Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban) (Đề số 14)

Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban) (Đề số 14)

Câu 7: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất

nhằm

A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng cường độ dòng điện.

C. giảm cường độ dòng điện. D. tăng công suất toả nhiệt.

Câu 8: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

A. L. B. L/4. C. L/2. D. 2L.

pdf 4 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 988Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban) (Đề số 14)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1
Đề số 14 Đề thi môn: Vật lí 
(Dành cho thí sinh Không Phân ban) 
Câu 1: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ( )tu π100sin2220= (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C 
không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất 
tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 115W. B. 172.7W. C. 460W. D. 440W. 
Câu 2: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là 
A. 
C
W
2
0Q= . B. 
2L
W
2
0Q= . C. 
2C
W
2
0Q= . D. 
L
W
2
0Q= . 
Câu 3: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100 2 sin100 π t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường 
độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 3 A và lệch pha 
3
π so với hiệu điện thế hai đầu 
mạch. Giá trị của R và C là 
A. R = 
3
50 Ω và F10C
4
π=
−
. B. R = 
3
50 Ω và F
5
10C
3
π=
−
. 
C. R = 50 3 Ω và F10C
4
π=
−
. D. R = 50 3 Ω và F
5
10C
3
π=
−
. 
Câu 4: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao 
động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 
A. 1,5m. B. 2m. C. 0,5m. D. 1m. 
Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động 
là ))(10sin(51 cmtx π= và ))(310sin(52 cmtx
ππ += . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 
A. 
))(
2
10sin(5 cmtx ππ += . B. ))(
6
10sin(5 cmtx ππ += . 
C. ))(
6
10sin(35 cmtx ππ += . D. ))(
4
10sin(35 cmtx ππ += . 
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. 
Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H10
1
π . Đặt vào hai đầu đoạn 
mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu 
dụng là U=50V và tần số f=50Hz. 
Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R 
và C1 là 
A. R = 40 Ω và F10
3
1 π
−
=C . B. R = 40 Ω và FC π
3
1
10.2 −= . 
C. R = 50 Ω và FC π
3
1
10.2 −= . D. R = 50 Ω và FC π
3
1
10−= . 
Câu 7: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất 
nhằm 
A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng cường độ dòng điện. 
C. giảm cường độ dòng điện. D. tăng công suất toả nhiệt. 
C R r, L 
NM
A 
 2
Câu 8: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là 
A. L. B. L/4. C. L/2. D. 2L. 
Câu 9: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi 
A. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. B. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. 
C. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. 
Câu 10: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà 
của nó 
A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần. 
Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu 
thức u = 220 2 sinω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu 
thụ cực đại của mạch có giá trị là 
A. 440W. B. 484W. C. 220W. D. 242W. 
Câu 12: Một mạch dao động có tụ điện F10.2 3−= πC và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động 
điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là 
A. H
2
10 3
π
−
. B. H
500
π . C. H10
3
π
−
. D. H10.5 4− . 
Câu 13: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải 
điện là 
A. chọn dây có điện trở suất lớn. B. tăng chiều dài của dây. 
C. giảm tiết diện của dây. D. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. 
Câu 14: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và 
một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là 
sai? 
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 
B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. 
C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 
D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở 
R. 
Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ 
giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng 
với biên độ là A (A > Δl). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là 
A. F = kΔl. B. F = 0. C. F = k(A - Δl). D. F = kA. 
Câu 16: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 
A. một nửa bước sóng. B. một bước sóng. 
C. hai lần bước sóng. D. một phần tư bước sóng. 
Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. 
Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện 
trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch 
u=200sin100 π t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của 
cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị 
cực đại là 
A. AI
2
1= . B. I = 0,5A. C. I = 2 A. D. I = 2A. 
Câu 18: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng 
điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là 
A. LCT π2= . B. 
0
02
Q
I
T π= . C. 002 IQT π= . D. 
0
02
I
Q
T π= . 
R L 
C 
 3
Câu 19: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. 
Năng lượng điện trường ở tụ điện 
A. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 
2
T . 
C. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. D. không biến thiên điều hoà theo thời gian. 
Câu 20: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? 
A. Máy thu thanh. B. Chiếc điện thoại di động. 
C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Cái điều khiển ti vi. 
Câu 21: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì 
A. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của 
các dòng điện trong ba dây pha. 
B. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0. 
C. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 
3
2π so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung 
hoà. 
D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và 
dây trung hoà. 
Câu 22: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao 
động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, ± 1, ± 2,... có giá trị là 
A. 2 1d d kλ− = . B. 2 1 12d d k λ
⎛ ⎞− = +⎜ ⎟⎝ ⎠ . C. 2 1 2d d kλ− = . D. 2 1 2d d k
λ− = . 
Câu 23: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 
lần thì công suất hao phí trên đường dây 
A. tăng 20 lần. B. giảm 400 lần. C. tăng 400 lần. D. giảm 20 lần. 
Câu 24: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi 
A. cùng pha với li độ. B. sớm pha 
4
π so với li độ. 
C. ngược pha với li độ. D. lệch pha 
2
π so với li độ. 
Câu 25: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi 
điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng 
A. 0,5m/s. B. 2m/s. C. 1m/s. D. 3m/s. 
Câu 26: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai? 
A. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. 
B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. 
C. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. 
D. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. 
Câu 27: Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng 
ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl. Chu kỳ dao động của 
con lắc được tính bằng biểu thức 
A. T = 2π l
g
Δ . B. T = 
l
g
Δπ2
1 . C. T = 
k
m
π2
1 . D. T = 2π k
m
. 
Câu 28: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào 
A. chiều dài dây treo. B. gia tốc trọng trường. 
C. vĩ độ địa lý. D. khối lượng quả nặng. 
Câu 29: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao 
động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường 
vật đi được trong 
10
sπ đầu tiên là 
A. 12cm. B. 24cm. C. 9cm. D. 6cm. 
 4
Câu 30: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? 
A. Truyền được trong chân không. B. Là sóng ngang. 
C. Mang năng lượng. D. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ. 
Câu 31: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2 
= 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói 
trên là 
A. 4,0s. B. 3,5s. C. 2,5s. D. 5,0s. 
Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 
F10
3
π
−
=C mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là uc = 50 2 sin(100 π t 
- 
4
3π ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
A. i = 5 2 sin(100 π t - 
4
π ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t - 
4
3π ) (A). 
C. i = 5 2 sin(100 π t + 
4
3π ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 
Câu 33: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì 
A. bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. 
B. bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. 
C. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
D. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. 
Câu 34: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng 
của dòng điện trong mạch là 
A. 
2
0II = . B. I = 2I0. C. 2
0II = . D. I = I0 2 . 
Câu 35: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao 
động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có 
độ lớn là 
A. 0 (m/s). B. 6,28 (m/s). C. 2 (m/s). D. 4 (m/s). 
Câu 36: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu 
dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 
A. 40V. B. 80V. C. 60V. D. 160V. 
Câu 37: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật 
khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là 
A. 
4
Ax ±= . B. 
4
2Ax ±= . C. 
2
Ax ±= . D. 
2
2Ax ±= . 
Câu 38: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên 
độ A (hay xm), li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là 
A. 2
2
22
ω
vxA += . B. 2222 vxA ω+= . C. 2
2
22
ω
xvA += . D. 2222 xvA ω+= . 
Câu 39: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong 
đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 
A. 331m/s. B. 100m/s. C. 334 m/s. D. 314m/s. 
Câu 40: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với 
A. biên độ dao động. B. chu kỳ dao động. 
C. bình phương biên độ dao động. D. li độ của dao động. 
-----------------Hết----------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_ly_kpb_de_14_6877.pdf