Đề kiểm tra môn Sinh lớp 12 (nâng cao)

Đề kiểm tra môn Sinh lớp 12 (nâng cao)

Câu 1: Côaxecva được hình thành từ sự kết hợp của:

A. Các hợp chất pôlisaccarit tan trong đại dương.

B. Các hợp chất lipit với pôlisaccarit trong đại dương.

C. Các hợp chất prôtêin với axit nuclêic trong đại dương.

D. Các loại dung dịch keo hữu cơ trong đại dương.

Câu 2 : Quá trình giao phối được coi là một nhân tố tiến hóa, là vì

A. sự giao phối ngẫu nhiên làm ổn định thành phần kiểu gen của quần thể.

B. quá trình giao phối làm phát tán các đột biến, tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa

C. quá trình giao phối đảm bảo sự tồn tại của loài, đó chính là tiền đề của tiến hoá.

D. quá trình giao phối đảm bảo sức sống của các thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước

 

doc 4 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 13/06/2016 Lượt xem 735Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Sinh lớp 12 (nâng cao)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ®Ò kiÓm tra m«n sinh líp 12(n©ng cao)
Thêi gian:45phót 
Hä tªn:.. Líp 12a2 M· ®Ò 01
§iÓm
Lêi phª cña thµy c«
Ch÷ kÝ cña phô huynh
§Ò bµi:
Câu 1: Côaxecva được hình thành từ sự kết hợp của:
A. Các hợp chất pôlisaccarit tan trong đại dương.
B. Các hợp chất lipit với pôlisaccarit trong đại dương.
C. Các hợp chất prôtêin với axit nuclêic trong đại dương.
D. Các loại dung dịch keo hữu cơ trong đại dương.
Câu 2 : Quá trình giao phối được coi là một nhân tố tiến hóa, là vì 
A. sự giao phối ngẫu nhiên làm ổn định thành phần kiểu gen của quần thể. 
B. quá trình giao phối làm phát tán các đột biến, tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa 
C. quá trình giao phối đảm bảo sự tồn tại của loài, đó chính là tiền đề của tiến hoá. 
1
3
2
D. quá trình giao phối đảm bảo sức sống của các thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước
Câu 3 : Hãy chọn tổ hợp đúng cho các mũi tên 1; 2; 3 trong sơ đồ về thí nghiệm của S.Milơ (ở bên).
A. 1: CO, CH4, NH3; 2: hơi nước; 3: dòng điện vào
B. 1: nước lạnh; 2: CO, CH4, NH3; 3: hơi nước
C. 1: CO2, CH4, NH3; 2: hơi nước; 3: nước lạnh
D. 1: hơi nước; 2: CO, CH4, NH3; 3: C2N2
Câu 4 : Trong mét số quÇn thÓ ngÉu phèi ë tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn dưới đây, xÐt mét locut cã hai alen (A và a), quần thể nào có tÇn sè kiÓu gen dÞ hîp tö lµ cao nhÊt?
A. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,09 
B. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0, 0625
C. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,25
D. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64
Câu 5 : Vèn gen cña mét quÇn thÓ kh«ng thay ®æi qua nhiÒu thÕ hÖ. §iÒu kiÖn nµo lµ cÇn thiÕt ®Ó hiÖn t­îng trªn x¶y ra?
Giao phèi ngÉu nhiªn.
Mét sè alen cã hÖ sè chän läc cao h¬n nh÷ng alen kh¸c.
Di c­ vµ nhËp c­ diÔn ra c©n b»ng.
Néi phèi th­êng xuyªn x¶y ra ë ®éng vËt.
Câu 6 : Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là . 
A. đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất trong quần thể 
B. làm phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể 
C. Quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể 
D. tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại 
Câu 7 : Khái niệm “biến dị cá thể” của Đacuyn tương ứng với những loại biến dị nào trong quan niệm hiện đại? 
A. Biến dị tổ hợp, đột biến gen, đột biến NST
B. Biến đổi, đột biến gen, đột biến NST
C. Biến dị thường biến, đột biến gen, đột biến NST
D. Biến dị tổ hợp, đột biến gen, đột biến NST, thường biến
Câu 8 : ThuyÕt tiÕn hãa cña Kimura được đề xuất dựa trên cơ sở của những phát hiện khoa học nào?
A. Mã di truyền có tính phổ biến ở các loài nên đa số đột biến gen là trung tính.
B. Quần thể có tính đa hình, mỗi gen gồm nhiều alen với tần số cân bằng. 
C. PhÇn lín c¸c ®ét biÕn ë cÊp ®é ph©n tö lµ ®ét biÕn trung tÝnh, kh«ng cã lîi vµ còng kh«ng cã h¹i 
D. Các đột biến có hại đã bị đào thải, trong quần thể chỉ còn đột biến không có hại.
Câu 9 : §é dÞ hợp, nghÜa lµ tÇn sè c¸c c¸ thÓ dÞ hîp ë mét l«cut nhÊt ®Þnh, th­êng ®­îc dïng ®Ó ®o sù biÕn ®éng di truyÒn trong mét quÇn thÓ. Gi¶ sö r»ng cã mét quÇn thÓ thùc vËt sèng mét n¨m gåm kho¶ng 50 c¸ thÓ. N¨m nay, tÇn sè alen ë mét l«cut t­¬ng øng lµ p(A) = 0,90 vµ q(a) = 0,10. §éng lùc tiÕn ho¸ nµo sau ®©y cã thÓ lµm t¨ng ®é dÞ hîp trong thÕ hÖ tiÕp theo?
A. Xu h­íng di truyÒn.
B. Lai gÇn
C. Chän läc lo¹i bá c©y aa (aa cã ®é thÝch nghi kÐm h¬n AA vµ Aa)
D. Sù nhËp c­ tõ mét quÇn thÓ cã p(A) = 0,99 vµ q(a) = 0,11.
Câu 10 : Theo Darwin thì điều nào quan trọng nhất làm cho vật nuôi, cây trồng phân li tính trạng?
A. Trên mỗi giống, con người đi sâu khai thác một đặc điểm có lợi nào đó, làm cho nó khác xa với tổ tiên.
B. Việc loại bỏ những dạng trung gian không đáng chú ý đã làm phân hoá nhanh chóng dạng gốc.
C. Trong mỗi loài vật nuôi hay cây trồng, sự chọn lọc nhân tạo có thể được tiến hành theo những hướng khác nhau.
D. Trong mỗi loài, sự chọn lọc nhân tạo có thể được tiến hành theo một hướng xác định để khai thác một đặc điểm 
Câu 11: Thuyết tiến hoá tổng hợp đã giải thích sự tăng sức đề kháng của ruồi đối với DDT. Phát biểu nào dưới đây không chính xác?
A. Ruồi kiểu dại có kiểu gen AABBCCDD, có sức sống cao trong môi trường không có DDT. 
B. Khi ngừng xử lý DDT thì dạng kháng DDT trong quần thể vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường vì đã qua chọn lọc.
C. Giả sử tính kháng DDT là do 4 gen lặn a, b, c, d tác động bổ sung, sức đề kháng cao nhất thuộc về kiểu gen aabbccdd.
D. Khả năng chống DDT liên quan với những đột biến hoặc những tổ hợp đột biến đã phát sinh từ trước một cách ngẫu nhiên. 
Câu 12 : Điều nào không đúng khi giải thích sù song song tån t¹i cña c¸c nhãm sinh vËt cã tæ chøc thÊp bªn c¹nh c¸c nhãm sinh vËt cã tæ chøc cao
A. ¸p lùc cña chän läc tù nhiªn cã thÓ thay ®æi theo hoµn c¶nh cô thÓ trong tõng thêi kú ®èi víi tõng nh¸nh ph¸t sinh trong c©y tiÕn hãa.
B. tæ chøc c¬ thÓ cã thÓ gi÷ nguyªn tr×nh ®é nguyªn thñy hoÆc ®¬n gi¶n hãa, nÕu thÝch nghi víi hoµn c¶nh sèng th× tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
C. Trong điều kiện môi trường ổn định thì nhÞp ®é tiÕn hãa đồng ®Òu gi÷a c¸c nhãm.
Câu 13 : Điều nào không đúng khi giải thích sù song song tån t¹i cña c¸c nhãm sinh vËt cã tæ chøc thÊp bªn c¹nh c¸c nhãm sinh vËt cã tæ chøc cao?
A. ¸p lùc cña chän läc tù nhiªn cã thÓ thay ®æi theo hoµn c¶nh cô thÓ trong tõng thêi kú ®èi víi tõng nh¸nh ph¸t sinh trong c©y tiÕn hãa.
B. tæ chøc c¬ thÓ cã thÓ gi÷ nguyªn tr×nh ®é nguyªn thñy hoÆc ®¬n gi¶n hãa, nÕu thÝch nghi víi hoµn c¶nh sèng th× tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
C. Trong điều kiện môi trường ổn định thì nhÞp ®é tiÕn hãa đồng ®Òu gi÷a c¸c nhãm.
D. tÇn sè ph¸t sinh ®ét biÕn cã thÓ kh¸c nhau tïy tõng gen, tõng kiÓu gen.
Câu 14 : Theo quan điểm tiến hóa, cá thể nào dưới đây có giá trị thích ứng cao nhất?
А. Một đứa trẻ không bị nhiễm bất kì bệnh nào thường gặp ở trẻ con.
B. Một phụ nữ 40 tuổi có 7 người con trưởng thành.
C. Một phụ nữ 89 tuổi có 1 người con trưởng thành.
D. Một người đàn ông có thể chạy một dặm trong vòng 5 phút, không sinh con. 
Câu 15 : Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá là:
A. Quá trình đột biến và các cơ chế cách li.
B. Quá trình đột biến và quá trình giao phối.
C. Quá trình chọn lọc tự nhiên và quá trình đột biến.
D Các cơ chế cách li và chọn lọc tự nhiên.
Câu 16: Ở một ruồi giấm cái có kiểu gen , khi theo dõi 2000 tế bào sinh trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 360 tế bào có xẩy ra hoán vị gen giữa V và v. Như vậy khoảng cách giữa B và V là: 
A. 18 cM.	B. 9 cM.	C. 36 cM.	D. 3,6 cM.
Câu 17 : Ở một loài thực vật, hai cặp alen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2. Nếu kiểu hình lặn (do kiểu gen aabb) ở F2 chiếm 3,725% thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Trong giảm phân, hai cặp gen phân li độc lập ở các tế bào mẹ tiểu bào tử và liên kết hoàn toàn ở tế bào mẹ đại bào tử.
B. Hai cặp tính trạng di truyền độc lập.
C. Hai cặp gen liên kết không hoàn toàn, có hoán vị gen ở cả tế bào sinh dục đực và cái, mỗi cây ở P chỉ mang 1 tính trạng trội.
D. Hai cặp gen liên kết không hoàn toàn, có hoán vị gen ở tế bào sinh dục đực hoặc cái, kiểu gen của F1 là dị hợp tử đều.
Câu 18 : Sự tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể (NST) trong giảm phân được hiểu là:
A. Kết quả của sự phân li độc lập ở kỳ sau giảm phân II dẫn đến tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.
B. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các NST khác cặp tương đồng ở kỳ cuối giảm phân I và kỳ cuối giảm phân II.
C. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các NST kép ở kỳ cuối giảm phân I, tạo thành 2 bộ NST đơn bội khác nhau.
D. Sự tập hợp lại của các nhiễm sắc thể thành từng cặp ở kỳ giữa giảm phân I và giảm phân II.
C©u 19: Ý nào sau đây không phải là cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật ?
A. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen của sinh vật .
B. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường .
C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
D. Lấy gen từ cơ thể sinh vật ra rồi cho lai với gen của cơ thể khác sau đó cấy trở lại vào cơ thể ban đầu.
C©u20: Nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể ?
A. Đột biến và CLTN .	B. Ngẫu phối	C. Di nhập gen .	D. Các yếu tố ngẫu nhiên
PhiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra sinh nang cao 45 phut(1).doc