Đề 3 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009 môn: Vật lí; Khối: A

Đề 3 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009 môn: Vật lí; Khối: A

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần

lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu

khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ

A. λ2. B. λ3. C. λ1. D. λ2 và λ3.

Câu 2: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

A. 3 m. B. 0,3 m. C. 30 m. D. 300 m.

pdf 6 trang Người đăng haha99 Lượt xem 1035Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 3 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009 môn: Vật lí; Khối: A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 06 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 
Môn: VẬT LÍ; Khối: A 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 458 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 
lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu 
khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ 
A. λ2. B. λ3. C. λ1. D. λ2 và λ3. 
Câu 2: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là 
A. 3 m. B. 0,3 m. C. 30 m. D. 300 m. 
Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và 
mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng 
và thế năng của vật bằng nhau là 
A. T
4
. B. T
8
. C. T
12
. D. T
6
. 
Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của 
một bản tụ điện có độ lớn là 10−8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. 
Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 
A. 2,5.103 kHz. B. 2.103 kHz. C. 103 kHz. D. 3.103 kHz. 
Câu 5: Đặt điện áp 0
πu = U cos(ωt + )
4
 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện 
trong mạch là i = I0cos(ωt + φi). Giá trị của φi bằng 
A. 3π
4
− . B. π
2
− . C. π
2
 . D. 3π
4
 . 
Câu 6: Đặt điện áp u = 100 2cosωt (V), có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25 H
36π
 và tụ điện có điện dung 
410 F
π
−
 mắc nối tiếp. 
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ω là 
A. 120π rad/s. B. 100π rad/s. C. 150π rad/s. D. 50π rad/s. 
Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 
10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 
A. 30 Hz. B. 3000 Hz. C. 5 Hz. D. 50 Hz. 
Câu 8: Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần 
lượt là: –13,6 eV; –1,51 eV. Cho h = 6,625.10–34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10–19 C. Khi êlectron 
chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước 
sóng 
A. 102,7 pm. B. 102,7 mm. C. 102,7 nm. D. 102,7 μm. 
Câu 9: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó. 
B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy. 
C. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 
D. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 
 Trang 1/6 - Mã đề thi 458 
Câu 10: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng 
phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước 
dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 
A. một số nguyên lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng. 
C. một số lẻ lần bước sóng. D. một số lẻ lần nửa bước sóng. 
Câu 11: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 
B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 
C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
D. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 
Câu 12: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt–0,02πx) (u và x tính bằng cm, t 
tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là 
A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s. 
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn 
mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là 
A. 2
LC
. B. 2π
LC
. C. 1
2π LC
. D. 1
LC
. 
Câu 14: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là 
lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Sau thời gian T
4
, vật đi được quãng đường bằng A. 
B. Sau thời gian T
8
, vật đi được quãng đường bằng 0,5A. 
C. Sau thời gian T
2
, vật đi được quãng đường bằng 2A. 
D. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A. 
Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng 
vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với 
ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn 
A. tăng lên bốn lần. B. không đổi. C. giảm đi bốn lần. D. tăng lên hai lần. 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước 
sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là 
A. 13. B. 17. C. 11. D. 15. 
Câu 17: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ 
sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy π2 =10. Khối lượng 
vật nặng của con lắc bằng 
A. 250 g. B. 25 g. C. 100 g. D. 50 g. 
Câu 18: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số 
A. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 
B. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 
C. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 
D. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải. 
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa 
độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là: 
A. x = 2 cm, v = 0. B. x = – 2 cm, v = 0. 
C. x = 0, v = 4π cm/s. D. x = 0, v = – 4π cm/s. 
Câu 20: Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là εĐ, εL và εT thì 
A. εT> εL> εĐ. B. εL> εT> εĐ. C. εT> εĐ> εL. D. εĐ> εL> εT. 
 Trang 2/6 - Mã đề thi 458 
Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng 
dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng 
giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là 
A. 630 V. B. 105 V. C. 0. D. 70 V. 
Câu 22: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ 
góc 6o. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng 
tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng 
A. 5,8.10–3 J. B. 4,8.10–3 J. C. 3,8.10–3 J. D. 6,8.10–3 J. 
Câu 23: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời 
gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu? 
A. 93,75%. B. 13,50%. C. 6,25%. D. 25,25%. 
Câu 24: Đặt điện áp u 100cos( t ) (V)
6
π= ω + vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm 
thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i 2cos( t ) (A)
3
π= ω + . Công suất tiêu thụ của 
đoạn mạch là 
A. 100 W. B. 50 3 W. C. 100 3 W. D. 50 W. 
Câu 25: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền 
trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 
A. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 
B. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. 
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
D. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 
Câu 27: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất 
trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là 
A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,0 m. D. 2,5 m. 
Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. 
Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
A. 7,5.1014 Hz. B. 5,5.1014 Hz. C. 6,5.1014 Hz. D. 4,5.1014 Hz. 
Câu 29: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so 
với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể 
A. trễ pha π
4
. B. sớm pha π
4
. C. trễ pha π
2
. D. sớm pha π
2
. 
Câu 30: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được 
A. hiện tượng quang - phát quang. B. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
C. hiện tượng quang điện ngoài. D. hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
Câu 31: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 
A. 3,3696.1029 J. B. 3,3696.1030 J. C. 3,3696.1032 J. D. 3,3696.1031 J. 
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 
A. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn. 
B. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau. 
C. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ. 
D. Trong phóng xạ β–, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 
 Trang 3/6 - Mã đề thi 458 
Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy khối lượng các hạt nhân 
 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c
23 1 4 20
11 1 2 10Na H He Ne+ → + 2311 Na; 2010 Ne;
4
2 He;
1
1H
2. Trong phản ứng 
này, năng lượng 
A. thu vào là 3,4524 MeV. B. tỏa ra là 3,4524 MeV. 
C. tỏa ra là 2,4219 MeV. D. thu vào là 2,4219 MeV. 
Câu 34: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10– 4 W. 
Lấy h = 6,625.10–34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là 
A. 3.1014. B. 5.1014. C. 4.1014. D. 6.1014. 
Câu 35: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có 
điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần 
số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 
A. 12,5 MHz. B. 17,5 MHz. C. 6,0 MHz. D. 2,5 MHz. 
Câu 36: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 μm. Lấy h = 6,625.10–34 J.s; 
c = 3.108 m/s và e = 1,6.10–19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 
A. 2,11 eV. B. 0,21 eV. C. 4,22 eV. D. 0,42 eV. 
Câu 37: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối 
tiếp thì 
A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 
B. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
D. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
Câu 38: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ. 
B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 
C. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. 
D. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
Câu 39: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 
A. ánh sáng lục. B. ánh sáng đỏ. C. ánh sáng vàng. D. ánh sáng tím. 
Câu 40: Biết NA= 6,02.1023 mol−1. Trong 59,50 g có số nơtron xấp xỉ là 23892 U
A. 2,38.1023. B. 9,21.1024. C. 1,19.1025. D. 2,20.1025. 
_________________________________________________________________________________ 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
B. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 
C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
Câu 42: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách 
vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
A. 0,7 μm. B. 0,4 μm. C. 0,6 μm. D. 0,5 μm. 
Câu 43: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 
1u = 931,5 MeV/c
16
8O
2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 16 xấp xỉ bằng 8O
A. 190,81 MeV. B. 14,25 MeV. C. 18,76 MeV. D. 128,17 MeV. 
 Trang 4/6 - Mã đề thi 458 
Câu 44: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π
4
) (x tính 
bằng cm, t tính bằng s) thì 
A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
B. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s. 
C. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 
D. chu kì dao động là 4 s. 
Câu 45: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Vật nhỏ 
của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s thì 
gia tốc của nó có độ lớn là 
A. 10 m/s2. B. 5 m/s2. C. 4 m/s2. D. 2 m/s2. 
Câu 46: Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) có cấu trúc dạng 
A. hình trụ. B. xoắn ốc. C. elipxôit. D. hình cầu. 
Câu 47: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. 
Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có 
vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là 
A. 1,08 Wb. B. 0,81 Wb. C. 0,54 Wb. D. 0,27 Wb. 
Câu 48: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. 
Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ 
năng của con lắc là 
A. 2mgℓ . B. 20α 2
1 mgℓ . C. mgℓ . D. 20α
2
0α
1
4
mgℓ . 20α
Câu 49: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối 
tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1 0
πi = I cos(100πt + ) (A)
4
. Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì 
cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 2 0
πi = I cos(100πt ) (A
12
− ) . Điện áp hai đầu đoạn mạch là 
A. πu = 60 2cos(100πt ) (V)
6
− . B. πu = 60 2cos(100πt + ) (V)
6
. 
C. πu = 60 2cos(100πt ) (V
12
− ) . D. πu = 60 2cos(100πt + ) (V)
12
. 
Câu 50: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. 
Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng 
lượng điện từ của mạch bằng 
A. 21 CL
2
. B. 21 LC
2
. C. 
2
0U LC
2
. D. 20
1 CU
2
. 
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 51: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong 
dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là λ1 và λ2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có 
giá trị là 
A. 1 2
1 2
λ λ
2(λ +λ )
. B. 1 2
2 1
λ λ
λ λ− . C. 
1 2
1 2
λ λ
λ +λ
. D. 1 2
1 2
λ λ
λ λ− . 
Câu 52: Một đĩa tròn phẳng, đồng chất có khối lượng m = 2 kg và bán kính R = 0,5 m. Biết momen 
quán tính đối với trục Δ qua tâm đối xứng và vuông góc với mặt phẳng đĩa là 21 mR
2
. Từ trạng thái 
nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục Δ cố định, dưới tác dụng của một lực tiếp tuyến với mép 
ngoài và đồng phẳng với đĩa. Bỏ qua các lực cản. Sau 3 s đĩa quay được 36 rad. Độ lớn của lực này là 
A. 3N. B. 2N. C. 6N. D. 4N. 
 Trang 5/6 - Mã đề thi 458 
Câu 53: Coi Trái Đất là một quả cầu đồng chất có khối lượng m = 6,0.1024 kg, bán kính R = 6400 km 
và momen quán tính đối với trục Δ qua tâm là 22 mR
5
. Lấy π = 3,14. Momen động lượng của Trái Đất 
trong chuyển động quay xung quanh trục Δ với chu kì 24 giờ, có giá trị bằng 
A. 2,9.1032 kg.m2/s. B. 1,7.1033 kg.m2/s. C. 7,1.1033 kg.m2/s. D. 8,9.1033 kg.m2/s. 
Câu 54: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai 
đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì 
A. U0 = I0
L
C
. B. U0 = 0
I
LC
. C. U0 = I0
C
L
. D. U0 = I0 LC . 
Câu 55: Một thanh cứng đồng chất có chiều dài ℓ, khối lượng m, quay quanh một trục Δ qua trung 
điểm và vuông góc với thanh. Cho momen quán tính của thanh đối với trục Δ là 1
12
mℓ2. Gắn chất 
điểm có khối lượng m
3
 vào một đầu thanh. Momen quán tính của hệ đối với trục Δ là 
A. 4
3
mℓ2. B. 1
6
mℓ2. C. 13
12
mℓ2. D. 1
3
mℓ2. 
Câu 56: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân 
bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là 
A. 38 cm. B. 40 cm. C. 42 cm. D. 36 cm. 
Câu 57: Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục toạ độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có 
chiều dài riêng là ℓ0. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Khi thước chuyển động dọc theo trục 
tọa độ này với tốc độ v thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là 
A. ℓ0
v1
c
− . B. ℓ0
2
2
v1
c
− . C. ℓ0
2
2
v1
c
+ . D. ℓ0 v1 c+ . 
Câu 58: Trong một thí nghiệm, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt 
tấm kim loại. Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì 
A. giới hạn quang điện của kim loại bị giảm xuống. 
B. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng lên. 
C. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên. 
D. số êlectron bật ra khỏi tấm kim loại trong một giây tăng lên. 
Câu 59: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần 
điện áp này bằng không? 
A. 2 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 100 lần. 
Câu 60: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật 
rắn và không nằm trên trục quay có 
A. gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn của điểm đó. 
B. gia tốc góc luôn biến thiên theo thời gian. 
C. độ lớn của gia tốc tiếp tuyến thay đổi. 
D. tốc độ dài biến thiên theo hàm số bậc hai của thời gian. 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 6/6 - Mã đề thi 458 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDeVatliACt_CD_458.pdf