Giáo án Hình học 12 - Tiết 24: Tích phân - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 24: Tích phân - Năm học 2009-2010

Nh¾c vµ «n l¹i cho học sinh kỹ năng:

- Tính được một số tích phân đơn giản.

- Sử dụng thông thạo c¸c phương pháp tính tích phân để tính tích phân.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 525Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 24: Tích phân - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 24. Tõ ngµy 01/02 – 06/02/2010
TiÕt 24. TÍCH PHÂN
I. MỤC TIÊU
	Qua tiết học này, rèn luyện học sinh kỹ năng: 
Tính được một số tích phân đơn giản.
Sử dụng thông thạo c¸c phương pháp tính tích phân để tính tích phân.
ii. néi dung bµi häc
DAÏNG 3 : Phöông phaùp tích phaân töøng phaàn
* Aùp duïng cho nhöõng tích phaân coù daïng ( trong ñoù u(x), v’(x) laø nhöõng haøm soá bieán x)
*Phöông phaùp: 
 + Ñaët ta coù 
 Khi ñoù = -
*Chuù yù : - Ñaët u theo thöù töï öu tieân : Logarit(loâcNeâpe), ña thöùc, ...
 - Sau khi ñaët u, toaøn boä phaàn coøn laïi laø dv
Baøi taäp : Tính caùc tích phaân sau :
1/	 2/	3/
4/	5/	6/	7/	8/	9/
	10/	11/	12/	
DAÏNG 3 : Phöông phaùp ñoåi bieán daïng 1
* Aùp duïng cho nhöõng tích phaân coù chöùa caùc bieåu thöùc ,maø khoâng theå tính baèng caùc phöông ñaõ hoïc .
*Phöông phaùp: 
 + Ñaët bieán môùi 
 -Daïng chöùa  : Ñaët x = asint, t
 - Daïng chöùa  : Ñaët x = atant, t
 + Caùc böôùc tieáp theo : ñoåi caän, thay theá töông töï nhö phöông phaùp ñoåi bieán daïng 2
Baøi taäp : Tính caùc tích phaân sau :
	1/ ( a > 0 ) 2/	3/
	4/	5/	6/
	7/	8/	9/
iii. cñng cè
Nh¾c vµ «n l¹i cho học sinh kỹ năng: 
Tính được một số tích phân đơn giản.
Sử dụng thông thạo c¸c phương pháp tính tích phân để tính tích phân.
Ngµy 01/02/2010

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 24 tu chon.doc