng
0,40 m. B. 0,66 m. C. 0,44 m. D. 0,99 m.
Hết
Đáp án: 
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
1
C
11
C
21
A
31
B
41
C
51
A
2
D
12
A
22
A
32
C
42
B
52
D
3
D
13
B
23
B
33
A
43
D
53
D
4
D
14
C
24
B
34
D
44
A
54
C
5
A
15
B
25
C
35
A
45
C
55
D
6
C
16
B
26
D
36
C
46
D
56
D
7
B
17
C
27
B
37
A
47
B
57
A
8
A
18
D
28
B
38
C
48
A
58
C
9
B
19
A
29
D
39
B
49
B
59
C
10
B
20
A
30
C
40
C
50
A
60
C

Tài liệu đính kèm:

  • docDEHD VAT LY 2010 SO 27.doc