Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2011 môn: DDịa lí; Khối: C (kèm đáp án)

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2011 môn: DDịa lí; Khối: C (kèm đáp án)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

1. Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên ở

nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều

Bắc - Nam.

2. Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn

lao động của nước ta. Vì sao phải thực hiện chiến lược đó?

pdf 1 trang Người đăng hien301 Ngày đăng 09/05/2017 Lượt xem 470Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2011 môn: DDịa lí; Khối: C (kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I (2,0 điểm) 
1. Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên ở 
nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều 
Bắc - Nam. 
2. Tóm tắt nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn 
lao động của nước ta. Vì sao phải thực hiện chiến lược đó? 
Câu II (3,0 điểm) 
1. Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch. 
2. Trình bày thuận lợi về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Nêu sự 
khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên và Trung du và 
miền núi Bắc Bộ. 
Câu III (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH ĐẾN NGÀY 01/01/2009 
 Đơn vị: nghìn ha 
Loại đất 
Đồng bằng 
sông Hồng 
Trung du 
và miền núi Bắc Bộ 
Cả nước 
Đất nông nghiệp 742 1 479 9 599 
Đất lâm nghiệp 130 5 551 14 758 
Đất chuyên dùng và đất ở 378 426 2 263 
Đất khác 246 2 688 6 485 
Tổng 1 496 10 144 33 105 
 Theo Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, 
đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả 
nước theo bảng số liệu. 
2. Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự 
khác nhau đó. 
PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) 
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 
Tóm tắt những thay đổi và nêu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tài nguyên sinh 
vật nước ta. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển vốn rừng. 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp 
điện lực của nước ta. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của các công trình thủy điện. 
----------Hết---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ................................................................; Số báo danh: ........................... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDeDiaCCt_CD_K11.pdf
  • pdfDaDiaCCt_CD_K11.pdf