Giáo án Hóa 12 cơ bản - Học kì 2 chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án Hóa 12 cơ bản - Học kì 2 chuẩn kiến thức kỹ năng

BÀI 20: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

I.ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t:

 1) Kiến thức.

- HS hiểu : - Khái niệm sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá.

 - Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.

 - Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

 2) Kĩ năng:

 - Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế.

 - Sử dụng và bảo quản hợp lý một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.

 

doc 69 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 16/06/2016 Lượt xem 789Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hóa 12 cơ bản - Học kì 2 chuẩn kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy 01 / 01 /2012 
Tiết : 37; 38
BÀI 20: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
I.ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t:
 1) Kiến thức.
- HS hiểu : - Khái niệm sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá. 
 - Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.
 - Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.
 2) Kĩ năng: 
	- Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế.
	- Sử dụng và bảo quản hợp lý một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.
II. Chuẩn bị. 
 - GV: Bảng phụ vẽ hình 5.6: ăn mòn điện hoá học hợp kim của sắt.
 - Thí nghiệm về ăn mòn điện hoá học: dd H2SO4 1M, cốc thuỷ tinh 100ml, dây dẫn, bóng đèn, thanh kim loại Zn và thanh đồng, mảnh bìa cứng.
 - HS: Kiến thức cũ về tính chất hoá học của kim loại.
III. Tiến trình bài dạy:
 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
 2. Bài cũ: - Không kiểm tra
 3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh
Néi dung ghi
Ho¹t ®éng 1
GV cho HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái sau:
- thÕ nµo lµ sù ¨n mßn kim lo¹i? 
? V× sao KL vµ hîp kim dÔ bÞ ¨n mßn ?
? B¶n chÊt cña ¨n mßn KL lµ g× ? 
GV gîi ý ®Ó HS tù nªu ra KN sù ¨n mßn KL vµ b¶n chÊt cña sù ¨n mßn KL 
Ho¹t ®éng 2
GV : Dùa vµo SGK h·y cho biÕt thÕ nµo lµ ¨n mßn ho¸ häc ? 
§Æc ®iÓm cña ¨n mßn ho¸ häc ? 
B¶n chÊt cña ¨n mßn ho¸ häc ? 
? ¡n mßn ho¸ häc th­êng s¶y ra ë ®©u ? lÊy VD ? 
Ho¹t ®éng 3
GV dùa vµo (SGK) cho biÕt thÕ nµo lµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ ? 
Gv dùa vµo h×nh 5.5 (SGK) nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm yªu cÇu Hs dù ®o¸n hiÖn t­îng 
Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc vÒ t/c KL h·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng trªn ? 
GV bæ sung 
Cùc (-) Cùc (+) 
KL m¹nh KL yÕu 
KL PK 
KL T/C ho¸ häc 
GV: Cho HS quan s¸t h×nh 5.6 (sgk) 
GV: Th«ng b¸o vÒ ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc vµ nghiªn cøu c¬ chÕ cña sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc. 
VD: xÐt c¬ chÕ vÒ sù gØ cña Fe trong kh«ng khÝ Èm ( GV dÉn d¾t ) &? nªu ®iÒu kiÖn cña sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc. 
(Gv gîi ý ) 
GV cho HS t×m hiÓu ®iÒu kiÖn x¶y ra ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc.
GV: gîi ý ®Ó hs cã thÓ nªu ra 3 §K cña sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ 
 Ho¹t ®éng 4
- GV cho HS häc SGK phÇn t¸c h¹i cña sù ¨n mßn kim lo¹i.
- GV hái : Nªu c¸ch thùc hiÖn chèng ¨n mßn kim lo¹i theo ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ bÒ mÆt ? cho vd minh ho¹?
- HS tham kh¶o SGK vµ nªu c¸ch thùc hiÖn vµ nªu vd.
- GV hái : Nªu c¸ch thùc hiÖn chèng ¨n mßn kim lo¹i theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ häc ? cho vd minh ho¹ ?
- HS tham kh¶o SGK vµ nªu c¸ch thùc hiÖn vµ nªu vd.
I)Kh¸i niÖm ¨n mßn kim lo¹i: 
- Sù ¨n mßn Kl lµ sù ph¸ huû KL hoÆc hîp kim do t¸c dông cña c¸c chÊt trong m«i tr­êng xung quanh 
 M Mn+ + ne 
II) C¸c d¹ng ¨n mßn kim lo¹i:
1) ¡n mßn ho¸ häc: 
- Kh¸i niÖm: (SGK) 
- §Æc ®iÓm: kh«ng ph¸t sinh dßng ®iÖn,t0 cµng cao tèc ®é ¨n mßn cµng nhanh. 
- B¶n chÊt : lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ khö trong ®ã c¸c e cña KL ®­îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn c¸c chÊt trong m«i tr­êng. 
VD : 3Fe + 4 H2O Fe3O4 + 4 H2
 2Fe + 3Cl2 2 FeCl3
 3 Fe + 2O2 Fe3O4
2) ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc:
a. Kh¸i niÖm: (SGK) 
* ThÝ nghiÖm: (SGK) 
* HiÖn t­îng : 
 + L¸ Zn (cùc -) tan nhanh 
 + §Ìn s¸ng ( kim v«n kÕ quay ) 
 + L¸ Cu ( cùc +) cã bät khÝ H2 tho¸t ra 
* Gi¶i thÝch: 
 + cùc ©m (anèt) kÏm bÞ ¨n mßn theo ph¶n øng: Zn Zn2+ + 2e 
+ §Ìn s¸ng cã dßng chuyÓn dêi tõ cùc (-) ®Õn 
cùc d­¬ng cña Cu qua d©y dÉn.
+ L¸ Cu (+) : bät khÝ H2 tho¸t ra 
 2H+ +2e -> H2 
* KÕt qu¶: l¸ Zn bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸ nhanh trong dd chÊt ®iÖn li vµ t¹o ra dßng ®iÖn. 
b) ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc hîp kim cña s¾t trong kh«ng khÝ Èm:
VD: LÊy sù ¨n mßn gang trong kh«ng khÝ Èm 
 Cùc (+) s¾t bÞ oxi ho¸ thµnh ion Fe2+ 
 Fe Fe2+ +2e 
 Cùc (-) O2 hoµ tan trong n­íc bÞ khö thµnh 
Ion hi®roxit 
 O2 + 2 H2O + 4e 4 OH- 
c) §iÒu kiÖn x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc.
+ C¸c ®iÖn cùc ph¶i kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt, cã thÓ lµ cÆp KL víi PK, cÆp 2 KL kh¸c nhau.
+ C¸c ®iÖn cùc ph¶i tiÕp xóc trùc tiÕp hoặc gi¸n tiÕp víi nhau qua d©y d©y dÉn.
+ C¸c ®iÖn cùc ph¶i tiÕp xóc víi mét dd chÊt ®iÖn li.
* NÕu thiÕu mét trong ba ®iÒu kiÖn trªn sÏ kh«ng x¶y ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc.
III. C¸ch chèng ¨n mßn kim lo¹i
1. T¸c h¹i cña sù ¨n mßn kim lo¹i
- (SGK)
2. Ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ bÒ mÆt
- Cách thùc hiÖn: Dïng nh÷ng chÊt bÒn víi m«i tr­êng ®Ó phñ ngoµi mÆt ®å vËt kim lo¹i nh­: b«i dµu mì, s¬n, m¹, tr¸ng men
VD: SGK 
3.Ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ 
- C¸ch thùc hiÖn: G¾n vµo ®å vËt kim lo¹i mét kim lo¹i kh¸c cã tÝnh khö m¹nh h¬n kim lo¹i lµm ®å vËt ®Ó t¹o thµnh pin ®iÖn ho¸ vµ kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n lµ cùc ©m bÞ ¨n mßn , kim lo¹i kia ®­îc b¶o vÖ.
VD : SGK
 Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè 
+ Lµm BT vËn dông kiÕn thøc : BT 4, 5, 6 trang 95 SGK
+ Gi¶i thÝch hiÖn t­îng thùc tÕ : ®å dïng b»ng t«n dïng bÒn h¬n ®å dïng b»ng s¾t t©y.
+ Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch hiÖn t­îng : lÊy 2 èng nghiÖm ®ùng dd HCl nh­ nhau, sau ®ã cho vµo mâi èng 1 viªn Zn, thÊy khÝ tho¸t ra ë 2 èng lµ nh­ nhau. cho tiÕp vµo 1 trong 2 èng 5 gäit dd CuSO4 5%. Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra ë 2 èng nghiÖm. 
Ngµy 04/ 01 /2012 
TiÕt 39: LuyÖn tËp sù ¨n mßn kim lo¹i
I) ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t:
KiÕn thøc 
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n chÊt cña sù ¨n mßn kim lo¹i, c¸c kiÓu ¨n mßn kim lo¹i vµ c¸ch
chèng ¨n mßn 
Kü n¨ng 
- RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n l­îng KL theo c¸c pp hoÆc ®¹i l­îng cã liªn quan 
II) ChuÈn bÞ 
GV: ChuÈn bÞ c©u hái vµ bµi tËp 
HS : ¤n tËp kiÕn thøc 
III: TiÕn tr×nh d¹y häc 
KiÓm tra bµi cò ( xen kÏ giê) 
Bµi míi 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung ghi
Ho¹t ®éng 1
GV cho HS cñng cè vÒ sù ¨n mßn KL 
? ThÕ nµo lµ sù ¨n mßn KL ? 
? Cã mÊy kiÓu ¨n mßn KL ? B¶n chÊt cña sù ¨n mßn KL ? 
- C¬ chÕ vµ §K cña ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc 
- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ 
Ho¹t ®éng 2
? Cho biÕt nguyªn t¾c b¶o vÖ KL ( chèng ¨n mßn ) vµ 1sè biÖn ph¸p cô thÓ nµo quan träng nhÊt 
? v× sao ng­êi ta hay dïng Zn , thiÕc ®Ó b¶o vÖ c¸c ®å vËt lµm b»ng s¾t 
? V× sao cÇn ph¶i gi÷ g×n líp b¶o vÖ , tr¸nh
S©y s¸t , ë nh÷ng vÕt x©y s¸t diÔn biÕn ¨n mßn KL sÏ x¶y ra nh­ thÕ nµo ? 
Ho¹t ®éng 3
GV giao bµi tËp cho HS 
§Ó khö hoµn toµn 23,2 g 1 oxit Kl cÇn dïng 8,96 lit H2 (§KTC) KL ®ã lµ 
A. Mg B Ca C Fe D. Cr 
GV cho HS (Th¶o luËn nhãm) 
Ho¹t ®éng 4
GV giao bµi tËp cho HS ( Th¶o luËn theo nhãm )
Cho 9,6 g bét KL , M vµo 500 ml dd HCl 1M . Khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®­îc 5,376 lit H2 ( §KTC) kim lo¹i M lµ 
A. Mg B. Ca C. Ba D. Fe
GV h­íng dÉn HS -> nhËn xÐt kÕt luËn 
I: Sù ¨n mßn kim lo¹i 
a) Kh¸i niÖm 
Sù ¨n mßn Kl lµ sù ph¸ huû KL hoÆc hîp kim do t¸c dông cña c¸c chÊt trong m«i tr­êng xung quanh 
b) Ph©n lo¹i : cã 2 lo¹i 
+ ¡n mßn ho¸ häc :B/C. Lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ - khö diÔn ra ngay trªn cïng mét ph¶n øng ho¸ häc.
+ ¡n mßn ®iÖn ho¸ :B/C. Lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ - khö diÔn ra ë c¸c ®iÖn cùc
c) B¶o vÖ kim lo¹i 
- Ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ bÒ mÆt 
- Ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ 
II: Bµi tËp 
Bµi tËp 1 
MxOy + yH2 xM + y H2O 
Theo (1) ta cã sè mol nguyªn tö oxi trong oxit lµ 0,4 mol 
Khèi l­îng KL , M trong 23,2 g oxit lµ 23,2-(0,4 .16 ) = 16,8 g 
-ChØ cã sè mol KL , M lµ 0,3 vµ nguyªn tö khèi cña M lµ 56 míi phï hîp 
Bµi tËp 2: V× kh«ng biÕt ho¸ trÞ cña KL ,M nªn ký hiÖu ho¸ trÞ cña M lµ n ta cã 
2M + 2n HCl 2M Cln + nH2 (1) 
Theo (1) sè mol khèi l­îng M lµ Tacã
(2)
BiÖn luËn n=1 thay vµo (2) ta cã M=20 
(kh«ng cã Kl nµo )
n =2 thay vµo( 2 )ta cã M=40 . §ã lµ Ca
n =3 thay vµo (2) ta cã M=60 (kh«ng cã KL nµo ) 
Suy luËn nhanh, dùa vµo ®¸p ¸n ®· cho th× KL ho¸ trÞ 2 ta cã 
M + 2HCl MCl2 + H2 
M= §ã lµ Ca 
VËy ®¸p ¸n ®óng lµ B 
Cñng cè , luyÖn tËp : 
 - BT : §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña KL,M ë catot thu ®­îc 6g KL vµ ë anot cã 3,36 lit khÝ (§KTC ) tho¸t ra muèi clorua ®ã lµ :
 A: NaCl 	 B: BaCl2 	 C: KCl 	 D: CaCl2 
 - §¸p ¸n ®óng: D : V× : 2MCln 2M + Cl2 
 Theo pt Ta cã n=1 -> M=20 lo¹i 
	 n=2 -> M =40 -> Ca
 -> Muèi CaCl2
H­íng dÉn vÒ nhµ: Bµi tËp 5.72,5.73,5.74 5.76 (SBT) trang 44
Ngµy 05/ 01 /2012 
TiÕt 40: Bµi thùc hµnh
tÝnh chÊt, ®iÒu chÕ kim lo¹i, sù ¨n mßn kim lo¹i
I: ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 
1.KiÕn thøc: 
HS biÕt: môc ®Ých, c¸ch tiÕn hµnh, kÜ thuËt thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm:
 + so s¸nh møc ®ä ph¶n øng cña Al, Fe vµ Cu víi ion H+ trong dd HCl
 + Fe p/­ víi Cu2+ trong dd CuSO4
 + Zn ph¶n øng víi: dd H2SO4 vµ dd H2SO4 cã thªm vµi giät dd CuSO4. 
2.Kü n¨ng: 
- Sö dông dông cô vµ ho¸ chÊt ®Ó tiÕn hµnh an toµn, tghµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm trªn.
- Quan s¸t thÝ nghiÖm, nªu hiÖn t­îng, gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ptp­ ho¸ häc. Rót ra nhËn xÐt.
- ViÕt t­êng tr×nh thÝ nghiÖm.
II: ChuÈn bÞ 
GV : Ho¸ chÊt: Na, Mg, Fe, (§inh s¾t nhá hoÆc d©y s¾t ) dd: HCl, H2SO4, CuSO4 
 Dông cô : èng nghiÖm , gi¸ ®Ó èng nghiÖm, ®Ìn cån , ®òa hoÆc giÊy gi¸p 
HS: ¤n tËp kiÕn thøc 
III: TiÕn tr×nh d¹y häc 
KiÓm tra bµi cò: 
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh 
 Néi dung thÝ nghiÖm 
Ho¹t ®éng 1
GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ (SGK) 
Häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t thÝ nghiÖm nhËn xÐt, gi¶i thÝch ? 
Ho¹t ®éng 2
- Gv l­u ý cho HS ®¸nh thËt s¹ch gØ cña ®inh s¾t ®Ó p/­ x¶y ra nhanh h¬n 
- HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ (SGK) 
Quan s¸t thÝ nghiÖm, rót ra kÕt luËn, gi¶i thÝch , viÕt PTHH 
Ho¹t ®éng 3
GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm (SGK) 
HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm , quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra ? gi¶i thÝch , rót ra kÕt luËn .
1: ThÝ nghiÖm 1: D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i 
a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ( SGK)
b) Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra 
- Cèc (1) KhÝ tho¸t ra nhanh 
- Cèc (2) KhÝ tho¸t ra chËm 
- Cèc (3) Kh«ng cã khÝ tho¸t ra 
c) Gi¶i thÝch 
 2H+ + 2e H2 
 Fe Fe2+ + 2e
 Al Al3+ + 3e
Do Al ho¹t ®éng m¹nh nªn khÝ tho¸t ra nhanh h¬n Fe . Cu kh«ng ph¶n øng 
2.ThÝ nghiÖm 2: §iÒu chÕ kim lo¹i b»ng c¸ch dïng KL m¹nh khö ion cña KL yÕu trong dung dÞch 
a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm (SGK) 
b) Gi¶i thÝch viÕt PTHH 
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
3.ThÝ nghiÖm 3: ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc
a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm (SGK) 
- NhËn xÐt : quan s¸t thÊy bät khÝ trong 2 èng nghiÖm tho¸t ra nhiÒu , khi cho thªm vµo 1 èng nghiÖm vµi giät dd CuSO4 ta thÊy l­îng khÝ tho¸t trong èng nghiÖm võa cho dd CuSO4 t¨ng m¹nh 
- Gi¶i thÝch : HiÖn t­îng khi cho dd CuSO4 vµo èng nghiÖm chøa Zn vµ dd H2SO4 : Bät khÝ nhiÒu h¬n v× ®· cã p/­ 
Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu
Cu b¸m trªn mÆt viªn kÏm, trong dd H2SO4 t¹o ra nh÷ng pin ®iÖn, ë ®ã KL m¹nh h¬n lµ Zn bÞ ph¸ huû nhanh h¬n.
 3.C«ng viÖc cuèi buæi thùc hµnh 
GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi thùc hµnh 
HS : Thu dän dông cô, ho¸ chÊt, vÖ sinh phßng thÝ nghiÖm, líp häc , viÕt t­êng tr×nh thÝ nghiÖm theo m½u 
4. H­íng dÉn vÒ nhµ : §äc tr­íc bµi KLK , vµ hîp chÊt cña KL kiÒm 
Ngµy: 12/01/2012 
Ch­¬ng 6: Kim lo¹i kiÒm, Kim lo¹i kiÒm thæ, Nh«m
TiÕt 41, 42 
bµi 25: Kim lo¹i kiÒm vµ hîp chÊt quan träng 
cña kim lo¹i kiÒm
I. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t:
1. KiÕn thøc: 
- HS biÕt: + vÞ trÝ, cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña kim lo¹i kiÒm. 
 + mét sè øng dông quan träng cña kim lo¹i kiÒm vµ mét sè hîp chÊt quan träng cña KL kiÒm nh­: NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3. 
- HS hiÓu: - t/c vËt lÝ (mÒm. khèi l­îng riªng nhá, nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp).
 - t/c ho¸ häc: tÝnh khö m¹nh nhÊt trong sè c¸c kim lo¹i ( p/ víi axit, n­íc, phi kim)
 - tr¹ng th¸i tù nhiªn cña NaCl.
 - ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim läai kiÒm ( ®iÖn ph©n  ... lo¹i 
Ho¹t®éng 3
HS nghiªn cøu SGK lµm bµi tËp 3 
HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn .
Nhu cÇu may mÆc cña con ng­êi ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn 
Nh©n lo¹i ®· s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu lo¹i t¬ 
Ngµy nay ho¸ häc vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã liªn quan ®· ¸p dông nhu cÇu may mÆc ngµy cµng cao cña con ng­êi .
Ho¹t ®éng 4
GV cho HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái ? D­îc phÈm cã nguån gèc tõ ®©u ? ®­îc chia ra lµm mÊy lo¹i ?
GV cho HS nªu mét sè chÊt g©y nghiÖn matuý ? c¸ch phßng chèng matuý nh­ thÕ nµo ? chóng ta ®· lµm g× ®Ó phßng chèng matuý .
HS liªn hÖ thùc tÕ trong ®Þa ph­¬ng
I) Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò l­¬ng thùc, thùc phÈm: 
1.Vai trß cña l­¬ng thùc, thùc phÈm ®èi víi con ng­êi : 
L­¬ng thùc vµ thùc phÈm ®­îc con ng­êi sö dông chøa nhiÒu lo¹i chÊt h÷u c¬ nh­ cacbonhi®rat, protein, chÊt bÐo, vitamin, n­íc, c¸c kho¸ng chÊt, chÊt vi l­îng . §Ó ®¶m b¶o sù sèng th× l­¬ng thùc,thùc phÈm vµ khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh .
VD : Ng­êi viÖt nam cÇn TB 2300kcal/ngµy
TB nam giíi cÇn 3000kcal/ngµy , n÷ cÇn 2200kcal/ngµy 
2.Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra cho nh©n lo¹i vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm . 
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®ª nµy thÕ giíi ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ (cuéc c¸ch m¹ng xanh ) ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc 
3.Ho¸ häc gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l­¬ng thùc, thùc phÈm 
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l­¬ng thùc thùc phÈm cho nh©n lo¹i . Ho¸ häc cã nh÷ng h­íng ho¹t ®éng chÝnh sau 
Nghiªn cøu vµ SX c¸c chÊt cã t¸c dông b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn thùc vËt vµ ®éng vËt . VD (SGK) 
- Nghiªn cøu vµ SX nh÷ng ho¸ chÊt b¶o qu¶n l­¬ng thùc thùc phÈm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña l­¬ng thùc thùc phÈm sau thu ho¹ch 
B»ng con ®­êng chÕ biÕn thùc phÈm theo c«ng nghÖ ho¸ häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm VD (SGK) .
H­íng dÉn mäi ng­êi sö dông ®óng quy tr×nh vÖ sinh an toµn thùc phÈm . 
II) Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò may mÆc :
Vai trß cña vÊn ®Ò may mÆc ®èi víi cuéc sèng con ng­êi : (SGK) 
Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vÒ may mÆc: (SGK)
Ho¸ häc gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò may mÆc cho nh©n lo¹i : 
Nhu cÇu may mÆc cña con ng­êi ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn 
N©ng cao chÊt l­îng s¶n l­îng c¸c lo¹i t¬ ho¸ häc t¬ tæng hîp chÕ t¹o nhiÒu lo¹i t¬ cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng­êi . ChÕ t¹o nhiÒu lo¹i thuèc nhuém chÊt phô gia lµm cho mµu s¾c c¸c lo¹i t¬ v¶i thªm rùc rì ,tÝnh n¨ng thªm ®a d¹ng 
III) Ho¸ häc víi viÖc b¶o vÖ søc khoÎ con ng­êi: 
1.D­îc phÈm : nguån gèc d­îc phÈm cã hai lo¹i 
-D­îc phÈm cã nguån gèc tõ ®éng thùc vËt 
-D­îc phÈm cã nguån gèctõ nh÷ng hîp chÊt ho¸ häc do con ng­êi tæng hîp nªn 
D­îc phÈm bao gåm thuèc kh¸ng sinh, thuèc ch÷a bÖnh, vacxin vitamin thuèc gi¶m ®au ..
2.Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý phßng chèng matuý .
Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý
C¸c chÊt kÝch thÝch: VD (SGK)
C¸c chÊt øc chÕ thÇn kinh VD (SGK)
C¸c chÊt g©y nghiÖn kh«ng ph¶i lµ matuý 
( r­îu, nicotin C10H14N2 ,cafeinC8H10N4O2)
Phßng chèng ma tuý : 
Chóng ta cïng ®Êu tranh ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho matuý s©m nhËp vµo nhµ tr­êng 
Ho¹t ®éng 5
*Cñng cè , luyÖn tËp : ChÊt dinhd­ìng cã vai trß to lín nh­ thÕ nµo ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi.
Ho¸ häc ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn lµm t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc thùc phÈm . 
H·y lÊy mét sè VD vÒ chÊt g©y nghiÖn matuý . 
* H­íng dÉn HS tù häc ë nhµ : Lµm bµi tËp5 (SGK trang 196)
Ngµy 13/4/2011
TiÕt 67: bµi 45 - Ho¸ häc vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng
I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t:
1.KiÕn thøc : 
*HS biÕt: 
 - Mét sè kh¸i niÖm vÒ « nhiÔm m«i tr­êng, « nhiÔm kh«ng khÝ, « nhiÔm ®Êt, n­íc.
 - VÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng cã liªn quan ®Õn ho¸ häc.
 - Xu thÕ cña thÕ giíi vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ n¨ng l­îng, nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu.
 - VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng trong ®êi sèng, s¶n xuÊt vµ häc tËp cã liªn quan ®Õn ho¸ häc.
2.Kü n¨ng : 
- T×m th«ng tin trong bµi häc, trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng.
- Xö lÝ c¸c th«ng tin, rót ra nhËn xÐt vÒ mét sè vÊn ®Ò « nhiÔm vµ chèng « nhiÔm m«i tr­êng.
- VËn dông kiÕn thøc ho¸ häc ®Ó gi¶i quyÕt mét sã t×nh huèng vÒ m«i trõ¬ng trong thùc tiÔn.
- tÝnh khèi l­îng khÝ th¶i, chÊt th¶i trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong s¶n xuÊt..
II) ChuÈn bÞ : 
- GV: H×nh ¶nh vÒ c¸c nhµ m¸y ®iÖn, má than, má dÇu, n¨ng l­îng mÆt trêi, nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n....
- HS : ®äc tr­íc néi dung bµi häc 
III: TiÕn tr×nh d¹y häc :
1.æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè
2.KiÓm tra bµi cò: ( Xen kÏ bµi míi)
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña Gv vµ HS
Néi dung ghi
Ho¹t ®éng 1
GV cho Hs nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái sau ? ThÕ nµo lµ « nhiÔm m«i tr­êng ? ¤ nhiÔm kh«ng khÝ la g× ? nguyªn nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ? 
HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi . 
¤ nhiÔm kh«ng khÝ cã t¸c h¹i g× ? 
HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u hái ?
Ho¹t ®éng 2
GV h­íng dÉn HS nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái ? ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc lµ g× ? Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc 
Häc sinh th¶o luËn nhãm tr¶ lêi .
Ho¹t ®éng 3
GV h­íng dÉn HS nghiªn cøu SGK , t×m hiÓu thªm c¸c tµi liÖu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ? ThÕ nµo lµ « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt ? T¸c h¹i cña « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt ? HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi .
Ho¹t ®éng 4
GV h­íng dÉn HS nghiªn cøu SGK vµ tµi liÖu tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ? Cã thÓ nhËn biÕt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm b»ng c¸ch nµo ? 
? T¹i sao nãi b¶o vÖ m«i tr­êng lµ cÇn thiÕt , lµ sù quan t©m cña c¶ loµi ng­êi ? 
? chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng bÞ « nhiÔm ? 
( Liªn hÖ thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng .)
I : Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng :
1. ¤ nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ : 
¤ nhiÔm kh«ng khÝ lµ sù cã mÆt cña c¸c chÊt l¹ hoÆc sù biÕn ®æi quan träng trong thµnh phÇn kh«ng khÝ , lµm cho nã kh«ng s¹ch cã bôi cã mïi khã chÞu lµm gi¶m tÇm nh×n 
Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm :
Cã hai nguån c¬ b¶n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ 
+ Nguån g©y « nhiÔm do thiªn nhiªn 
+ Nguån do ho¹t ®éng cña con ng­êi 
+ Nguån g©y « nhiÔm do con ng­êi t¹o ra tõ :
- KhÝ th¶i c«ng nghiÖp : TD (SGK) 
- KhÝ th¶i do ho¹t ®éng giao th«ng vËn t¶i , c¸c khÝ ®éc h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu ®éng c¬ .
- KhÝ th¶i do sinh ho¹t chñ yÕu ph¸t sinh do ®un nÊu , lß s­ëi , sö dông nhiªn liÖu kÐm chÊt l­îng .
C¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ nh­ CO, CO2, 
SO2, H2S, CFC, c¸c chÊt bôi 
T¸c h¹i cña « nhiÔm kh«ng khÝ :
- G©y hiÖu øng nhµ kÝnh .
 - G©y m­a axit 
- ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ng­êi 
- ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng thùc vËt 
2. ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc :
- Sù « nhiÔm m«i tr­êng n­íc lµ sù thay ®æi thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n­íc g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng sèng b×nh th­êng cña con ng­êi vµ sinh vËt .
a. Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc .
¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc cã nguån gèc tù nhiªn do m­a b·o , tuyÕt tan , lò lôt .
Sù « nhiÔm n­íc cã nguån gèc nh©n t¹o chñ yÕu do n­íc th¶i c«ng nghiÖp , ho¹t ®éng giao th«ng , ph©n bãn thuèc trõ sÈutong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµo m«i tr­êng n­íc . 
+ T¸c nh©n ho¸ häc g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc bao gåm c¸c ioncña kim lo¹i nÆng , c¸c anion NO3-, PO43-, SO42- . Thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ ph©n bßn ho¸ häc .
T¸c h¹i cña « nhiÔm m«i tr­êng n­íc 
3: ¤ nhiÔm m«i tr­êng ®Êt : 
Khi cã mÆt mét sè chÊt vµ hµm l­îng cña chung vµ v­ît qu¸ giíi h¹n th× tû lÖ sinh th¸i ®Êt xÏ bÞ mÊt c©n b»ng vµ m«i tr­êng ®Êt bÞ « nhiÔm .
Nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt .
Nguån gèc do tù nhiªn .Nguån gèc do con ng­êi 
¤ nhiÔm ®Êt do kim lo¹i nÆng lµ do nguån nguy hiÓm ®èi víi hÖ sinh th¸i ®Êt 
¤ nhiÔm m«i tr­êng ®Êt g©y ra nh÷ng tæn h¹i lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt . 
II Ho¸ häc víi vÊn ®Ò phßng chèng m«i tr­êng
NhËn biÕt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm . 
Quan s¸t cã thÓ nhËn biÕt m«i tr­êng n­íc kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm qua mïi mµu s¾c 
X¸c ®Þnh b»ng c¸c thuèc thö pH cña m«i tr­êng n­íc , ®Êt .
X¸c ®Þnh « nhiÔm b»ng c¸c dông cô ®o . dïng m¸y s¾c ký c¸c ph­¬ng tiÖn ®o l­êng ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn khÝ th¶i n­íc th¶i tõ c¸cnhµ m¸y . 
Vai trß cña ho¸ häc trong viÖc sö lý chÊt g©y « nhiÔm 
(SGK) 
Cñng cè , luyÖn tËp 
Gv cñng cè cho häc sinh bµi tËp 1,2,3, (SGK) trang 204 
4 : H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp 4,5. (SGK ) trang 204 
Ngµy 10/5/2009
	§· kiÓm tra 
Ngµy 18/4/2011 
TiÕt 68 + 69: ¤n tËp häc kú II
I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 
 1. KiÕn thøc : ¤n tËp, cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cña ch­¬ng vÒ KL( ®¹i c­¬ng vÒ KL : KlkiÒm, Kl kiÒm thæ, nh«m s¾t vµ mét sè kim lo¹i quan träng )
 2. Kü n¨ng : 
RÌn kü n¨ng dùa vµo cÊu t¹o nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn, sè oxihoa , ®Ó dù ®o¸n tÝnh chÊt ®¬n chÊt vµ hîp chÊt cña kim lo¹i .
RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp tù luËn vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm x¸c ®Þnh kim lo¹i 
 3. Th¸i ®é : 
Cã ý thøc b¶o vÖ c¸c ®å vËt b»ng kim lo¹i (chèng ¨n mßn ) vµ b¶o vÖ m«i tr­êng , tµi nguyªn kho¸ng s¶n ë ®Þa ph­¬ng .
II) ChuÈn bÞ :
* GV: Dïng b¶ng tæng kÕt cña c¸c ch­¬ng vÒ KL ®Ó «n tËp cñng cè hÖ thèng kiÕn thøc c¸c ch­¬ng vÒ kim lo¹i .
* HS : Yªu cÇu hS lËp b¶ng tæng kÕt kiÕn thøc cña c¸c ch­¬ng vÒ KL tr­íc khi lªn líp .
III : TiÕn tr×nh d¹y häc : 
KiÓm tra bµi cò : (Lång vµo bµi míi )
Bµi míi : 
Ho¹t ®éng cña GVvµ HS 
Néi dung
Ho¹t ®éng 1
GV lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m cña c¸c ch­¬ng ( b¶ng tr¾ng ®Ó HS tù ®iÒn ) 
GV cho HS ho¹t ®éng nhãm . c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo . GV kÕt luËn 
Ho¹t ®éng 2
GV cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm .
HS ®iÒn vµo b¶ng c¸cnhãm nhËn xÐt chÐo 
GV nhËn xÐt kÕt luËn
Ho¹t ®éng 3
GV cho HS ®iÒn vµo b¶ng . HS ho¹t ®éng nhãm . C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo -> Gv nhËn xÐt kÕt luËn 
A. KiÕn thøc c¬ b¶n cÇn n¾m:
1. §¹i c­¬ng vÒ kim lo¹i .
VÊn ®Ò 
Néi dung 
Gi¶i thÝch b¶nchÊt
T/C vËt lý chung cña KL 
T/C ho¸ häc chung (®Æc tr­ng ) cña KL 
Sù ¨n mßn KL
a.¨n mßn ho¸ häc 
b. ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc 
§iÒu chÕ kim lo¹i 
2 . Kim lo¹i kiÒm , kiÒm thæ , nh«m: 
KLKiÒm 
KlkiÒm thæ 
Nh«m 
VÞ trÝ vµ cÊu t¹o nguyªn tö 
TÝnh chÊt ho¸ häc ®¬n chÊt 
TÝnh chÊt ho¸ häc cña hîp chÊt 
§iÒu chÕ 
øng dông 
S¾t vµ mét sè kim lo¹i quan träng:
Fe
Cr
Cu
Ni
Zn
Pb
Sn
VÞ trÝ vµ cÊu t¹o 
tÝnh chÊt cña ®¬nch©t
tÝnh chÊt cña hîp chÊt 
§iÒu chÕ 
­ng dông 
Ho¹t ®éng 4 : B) Bµi tËp : 
1) Cation R+ cã cÊu h×nh e ngoµi cïng lµ 2p6 . VÞ trÝ cña R trong b¶ng tuÇn hoµn n»m ë 
A: ¤ 20 nhãm IIA, chukú 4 B: ¤ 11, nhãm IA, chukú 3 
C : ¤ 19, nhãm IB, chukú 4 D: ¤ 17, nhãm VIA, chukú 4
 §¸p ¸n ®óng B
2) Bµi tËp trong s¸ch bµi tËp: bµi s¾t, com, niken. 
3 . H­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : vÒ nhµ «n tËp , lµm hÕt sè bµi tËp 7.49-> 7.51 SBT trang 66 .
Ngµy / 4/ 2011
tiÕt 70: KiÓm tra häc k× II
I) Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc
HS vận dụng những kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải các bài tập của đề thi
Qua đó HS tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của bản thân.
2. KÜ n¨ng.
- HS rÌn luyÖn làm bài thi , trả lời nhanh các câu hỏi , giải nhanh các bài tập để làm bài thi. Và rèn kĩ năng viết PTHH , kĩ năng tính toán.
II)ChuÈn bÞ.
GV đĐề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 100%.
HS Kiến thức cũ về chương I ®Õn ch­¬ng IV để làm bài thi.
III) TiÕn tr×nh kiÓm tra:
®Ò bµi
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C hoÆc D tr­íc một đáp án ®óng ë mỗi c©u sau :

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 12 HKII CB chuan KTKN.doc