Giáo án Hình học 12 - Tiết 27: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 27: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010

Cho hai đường thẳng d: và d: .

 a/ Tìm phương trình đường vuông góc chung của d và d.

 b/ Gọi K là hình chiếu của điểm I(1; –1; 1) trên d. Tìm ptts của đt qua K, vgóc với d và cắt d.

Bài 3: Mp(P): x + 2y + 3z – 6 = 0 cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C.

 a/ Tìm tọa độ trực tâm, trong tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp ABC.

 b/ Tìm p.trình chính tắc của trục đường tròn (ABC).

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 551Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 27: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 27. Tõ ngµy
TiÕt 27. ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
I. Néi dung bµi häc
Bài 1: Tìm khoảng cách từ điểm P(2,3,-1) đến:
	a/ Đường thẳng a có phương trình : .
	Bài 3: Tính khoảng cách từ M(1; –1; 2), N(3; 4; 1); P(–1; 4; 3) đến mp(Q): x + 2y + 2z – 10 = 0.
Bài 2: Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng:
	(P): 2x – y + 4z + 5 = 0	(Q): 3x + 5y – z – 1 = 0
Bài 3: Trên trục Oz tìm điểm cách đều điểm (2; 3; 4) và mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 17 = 0.
Bài 4: Trên trục Oy tìm điểm cách đều hai mp (P): x + y – z + 1 = 0 và (Q): x – y + z – 5 = 0.
Bài 5: Tính khoảng cánh từ các điểm M(2; 3; 1) và N(1; –1; 1) đến đường thẳng d: .
Bài 6: Tính k/cách từ điểm M(2; 3; –1) đến đt d: .
Bài 7: Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng sau:
	a/ ; 	
	b/ ;	
	c/ ;	.
Bài 8: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song:
	(P): x + y – z + 5 = 0; 	(Q): 2x + 2y - 2z + 3 = 0
II. Cđng cè
Gi¶i bµi tËp vỊ nhµ.
Bài 1: Cho hai điểm M(1;1;1), N(3;–2; 5) và mp(P): x + y –2z –6 = 0.
	a/ Tính khoảng cách từ N đến mp(P).
	b/ Tìm hình chiếu vuông góc của M trên mp(P).
	c/ Tìm p.trình hình chiếu vuông góc của đ.thẳng MN trên mp(P).
Bài 2: Cho hai đường thẳng d: và d’: .
	a/ Tìm phương trình đường vuông góc chung của d và d’.
	b/ Gọi K là hình chiếu của điểm I(1; –1; 1) trên d’. Tìm ptts của đt qua K, vgóc với d và cắt d’.
Bài 3: Mp(P): x + 2y + 3z – 6 = 0 cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C.
	a/ Tìm tọa độ trực tâm, trong tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp DABC.
	b/ Tìm p.trình chính tắc của trục đường tròn (ABC).
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 27 tu chon.doc