Giáo án Giải tích 12: Ôn tập kỳ I

Giáo án Giải tích 12: Ôn tập kỳ I

Ngày soạn:

Tiết: –Tuần

I)MỤC TIÊU:

 1)Kiến thức: -Khảo sát hàm số dạng phổ thông như: y = ax3 + bx2 + cx + d

 - Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số:

 Biện luận số giao điểm, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị, viết phương trình tiếp tuyến tại điểm, biết hệ số góc.

 -Phương trình , bất Phương trình mũ-Logaric

 2)Kỹ năng: -Hệ thống hóa kiến thức đã học, rèn luyện kỷ năng giải toán.

 -Giải được các dạng toán cơ bản nêu trên

 3)Thái độ: Tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy lôgíc.

II)CHUẨN BỊ:

1)Chuẩn bị của giáo viên: Soạn, hệ thống kiến thức ôn tập kỳ I.

 2)Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán, bám sát nội dung

Ôn tập mà đề cương đã giới hạn.

 

doc 6 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 27/11/2017 Lượt xem 430Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giải tích 12: Ôn tập kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:
Tieỏt: –Tuaàn 
I)MUẽC TIEÂU:
	1)Kieỏn thửực: -Khaỷo saựt haứm soỏ daùng phoồ thoõng nhử: y = ax3 + bx2 + cx + d
	- Caực baứi toaựn lieõn quan ủeỏn khaỷo saựt haứm soỏ:
	Bieọn luaọn soỏ giao ủieồm, bieọn luaọn soỏ nghieọm cuỷa phửụng trỡnh baống ủoà thũ, vieỏt phửụng trỡnh tieỏp tuyeỏn taùi ủieồm, bieỏt heọ soỏ goực.
 -Phửụng trỡnh , baỏt Phửụng trỡnh muừ-Logaric
 2)Kyừ naờng: -Heọ thoỏng hoựa kieỏn thửực ủaừ hoùc, reứn luyeọn kyỷ naờng giaỷi toaựn.
 -Giaỷi ủửụùc caực daùng toaựn cụ baỷn neõu treõn
 3)Thaựi ủoọ: Tớch cửùc tham gia baứi hoùc, reứn luyeọn tử duy loõgớc.
II)CHUAÅN Bề:
1)Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Soaùn, heọ thoỏng kieỏn thửực oõn taọp kyứ I.
 2)Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh: OÂn taọp, reứn luyeọn kyừ naờng giaỷi toaựn, baựm saựt noọi dung
OÂn taọp maứ ủeà cửụng ủaừ giụựi haùn.
III.PHệễNG PHAÙP DAẽY HOẽC:
 Thuyeỏt trỡnh, vaỏn ủaựp, gụùi mụỷ
IV.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
1)OÅn ủũnh tỡnh hỡnh lụựp:
 Sú soỏ:, 
2)Kieồm tra baứi cuừ : 
3)Giaỷng baứi mụựi
-Giụựi thieọu baứi mụựi: 
-Tieỏn trỡnh baứi daùy:
Tieỏt 1: Luyeọn taọp baứi toaựn khaỷo saựt haứm
*Baứitoaựn:Cho h.soỏ
a) Khaỷo saựt sbt vaứ veừ ủoà thũ cuỷa haứm soỏ.
 b) Duứng ủoà thũ, bieọn luaọn theosoỏ n0 pt : 
 c) Bieọn luaọn theosoỏ n0 pt :
 d) Vieỏt pt tt cuỷa , bieỏt tt ủoự vuoõng goực vụựi ủửụứng thaỳng .
Hoaùt ủoọng 1: 
a) Khaỷo saựt sửù bieỏn thieõn vaứ veừ ủoà thũ haứm soỏ.
T/g
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Noọi dung
20
GV : Goùi hoùc sinh nhaộc caực bửụực khaỷo saựt haứm soỏ.
GV : Vaỏn ủaựp hoùc sinh taùi choó.
GV : 1, MXẹ :.
GV : 2, Sửù bieỏn thieõn :
 Tớnh .
+cửùctrũ: 
HS : Tớnh caực giụựi haùn : +) 
 +) 
GV : Laọp baỷng bieỏn thieõn vaứ ghi taỏt caỷ caực keỏt quaỷ tỡm ủửụùc veà cửùc trũ, ủieồm uoỏn, 
HS traỷ lụứi theo caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn
-Laọp baỷng bieỏn thieõn
 -HS : Laọp baỷng bieỏn thieõn xong neõu caực khoaỷng ủụn ủieọu vaứ cửùc trũ cuỷa haứm soỏ cuỷa haứm soỏ.
-Veừ ủoà thũ
a) Khaỷo saựt haứm soỏ.
1, MXẹ : 
2, Sửù bieỏn thieõn:
+ .
+) ; +) 
 ẹoà thũ khoõng coự tieọm caọn.
+) Baỷng bieỏn thieõn :
 - + - 
Vaọyhaứm soỏ nghũch bieỏn treõn 
 vaứ ủoàng bieỏn treõn .
+ cửùc trũ: 
3, ẹoà thũ: 
ẹieồm ủaởc bieọt :
+) ẹoà thũ nhaọn ủieồm laứm taõm ủoỏi xửựng.
Hoaùt ủoọng 2: 
b)Duứng ủoà thũ, bieọn luaọn theosoỏ n0 pt :
 c) Bieọn luaọn theosoỏ n0 pt :
10
GV :Ta xem phửụng trỡnh laứ phửụng trỡnh hoaứnh ủoọ giao ủieồm cuỷa hai ủửụứng naứo ?
GVẹ.thaỳng veừ leõn heọ truùc toaù ủoọ nhử theỏ naứo ? soỏ nghieọm cuỷa ph.trỡnh laứ soỏ giao ủieồm cuỷa hai ủửụứngvaứ 
GV : Hửụựng daón hoùc sinh bieọn luaọn theo 
GV ẹửa Phửụng trỡnh ủaừ cho veà daùng gỡ ủaõy?
HS bieọn luaọn theo 3 khaỷ naờng .
 ( nhử )
HS : Bieọn luaọn tửụng tửù nhử caõu b
b) Ta coự : 
Do ủoự soỏ nghieọm cuỷa ph.trỡnh laứ soỏ giao ủieồm cuỷa hai ủửụứng vaứ 
+ Neỏu thỡ coự moọt nghieọm ủụn
+ Neỏu thỡ coự 1 n0 ủụn vaứ1 n0 keựp.
+ Neỏu thỡ coự ba n0 phaõn bieọt.
c)Tacoự: 
Hoaùt ủoọng 3: d)Vieỏt pt tt cuỷa , bieỏt tt ủoự vuoõng goực vụựi ủửụứng thaỳng 
10
GV : Ta laứm nhử theỏ naứo
Ta coự keỏt quaỷ naứo ?
GV : Caực tieỏp tuyeỏn coự ph.trỡnh nhử theỏ naứo ?
HS Goùi laứ heọ soỏ goực cuỷa tieỏp tuyeỏn 
Vỡ vuoõng goực vụựi neõn 
d) Goùi laứ heọ soỏ goực cuỷa tieỏp tuyeỏn . 
Vỡ vuoõng goực vụựi
neõn 
Doủoự 
Vaọy coự hai tieỏp tuyeỏn vụựi 
vuoõng goực :
Hoaùt ủoọng 4: Cuừng coỏ caựch giaỷi 3 caõu treõn 
5
GV Cuừng coỏ laùi caực bửụực giaỷi
HS caàn ghi nhụự ủeồ laứm.
Tieỏt 2: Giaỷi Phửụng trỡnh, baỏt Phửụng trỡnh muừ, loõgaỷit
Baứi 1: Giaỷi Phửụng trỡnh : ; 
Baứi2 : Giaỷi Phửụng trỡnh : 
Baứi 3: Giaỷi baỏt Phửụng trỡnh :
Hoaùt ủoọng 1: Giaỷi Phửụng trỡnh : a) 
15
GV Gụùi yự caựch giaỷi, qua heọ thoỏng caõu hoỷi vaỏn ủaựp
-Bieỏn ủoồi veà: 
 Phửụng trỡnh gỡ ủaõy?
-Bửụực tieỏp theo laứm n tn?
Goùi HS trỡnh baứy
GV ghi chuự 
t = > vỡ coự vaứ laứ 2 soỏ nghũch ủaỷo 
-Giaỷi tỡm t , keỏt hụùp ủieàu kieọn, keỏt luaọn t =?
-GV vụựi t tỡm ủửụùc 
 x = ? 
GV cuừng coỏ phửụng phaựp giaỷi baứi 1.
-HS traỷ lụứi taùi choó
-
-ẹaởt t = > 0, 
-Phửụng trỡnh trụỷ thaứnh
t -. - = 0 
 2t2-3t -5 = 0 t= hoaởc t = -1 < 0 (loaùi)
-Vụựi t= 
Ta coự:
-ẹaởt t = > 0, 
-Phửụng trỡnh trụỷ thaứnh
t -. - = 0 
 2t2-3t -5 = 0 t= hoaởc t = -1 < 0 (loaùi)
-Vụựi t= x= -1
Hoaùt ủoọng 2: Giaỷi Phửụng trỡnh : 
10
-GV Giaỷi ntn?
-ẹ/v Phửụng trỡnh loõga caàn ủaởc ủk ntn?
-Bửụực theo goùi hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm (toồ) 
ẹaùi dieọn traỷ lụứi .
-GV ghi leõn baỷng.
GV cuừng coỏ phửụng phaựp giaỷi baứi2
-Duứng ct log cuỷa tớch ủửa Phửụng trỡnh veà daùng
- ẹK: x > 3
-Tacoự:
Vaọy nghieọm cuỷa Phửụng trỡnh ủaừ cho laứ x= 5
-ẹK: x > 3
-Ta co
Vaọy nghieọm cuỷa Phửụng trỡnh ủaừ cho laứ x= 5.
Hoaùt ủoọng 3: Giaỷi baỏt Phửụng trỡnh :
12
-GV Giaỷi ntn?
-Vaọy baỏt Phửụng trỡnh coự a= < 1 neõn baỏt Phửụng trỡnh treõn tửụng ủửụng vụựi heọ Phửụng trỡnh ntn ?
-Bửụực theo goùi hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm (toồ) 
ẹaùi dieọn traỷ lụứi .
-GV ghi leõn baỷng.
-Keỏt luaọn taọp nghieọm? 
GV cuừng coỏ phửụng phaựp giaỷi baứi2
-Duứng 
Ta coự 
Vỡ a= < 1 neõn baỏt Phửụng trỡnh treõn tửụng ủửụng vụựi heọ:
-HS traỷ lụứi 
Ta coự 
Vỡ a= < 1 neõn baỏt Phửụng trỡnh treõn tửụng ủửụng vụựi heọ:
Vaọy taọp nghieọm cuỷa baỏt Phửụng trỡnh laứ:
4) Cuừng coỏ vaứ daởn doứ:(10ph)
Tieỏt 1: Chuự yự 2 noọi dung 1) Khaỷo saựt haứm baọc ba 
 2) bieọn luaọn soỏ nghieọm cuỷa phửụng trỡnh baống ủoà thũ.
Tieỏt 2: Chuự yự 
 1) Phửụng trỡnh loõga ủửa veà cuứng cụ
 2) Phửụng trỡnh muừ ủaởt aồ phuù
Theõm: Giaỷi baỏt Phửụng trỡnh : 
V.RUÙT KINH NGHIEÄM,BOÅ SUNG:
 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ²²²²²²²—™{˜–²²²²²²²²

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap(4).doc