Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Vật lí khối A và A1 - Mã đề thi 196

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Vật lí khối A và A1 - Mã đề thi 196

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao

động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +

vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 1,2 kg. B. 0,8 kg. C. 1,0 kg. D. 0,5 kg.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong

Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm

bức xạ có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của

laze A phát ra trong mỗi giây là

 

docx 7 trang Người đăng dung15 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Vật lí khối A và A1 - Mã đề thi 196", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 196
Họ, tên thí sinh:...................................................................... 	...
Số báo danh:...........................................................................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 –19 C; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol –1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +
T
4
một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà  v ≥
vTB là
vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng
A. 1,2 kg.	B. 0,8 kg.	C. 1,0 kg.	D. 0,5 kg.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong
π
4
A.
2 T
3
.
B.
T
3
.
C.
T
6
.
D.
T
2
.
Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm
bức xạ có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của
laze A phát ra trong mỗi giây là
A.
20
9
.                          B.
3
4
.                             C. 1.                               D. 2.
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có
10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ2 =
5λ1
3
thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
A. 5.	B. 6.	C. 7.	D. 8.
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều không phải là phản ứng hạt nhân.	B. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
C. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.	D. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều
hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δ . Chu kì dao động của con lắc này là
A.
1     Δ
2π     g

.

B. 2π
Δ
g

.

C.
1      g
2π    Δ

.

D. 2π
g
Δ

.
10−4
π
Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB
mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100   3 Ω  mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ
tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung	F. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
2π
AM lệch pha	so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng
3
A.
1
π

H.                          B.
2
π

H.                          C.
2
π

H.                       D.
3
π

H.
Trang 1/7 - Mã đề thi 196
Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.
C. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
D. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.
Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại
trên một bản tụ điện là 4  2 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π  2  A. Thời gian
ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
A.
8
3
μs.
B.
4
3
μs.
C.
2
3
μs.
D.
16
3
μs.
Câu  11:  Hai  dao  động  cùng  phương  lần  lượt  có  phương  trình	x1	1 cos(πt +	) (cm)   và
= A
x2  = 6cos(πt −
) (cm).	Dao   động   tổng   hợp   của   hai   dao   động   này   có   phương   trình
Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt
nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc
độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán
kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng
A. 89 mm.	B. 15 mm.	C. 85 mm.	D. 10 mm.
π
6
π
2
x = Acos(πt + ϕ) (cm). Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì
A. ϕ = π rad.
B. ϕ = −
π
3
rad.
C. ϕ = 0 rad.
D. ϕ = −
π
6
rad.
Câu 17: Hạt nhân urani	92 U  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì	20682 Pb. Trong quá
Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực
đàn hồi cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời
gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 5  3 N là 0,1 s. Quãng
đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là
A. 60 cm.	B. 115 cm.	C. 80 cm.	D. 40 cm.
Câu 13: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là
chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ
đạo M bằng
A. 4.	B. 3.	C. 9.	D. 2.
Câu 14: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.
B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
C. Tia tử ngoại làm iôn hoá không khí.
D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
Câu 15: Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn
A. số nơtron.	B. khối lượng.	C. số nuclôn.	D. số prôtôn.
Câu 16: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống
nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M
của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm
tại O bằng
A. 5.	B. 7.	C. 3.	D. 4.
238
trình đó, chu kì bán rã của
238
92

U biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát
hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân
238
92
U và 6,239.10
18 hạt nhân
206
82
Pb.  Giả sử khối đá lúc mới hình
thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của  92238 U. Tuổi của
khối đá khi được phát hiện là
A. 6,3.109 năm.	B. 3,5.107 năm.	C. 3,3.108 năm.	D. 2,5.106 năm.
Trang 2/7 - Mã đề thi 196
Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn
sắc λ1, λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân
sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
A. 4 vân sáng λ1 và 5 vân sáng λ2.	B. 5 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2.
C. 3 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2.	D. 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2.
Câu 19: Tổng hợp hạt nhân heli   42 He  từ phản ứng hạt nhân  11 H+73Li→42 He + X. Mỗi phản ứng trên
tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là
A. 5,2.1024 MeV.	B. 2,4.1024 MeV.	C. 2,6.1024 MeV.	D. 1,3.1024 MeV.
Câu 20: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
C. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.
D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
Câu 21: Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện có
điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là
điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá
trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là
A. 30 Ω.	B. 40 Ω.	C. 24 Ω.	D. 16 Ω.
Câu 22: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ là sóng ngang.
C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 23: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.
B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên
lần bước sóng thì dao động cùng pha.
C. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90o.
Câu 24: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải
một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ
điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện
của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường
hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho
A. 192 hộ dân.	B. 504 hộ dân.	C. 168 hộ dân.	D. 150 hộ dân.
Câu 25: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm
bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau
15 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng
A. 90 cm.	B. 60 cm.	C. 45 cm.	D. 30 cm.
Câu 26: Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi
tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 Ω (coi dây tải điện là đồng chất,
có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải
điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta
ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong
không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ
dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở
không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là
A. 90 km.	B. 167 km.	C. 135 km.	D. 45 km.
Trang 3/7 - Mã đề thi 196
Câu 27: Đặt điện áp u = U0cosωt (V) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm
4
5π
H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω = ω0 thì cường
độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì cường độ
dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng Im. Biết ω1 − ω2 = 200π rad/s. Giá trị của R bằng
A. 160 Ω .	B. 200 Ω .	C. 50 Ω .	D. 150 Ω .
Câu 28: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có
độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn
mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm v ... tần số dọc theo hai
đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều
ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm.
Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế
năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và
động năng của N là
A.
9
16
.
B.
4
3
.
C.
3
4
.
D.
16
9
.
Câu 32: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng
hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại
và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.	B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.	D. độ lớn bằng không.
Câu 33: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng)
gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rℓ, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ,
tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là
A. rt < rđ < rℓ.	B. rt < rℓ < rđ.	C. rℓ = rt = rđ.	D. rđ < rℓ < rt.
Câu 34: Các hạt nhân đơteri   21 H;  triti   31 H;  heli   42 He  có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV;
8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của
hạt nhân là
A.  21 H ; 42 He ;  31 H .	B.  42 He ;  31 H ;  21 H .	C.  21 H ;  31 H ;  42 He .	D.  31 H ;  42 He ;  21 H .
Câu 35: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng.
Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại
M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là –3 cm. Biên độ sóng bằng
A. 2  3 cm.
B. 3  2 cm.
C. 3 cm.                         D. 6 cm.
Trang 4/7 - Mã đề thi 196
π
Câu 36: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện
tích 2.10–5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo
phương ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song
với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây
treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường  g  một góc 54o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa.
Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là
A. 0,50 m/s.	B. 0,59 m/s.	C. 2,87 m/s.	D. 3,41 m/s.
Câu 37: Đặt điện áp u = U0cos2 π ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có
độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện
áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?
A. Thay đổi C để URmax.	B. Thay đổi R để UCmax.
C. Thay đổi f để UCmax.	D. Thay đổi L để ULmax.
Câu 38: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26 eV;
4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng
quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?
A. Canxi và bạc.	B. Kali và đồng.	C. Kali và canxi.	D. Bạc và đồng.
Câu 39: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm
một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện
và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và
cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha	so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công
12
suất của đoạn mạch MB là
A. 0,50.	B.
3
2

.                          C.
2
2

.                          D. 0,26.
Câu 40: Đặt điện áp u = 150  2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần
60 Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W.
Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50  3 V. Dung kháng của tụ điện
có giá trị bằng
A. 15  3 Ω.	B. 45  3 Ω.	C. 60  3 Ω.	D. 30  3 Ω.
_________________________________________________________________________________
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có
biểu thức F = − 0,8 cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là
A. 8 cm.	B. 6 cm.	C. 12 cm.	D. 10 cm.
Câu 42: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ
đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về
quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L
về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số
A. f3 = f1 + f2.	B. f3 =
f1f2
f1 + f2
.               C. f3 =   f12 + f2 .
D. f3 = f1 – f2.
Câu 43: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có
chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
A. màu cam và tần số 1,5f.	B. màu tím và tần số 1,5f.
C. màu tím và tần số f.	D. màu cam và tần số f.
Trang 5/7 - Mã đề thi 196
Câu 44: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có
số khối là A, hạt α phát ra có tốc độ v. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn
vị u. Tốc độ của hạt nhân Y bằng
A.
2v
A − 4
.
B.
4v
A + 4
.
C.
4v
A − 4
.
D.
2v
A + 4
.
Câu 45: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ
xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động.
Khi α = 0o, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 120o, tần số dao động riêng của mạch
là 1 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì α bằng
A. 90o.	B. 30o.	C. 45o.	D. 60o.
Câu 46: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?
A. Biên độ và tốc độ.	B. Li độ và tốc độ.	C. Biên độ và cơ năng.  D. Biên độ và gia tốc.
Câu 47: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ
dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động
cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là
A. 90 %.	B. 87,5 %.	C. 92,5 %.	D. 80 %.
Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách
giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn
quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách
giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có
vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng
A. 0,50 μm.	B. 0,60 μm.	C. 0,45 μm.	D. 0,55 μm
Câu 49: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1L và
Z1C. Khi ω = ω2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là
A.  ω1  = ω2	1L .
C.  ω1  = ω2	1C .
Z
Z1C

B. ω1 = ω2
Z1C
Z1L

.
Z
Z1L

D. ω1 = ω2
Z1 L
Z1C

.
Câu 50: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số
sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 30 m/s.	B. 20 m/s.	C. 25 m/s.	D. 15 m/s.
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Xét các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Thủy Tinh, Trái Đất, Thổ Tinh, Mộc Tinh. Hành
tinh xa Mặt Trời nhất là
A. Thổ Tinh.	B. Trái Đất.	C. Thủy Tinh.	D. Mộc Tinh.
Câu 52: Một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó với gia tốc góc không đổi, sau 10 s quay
được góc 50 rad. Sau 20 s kể từ lúc bắt đầu quay, góc mà đĩa quay được là
A. 300 rad.	B. 100 rad.	C. 400 rad.	D. 200 rad.
Câu 53: Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một
trục cố định ∆. Ở các thời điểm t1 và t2 = 4t1, momen động lượng của vật đối với trục ∆ lần lượt là L1
và L2. Hệ thức liên hệ giữa L1 và L2 là
A. L1 = 4L2.	B. L2 = 4L1.	C. L2 = 2L1.	D. L1 = 2L2.
Câu 54: Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm
0, 4
π
H một hiệu điện thế một chiều 12 V thì
cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay
chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng
A. 0,17 A.	B. 0,24 A.	C. 0,30 A.	D. 0,40 A.
Câu 55: Một thanh có chiều dài riêng là ℓ. Cho thanh chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó
trong hệ quy chiếu quán tính với tốc độ bằng 0,8c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Trong hệ
quy chiếu đó, chiều dài của thanh bị co bớt 0,4 m. Giá trị của ℓ là
A. 2 m.	B. 1 m.	C. 4 m.	D. 3 m.
Trang 6/7 - Mã đề thi 196
Câu 56: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,542 μm và 0,243 μm vào catôt của một tế bào
quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 μm. Biết khối lượng của êlectron là
me = 9,1.10–31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng
A. 1,34.106 m/s.	B. 2,29.106 m/s.	C. 9,24.105 m/s.	D. 9,61.105 m/s.
Câu 57: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với
biên độ góc 60o. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp
với phương thẳng đứng góc 30o, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là
A. 1232 cm/s2.	B. 732 cm/s2.	C. 887 cm/s2.	D. 500 cm/s2.
Câu 58: Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C
là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện
trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực
đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là
A. i2 = LC(U02 – u2).	B. i2 =	LC (U02 – u2).
L (U02 – u2).	D. i2 =
C (U02 – u2).
C. i2 =  C
L
Câu 59: Một bánh xe đang quay quanh một trục cố định (∆) với động năng 1000 J. Biết momen quán
tính của bánh xe đối với trục ∆ là 0,2 kg.m2. Tốc độ góc của bánh xe là
A. 100 rad/s.	B. 200 rad/s.	C. 10 rad/s.	D. 50 rad/s.
Câu 60: Một đĩa tròn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh trục qua tâm và vuông góc
với mặt đĩa, với gia tốc góc 0,25 rad/s2. Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu quay, góc giữa vectơ gia tốc
tiếp tuyến và vectơ gia tốc của một điểm nằm trên mép đĩa bằng 45o?
A. 2 s.	B. 3 s.	C. 1 s.	D. 4 s.
---------------------------------------------------------- HẾT ----------
Trang 7/7 - Mã đề thi 196

Tài liệu đính kèm:

  • docx1.docx