Giáo án Sinh học 11 - Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - Trần Ngọc Hải Đăng

Giáo án Sinh học 11 - Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - Trần Ngọc Hải Đăng

I) Mục tiêu

Sau tiết học HS cần

+ Nêu đ−ợc vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật

+ Kể tên các hoocmôn ảnh h−ởng lên sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật có x−ơng sống vμ không x−ơng sống.

+ Nêu đ−ợc vai trò của hoocmôn đối với sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật có x−ơng sống vμ không x−ơng sống

II. Thiết bị dạy học

 Tranh phóng to theo sgk

 Phiếu học tập, máy tính, máy chiếu.

III. Tiến trình tổ chức bμi học

1. Bμi cũ:

 + Hoocmôn thực vật lμ gì ? Đặc điểm chung của chúng?

 + So sánh sinh tr−ởng vμ phát triển không biến thái vμ biến thái hoμn toμn

2. Bμi mới: GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vμo bμi mới:

 

doc 5 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 271Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - Trần Ngọc Hải Đăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần ngọc Hải đăng
lớp 11 A
NGAỉY SOAẽN:4/2/2009
Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển
 ở động vật (tiếp theo)
Mục tiêu 
Sau tiết học HS cần 
+ Nêu đ−ợc vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật
+ Kể tên các hoocmôn ảnh h−ởng lên sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật có x−ơng sống vμ không x−ơng sống.
+ Nêu đ−ợc vai trò của hoocmôn đối với sinh tr−ởng vμ phát triển của động vật có x−ơng sống vμ không x−ơng sống
II. Thiết bị dạy học
 Tranh phóng to theo sgk
 Phiếu học tập, máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình tổ chức bμi học
Bμi cũ: 
 + Hoocmôn thực vật lμ gì ? Đặc điểm chung của chúng?
 + So sánh sinh tr−ởng vμ phát triển không biến thái vμ biến thái hoμn toμn
Bμi mới: GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vμo bμi mới:
Hoạt động của thầy vμ trò
Nội dung kiến thức
* Hoạt động 1.
Các nhóm tham gia thảo luận theo các
câu hỏi sau :
- Yếu tố DT nμo quyết định sinh
tr−ởng vμ phát triển của loμi ?
- Sự điều khiển của yếu tố DT thể hiện
nh− thế nμo?
- Cho một số ví dụ?
+ GV gợi ý cho HS tập trung vμo các
nội dung trọng tâm sau:
- Sinh tr−ởng vμ phát triển lμ một đặc
tr−ng của cơ thể sống do DT quyết
định (hệ gen)
- DT của ĐV quyết định tốc độ lớn vμ
giới han lớn.
- Ví dụ: Gμ công nghiệp lớn hơn Gμ ri
* Hoạt động 2.
+ Quan sát tranh 38.1, kết hợp nội
dung sgk, điền nội dung phù hợp vμo
phiếu:
+ GV cho các nhóm đọc kết quả. Bổ
sung vμ kết luận
Phiếu học tập số 1
Tên Hoocmon
Tuyến yên
Vai trò với ST, PT
Hoocmon sinh trưởng
Tirôxin
Testostêron
ơstrôgen
* Hoạt động 3.
+ Treo tranh h38.2 h/s quan sát để
điền thông tin vμo phiếu học tập số 2
+ GV cho HS thảo luận.
+ Sau đó nhận xét, bổ sung vμ kết luận
Phiếu học tập số 2
Hoocmôn 
Hμm l−ợng 
Tác động
T. Yên 
(g/đ non)
HMST ít
HMST
nhiều
T. giáp
(g/đ non)
Thiếu
Tirôxin
T.s/dục
đực
Thiếu
Testostêrôn
* Hoạt động 4.
+ HS nghiên cứu sgk vμ hình 38.3 sgk.
điền nội dung vμo phiếu (3 phút)
+ GV cho HS đọc kết quả. Bổ sung vμ
kết luận
 Phiếu học tập số 3
Loại HM 
Tác dụng với sinh
tr−ởng vμ phát triển
Ecđisơn
Juvennin
+ Nhấn mạnh:
- Sâu b−ớm lột xác nhiều lần
- Sâu thμnh nhộng vμ b−ớm: 1 lần
- ở ĐV có XS có hoạt động của HM
não giống
HM ST ở ĐV có XS
I. Các yếu tố bên trong:
1. Yếu tố di truyền:
- Hệ gen
- Điều khiển tốc độ vμ giới hạn sinh tr−ởng
2. Các hoocmôn ảnh h−ởng lên
sinh tr−ởng vμ phát triển của
động vật
a. Các hoocmôn ảnh h−ởng lên
Sinh tr−ởng vμ phát triển của
động vật có x−ơng sống
+ Hoocmôn tuyến yên
+ Tyrôxin của tuyến giáp
+ Hoocmôn sinh dục
+ Testôstêron của tinh hoμn
+ Estrôgen của buồng trứng
b. Các Hoocmôn ảnh h−ởng lên
sinh tr−ởng vμ phát triển của
Động Vật không X−ơng Sống
+ Ecđisơn
+ Juvennin
+ Hoocmôn não
IV. Củng cố :
+ HS điền vμo bảng câm tổng hợp các loại HM
+ Nêu một số ví dụ
+ Cho lớp suy nghỉ để trả lời câu hỏi sau :
* Những hoocmôn kích thích phân chia tế bμo, tăng kích th−ớc tế bμo vμ kích thích
phát triển x−ơng đó lμ:
A. hoocmôn Testôstêron
B. hoocmôn sinh tr−ởng
C. hoocmôn Juvennin vμ Ecđisơn
D. hoocmôn Estrôgen vμ Testôstêron
V. bμi tập :
+ Trả lời câu hỏi sgk
+ Đọc mục“ Em có biết.”
 Đáp án phiếu học tập số 1
Tên hooc mon
Tuyến tiết
Vai trò với sinh Trưởng và Phát triển 
Hooc mon Sinh Trưởng
Tuyến yên
- kích thích phân chia TB
- Tăng kích thước TB qua tăng tổng hợp Pr
- kích thích phát triển kiểu x−ơng
Tirôxin
Tuyến giáp 
- K/th chuyển hoá TB
- K/th q/trình ST b/th của cơ thể
Testostêron
ơstrôgen
Đực 
Cái
- K/th ST, PT mạnh g/đoạn dậy thì
- > tăng PT x−ơng
-> phân hoá TB
-> đặc điểm sd phụ t/c
-> Testốtểon... tăng tổng hợp Pr
 Đáp án phiếu học tập số 2
Hooc môn
Hàm lượng 
Tác động
Tuyến yên
Hoocmon ít
Ngưòi nhỏ bé
Hoocmon nhiều
Người khổng lồ
Tuyến Giáp
thiếu triôxin
Chậm lớn, trí tuệ thấp
Tuyến sinh dục
Thiếu
Testostêrôn
Gμ trống phát triển không bình th−ờng
 Đáp án phiếu học tập số 3
Loại hooc mon
Tác dụng với sinh tr−ởng vμ phát triển
ecđeson
+ Gây lột xác sâu b−ớm
+ k/th sâu b−ớm biến thμnh nhộng vμ b−ớm
juvennin
+ Phối hợp với Ecđi...-> lột xác...
+ ức chế sấu biến thμnh nhộng vμ b−ớm

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 38.doc