Bài tập địa lí 12 - Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập

Bài tập địa lí 12 - Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập

Câu 1

Cho bảng số liệu dân số Việt nam qua các năm, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự gia tăng dân số Việt nam

năm 1901 1956 1981 1989 2001

Dân số (triệu ngưởi) 13 27,5 54,9 64,4 76,6

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu bình quân đất canh tác trên đầu người của Việt nam. Hãy vẽ biểu đồ và nhận xét đất canh tác trên đầu người và nhận xét.

 

doc 8 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 15/06/2016 Lượt xem 450Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập địa lí 12 - Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập địa lí 12
Câu hỏi ôn tập về bài tập biểu đồ và các bài tập
Câu 1
Cho bảng số liệu dân số Việt nam qua các năm, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự gia tăng dân số Việt nam 
năm
1901
1956
1981
1989
2001
Dân số (triệu ngưởi)
13
27,5
54,9
64,4
76,6
Câu 2:
Dựa vào bảng số liệu bình quân đất canh tác trên đầu người của Việt nam. Hãy vẽ biểu đồ và nhận xét đất canh tác trên đầu người và nhận xét.
 Năm
1940
1960
1970
2000
2004
 Bình quân đất canh tác trên đầu người (ha/ người)
0,2
0,16
0,15
0,13
0,12
Câu 3
Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của nước ta và rút ra kết luận cần thiết.
Thời kì
Tỉ suất sinh
(%)
Tỉ suất tử
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên
1919
40
25
1,5
1945
40
12
2,8
1975
40
12
2,8
1998
27,8
6,9
2,09
Câu 4
Dựa vào bảng số liệu cơ cấu đất đai của nước ta hãy vẽ biểu đồ cơ cấu đất đai của nước ta và nhận xét. Từ cơ cấu trên hãy nêu xu hướng phát triển của các nhóm đất trên ( đơn vị %)
Đất nông nghiệp 
28,4
Đất lâm nghiệp
5,2
Đất ở và đất chuyên dùng
6
Đất chưa sử dụng
30,4
Câu 5
Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích về dân số và sản lượng lương thực của nước ta
Năm
1981
1983
1985
1989
1991
1995
1999
Sản lượng lương thực (triệu tấn)
15,0
17,0
18,2
21,5
22,0
27,6
34,2
Dân số (triệungười)
54,9
57,3
59,8
64,4
67,7
73,9
76,3
Câu 6.
Năm
1981
1983
1985
1989
1991
1995
1999
Sản lượng lương thực (triệu tấn)
15,0
17,0
18,2
21,5
22,0
27,6
34,2
Dân số ( triệu người)
54,9
57,3
59,8
64,4
67,7
73,9
76,3
Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính bình quân lương thực trên đầu người của nước ta 
Từ số liệu đó hãy vẽ 3 đường biểu diễn vế sản lượng lương thực , dân số, bình quân lương thực trên đầu người. Lấy năm gốc 1981 là 100%
Câu 7
Dựa vào bảng số liệu xuất nhập khẩu của Việt nam qua các năm, hãy vê biểu đồ cột chồng về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta. Thông qua biểu đồ này ta nhận xét tỉ lệ xuất nhập khẩu của nước ta. ( đơn vị%)
Năm
Xuất khẩu
Nhập khẩu
1980
20,5
79,5
1 990
46,6
53,4
1992
50,4
49, 6
1 997
44,1
55,9
 Câu 8
Dựa vào bảng số liêu bình quân lương thực đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Cửu long
Năm
1996
1989
1992
1996
1999
Toàn quốc
301
332
349
388
448
Đồng bằng sông Cửu long
517
631
727
854
1012
Dựa vào bảng số liệu bình quân lương thực đầu người của cả nước đồng bằng sông cửu long (kg/ người)
a/ Hãy nhận xét bình quân lương thực đầu người của cả nước và Đồng bằng sông Cửu long.
b/ Nhận xét bình quân lương thực đầu người của cả nước và đồng bằng sông Cửu long.
Câu 9
Dựa vào bảng số liệu dân số và sản lượng lương thực của Việt nam qua các năm hãy vẽ biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữac chúng và nhận xét.
Năm
1981
1983
 1985
1989
1991
1995
1999
Sản lượng lương thực (triệu tấn)
15,0
17,0
18,2
21,5
22,0
27,6
34,2
Dân số ( triệu người)
54,9
57,3
59,8
64,4
67,7
73,9
76,3
Câu 10
Dựa vào bảng số liệu tổng sản phẩm trong nước hãy vẽ biểu đồ tổng sản phẩm trong nước và nhận xét
Năm
Tổng sản phẩm trong nước
Nông lâm ngư nghiệp
Công nghiệp xây dựng
Dịch vụ
1980
41955
16 252
9 513
16 190
1996
258 609
70 334
79 501
108 774
Câu 11 
Dựa vào bảng số liệu sản lượng điện của nước ta, hãy vẽ đường biểu diễn sản lượng điện của nước ta và nhận xét.
Năm
1990
1992
1994
1996
1998
2001
Sản lượng điện ( tỉ kw)
8 790
9 818
12 476
16 963
21 694
30 801
Câu 12
Căn cứ vào bảng số liệu đưới đây hãy vẽ biểu đồ cơ cấu học sinh phổ thông phân theo cấp học và đưa ra nhận xét cần thiết.
Cấp học 
Số học sinh ( người)
Tổng số
Trong đó
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
17 806 682
10 063 025
5 768 843
1 974 814
Câu 13 
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện bình quân lương thực đầu người của cả nước và đồng bằng sông cửu long và đưa ra nhận xét về sản lượng lương thực của cả nước và đồng bằng sông cửu long ( kg/người)
Năm 
1986
1989
1992
1996
1999
Toàn quốc
301
332
349
388
448
Đồng bằng sông cửu long
517
631
727
854
1012
Câu 14
Vẽ biểu đồ cơ cấu các loại đất đai của nước ta và đưa ra nhận xét cần thiết.
Đất nông nghiệp 28.4%
Đất lâm nghiệp 35.2%
Đất chuyên dùng và đất thổ cư 6%
Đất chưa sử dụng 30.4%
Câu 15
Dựa vào bảng số liệu tổng sản phẩm trong nước hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và đưa ra nhận xét cần thiết
Năm 
Tổng sản phẩm trong nước
Nông lâm ngư nghiệp
Công nghiệp xây dựng
Dịch vụ
1980
41955
16252
9513
16190
1996
258609
70334
79501
108774
Câu 16
Vẽ biểu đồ đường biểu diễn sản lượng điện của nước ta và đưa ra nhận xét cần thiết (triệu Kwh)
Năm
1990
1992
1994
1996
1998
2001
Sản lượng điện
8790
9818
12476
16962
21694
30801
Câu 17
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện bình quân lương thực đầu người của đồng bằng sông Hồng , đồng bằng sông cửu long và cả nước (kg/người)
Năm 
Toàn quốc
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông cửu long
1986
300
244
516
1998
331
315
631
1991
324
256
703
1992
348
346
727
1999
448
414
1012
Câu 18
Dựa vào bảng số liệu thống kê, hãy tính mật độ dân số trung bình vẽ biểu đồ phân bố dân cư Việt nam và đưa ra nhận xét sự phân bố trên
Các vùng kinh tế 
Diện tích(nghìn km2)
Dân số (triệu người)
Đông bắc bắc bộ
48 695.3
8.160
Đồng bằng sông Hồng
12 156.0
14.487
Tây bắc bắc bộ
54 277.99
4.648
Bắc trung bộ
51 174
10.042
Duyên hải nam trung bộ
45 190.8
8.234
Tây nguyên
56 082.8
3.210
Đông nam bộ
23 485
9.574
Đồng bằng sông Cửu long
39 569
16.372
Câu 19
Vẽ biểu đồ tỉ lệ dân thành thị và dân nông thôn của nước ta và nhận xét tỉ lệ dân thành thị và dân nông thôn của các vùng.
Vùng kinh tế
Tỉ lệ dân thành thị (%)
Tỉ lệ dân thành thị(%)
Bắc bộ 
18
82
Bắc trung bộ
12
88
Nam trung bộ
26
72
Nam bộ
32
68
Câu 20
Vẽ các đồ thị thể hiện một số ngành công nghiệp của Việt nam và đưa ra nhận xét.
Năm
Điện ( triệu kwh)
Than đá(nghìn tấn)
Phân hoá học (nghìn tấn)
Vải lụa (triệu mét)
1985
5230
5700
531
374
1988
6955
6860
500
384
1991
9307
4000
450
280
1993
10928
6300
661
225
1996
76962
9823
965
285
1999
2306
9097
1120
317
Câu 21
Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ diện tích và tỉ lệ dân số của các vùng và nhận xét sự phân bố dân cư của nước ta. ( Đơn vị %)
Vùng 
Tỉ lệ diện tích
Tỉ lệ dân số
Đông bắc bắc bộ
17.7
10.9
Đồng bằng sông Hồng
3.7
19.4
Tây bắc bắc bộ
16.4
6.2
Bắc trung bộ
15.5
13.4
Duyên hải nam trung bộ
13.6
11.0
Tây nguyên
17
4.3
Đông nam bộ
7.1
12.8
Đồng bằng sông Cửu long
12
22.0
Câu 22
Vẽ biểu đồ cơ cấu các ngành kinh tế theo giá trị sản phẩm và nhận xét theo bảng số liệu thống kê dưới đây
( Đơn vị tỉ đồng)
Khu vực
1991
1993
1995
Nông lâm thuỷ sản
31 058
40 796
63 219
Công nghiệp và xây dựng
18 252
39 472
66 804
Dịch vu 
27497
56 303
92 817
Tổng 3 khu vực
76 707
136 571
222 840
Câu 23
Dựa vào bảng số liệu dưới đây (đơn vị%)
Khu vực sản xuất
1991
1996
Nông lâm thuỷ sản
40.5
27.2
Công nghiệp và xây dựng
23.8
30.7
Dịch vụ
35.7
42.1
a/ Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước 
b/ Nêu nhận xét và đưa ra nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước 
quan sát bảng số liệu dưới đây nhận xét và so sánh mật độ dân số của các vùng trong cả nước, từ đó đưa ra kết luận sự phân bố dân số Việt nam.
Khu vực
Mật độ dân số (người/ km2)
Miền núi và trung du bắc bộ
120
Đồng bằng sông Hồng
1124
Bắc trung bộ
190
Duyên hải nam trung bộ
167
Tây nguyên
53
Đông nam bộ
378
Đồng bằng sông Cửu long
401
Câu 24
Dựa vào bảng số liệu dưới đây: cơ cấu dân số thành thị và dân số nông thôn (đơn vị%)
a/ Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu dân thành thị và dân nông thôn
b/ Từ biểu đồ trên nhận xét cơ cấu dân thành thị và dân nông thôn của nước ta.
c/ Giải thích tại sao dân thành thị của nước ta còn thấp.
Năm 
Dân thành thị
Dân nông thôn
1989
19.2
80.8
1999
23.5
76.5
Câu 25
Quan sát bảng số liệu dưới đây
a/ Hãy nhận xét về sự thay đổi diện tích cây trồng trong thời kì 
b/ Cho biết trong các loại cây trồng cây nào có tốc độ tăng nhanh nhất
c/ Tính tỉ trọng về diện tích các loại cây trong mỗi năm
đ/ Cho biết xu hướng thay đổi tỉ trọng về diện tích từng loại cây trong từng năm
e/ Từ đó vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng các loại cây trên
Năm
Tổng diện tích các loại cây trồng
Trong đó chia ra
Cây lương thực
Cây công nghiệp 
Cây trồng khác
1990
9 040.0
7 110.7
1 199.3
730.0
1998
11 704.8
85 40.6
2 012.5
1 151.7
Câu 26 
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu phân theo cấp học và nêu nhận xét thích hợp
Cấp học
Số học sinh ( nghìn người)
Tổng số
Trong đó
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
17 806 682
10 063 025
5 768 843
1 974 814
Câu 27
Cho bảng số liệu dưới đây: tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp phân theo hai nhóm A và B của Việt nam ( đơn vị tỉ đồng)
Nhóm 
1980
1985
1989
1990
1995
1998
Toàn ngành công nghiệp 
Chia ra 
Công nghiệp nhóm A
Công nghiệp nhóm B
100
37.8
62.2
100
32.7
67.3
100
28.9
71.1
100
34.9
65.1
100
44.7
55.3
100
45.1
54.5
a/ Hãy vẽ biểu đồ thích hớpị thể hiện số tốt nhất sự thay đổi cơ cấu các ngành công nghiệp của nước ta trong thời kì trên
b/ Từ biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu các ngành công nghiệp của nước ta và giải thích tại sao lại có sự chuyển dịch đó.
Câu 28
Dựa vào bảng số liệu sản phẩm công nghiệp của ngành điện và than của Việt nam.
Năm
Điện
Than
1976
1985
1988
1990
1993
1996
3064
5230
6955
8790
10928
16962
5700
5700
6860
9823
1/ Hãy vẽ biểu đồ các ngành công nghiệp điện và than của Việt nam 
b/ Nhận xét tình hình sản xuất than và điện của Việt nam 
Câu 29
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp phân theo ngành của Việt nam trong thời gian trên và rút ra kết luận cần thiết
Năm 
1995
1998
Tổng số 
Công nghiệp khai thác 
Công nghiệp chế biến
Điện, gas và nước 
103 374,7
13919,7
83260,5
6194,5
151223,3
21117,8
120665,5
9440,0
Câu 30
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp của Việt nam và nêu nhận xét cần thiết.
Bảng cơ cấu giá trị sản phẩm công nghiệp phân theo vùng và lãnh thổ
Vùng 
1977
1992
1999
Trung du và miền núi phía bắc
Đồng bằng sông Hồng
Bắc trung bộ
Duyên hải nam trung bộ
Tây nguyên
Đông nam bộ
Đồng bằng sông Cửu long
15.0
36.3
6.7
6.0
1.1
29.6
5.3
4.1
12.6
6.5
10.9
1.7
35.8
28.4
7.6
18.6
3.3
5.0
0.6
54.8
10.1
Câu 31
Dựa vào bảng thống kê dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa phân theo loại hình vận tải và giải thích nguyên nhân dẫn đến cơ cấu đó. (Đơn vị%)
Loại hình vận chuyển
Đường sắt
Đường bộ
Đường sông
Đường biển
Đường hàng không
Khối lượng vận chuyển hàng hoá
Khối lượng vận chuyển hành khách.
1.3
4.2
80.6
64.4
17.6
22.4
0.1
8.9
0.4
0.1
Câu 32
Hãy vẽ đồ thị thể hiện nhịp độ gia tăng dân số trung bình năm của nước ta qua các nămvà giải thích sự biến thiên của nó theo số liệu dưới đây. (Đơn vị%)
Các thời kì
1921
1926
26
31
31
36
36
39
39
43
43
51
60
65
65
70
70
76
76
79
79
89
89
99
Tỉ lệ tăng dân số 
1.86
0.69
1.39
1.09
3.06
0.5
2.93
3.24
3.0
2.16
2.1
1.7
Câu 33
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta trong 2 năm. Nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng của các mặt hàng 
Mặt hàng 
1985
1997
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
Hàng công nghiệp nhẹ và hàng tiểu thủ công nghiệp 
Hàng nông sản
Hàng thuỷ sản
Hàng lâm sản và các mặt hàng khác
62.9
235.5
273.2
82.6
43.2
2574.0
3372.4
2231.0
728.0
225.3
Câu 34
Cho bảng số liệu dưới đây (đơn vị %)
a/ Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 
b/ Nhận xét sự thay đổi trên
Năm 
Tổng số
Chia ra
Trồng trọt
Chăn nuôi
Dịch vu nông nghiệp
1990
1992
1995
1997
1998
20666.5
41892.6
85507.6
98852.3
107917.3
16393.5
33345.0
66793.8
76858.3
87618.5
3701.0
7500.3
16168.2
19287.0
17551.2
572.0
1047.3
2545.6
2707.0
2747.6
Câu 34
Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực bình quân đầu người của cả nước , Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu long, từ đó rút ra kết luận và nhận xét.(đơn vị kg/ người)
Năm 
Toàn quốc
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu long
1989
1998
331.0
407.9
315.7
383.4
631.2
914.3
Câu 35.
Vẽ biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta theo bảng số liệu dưới đây. Hãy nhận xét tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian trên.
Năm 
Tỉ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu
Năm 
Tỉ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu
1988
1990
1991
1992
1993
41
87
89
102
76
1994
1995
1996
1997
1998
70
67
65
79
82
Câu 36
Cho bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên. (Tỉ đồng)
Năm 
Nông-lâm ngư -nghiệp
Công nghiệp -xây dựng
Dịch vụ
1970
1997
16 252
77 520
95 13
92 357
16 190
125 819
Câu 37
Vẽ đồ thị thể hiện khối lượng khối lượng hàng hoá vận chuyển của nước ta, nêu nhận xét và giải thích
Năm 
khối lượng khối lượng hàng hoá vận chuyển (nghìn tấn)
1990
1992
1995
1996
1997
1998
53889
64903
87220
100140
122136
118931
Câu 38
Cho bảng sô liệu về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta phân theo các châu lục trong các năm 1990 và 1997 (triệu đô la Mỹ)
Châu lục
1990
1997
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Châu á
Châu âu
Châu mĩ
Châu phi và châu đại dương
2404
1202
25
46.
2762
1568
30
52
6017
2207
426
304
9085
1726
305
242
Anh chị hãy
a/ Vẽ biểu đồ thể hiện rỏ nhất cơ cấu xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta phân theo khu vực châu lục
b/ Qua biểu đồ nhận xét giá trị xuất nhập khẩu của nước ta.
Câu 39
Dựa vào bảng số liệu về diện tích các loại cây trồng (đơn vị nghìn ha)
Năm
Tổng số
Chia ra
Cây hàng năm
Cây lâu năm
Tổng số
Trong đó
Tổng số
Trong đó
Cây lương thực
Cây công nghiệp 
Cây khác
Cây công nghiệp 
Cây ăn quả
Cây khác
1985
1996
8556.8
11031.1
7840.3
9486.1
6833.6
8271.5
600.7
694.3
406.7
574.3
716.5
1540.0
477.6
1107.0
217.7
385.1
21.2
52.9
a/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng phân theo các loại cây
b/ Nhận xét sự chuyển dịch các loại cây trồng.

Tài liệu đính kèm:

  • docsdfai_tap_12_9479.doc