Giáo án Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp lớp 12

Giáo án Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp lớp 12

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 12

I. MỤC TIÊU

Sau khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau đây :

1. Kiến thức

− Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp

− Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống dân tộc ,tinh hoa của nhân loại

− Mở rộng tầm hiểu biết ;Biết xác dịnh hướng phấn đáu cho bản thân

− Sống có trách nhiệm với bản thân,gia đình,nhà trường và xã hội

2. Kĩ năng

− Biết phân tích và đánh giá đúng sự kiện,kĩ năng hoàn thiện mình ,năng lực giao tiếp,hoạt động xã hội

− Vận dụng tốt các quy trình tổ chức các loại hình HĐGDNGLL.hình thành năng lực quản lí ,hợp tác ,cạnh tranh lành mạnh

 

doc 31 trang Người đăng kidphuong Lượt xem 7185Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn ngày:22/9 L ớp 12 C3
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 12
I. MỤC TIÊU
Sau khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau đây :
1. Kiến thức
− Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp 
− Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống dân tộc ,tinh hoa của nhân loại 
− Mở rộng tầm hiểu biết ;Biết xác dịnh hướng phấn đáu cho bản thân
− Sống có trách nhiệm với bản thân,gia đình,nhà trường và xã hội
2. Kĩ năng
− Biết phân tích và đánh giá đúng sự kiện,kĩ năng hoàn thiện mình ,năng lực giao tiếp,hoạt động xã hội 
− Vận dụng tốt các quy trình tổ chức các loại hình HĐGDNGLL.hình thành năng lực quản lí ,hợp tác ,cạnh tranh lành mạnh
3. Thái độ
− Thể hiện thái độ hợp tác, tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỉ luật tự giác trong
việc tổ chức HĐGDNGLL.
− Hình thành nhu cầu, hứng thú, tích cực, năng động, sáng tạo tìm tòi các hình thức
HĐGDNGLL thích hợp hình thành nhân cách tốt ,hoàn thiện mình 
Kế hoạch thực hiện
Tháng 
Chủ đề hoạt động 
Nội dung và hình thức hoạt động
9
Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp CNH,HĐHđất nước
-Tiét 1:Thảo luận về kế hoạch hợc tập và rèn luyện của năm học lớp 12
-Tiết 2:Diễn đàn :”Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH.,HĐH đất nước”
10
Thanh niên với tình bạn ,tình yêu ,hôn nhân và gia đình 
-Tiét 1:Thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình 
-Tiết 2:Diễn đàn :”Tình bạn,Tình yêu”
11
Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo 
-Tiét 1:Thi sáng tác về thầy, cô và mái trường 
-Tiết 2:Kì niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/1
12
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
-Tiét 1:Thanh niên với đất nước đầu thế kỉ XXI-Tìm hiểu về luật NVQS
-Tiết 2:Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN và quốc phòng toàn dân 22-12
Thảo luận :”Nhiệm vụ BVTQ và hành động của TN”
1
Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
-Tiét 1: Thảo luận chủ đề :”Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc”
-Tiết 2:Thi trình diễn trang phục các dân tộc VN
2
Thanh niên với lí tường cách mạng 
-Tiét 1:Giao lưu với các đảng viên của trường
-Tiết 2:Toạ dàm “Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới “
3
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
-Tiét 1: Thảo luận về “Lựa chọn nghề nghiệp”
 -Tiết 2: Tìm hiểu về :Bộ luật lao động VN
4
Thanh niên với với hòa bình hữu nghị và hợp tác
-Tiét 1: Diễn đàn :” Thanh niên vì một thế giới hòa bình ổn định và hợp tác-Tìm hiểu Việt nam và khối ASEAN
-Tiết 2: Văn nghệ :’Tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc ”
5
Thanh niên với Bác Hồ
-Tiét 1:Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác
-Tiết 2: Văn nghệ :’Tháng năm nhớ Bác Hồ”
Chủ đề hoạt động tháng 9(Thực hiện ngày 25/9 và 2/10)
THANH NIÊN HỌC TẬP,RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ,HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
A-MỤC TIÊU:
Hiểu được vai trò của CNH,HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Xác định được vai trò ,trách nhiệm của bản thân đối với đất nước
 Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện Xác định được nghề phù hợp cho bản thân 
 Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập và rèn luyện 
B-NỘI DUNG:
Tiét 1:Thảo luận về kế hoạch hợc tập và rèn luyện của năm học lớp 12
Tiết 2:Diễn đàn :”Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH.,HĐH đất nước”
C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
HOẠT ĐỘNG 1
Thảo luận về kế hoạch hợc tập và rèn luyện của năm học lớp 12
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 -Naém vöõng keá hoach hoïc taäp ,reøn trong naêm hoïc lôùp 12
 -Xaây döïng ñöôïc keá hoaïch hoïc taäp vaø reøn luyeän moät caùch khoa hoïc ,hôïp lyù ,phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa naêm hoc cuoái caáp .Bieát löïa choïn ngheà vaø xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu phaán ñaáu cho töông lai 
 -Tích cöïc ,chuû doäng ,saùng taïo trong hoïc taäp ,reøn luyeän ñeå ñaït keát quaû toát trong caùc kì thi toát nghieäp vaø thi ñaïi hoïc ,cao ñaúng 
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Chuaån bò caùc taøi lieäu coù lieân quan :
-Keá hoaïch naêm hoïc cuûa nghaønh cuûa tröôøng ,cuûa lôùp 
-Caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm nhö thi Toát nghieäp –choïn ngheà –Hoà sô thi –oân thi ÑH –CÑ –DN
-Caùc chæ tieâu caàn ñaït ñöôïc trong naêm hoïc
-Caùc qui cheá ,thuû tuïc thi,tuyeån 
-Chæ ñaïo cho caùn boä lôùp ,thaønh vieân hoaït ñoäng 
-Caùn boä lôùp nhaän nhieäm vuï töø chæ ñaïo cuûa GV
-Taát caû caùc thaønh vieân ñeûu chuaån bò yù kieán thaûo luaän ,moãi ngöôøi coù moät döï thaûo keá hoaïch hoïc taäp reøn luyeän trong naêm hoïc
-Caùn boä lôùp soaïn chöông trình 
-Cuû ñaïi dieän ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng
-Trang trí phoøng hoïc 
-Tieát muïc vaên ngheä ,keà chuyeän 
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
 THAÛO LUAÄN keá hoaïch hoïc taäp vaø reøn luyeän goàm caùc NOÄI DUNG sau:
-Nhieäm vuï cuûa ngöôøi hoïc sònh trong naêm hoïc lôùp 12 laø gì ?
-Chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp ,cuûa caù nhaân?
-Keá hoaïch vaø bieän phaùp cuûa baûn thaân ?
-Moãi caù nhaân töï xaây döïng thôøi khoa bieåu cho mình thaät hôïp lí ?
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp tröôûng ñieàu khieån chöông trình:
-Tuyeân boá lí do –giôùi thieäu ñaïi bieåu 
-Neâu taàm quan troïng cuûa naêm hoïc cuoái caáp vaø söï caàn thieát cuûa keá hoaïch hoïc taäp ,reøn luyeän cuûa caù nhaân vaø taäp theå
-Ñaïi dieän caùc toå trình baøy yù kieán 
- Caùc thaønh vieân goùp yù 
-Toång hôïp caùc yù kieán
-Xen keõ vaøi tieát muc vaên ngheä 
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
HOẠT ĐỘNG 2
Diễn đàn :”Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH.,HĐH đất nước”
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 -Hieåu roõ traùch nhieäm ,nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa thanh nieân,hoïc sinh trong söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc 
 -Xaùc ñònh ñöôïc vai troø quan troïng cuûa thanh nieân,hoïc sinh trong söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc 
Ñoù laø :tích cöïc ,chuû ñoäng ,saùng taïo trong hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå ñaùp öùng ñöïoc nhöõng yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kì môùi 
 -Bieát ñònh höôùng ngheà nghieäp ñuùng ñaén cho baûn thaân phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi goùp phaàn vaøo söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc 
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
-Chuaån bò caùc taøi lieäu coù lieân quan :
-Ñònh höôùng noäi dung dieãn ñaøn 
-Gôïi yù noäi dung troïng taâm cuûa dieãn ñaøn 
-Chæ ñaïo cho caùn boä lôùp ,thaønh vieân hoaït ñoäng,phaân coâng cuï theå cho caùc toå
-Xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
-Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng
-Caùn boä lôùp nhaän nhieäm vuï töø chæ ñaïo cuûa GV
-Taát caû caùc thaønh vieân ñeûu chuaån bò yù kieán thaûo luaän theo noäi dung gôïi yù cuûa GV
-Caùn boä lôùp soaïn chöông trình 
-Cuû ñaïi dieän ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng
-Trang trí phoøng hoïc 
-Tieát muïc vaên ngheä ,keà chuyeän 
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
 - Vai troø quan troïng cuûa thanh nieân,hoïc sinh trong söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
 -Thanh nieân laø löïc löôïng noøng coát trong söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
 -Quyeàn lôïi cuûa thanh nieân,hoïc sinh khi tham gia vaøo söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
 - Traùch nhieäm cuûa thanh nieân,hoïc sinh khi tham gia vaøo söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp phoù (BT chi ñoaøn) ñieàu khieån chöông trình:
-Tuyeân boá lí do –giôùi thieäu ñaïi bieåu 
-Neâu vai troø quan troïng cuûa thanh nieân,hoïc sinh trong söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
-Ñaïi dieän caùc toå trình baøy yù kieán veà vai troø cuûa thanh nieân,hoïc sinh trong VAØ söï nghieäp CNH,HÑH ñaát nöôùc
- Caùc thaønh vieân goùp yù 
-Toång hôïp caùc yù kieán
-Xen keõ vaøi tieát muc vaên ngheä 
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
Chủ đề hoạt động tháng 10(Thực hiện ngày 9/10 và 16/10)
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN,TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH 
A-MỤC TIÊU:
 Nhận thức sâu sắc giá trị của tình bạn,tình yêu và gia đình ,hiểu được một số điều cơ bản của luật hôn nhân và gia đình
 Rèn luyện các kỹ năng ứng xử phù hợp trong tình bạn ,tình yêu và gia đình .Biết vận dụng những hiểu biết về luật hôn nhân và gia đình vào cuộc sống 
 Trân trọng vẻ đẹp chân chính trong tình bạn,và tình yêu 
B-NỘI DUNG:
 -Tiét 1:Thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình 
 -Tiết 2:Diễn đàn :”Tình bạn,Tình yêu”
C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
HOẠT ĐỘNG 1
Thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 -Naém ñöôïc moät soá ñieàu cô baûn cuûa luaät hoân nhaân vaø gia ñình 
 - Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà luaät hoân nhaân gia ñình trong cuoäc soáng vaø trong vieäc giaûi quyeát nhö õng baát bình ñaúng giôùi 
 -Tích cöïc chaáp haønh vaø coù yù thöùc tuyeân truyeàn ,vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän toát luaät hoân nhaân vaø gia ñình .Kieân quyeát ñaáu tranh vôùi nhöõng haønh vi vi phaïm luaät 
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Chuaån bò caùc taøi lieäu coù lieân quan :
-Chæ ñaïo cho caùn boä lôùp ,thaønh vieân hoaït ñoäng 
-T ìm hieåu luaät hoân nhaân vaø gia ñình
-Thaønh laäp ban toå chöùc cuoäc thi
-Chuaån bò heä thoáng caâu hoûi
-Kieåm tra,ñaùnh giaù hoaït ñoäng
-Caùn boä lôùp nhaän nhieäm vuï töø chæ ñaïo cuûa GV
-Taát caû caùc thaønh vieân ñeûu chuaån bò traû lôøi heä thoáng caâu hoûi-ban caùn söï lôùp -toå
-Caùn boä lôùp soaïn chöông trình 
-Cuû ñaïi dieän ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng
-Trang trí phoøng hoïc 
-Tieát muïc vaên ngheä ,keà chuyeän 
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
 Toå chöùc thi tìm hieåu veà luaät hoân nhaân vaø gia ñình –Caùc noäi dung cô baûn cuûa luaät hoân nhaân vaø gia ñình
1-Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa luaät hoân nhaân vaø gia ñình :
 -Luaät hoân nhaân vaø gia ñình do quoác hoäi nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam thoâng qua ngaøy 29-12-1986,bao goàm 10 chöông vaø 57 ñieàu 
 -Ngaøy 9-6-2000 quoác hoäi nöôùc coäng hoaø XHCN Vieät Nam khoaù X kì hoïp thöù 7 ñaõ thoâng qua luaät hoân nhaân vaø gia ñình môùi 
 - Luaät hoân nhaân vaø gia ñình Naêm 2000 goàm 13 chöông vaø 110 ñieàu coù hieäu löïc töø ngaøy 1-1-2001
2-YÙ nghóa cuûa luaät hoân nhaân vaø gia ñình 
 -Ñeà cao vai troø cuûa gia ñình trong ñoøi soáng xaõ hoäi ,giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng vaø phong tuïc taäp quaùn toát ñeïp cuûa daân toäc vieät nam,xoaù boû nhöõng phong tuïc taäp quaùn laïc haäu veà hoân nhaân vaø gia ñình
 -Naâng cao traùch nhieäm cuûa coâng daân ,Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi trong vieäc xaây döïng ,cuûng coá cheá doä hoân nhaân vaø gia ñình Vieät nam 
 -Keá thöøa vaø phaùt trieån phaùp luaät veà luaät hoân nhaân vaø gia ñình Vieät nam 
 -Thoáng nhaát caùch xaây döïng vaø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà veà gia ñình 
 -Baûo ñaûm söï bình ñaúng nam nöõ trong gia ñình vaø xaõ hoäi 
3-Gôïi yù moät soá caâu hoûi veà luaät hoân nhaân vaø gia ñình 
 -Taûo hoân laø gì?Taûo hoân vi phaïm ñieàu naøo trong luaät hoân nhaân vaø gia ñình 
 -Cha ,meï coù nhöõng nghóa vuï vaø quyeàn lôïi gì ñoái vôùi con ?
 -Con coù nhöõng nghóa vuï vaø quyeàn lôïi gì ñoái vôùi gia ñình 
 -Nhöõng ñieàu luaät naøo trong luaät hoân nhaân vaø gia ñình theå hieän söï bình dñaúng giôùi?Noäi dung cuï theå caùc ñieàu luaät  ... rả lời.
Giáo viên phân tích các phương án, giải đáp, trả lời câu hỏi
Vui văn nghệ
-Giôùi thieäu chöông trình laøm vieäc Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển.
-Xen keõ vaøi tieát muc vaên ngheä 
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
Chủ đề hoạt động tháng 4(Thực hiện ngày /4 và /4)
THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH ,HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC 
A-MỤC TIÊU: 
 Sau hoạt động, học sinh cần:
 -Hiểu rỏ vấn đề hòa bình ,hữu nghị hợp tác là vấn đề toàn cầu mà nhân loại đang quan tâm ,thấy được vị trí vai trò của Việt nam trong quan hệ quốc tế và khối ASEAN
 - Có kĩ năng thu thập các vấn đề ,các sự kiện liên quan đến hòa bình ,hữu nghị và hợp tác
 - Có thái độ tích cực và đúng đắn trong các vấn đề của hòa bình và hữu nghị ,kể cả trong cuộc sống hàng ngày 
 B-NỘI DUNG HOAT ĐỘNG:
 -Tiét 1: Diễn đàn :” Thanh niên vì một thế giới hòa bình ổn định và hợp tác-Tìm hiểu Việt nam và khối ASEAN
 -Tiết 2: Văn nghệ :’Tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc ” 
C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
HOẠT ĐỘNG 1
-Tiét 1: Diễn đàn :” Thanh niên vì một thế giới hòa bình ổn định và hợp tác-Tìm hiểu Việt nam và khối ASEAN
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 Sau hoạt động, học sinh cần:
 -Hiểu và tự hào về vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN
 -Biết cách tìm hiểu một vài hoạt động của việt Nam trong khối ASEAN
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
. - Trên cơ sở các thông tin được nêu ở phần nội dung hoạt động, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu thêm một số thông tin về Việt Nam trong khối ASEAN thông qua sách báo, tài liệu
	- Yêu cầu học sinh tích cực sưu tầm tư liệu, bài viết về Việt Nam – ASEAN
	- Giao cho cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động và đông đốc các bạn thực hiện việc sưu tầm.
- Cán bộ lớp trao đổi thống nhất chương trình sinh hoạt với chủ đề “Việt Nam trong khối ASEAN”
	- Giao nhiệm vụ cho mỗi tổ sưu tầm, tìm hiểu về Việt Nam trong khối ASEAN. Kết quả sưu tầm đượctrình bày thành bài viết hay một bảng tư liệu
	- Chuẩn bị một số bài hát có liên quan đến chủ đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
	- Cử người điều khiển.
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
 1-. Sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	Trước hết phải hiểu ASEAN là một tổ chức liên kết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập ngàn 08.08.1967 bởi Tuyên bố Bangkok (Thái Lan)
Khi mới thnàh lập, ASEAN gồm 5 nước là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Sau đó kết nạp thêm Brunei (1984), Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997) và Campuchia (1999).
2- Bản tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (08.08.1967)
Bản tuyên bố này được coi là Hiến chương của ASEAN với ba mục tiêu lớn:
Hợp tác kinh tế và xã hội giữa các quốc gia thành viên với niềm tin tưởng rằng sự tăng trưởng kinh tế là nguồn gốc của tiến bộ xã hội và văn hóa.
Hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực bằng việc triệt để tôn trọng công bằng và pháp luật trong quan hệ giữa các nước trong khu vực và nghiêm chỉnh tuân theo các nguyên tấc của Hiến chương Liên hợp quốc
Hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực khác.
3-. Cơ cấu tổ chức của ASEAN
 4-. Nêu vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp tröôûng ñieàu khieån chöông trình:
Người điều khiển nêu ngắn gọn lý do của buổi sinh hoạt, giới thiệu đại biểu
Mời đại diên từng tổ trình bày phần chuẩn bị của tổ mình
Học sinh có thể hỏi thêm các câu hỏi sau mỗi phần trình bày của từng tổ, hoặc cùng nhau thảo luận để thấy từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có những hoạt động đáng trân trọng và tự hào.
c. Chương trình văn nghệ với các bài hát, điệu múa hay bài thơ có liên quan đến chủ đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
HOẠT ĐỘNG 2
-Tiết 2: Văn nghệ :’Tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc ” 
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
 -Chæ ñaïo cho caùn boä lôùp ,thaønh vieân hoaït ñoäng,phaân coâng cuï theå cho caùc toå
-Xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
-Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng
-Caùn boä lôùp nhaän nhieäm vuï töø chæ ñaïo cuûa GV
-Caùn boä lôùp soaïn chöông trình
-Cuû ñaïi dieän ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng
-Trang trí phoøng hoïc 
-Tieát muïc vaên ngheä 
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp phoù (BT chi ñoaøn) ñieàu khieån chöông trình:
-Trang trí lôùp 
-Giôùi thieäu chöông trình laøm vieäc Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển.
-Xen keõ vaøi tieát muc vaên ngheä 
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
Chủ đề hoạt động tháng 5(Thực hiện ngày /5 và /5)
THANH NIEÂN VỚI BÁC HỒ 
A-MỤC TIÊU: 
 Sau hoạt động, học sinh cần:
 -Hiểu rõ công lao to lớn của Bác Hồ với dân tộc Việt nam và tình cảm của Bác dành cho thanh niên ,nhi đồng 
 -Càng thêm tự hào và kính yêu Bác Hồ trân trọng những thành mà cha ông đã dưng nên 
 -Tích cực học tẫp và rèn luyện theo gương Bác Hồ ,thực hiện các lời Bác dạy Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ 
 B-NỘI DUNG HOAT ĐỘNG:
 -Tiét 1:Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác
 -Tiết 2: Văn nghệ :’Tháng năm nhớ Bác Hồ”
C-HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
HOẠT ĐỘNG 1
-Tiét 1:Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu rõ tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đất nước, với nhân dân và thế hệ trẻ.
Tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng theo những lời Bác dạy; xác định lý tưởng sống đúng đắn theo con đường mà Đảng và Bác đã chỉ ra.
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
+. Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh sau khi kết thúc hoạt động theo chủ đề tháng 4
+Giao cho cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn chuẩn bị nội dung thảo luận
+Gợi ý một số câu hỏi thảo luận:
-Tại sao Bác Hồ sớm có hoài bão cứu nước, giải phóng dân tộc?
-Nêu những cống hiến to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam thời tuổi trẻ
-Con đường cứu nước Bác tìm ra cho dân tộc Việt Nam gồm những vấn đề gì?
-Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bác đã làm những việc gì?
-Nhắc lại một số câu nói, đoạn viết của Bác Hồ đánh giá vai trò của thế hệ trẻ.
-Nhắc lại một số câu nói, đoạn viết của Bác Hồ thể hiện tình cảm của Bác dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.
-Hãy kể một số câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và tình cảm của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ
+Giới thiệu một số tài liệu để học sinh tham khảo
Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch, đề ra các câu hỏi thảo luận và chuẩn bị đáp án.
Đưa giáo viên chủ nhiệm duyệt kế hoạch và các câu hỏi, đáp án.
Giao cho mỗi tổ chuẩn bị một phần nội dung. Các tổ phân công người đại diện phát biểu.
Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, một số bài thơ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ.
Phân công trang trí lớp.
Phân công người điều khiển thảo luận
Phân công người ghi chép lại nội dung thảo luận.
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
1- Công lao của Bác đối với dân tộc
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam
Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bác Hồ và Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, từng bước xây dựng chế độ XHCN
 2-Những tình cảm Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ
Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ.
Bác Hồ hiểu rõ tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, luôn coi tuổi trẻ là bộ phận tiêu biểu cho sức sống và sự phát triển của một dân tộc.
Bác luôn quan tâm đến việc giáo dục, chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ trẻ trởthành những con người phát triển toàn diện
Bác là người chủ trương thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tập hợp đoàn kết thanh niên
Bác căn dặn thanh niên phải chuyên tâm học tập và tự rèn luyện.
3-Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc thực hiện những lời Bác Hồ dạy
Thấy rõ con đường cách mạng mà Bác Hồ đã xác định và theo đuổi cả cuộc đời của Người, đó chính là đem lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho mỗi người dân, trong đó có thế hệ trẻ chúng ta.
Thanh niên, học sinh cần phải rèn luyện tốt để trở thành những người vừa có đứa, vừa có tài, có khả năng kế thừa và phát triển những thành quả mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã trao lại, kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp tröôûng ñieàu khieån chöông trình:
 Đại diên cán bộ lớp tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Mời người điều khiển thảo luận.
Người điều khiển thảo luận nêu yêu cầu của buổi thảo luận và lần lượt nêu các câu hỏi thảo luận theo từng phần nội dung.
Mời những người được phân công chuẩn bị trước lên phát biểu
Ngoài các ý kiến phát biểu theo sự phân công, cần khuyến khích động viên ý kiến phát biểu của những học sinh khác trong lớp
Xen kẽ các tiết mục văn nghệ
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu khẳng định những công lao của Bác Hồ và tình cảm của Bác đối với tuổi trẻ. Chỉ rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc phấn đáu học tập, xứng đáng với niềm tin yêu và tình cảm của Bác đã dành cho thế hệ trẻ
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 
HOẠT ĐỘNG 2
-Tiết 2: Văn nghệ :”Tháng năm nhớ Bác Hồ”
I-MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG 
 Sau hoạt động, học sinh cần:
Hiểu rõ các cống hiến của Bác Hồ đối với đất nước, với nhân dân và thế hệ trẻ.
Hiểu được tình cảm của nhân dân Việt nam đối với Bác 
Tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng theo những lời Bác dạy; xác định lý tưởng sống đúng đắn theo con đường mà Đảng và Bác đã chỉ ra.
Phát huy khả năng văn nghệ ,xây dựng lối sống vì tập thể vì cộng đồng 
II-COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
 -Chæ ñaïo cho caùn boä lôùp ,thaønh vieân hoaït ñoäng,phaân coâng cuï theå cho caùc toå
-Xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
-Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng
-Caùn boä lôùp nhaän nhieäm vuï töø chæ ñaïo cuûa GV
-Caùn boä lôùp soaïn chöông trình
-Cuû ñaïi dieän ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng
-Trang trí phoøng hoïc 
-Tieát muïc vaên ngheä 
III-NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
 -Háát múa ,dọc thơ về Bác Hồ 
 - Câu chuyện về Bác Hồ 
 -Các tiết mục văn nghệ nói lên tâm tư,tình cảm của thanh niên ,học sinh đối với Bác Hồ kính yêu
IV-TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG
 Lôùp phoù (BT chi ñoaøn) ñieàu khieån chöông trình:
-Trang trí lôùp 
-Giôùi thieäu chöông trình laøm vieäc Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển.
Các tiết mục văn nghệ
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu khẳng định những công lao của Bác Hồ và tình cảm của Bác đối với tuổi trẻ. Các bài hát hay đã gây được cảm tình của tập thể 
V-KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG 
-Ñaùnh giaù caùc khaâu:
 -Chuaån bò ?
 -Thöïc hieän?
 -Keát quaû 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN HUONG NGHIEP 12 RAT HAY.doc