Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 24: Luỹ thừa (tt)

Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 24: Luỹ thừa (tt)

Tuần 8 tiết 24

Ngày soạn : Ngày dạy

 Bài soạn : § 1 LUỸ THỪA (tt)

I.MỤC TIÊU :

- Nắm được các khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ ,vô tỉ .

-Nắm được các tính chất của luỹ thừa với số mũ hữu tỉ ,vô tỉ .

-Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để rút gọn biểu thức, so sánh các biểu thức có chứa luỹ thừa .

-Phân biệt được điểm khác nhau giữa khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ ,vô tỉ với khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên cũng như ý nghĩa của nó để tìm TXĐ của hàm số mũ ở bài sau .

II.CHUẨN BỊ :

- Giáo viên : Bảng phụ hình 26 , 27 SGK ; phấn màu ,SGK .

- Học sinh : Xem lại các tính chất của luỹ thừa đã học ở THCS .

 

doc 2 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 29/11/2017 Lượt xem 449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 24: Luỹ thừa (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 8 tieát 24
Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy 
 Baøi soaïn : § 1 LUYÕ THÖØA (tt)
I.MUÏC TIEÂU :
- Nắm được các khái niệm luỹ thừa với số mũ höõu tæ ,voâ tæ .
-Nắm được các tính chất của luỹ thừa với số mũ höõu tæ ,voâ tæ .
-Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để rút gọn biểu thức, so sánh các biểu thức có chứa luỹ thừa .
-Phaân bieät ñöôïc ñieåm khaùc nhau giöõa khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ höõu tæ ,voâ tæ vôùi khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân cuõng nhö yù nghóa cuûa noù ñeå tìm TXÑ cuûa haøm soá muõ ôû baøi sau .
II.CHUAÅN BÒ :
Giaùo vieân : Baûng phuï hình 26 , 27 SGK ; phaán maøu ,SGK .
 Hoïc sinh : Xem laïi caùc tính chaát cuûa luyõ thöøa ñaõ hoïc ôû THCS .
III.THÖÏC HIEÄN TREÂN LÔÙP :
1.OÅn ñònh : 
2.Kieåm tra baøi cuõ :
3.Baøi môùi :
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1 : Hình thành khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
-Vaäy luyõ thöøa vôùi soá muõ laø soá höõu tæ r = ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo ?
-Với mọi a>0,mZ,n coù xaùc ñònh khoâng ? Từ đó haõy neâu khái niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ ?
-Neâu ví dụ cho HS thöïc hieän baèng hoaït ñoäng caù nhaân : Tính ?
Hoaït ñoäng 2 : Hình thành khái niệm lũy thừa với số mũ vô tỉ
-GV neâu vaán ñeà : Cho a>0, là số vô tỉ . Khi ñoù đều tồn tại dãy số hữu tỉ (rn) có giới hạn là và dãy () có giới hạn không phụ thuộc vào việc chọn dãy số (rn). Từ đó đưa ra khaùi nieäm .
-Yeâu caàu HS laáy moät soá ví duï veà luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ cuûa moät soá .
-Qua khaùi nieäm veà luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân , luỹ thừa với số mũ hữu tỉ , luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ em nhaän thaáy giöõa 3 khaùi nieäm naøy coù gì khaùc nhau veà cô soá , luyõ thöøa 
 Vaäy khi coù luyõ thöøa a vôùi soá muõ nguyeân , luỹ thừa với số mũ hữu tỉ , luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ thì ta phaûi ñaët ñieàu kieän töông öùng naøo cuûa a öùng vôùi moãi tröôøng hôïp ? 
 Löu yù HS ñaây laø ñieåm caàn löu yù ñeå tìm TXÑ cuûa caùc haøm soá muõ maø ta seõ hoïc ôû baøi tieáp theo
Hoạt động 3: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực .
- Yeâu caàu HS nhắc lại tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.
- Giáo viên đưa ra tính chất của lũy thừa với số mũ thực, giống như tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương .
-Laéng nghe , theo doõi.
-Traû lôøi luoân xaùc ñònh . Töø ñoù phaùt bieåu khaùi niệm luỹ thừa với số mũ hữu tỉ nhö SGK .
-Giaûi ví duï baèng hoaït ñoäng caù nhaân .
-Theo doõi , ghi nhaän khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ 
-Laáy caùc ví duï veà luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ cuûa moät soá .
-Vôùi luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân thì cô soá a laø soá thöïc coøn vôùi luỹ thừa với số mũ hữu tỉ , luyõ thöøa vôùi soá muõ voâ tæ thì cô soá a phaûi laø moät soá döông .
 Vôùi soá muõ nguyeân thì acoøn vôùi soá muõ höõu tæ , soá muõ voâ tæ thì ñieàu kieän laø a>0 .
-Traû lôøi .
-Theo doõi , ghi nhôù caùc tính chaát của lũy thừa với số mũ thực .
4.Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ 
 Cho số thực a dương và số hữu tỉ 
, trong đó 
Luỹ thừa của a với số mũ r là ar xác định bởi 
5.Luỹ thừa với số mũ vô tỉ: 
 Khaùi nieäm : SGK
Chú ý: 1= 1, R
II. Tính chất của luỹ thừa với số mũ thực: 
 Tính chaát : SGK 
 Nếu a > 1 thì kck
 Nếu a < 1thì kck
4.Cuûng coá :
Cho HS laøm baøi taäp 1 trang 55 SGK .
5.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø :
	-Xem laïi caùc khaùi nieäm , tính chaát .
	-Laøm baøi taäp 2,3,4 SGK .

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 24.doc