Kiểm tra 1 tiết môn: Giải tích 12 chương 1

Kiểm tra 1 tiết môn: Giải tích 12 chương 1

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 ñieåm )

1) Cho hàm số: f(x) = -2x3 + 3x2 + 12x - 5

 Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.

A. f(x) tăng trên khoảng (-3 ; 1) B. f(x) tăng trên khoảng (-1 ; 2)

C. f(x) tăng trên khoảng (5 ; 10) D. f(x) giảm trên khoảng (-1 ; 3)

2) Số điểm cực trị của hàm số: f(x) = -x4 + 2x2 – 3 là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

 

doc 1 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 29/11/2017 Lượt xem 381Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Giải tích 12 chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï vaø teân : KIEÅM TRA 1 TIEÁT
Lôùp 12. MOÂN : GIAÛI TÍCH 12
ÑIEÅM
LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 ñieåm )
1) Cho hàm số: f(x) = -2x3 + 3x2 + 12x - 5
	Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.
A. f(x) tăng trên khoảng (-3 ; 1)	B. f(x) tăng trên khoảng (-1 ; 2)
C. f(x) tăng trên khoảng (5 ; 10)	D. f(x) giảm trên khoảng (-1 ; 3) 
2) Số điểm cực trị của hàm số: f(x) = -x4 + 2x2 – 3 là: 
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
3) Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x3 + 2x2 – 7x + 1 trên đoạn [0 ; 2] là: 
A. -1	B. 1	C. 3	D. 4
4) Hàm số y = đồng biến trên :
A. R	B. ( 1 ; + ¥) 	C. (-¥ ; 1)	D. R \{1}
5) Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số: y = là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
6) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + 1 nghịch biến trên:
A. R 	B. (-¥ ; 1), (1; +¥) 	C. (-¥ ; 1) 	D. (1; +¥) 
7) Phương trình tiệm cận của đồ thị hàm số: y = là: 
A. y = 1 và x = 1	B. y = 1 và x = -2 
C. y = -2 và x = 1	D. y = 2 và x = 1
8) Các giá trị của m để hàm số: y = có hai tiệm cận là: 
A. m và m 	B. m 	
C. m 1 	D. m = 2 hoặc m = -2
II.TÖÏ LUAÄN : ( 6 ñieåm )
Cho hàm số y=x3-3x2+2
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2.Tìm giá trị của m để phương trình :
 -x3+3x2+m=0 có 3 nghiệm thực phân biệt.
3.Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) taïi ñieåm coù hoaønh ñoä baèng -3 .

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 22.doc