Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 1: Nhận biết

Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 1: Nhận biết

Câu 1: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong hoàn cảnh

 A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề

 B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu

 C. Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc

 D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt

Câu 2: Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

 A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản.

 B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận.

 C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

 D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

 

doc 8 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 1: Nhận biết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mức độ 1: Nhận biết
Câu 1: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong hoàn cảnh
	A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề 
	B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu 
	C. Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc
	D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt
Câu 2: Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi
	A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản. 
	B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận.
	C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin.
	D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 3: Pháp tiếu hành chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 ở Việt Nam trong khoảng thòi gian nào?
	A. Từ 1897 - 1914 	B. Từ 1914-1918	C. Từ 1919-1929 	D. Từ 1914-1929
Câu 4: Số vốn Pháp đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở ngành nào?
	A. Công nghiệp nhẹ. 	B. Thương nghiệp	C. Công nghiệp nặng 	D. Nông nghiệp
Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?
	A. Mâu thuần giữa nông dân và địa chủ. 
	B. Mâu thuần giữa công nhân và tư bản.
	C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
	D. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ.
Câu 6: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ nào
	A. Báo Sự thật. 	B. Báo Nhân đạo	C. Báo Người cùng khổ 	D. Báo Thanh niên
Câu 7: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là
	A. Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa. 	B. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa
	C. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân	D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê
Câu 8: Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?
	A. Nông dân. 	B. Công nhân. 	C. Tư sản. 	D. Tiểu tư sản.
Câu 9: Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?
	A. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu. 	B. Bùi Quang Chiêu, Phạm Tuấn Tài.
	C. Nguyễn Khắc Nhu, Bùi Quang Chiêu	D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái.
Câu 10: Cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp (1923) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?
	A. Tiểu tư sản. 	B. Nông dân
	C. Công nhân. 	D. Địa chủ và tư sản.
Câu 11: Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào?
	A. Việt Nam Quốc dân đảng. 	B. An Nam Cộng sản đảng.
	C. Đông Dương Cộng sản đảng.	D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích
	A. lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
	B. tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh
	C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình
	D. làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam
Câu 13: Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn và giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã để
	A. thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
	B. thành lập Cộng sản Đoàn
	C. thành lập Hội liên hiệp các thuộc địa 
	D. thành lập Đảng Cộng sản
Câu 14: Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?
	A. 1927 	B. 1937 	C. 1928 	D. 1926
Câu 15: Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
	A. lí luận Mác – Lê nin 	B. tư tưởng dân chủ tư sản
	C. lí luận cách mạng giải phóng dân tộc 	D. chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến
Câu 16: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
	A. Nam Đồng thư xã 	B. Việt Nam cách mạng thanh niên
	C. Quan hải tùng thư 	D. Cường học thư xã
Câu 17: Chương trình hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng được công bố năm 1929 đã nêu nguyên tắc tư tưởng là
	A. Độc lập - tự do 
	B. Tự do – bình đẳng – Bác ái
	C. Độc lập dân tộc 
	D. Trước làm dân tộc cách mạng sau làm thế giới cách mạng
Câu 18: Cương lĩnh chính trị (2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là 
	A. Nông dân. 	B. Tư sản dân tộc. 
	C. Công nhân. 	D. Tiểu tư sản trí thức
Câu 19: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
	A. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 
	B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
	C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
	D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập từ
	A. Một số thanh niên tích cực trong hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
	B. Các cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam Kì và Bắc Kì
	C. Những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt
	D. Những người giác ngộ cộng sản trong Việt Nam quốc dân Đảng
Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam, giai cấp nào bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng không có lối thoát?
	A. Tiểu tư sản. 	B. Tư sản dân tộc. 	C. Nông dân. 	D. Công nhân.
Câu 22: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập
	A. Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari. 
	B. Đảng Xã hội Pháp
	C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
	D. Đảng Cộng sản Pháp
Câu 23: Giai cấp nào ở nước ta ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
	A. Địa chủ 	B. Tiểu tư sản 	C. Nông dân 	D. Công nhân
Câu 24: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta yêu cầu nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu (1925) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo
	A. Nông dân 	B. Công nhân	C. Tư sản 	D. Tiểu tư sản
Câu 25: Phần lớn số học viên tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX là
	A. Tiểu tư sản 	B. Tư sản 	C. Nông dân 	D. Công nhân
Câu 26: Cuộc bãi công của thợ máy Bason ở cảng Sài Gòn năm 1925 đòi nhà cầm quyền Pháp tăng lương như thế nào
	A. 25% 	B. 15%	C. 10%	D. 20%
Câu 27: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để
	A. trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. 
	B. trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.
	C. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
	D. mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.
Câu 28: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc và cách mạng Việt Nam là
	A. Chủ nghĩa cộng sản. 	B. Chủ nghĩa xã hội
	C. Cách mạng vô sản. 	D. Cách mạng tư sản.
Câu 29: Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp là
	A. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 
	B. Nông dân, địa chủ phong kiến.
	C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản
	D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc
Câu 30: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu
	A. giai cấp tư sản bị phá sản 
	B. tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép
	C. thợ thủ công bị thất nghiệp 
	D. giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
Câu 31: Ai là người viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”?
	A. Nguyễn Ái Quốc 	B. Phan Bội Châu
	C. Phạm Hồng Thái	D. Nguyễn Thái Học
Câu 32: Ngân hàng Đông Dương do Pháp thành lập trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là cơ quan
	A. độc quyền phát hành giấy bạc, cho vay lãi, quản lý, chỉ đạo hoạt động chi nhánh các ngành, các tỉnh. 
	B. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Ðông Dương, phát hành tiền giấy và cho vay lãi.
	C. can thiệp ngày càng sâu vào kinh tế- xã hội Đông Dương.
	D. nắm trong tay nhiều cổ phần của các công ti Đông Dương.
Câu 33: Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 đã khiến cho những giai cấp nào phát triển nhanh về số lượng?
	A. Tiểu tư sản và công nhân. 	B. Công nhân và nông dân.
	C. Địa chủ và tư sản. 	D. Tư sản và tiểu tư sản.
Câu 34: Tờ báo tiếng Pháp nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919-1925?
	A. Tin tức 	B. Diễn đàn Đông Dương 
	C. An Nam trẻ	D. Dân chúng
Câu 35: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
	A. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh. 
	B. Có thái độ kiên định với Pháp.
	C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
	D. Cấu kết với thực dân Pháp.
Câu 36: Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?
	A. Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản 
	B. Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
	C. Người dự đại hội quốc tế phụ nữ
	D. Người dự đại hội Nông dân quốc tế
Câu 37: Thời gian ở Liên Xô (1923-1924) Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo nào?
	A. Báo Đời sống công nhân, Báo Thanh niên, tạp chí Thư tín Quốc tế 
	B. Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ
	C. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật, Báo Thanh niên
	D. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật
Câu 38: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản phân hóa như thế nào?
	A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 	B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp,
	C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản.	D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.
Câu 39: Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
	A. Giai cấp địa chủ phong kiến. 	B. Tầng lớp đại địa chủ. 
	C. Tầng lớp tư sản mại bản. 	D. Giai cấp tư sản dân tộc.
Câu 40: Ai là người vạch ra kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?
	A. Nestor Roume. 	B. Paul Beau. 	C. Pôn Đu-me. 	D. An be - Xa rô.
Câu 41: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
	A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 
	B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).
	C. Tháng 7 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc). 
	D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 42: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường
	A. cách mạng tư sản. 	B. cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
	C. cách mạng vô sản.	D. cách mạng dân chủ tư sản.
Câu 43: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của 
	A. Quá trình truyền bá lý luận Mác – Lê nin của Nguyễn Ái Quốc. 
	B. Phong trào dấu tranh của giai cấp công nhân việt Nam.
	C. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và phong trào yêu nước.
	D. Chủ nghĩa Mác – Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 44: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
	A. Độc lập dân tộc. 	B. Ruộng đất dân cày.
	C. Độc lập và tự do 	D. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày.
Câu 45: Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện chủ trương
	A. Đưa hội viên về nước hoạt động cách mạng. 
	B. Lãnh đạo phong trào công nhân.
	C. Vô sản hóa.
	D. Tuyên truyền lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 46: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của
	A. phong trào dân tộc phát triển mạnh. 
	B. sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
	C. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam.
	D. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
Câu 47: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là
	A. Báo Nhành Lúa. 	B. Báo Tiếng Chuông Rè.
	C. Báo Búa Liềm. 	D. Báo Người Nhà Quê.
Câu 48: Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách mạng Việt Nam là
	A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	B. tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.
	C. sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị.
	D. sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới
Câu 49: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ
	A. nhân dân. 	B. công nông. 
	C. công nông binh. 	D. dân chủ cộng hòa.
Câu 50: Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là
	A. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 
	B. đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua.
	C. đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
	D. đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 51: Khởi nghĩa Yên Bái (1930) thất bại đã
	A. Chứng tỏ vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng các mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc. 
	B. Khẳng định vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính cách mạng đảng trong phong trào dân tộc.
	C. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính vô sản trong phong trào dân tộc.
	D. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính cách mạng đảng trong phong trào dân tộc.
Câu 52: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?
	A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt. 
	B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
	C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.
	D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc
Câu 53: Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?
	A. Quảng Châu (Trung Quốc) 	B. Ma Cao (Trung Quốc)
	C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc) 	D. Hương Cảng (Trung Quốc)
Câu 54: Trong chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng nêu nguyên tắc tư tưởng là
	A. Tự do – Bình đẳng – Bác ái. 
	B. đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.
	C. đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập.
	D. đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.
Câu 55: Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929?
	A. Đồn điền trồng lúa. 	B. Đồn điền trồng cao su.
	C. Đồn điền trồng chè.	D. Đồn điền trồng cao phê.
Câu 56: Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào?
	A. được thực dân Pháp dung dưỡng. 
	B. bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.
	C. bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất.
	D. được thực dân Pháp tạo điều kiện kinh doanh.
Câu 57: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào có khả năng nắm lấy ngọn cờ cách mạng Việt Nam?
	A. Giai cấp nông dân. 	B. Giai cấp tư sản dân tộc.
	C. Giai cấp công nhân.	D. Tầng lớp tiểu tư sản.
Câu 58: Tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước ở Inđônêxia, Triều Tiên đã thành lập
	A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 
	B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
	C. Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông.
	D. Cộng sản đoàn. 
Câu 59: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là
	A. Bắc Kì 	B. Trung Kì 	C. Nam Kì 	D. Cả nước.
Câu 60: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng cơ bản nào để làm cách mạng?
	A. Tiểu tư sản yêu nước. 
	B. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
	C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.
	D. Nông dân và thị dân nghèo.
ĐÁP ÁN
1-A
2-B
3-C
4-D
5-C
6-C
7-D
8-C
9-A
10-D
11-B
12-C
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-C
19-B
20-C
21-C
22-D
23-B
24-D
25-A
26-D
27-B
28-C
29-A
30-D
31-A
32-B
33-A
34-C
35-A
36-B
37-B
38-C
39-A
40-D
41-D
42-C
43-D
44-C
45-C
46-D
47-C
48-A
49-C
50-C
51-D
52-B
53-C
54-A
55-B
56-B
57-C
58-C
59-A
60-B

Tài liệu đính kèm:

  • docchuyen_de_lich_su_12_phong_trao_dan_toc_dan_chu_1919_1930_mu.doc