Giáo án Hình học 12 - Tiết 22: Tích phân - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 22: Tích phân - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

 Qua tiết học này, rèn luyện học sinh kỹ năng:

- Tính được một số tích phân đơn giản.

- Sử dụng thông thạo cả hai phương pháp tính tích phân để tính tích phân.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 563Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 22: Tích phân - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 22. Tõ ngµy 18/01 – 23/01/2010
TiÕt 22. TÍCH PHÂN
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này, rèn luyện học sinh kỹ năng: 
Tính được một số tích phân đơn giản.
Sử dụng thông thạo cả hai phương pháp tính tích phân để tính tích phân.
II. NỘI DUNG BÀI TẬP:
Bµi 1. Tính các tích phân sau:
1. 2. 3. 
4. 5. 6. 
7. 8. 9. 
10. 11. 12. 
13. 14. 15. 
16. 17. 	18.
Baøi 2 :Tính caùc tích phaân :
1/ 	2/ 3/4/	5/	6/
iii. cñng cè
Gi¶i bµi tËp vÒ nhµ
Baøi 1 : Tính caùc tích phaân :
	1/	2/	3/
	4/	5/	6/
Baøi 2 :Tính caùc tích phaân :
	1/	2/	3/	
4/	5/	6/	7/	8/	9/
10/	11/	12/
Ngµy 18/01/2010

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 22 tu chon.doc