Giáo án Địa lí 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giáo án Địa lí 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

I. Mục tiêu bài học:

 Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

- Biết được một nét khái quát về Biển Đông

- Phân tích được ảnh hưởn Biển Đông đối với thiên nhiên Việt Nam, thể hiện ở các đặc điểm về khí hậu, địa hình bờ biển, các hệ sinh thái ven biển, tài nguyên thiên nhiên vùng biển và các thiên tai

2. Kỹ năng:

- Đọc bản đồ, nhận biết các đường đẳng sâu, phạm vi thềm lục địa, dòng hải lưu, các dạng địa hình ven biển, mối quan hệ giữa địa hình ven biển và đất liền

- Liên hệ thực tế địa phương về ảnh hưởng của biển đối với khí hậu, địa hình ven biển, sinh vật

 

doc 2 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 15/06/2016 Lượt xem 2944Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaựo aựn 8 – tieỏt8 – tuaàn 8	ẹoàng Huy Huứng
Ngaứy soaùn: 04/10/2008
BAỉI 8: THIEÂN NHIEÂN CHềU AÛNH HệễÛNG SAÂU SAẫC CUÛA BIEÅN
I. Muùc tieõu baứi hoùc:
 Sau baứi hoùc, HS caàn:
1. Kieỏn thửực:
- Bieỏt ủửụùc moọt neựt khaựi quaựt veà Bieồn ẹoõng
- Phaõn tớch ủửụùc aỷnh hửụỷn Bieồn ẹoõng ủoỏi vụựi thieõn nhieõn Vieọt Nam, theồ hieọn ụỷ caực ủaởc ủieồm veà khớ haọu, ủũa hỡnh bụứ bieồn, caực heọ sinh thaựi ven bieồn, taứi nguyeõn thieõn nhieõn vuứng bieồn vaứ caực thieõn tai
2. Kyừ naờng:
- ẹoùc baỷn ủoà, nhaọn bieỏt caực ủửụứng ủaỳng saõu, phaùm vi theàm luùc ủũa, doứng haỷi lửu, caực daùng ủũa hỡnh ven bieồn, moỏi quan heọ giửừa ủũa hỡnh ven bieồn vaứ ủaỏt lieàn
- Lieõn heọ thửùc teỏ ủũa phửụng veà aỷnh hửụỷng cuỷa bieồn ủoỏi vụựi khớ haọu, ủũa hỡnh ven bieồn, sinh vaọt
II. Caực phửụng tieọn daùy hoùc:
- Baỷn ủoà ủũa lyự Vieọt Nam ( phaàn bieồn)
- At laựt ủũa lyự Vieọt Nam
- Moọt soỏ hỡnh aỷnh veà ủũa hỡnhven bieồn, rửứng ngaọp maởn, thieõn tai baừo luừ, oõ nhieóm vuứng bieồn
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. OÅn ủũnh lụựp:
2. Kieồm tra baứi cuừ:
- ẹoàng baống soõng Hoàng vaứ ủoàng baống soõng Cửỷu Long coự nhửừng ủieồm gỡ gioỏng nhau vaứ khaực nhau veà ủieàu kieọn hỡnh thaứnh, ủaởc ủieồm ủũa hỡnh vaứ ủaỏt ?
- Neõu ủaởc ủieồm cuỷa daỷi ủoàng baống ven bieồn mieàn Trung?
3. Baứi mụựi:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VAỉ HS
NOÄI DUNG CHÍNH
Hẹ 1: Caự nhaõn/ caởp
Bửụực 1: GV yeõu caàu HS dửùa vaứo kieỏn thửực ủaừ hoùc , Atlat ủũa lyự vaứ keõnh chửừ SGK, cho bieỏt khaựi quaựt veà Bieồn ẹoõng:
- Dieọn tớch ?
- Phaùm vi cuỷa Bieồn ẹoõng vaứ vuứng Bieồn ẹoõng thuoọc Vieọt Nam?
- Yeỏu toỏ haỷi vaờn?
- AÛnh hửụỷng cuỷa Bieồn ẹoõng ủeỏn thieõn nhieõn nửụực ta?
Bửụực 2: ẹaùi dieọn HS leõn trỡnh baứy, GV chuaồn kieỏn thửực
Hẹ 2: Nhoựm
Bửụực 1: Chia lụựp thaứnh 4 nhoựm vaứ giao nhieọm nhieọm cho tửứng nhoựm
Nhoựm 1: ẹoùc muùc 2.a SGK cho bieỏt :
- Taực ủoọng cuỷa Bieồn ẹoõng tụựi khớ haọu nửụực ta?
- Giaỷi thớch taùi sao nửụực ta laùi mửa nhieàu hụn caực nửụực khaực coự cuứng vú ủoọ?
Nhoựm 2: ẹoùc muùc 2.b SGK, haừy:
- Keồ teõn caực daùng ủũa hỡnh ven bieồn nửụực ta?
- Xaực ủũnh treõn baỷn ủoà tửù nhieõn Vieọt Nam caực vũnh bieồn : Haù long, Xuaõn ẹaứi, Vaõn Phong, Cam Ranh
- Keồ teõn caực ủieồm du lũch, nghổ maựt noỏi tieỏng ụỷ vuứng bieồn nửụực ta
- Caực heọ sinh thaựi ven bụứ
Nhoựm 3:ẹoùc muùc 2.c SGK, haừy:
- Chửựng minh Bieồn ẹoõng giaứu taứi nguyeõn khoaựng saỷn vaứ haỷi saỷn
- Taùi sao vuứng bieồn Nam Trung Boọ raỏt thuaọn lụùi cho ngheà laứm muoỏi
Nhoựm 4: ẹoùc muùc 2.d SGK, haừy cho bieỏt nhửừng thieõn tai naứo xuaỏt phaựt tửứ bieồn ủeỏn hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt, sinh hoaùt cuỷa con ngửụứi? ẹeà xuaỏt bieọn phaựp phoứng choỏng thieõn tai?
Bửụực 2: ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy, GV chuaồn kieỏn thửực
1. Khaựi quaựt veà Bieồn ẹoõng:
- Bieồn ẹoõng coự dieọn tớch 3,447 trieọu km2, phaàn Bieồn ẹoõng thuoọc Vieọt Nam roọng khoaỷng 1 trieọu km2
- Laứ bieồn tửụng ủoỏi kớn
- ẹaởc tớnh noựng aồm vaứ chũu aỷnh hửụỷng cuỷa gioự muứa
- Bieồn ẹoõng giaứu taứi nguyeõn khoaựng saỷn vaứ haỷi vaờn 
2. AÛnh hửụỷng cuỷa Bieồn ẹoõng ủeỏn thieõn nhieõn Vieọt Nam:
a. Khớ haọu: mang tớnh chaỏt haỷi dửụng, mửa nhieàu, ủoọ aồm cao
b. ẹũa hỡnh vaứ heọ sinh thaựi vuứng ven bieồn:
- Vũnh cửỷa soõng, bụứ bieồn maứi moứn, caực tam giaực chaõu thoồ, baừi trieàu roọng lụựn, baừi caựt , ủaỷo ven bụứ,raùn san hoõ
- Rửứng ngaọp maởn, heọ sinh thaựi ủaỏt pheứn, maởn treõn ủaỷo
c. Taứi nguyeõn thieõn vuứng bieồn:
- Khoaựng saỷn: daàu khớ, oxit titan, caựt thuyỷtinh..
- Haỷi saỷn : caự, toõm, mửùc, rong bieồn, san hoõ
d. Thieõn tai: 
- Baừo
- Saùt lụừ bụứ bieồn
- Hieọn tửụùng caựt bay, hoang maùc hoaự
IV. ẹaựnh giaự: 
Khoanh troứn yự em cho laứ ủuựng:
Caõu 1: Nhaọn ủũnh chửa chớnh xaực veà ủaởc ủieồm cuỷa Bieồn ẹoõng laứ: 
a. Coự tớnh chaỏt nhieọt ủụựi gioự muứa	b. Giaứu taứi nguyeõn khoaựng saỷn vaứ haỷi saỷn
c. Vuứng bieồn roọng, tửụng ủoỏi kớn	d.Nhieọt ủoọ nửụực bieồn thaỏp
Caõu 2: Caực daùng ủũa hỡnh bieồn coự giaự trũ du lũch ụỷ nửụực ta laứ:
a. Caực baừi caựt ven bieồn	b.Caực vuừng, vũnh
c. Caực ủaỷo ven bụứ vaứ caực raùn san hoõ	d.Taỏt caỷ caực yự treõn
V. Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp:
- Traỷ lụứi caõu hoỷi SGK
- Xem baứi 9: Thieõn nhieõn nhieọt ủụựi aồm gioự muứa

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 8.doc