Trắc nghiệm Vật lý 12 (phần 5)

Trắc nghiệm Vật lý 12 (phần 5)

332. mạch điện và số liệu như bài 331 trên

Hệ số công suất của mạch là:

a) 0,866 b) 0,6 c) 0,8 d) 0,75 e) 0,5

333. Đoạn mạch như hình vẽ

u = U0 sin 100  t(V)

Cuộn dây thuần cảm.

Các vôn kế là lý tưởng

Khi: R = R0 thì Pmax, lúc này (V1) chỉ 200 V

Số vôn kế (V2) là:

a) 100 2 b) 100 V c) 200 2 V d) 200 V

e) Không tính được vì thiếu dữ liệu

pdf 17 trang Người đăng ngochoa2017 Lượt xem 1291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm Vật lý 12 (phần 5)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 69 
a) u = 100 2 sin (100 t-
3
 ) (V) b) u = 100 2 sin (100 t+
3
 ) (V) 
c) u = 100 2 sin (100 t-
2
 ) (V) d) u = 100 sin (100 t-
3
 ) (V) 
e) Tất cả đều sai 
332. mạch điện và số liệu như bài 331 trên 
Hệ số công suất của mạch là: 
a) 0,866 b) 0,6 c) 0,8 d) 0,75 e) 0,5 
333. Đoạn mạch như hình vẽ 
u = U0 sin 100  t(V) 
Cuộn dây thuần cảm. 
Các vôn kế là lý tưởng 
Khi: R = R0 thì Pmax, lúc này (V1) chỉ 200 V 
Số vôn kế (V2) là: 
a) 100 2 b) 100 V c) 200 2 V d) 200 V 
e) Không tính được vì thiếu dữ liệu 
334. Đoạn mạch như hình vẽ 
RV  
Vôn kế (V1) chỉ 50 V 
Vôn kế (V2) chỉ 70,7 V 
uMB = U0sin 100  t(V) 
uAM sớm pha 1350 so với UMB 
Biểu thức u hai đầu mạch A, B là: 
a) u = 100 sin (100 t+
2
 ) (V) b) u = 50 sin (100 t-
4
 ) (V) 
c) u = 100 sin (100 t+
4
 ) (V) d) u = 50 2 sin (100 t+
3
 ) (V) 
 70 
e) Tất cả đều sai 
335. Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ 
UAM = 100 V 
UMB = 100 V 
UAB = 173,2 V 
Hệ số công suất của cuộn dây là: 
a) 0,6 b) 0,866 c) 0,5 d) 0,707 e) 0,25 
336. Đoạn mạch như hình vẽ 
UAB = 100 V; f = 50 Hz 
R = 30  ; L = 
4,0
H 
Thay đổi C để số chỉ vôn kế lớn nhất 
Số chỉ vôn kế lúc đó là: 
a) 150 V b) 200 V c) 100 V d) 166,7 V e) 60 V 
337. mạch chỉ chỉ có R = 50  
uAB = 200 2 sin 100 t (V) 
Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 10 phút là: 
a) 480 KJ b) 960 KJ c) 48 KJ d) 96KJ e) Đáp số khác 
338. Cho dòng điẹn xoay chiều i = 14,14 sin 100 t qua một sợi dây dài 100m, có tiết diện 
1mm2 và có điện trở suất 6 10-8m. Nhiệt lượng tỏ ra trên dây trong thời gian 5 phút là: 
a) 2400J b) 7200J c) 3600J d) 18000J e) 1800J 
339. Đặt vào hai đầu cuộn dây 
có R0 = 40  và L = 
3,0
H 
Hiệu điện thế xoay chiều u = 200 2 sin 100  t (V) 
Tính ra calo nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây trong 1 phút. 
 71 
a) 9186,6 cal b) 38400 cal c) 384 KJ 
d) 11. 520 cal e) Đáp số khác 
(Chú ý:1 J = 0,24 cal) 
340. Mạch như hình vẽ 
uAB = 100 2 sin 100  t (V) 
Rđ1 = Rđ2 = 80  ZC = 30  
Nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi đèn trong 20 phút là: 
a) 192 KJ b) 96KJ c) 384 KJ d) 768 KJ e) Đáp số khác 
341. Mạch xoay chiều như hình vẽ. 
Ba đèn giống nhau 
R0 = 40  ; RA = 0 
Ampe kế chỉ 1A. Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong một phút là 3600 J. Điện trở mỗi 
bóng đèn là: 
a) 6,7  b) 10  c) 60  d) 20  e) Đáp số khác 
342. Bếp điện có hiệu suất 80% đun sôi 2 lít nước từ 200 sau 7 phút khi đặt vào nguồn điện 
xoay chiều 200 V, 50 Hz. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg độ. Điện trở của bếp là: 
a) 20  b) 40  c) 60  d) 10  e) 80  
343. Dây AB được căn giữa 2 điểm A, B cố định, dài 1m được đặt giữa hai cực một nam 
châm vĩnh cữu hình móng ngựa. Dòng điện xoay chiều đi qua dây có tần số f = 50 Hz, dây 
rung thành 4 múi. Vận tốc truyền dao động trên dây là: 
a) 50 m/s b) 25 m/s c) 12,5 m/s d)75 m/s e) 100 m/s 
344. Một nam châm điện được nuôi bởi dòng điện xoay chiều, đặt gần trung điểm của một 
dây thép căn thẳng. Biết rằng khi dây rung thành một múi thì sức căng dây là 27 N. Nếu dây 
rung thành 3 múi thì sức căng dây là: 
a) 81 N b) 9 N c) 27 N d) 3 N e) 6 N 
 72 
345. Đặt một nam châm điện xoay chiều gần trung điểm của dây AB bằng thép dài 1 m và 
có khối lượng m = 10 g. Dòng điện qua nam châm có tần số f = 50 Hz. Muốn dây rung 
thành một múi thì cực căng dây bằng: 
a) 500 N b) 700 N c) 800 N d) 600 N e) 400 N 
346. Dòng điện xoay chiều i = 2 sin 100  t qua mạch RLC mắc nối tiếp 
Điện lượng qua mạch trong 10 phút là: 
a) 240 C b) 24000 J c) 48000 J d) 764 C 
e) Không tính được vì thiếu dữ liệu 
347. Mạch như hình vẽ 
R = 4  , L = 
03,0
H 
uAB = 20 sin 100  t (V) 
Điện lượng qua R trong 1/2 chu kỳ kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là: 
a) 2,5 C b) 0,25 C c) 0,025 C d) 25 J e) 160 J 
348. Cho i = 14 sin (100  t +
4
 ) (A) qua bình điện phân đựng dung dịch H2S04 có điện 
cực bằng bạch kim. Thể tích khi thu được ở mỗi điện cực sau mỗi phút là: 
a) 75,2 cm2 b) 4,7 cm3 c) 47 cm3 
d) 470 cm 3 e) 752 cm 3 
349. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có N2 vòng. Hiệu điện thế ở hai 
đầu của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 220 V và 11 V. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp là: 
a) 2 vòng b) 5 vòng c) 10 vòng d) 20 vòng e) 1 vòng 
350. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 100 vòng và cuộn thứ cấp có 400 vòng ở cuộn sơ cấp có 
U1 = 100 V và I1 = 2A. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp là: 
a) 400 V; 8A b) 400 V; 0,5A c) 25 V; 8A d) 25 V; 0,5A c) Đáp số khác. 
351. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 1000 vòng nối nguồn điện xoay chiều có u = 220 V và 
cuộn thứ cấp có 60 vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở R, cường độ dòng điện qua 
R là 20 A. Công suất cung cấp bởi cuộn thứ cấp là: 
 73 
a)200 w b) 264 w c) 232 w d) 246 w e) 222 w 
352. Để giống câu 351 trên. Nếu hiệu suất máy biến thế là 96%. Cường độ dòng điện ở cuộn 
sơ cấp là: 
a) 15,2 A b) 1,2 A c) 1,2 A d)1,25 A e) 2,5 A. 
353. Máy biến thế (hình vẽ). 
Hiệu suất máy biến thế 
là 90%, công suất ở cuộn 
sơ cấp là 400 kw. 
Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là: 
a) 54,5 A b) 1,2 A c) 545 A d) 5,5 A e) 60 A 
354. Để giống câu 353 trên. Biết R = 20  . Công suất hao phí do tỏa nhiệt trong R và công 
suất có ích trong cuộn thứ cấp là: 
a) P' = 59405 W; Pj = 300 KW b) P' = 6 KW; Pi = 354 KW 
c) P' = 59,405 KW; Pi = 300,595 KW d) P' = 60 KW; Pi = 300 KW 
e) Đáp số khác 
355. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 100 vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Mắc cuộn sơ cấp 
vào hiệu điện thế xoay chiều U1 = 100 V. Khi mạch thứ cấp để hở ta đo được U2 = 199 V. 
Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở hoạt động trong cuộn sơ cấp là: 
a) 1 b) 10 c) 9,95 d) 0,9 e) 10,05 
356. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 4000 vòng. Đặt vào hai đầu 
cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều U1 = 100 V. Thay lõi biến thế bằng lõi biến thế khác 
làm cho độ tự cảm của cuộn sơ cấp giảm đi 100 lần. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu 
cuộn thứ cấp để hở là: 
a) 20 V b) 19,9 V c) 19 V d) 21 V e) 18 V 
357. Máy biến thế có lõi đối xứng gồm 3 nhánh được cuốn hai cuộn dây. Cuộn 1 gồm 50 
vòng, cuộn 2 gồm 25 vòng. Khi mắc cuộn 1 vào hiệu điện thế xoay chiều U1 = 100V thì 
hiệu điện thế ở cuộn 2 để hở là: 
 74 
a) 50 V b) 200 V c) 25 V 
d) 100 V e) Đáp số khác. 
358. Máy hạ thế có tỉ số K = 10. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. ở cuộn thứ cấp cần một 
công suất 12 KW với I = 100 A. Hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là: 
a) 1200V b) 120 V c) 100 V d) 200 V e) Đáp số khác 
359. Máy biến thế cuộn sơ cấp có 2000 vòng và cuộn thứ cấp có 250 vòng. Nối cuộn sơ cấp 
vào hiệu điện thế xoay chiều U1 = 2000 V. Mắc cuộn thứ cấp với một động cơ tiêu thụ công 
suất 1 KW và có hệ số công suất 0,8. Cường độ hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là: 
a) 30 A b) 3 A c) 4 A d) 5 A e) 50 A 
360. Cuộn thứ cấp biến thế có U2 = 200 V được mắc với động cơ có công suất có ích là 7,5 
KW, hiệu suất 75% và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp là: 
a) 0,8 A b) 50 A c) 60 A d) 5 A e) 6,25 A 
361. Máy biến thế có hiệu suất 90%. Công suất mạch sơ cấp là 4 KW. Cường độ dòng điện 
và hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 10 A và 360 V. Hệ số công suất của cuộn thứ cấp là: 
a) 0,8 b) 0,9 c) 0,75 d) 1 e) 0,6 
362. Người ta cần tải đi công suất P = 5000 KW, nguồn điện có U = 100 KV. Độ giảm thế 
trên đường dây tải điện không vượt quá 1% U. Điện trở dây lớn nhất có thể là: 
a) 20  b) 10  c) 50  d) 40  e) 25  
363. Máy phát điện xoay chiều có công suất 1000 KW, nguồn điện do nó phát ra sau khi 
tăng thế lên đến 110 KV được truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20 . Hiệu suất 
truyền tải là: 
a) 90% b) 98% c) 97% d) 98,9% e) 99,8% 
365. Trạm phát điện truyền đi một công suất 100 KW. Người ta dùng một máy biến thế coi 
như lý tưởng để tăng hiệu điện thế lên 20 lần trước khi tải đi bằng dây dẫn có điện trở R = 
100  . Hiệu điện thế do máy phát điện tạo ra là 400 V. Độ giảm thế trên dây dẫn là: 
a) 250 V b) 125 V c) 12500 V d) 1250 V e) 500 V 
 75 
366. Một khung dây hình chữ nhật diện tích 6 dm2 gồm 100 vòng, được đặt trong từ trường 
đều có B = 0,2T. Trục đối xứng của khung vuông góc với từ trường. Vận tốc khung 2 
vòng/giây. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây là: 
a) e = 0,15 sin 4 t (V) b) e = 1,5 sin 4 t (V) 
c) e = 150 sin 4 t (V) d) e = 15 sin 4 t (V) 
e) e = 15.102 sin 4 t (V) 
367. Một khung dây gồm 200 vòng dây đặt trong từ trường đều có B = 2.10-2 T và B

vuông 
góc với trục quay. Diện tích khung S = 200 cm2 , biết khi khung quay trong khung xuất hiện 
suất điện động cảm ứng có giá trị cực đại E0 = 6,28 v. Vận tốc quay của khung là: 
a) 8 vòng/s b) 12,5 vòng/s c) 25 vòng/s 
d) 2,5 vòng/s e) 2 vòng/s 
368. Một máy phát điện xoay chiều Rôtô quay 600 vòng/phát. Rôtô có 4 cực thì tần số phát 
ra là: 
a) 20 Hz b) 40 Hz c) 60 Hz d) 30 Hz e) 50Hz 
369. Một máy phát điện xoay chiều Rôtô có 4 cực quay với vận tốc 1200 vòng/phút. Một 
máy khác có 8 cặp cực, để phát ra tần số có Rôtô trên thì số vòng quay của Rôtô là: 
a) 600 vòng/p b) 300 vòng/p c) 4800 vòng/p 
d) 480 vòng/p e) 400 vòng/p 
370. Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 127 V và tần số 50 Hz. 
Đưa dòng 3 pha vào 3 tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải R0 = 12  và 
L = 51 mH. Cường độ dòng điện qua mỗi tải là: 
a) 11A b) 1,1A c) 5,5A d) 0,55A e) 0,5A 
371. Đề giống câu 370 trên. Công suất các tải tiêu thụ là: 
a) 1452 W b) 4356 W c) 2420 W 
d) 7260 W e) Đáp số khác 
372. Một động cơ không đồng bộ 3 pha đấu theo hình sao vào mạng điện 3 pha có Ud = 
380V. Động cơ có công suất 5 KW và cos = 0,8. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là: 
 76 
a) 1,8 A b)5,5 A c) 5 A d) 28,5 A e) 9,5 A 
373. Máy phát điện xoay chiều Rôto có 4 cặp cực, quay với vận tốc 12,5 vòng/giây. Cuộn 
dây phần ứng có 80 vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây bằng 4,4 x 10-2Wb. Các 
cuộn dây phần ứng mắc nối tiếp nhau. Suất điện động hiệu dụng của máy phát là: 
a) 1104 V b) 7810 V c) 78,1 V e) 1100 V 
374. Máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm bốn cuộn 
dây mắc nối tiếp. Suất điện dộng của máy là 220 V, Tần số 50 HZ. Từ thông cực đại qua 
mỗi vòng dây là 5 mWb. Số cuộn dây của mỗi cuộn dây phần ứng là: 
a) 200 vòng b) 5 vòng c) 20 vòng d) 100 vòng e) 50 vòng 
463. Trạm phát điện truyền đi một công suât 36 KW, hiệu điện thế 3600 V. Điện trở dây 
dẫn R = 20  . Công suất hao phí trên dây dẫn là: 
a) 200 W b) 2000 W c) 20 W d) 100 W e) 1 KW 
Quang hinh 
Guong 
 484. Trong các nguồn sáng sau, nguồn sáng nào là nguồn sáng điểm: 
 a) Ngôi sao b) Một ngọn đèn ở xa 
c) Một cây viết để ở xa d) Câu a, b đúng e) Cả ba câu a, b, c đều đúng. 
485. Vật phẳng hình tròn và màn đặt song song với nhau. Đặt một nguồn sáng điểm 
trên đường thẳng vuông góc vật phẳng và đi qua tâm vật phẳng. Để diện tích bóng đen trên 
màn gấp đôi diện tích vật phẳng thì khoảng cách từ vật đến màn là: 
 77 
a) Gấp đôi khoảng cách từ vật đến nguồn sáng điểm 
b) Gấp bốn khoảng cách từ vật đến nguồn sáng điểm 
c) Bằng khoảng cách từ vật đến nguồn sáng điểm 
d) Bằng nửa khoảng cách từ vật đến ngu ...  cho tia ló JR. Góc hợp 
bởi tia tới SI và tia ló JR là: 
a) 900 b) 00 c) 1200 d) 800 e) 600. 
495. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau. Xét tia tới SI phản xạ trên 
G1 tại I rồi trên G2 tại J để cho tia ló IR. Góc hợp bởi tia tới SI và tia ló JR là: 
a) 1800 b) 900 c) 1200 d) 600 e) 1500 
496. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ hợp với nhau góc 600. Xét tia tới suất 
phát từ S song song với G1 lần lượt phản xạ trên G1 và trên G2. Góc hợp bởi hai tia tới và tia 
ló là: 
a) 600 b) 900 c) 1200 d) 300 e) Đáp số khác. 
497. Hai gương phẳng có mặt phản xạ hợp với nhau góc nhọn  ( 090 ). Một tia 
sáng suất phát từ điểm S song song với 1 trong 2 gương lần lượt phản xạ trên gương một rồi 
gương hai. Góc hợp bởi tia tới và tia ló là: 
a)  b) 2 c) 
2
 d) 
2
3 e) 
2
5 
498. Hai gương phẳng có mặt phản xạ hợp với nhau góc  . Đặt một điểm sáng sao 
cho tia sáng sau khi phản xạ trên mỗi gương một lần thì lại đi qua điểm sáng. Biết khoảng 
 79 
cách giữa hai điểm tới của tia sáng trên hai gương bằng khoảng cách từ hai điểm đó đến 
điểm sáng. Góc  có giá trị là: 
a) 450 b) 300 c) 900 d) 1200 e) 600 
499. Đề giống câu 498. Xét tia sáng sau khi phản xạ trên gương G1, tới gương G2 thì 
phản xạ ngược trở lại theo đường cũ. Góc  có giá trị là: 
a) 300 b) 450 c) 600 d) 900 e) 1200 
500. Một người nhìn thấy ảnh của đỉnh một cột điện trong một vũng nước nhỏ. người 
ấy đứng cách vũng nước 2m và cách chân cột điện 10m. Mắt người cách chân 1,6m. Chiều 
cao cột điện là: 
a) 4m b) 3,2m c) 6,4m d) 4,8m e) Đáp số khác. 
501. Dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời xuống đáy một 
giếng sâu, hẹp. Biết các tia sáng mặt trời hợp với phương đứng góc 300. Góc hợp bởi gương 
với phương đứng là: 
a) 300 b) 450 c) 250 d) 150 e) Đáp số khác. 
502. Gương phẳng hình tròn nằm ngang song song trần nhà. Điểm sáng S đặt trong 
khoảng giữa gương và trần nhà, nằm trên đường thẳng vuông góc với tâm gương và cách 
trần nhà một khoảng gấp 2 lần khoảng cách từ S đến gương. Bán kính gương là 20cm. Vùng 
sáng trên trần nhà có bán kính: 
a) 40cm b) 20cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 
503. Đề giống câu 502 nhưng di chuyển S đến trần nhà thì vùng được chiếu sáng có diện 
tích bằng: 
a) 0,5m2 b) 0,6m2 c) 0,84m2 d) 1,5m2 e) 0,25m2 
504. Đặt mắt trên trục gương phẳng tròn có bán kính 0,2m và cách gương 0,2m. Chu 
vi vòng tròn giới hạn thị trường gương của người đó cách gương 4,8m bằng: 
a) 15,7m b) 31,4m c) 3,14m d) 1,57m e) Đáp số khác. 
505. Giữ tia tới cố định, quay gương phẳng một góc  quanh một trục nằm trong 
mặt phẳng của gương và vuông góc với tia tới. Chiều và góc quay của tia phản xạ trên 
gương là: 
 80 
a) Góc  cùng chiều quay gương b) Góc  ngược chiều quay gương 
c) Góc 2 và cùng chiều quay gương d) Góc 2 và ngược chiều quay gương 
e) Góc 
2
 cùng chiều quay gương. 
506. Chiếu một tia sáng đến gương phẳng, hợp với gương góc 450. Quay gương góc 
50, góc giữa tia tới và tia phản xạ bây giờ là: 
a) 1000 b) 900 c) 800 d) Câu a, b đều đúng e) 
Câu a, c đều đúng. 
507. Chiếu tia SI đến gương phẳng. Tia phản xạ chiếu lên màn đặt vuông góc với gương 
(hình vẽ). 
Biết HR = 10cm, IH = 17,3cm  10 3 cm. 
Quay gương sao cho tia phản xạ vuông góc với màn (tia tới giữ cố định). 
Gương quay một góc là: S R 
a) 300 b) 150 
c) 7,50 d) 50 
e) Đáp số khác. H 
 I Màn 
508. Điểm sáng S đặt trước và cách gương phẳng một đoạn 34,6cm. Biết tia tới SI 
hợp với gương góc 600, lấy 73,13  . Quay gương quanh trục nằm ngang qua I theo chiều 
kim đồng hồ góc 300. Khoảng cách giữa S và ảnh S' cho bởi gương sau khi quay gương là: 
a) 20cm b)30cm c)40cm d) 17,3cm e) 34,6cm 
509. Đề giống câu 508, chiều dài quỹ đạo chuyển động của ảnh khi gương quay là: 
a) 41,87cm b) 15,7cm c) 54,3cm d) 33,2cm e) 31,4cm. 
510. Hai gương phẳng G1, G2 hợp với nhau góc  = 900 cps mặt phản xạ quay vào 
nhau. Điểm sáng S nằm giữa hai gương. Số ảnh của S cho bởi hai gương là: 
 81 
a) 2 ảnh b) 3 ảnh c) 4 ảnh d) 6 ảnh e) 
8 ảnh 
511. Hai gương phẳng có mặt phản xạ quay vào nhau và góc hợp bởi hai gương là 
600. Số ảnh của điểm sáng S nằm trong khoảng giữa hai gương cho bởi hai gương là: 
a) 3 ảnh b) 4 ảnh c) 5 ảnh d) 6 ảnh e) 
Đáp số khác 
512. Điểm sáng S nằm giữa hai gương phẳng có mặt phản xạ quay vào nhau. Hai 
ảnh của S (cho bởi hai gương) và S tạo thành một tam giác đều. Góc giữa hai gương là: 
a) 600 b) 900 c) 450 d) 1200 e) 1500 
513. Điểm sáng S nằm giữa hai gương phẳng và cách giao tuyến của chúng 20cm. 
Góc giữa hai gương là 600. Khoảng cách giữa các ảnh của S trong hai gương phảng đó là: 
a) 10cm b) 20cm c) 30cm d) 40cm e) 
15cm 
514. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai: 
a) Chùm tia tới song song đến gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ 
b) Chùm tia tới song song đến gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ phân kỳ 
c) Chùm tia tới song song đến gương cầu lồi cho chùm tia phản xạ phân kỳ 
d) Mọi tia sáng tới đỉnh gương cầu lõm phản xạ theo phương đối xứng với nó qua 
trục chính. 
e) Trong các phát biểu trên có một phát biểu sai. 
515. Điều kiện để gương cầu cho ảnh rõ nét là: 
a) Bán kính mở cửa gương rất nhỏ so với bán kính cong 
b) Bán kính cong của gương rất nhỏ so với bán kính mở 
c) Góc tới i của các tia sáng đều nhỏ 
d) Câu a, c đúng e) Câu b, c đúng 
Đề chung cho các câu 516,517,518 
Xét các tia tới sau: 
 82 
* Tia tới qua tâm gương (I) * Tia tới qua tiêu điểm chính F(II) 
* Tia tới song song trục chính (III) * Tia tới gặp đỉnh gương (IV) 
* Tia tới bất kỳ (V) 
516. Trong các tia trên, tia nào sau khi phả xạ trên gương cầu lõm có phương song song 
trục chính 
a) (I) b) (II) c) (III) d) (IV) e) (V) 
517. Khi vẽ ảnh của điểm sáng ở ngòai trục chính, của gương cầu ta có thể dùng hai 
tia phản xạ tương ứng nào trong số các tia tới trên. 
a) (I), (II) b) (II), (III) c) (III), (IV) d) (I), (IV) 
e) Có thể dùng hai trong bất kỳ năm tia phản xạ của năm tia tới trên. 
518. Khi vẽ ảnh của điểm sáng nằm trên trục chính của gương cầu, ta có thể dùng 
hai tia phản xạ tương ứng nào trong số các tia tới trên. 
a) (I), (II) b) (II), (III) c) (I), (V) d) (I), (IV) e) (II), (IV) 
519. Trong các loại gương, gương nào có thể cho ảnh ảo cao bằng vật sang đặt cách 
gương đoạn d 0. 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lõm c) Gương cầu 
lồi 
d) Gương phẳng và gương cầu lõm e) Gương phẳng và gương cầu lồi 
520. Trong các loại gương, gương nào có thể cho ảnh thật cao bằng vật cách gương 
đoạn d' 0. 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lồi c) Gương cầu lõm 
d) Chỉ gương phẳng và gương cầu lõm e) Cả ba loại gương. 
521. Vật qua gương nào luôn cho ảnh ảo: 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lồi c) Gương cầu lõm 
d) Gương phẳng và gương cầu lồi e) Gương phẳng và gương 
cầu lõm. 
522. Vật ảo qua gương nào có thể cho ảnh thật: 
 83 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lồi c) Gương cầu lõm 
d) Cả ba loại gương e) Chỉ gương phẳng và gương cầu lõm 
523. Vật ảo qua gương nào có thể cho ảnh thật cao bằng vật: 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lõm c) Gương cầu lồi 
d) Gương phẳng và gương cầu lõm e) Gương phẳng và cầu 
lồi 
524. Trong các nhận xét sau. Nhận xét nào sai: 
a) Vật và ảnh ảo cho bởi gương ngược chiều nhau 
b) Vật thật và ảnh của nó có khoảng cách đến gương bằng nhau thì cao bằng nhau. 
c) Vật và ảnh của nó nếu cùng tính chất thì ngược chiều nhau 
d) Nếu ảnh ở vị trí gần gương hơn vị trí vật thì ảnh nhỏ hơn vật. 
e) Nếu vật vuông góc trục chính thì ảnh của nó qua gương cùng vuông góc trục 
chính. 
525. Trong các loại gương, gương nào cho ảnh của vật có kích thước rõ nét nhất: 
a) Gương phẳng b) Gương cầu lõm c) Gương cầu lồi 
d) Gương phẳng và gương cầu lõm khảo sát trong điều kiện tương điểm. 
e) Gương nào cũng cho ảnh rõ nét khi khảo sát trong điều kiện tương điểm. 
526. Có thể dùng công thức nào sau đây để tính độ phóng đại của ảnh cho bởi gương 
cầu: 
a) k = -
d
d ' b) k = -
df
f

 c) k = -
f
df ' d) Câu a và b 
e) Cả 3 câu a, b, c 
527. Có thể dùng công thức nào sau đây để tìm vị trí ảnh của vật cho bởi gương cầu: 
a) d' = 
fd
df

 b) 
fdd 4'
111
 c) d'd = df + d'f d) k = - 
d
d ' 
e) Cả bốn công thức trên. 
 84 
Đề chung cho câu 528-529 
xét các ứng dụng sau: 
(I) : Lò mặt trời (II) Kính thiên văn phản xạ (III) : Kính thiên văn phản xạ 
(III) : Đèn chiếu (IV) Trang điểm (V) Kính chiếu hậu 
528. Gương cầu lõm có các ứng dụng sau: 
a) (I), (IV) b) (II), (III) c) (IV), (II) d) (I), (II) e) (I), (II), (IV), (V) 
529. Gương cầu lồi có các ứng dụng sau: 
a) (I), (IV) b) (V), (II) c) (II), (III) d) (I), (II) e) Tất cả các câu trên đều sai. 
530. Các phát biểu sau, phát biểu nào sai: 
a) Gương cầu lồi là gương có tâm nằm sau gương 
b) Gương cầu lồi là gương có các tia phản xạ từ gương không cắt trục chính 
c) cách vẽ ảnh của một vật cho bởi gương cầu lồi hoàn tòan tương tự như cách vẽ ảnh 
cho bởi gương cầu lõm. 
d) Gương cầu lồi, vật thật qua gương cho luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 
e) Thị trường của gương cầu lồi rộng hơn thị trường của gương mặt phẳng cùng kích 
thước và cùng vị trí đặt mắt. 
531. Gương cầu lõm có bán kính R = 40cm. Vật sáng S đặt trên trục chính cách 
gương 20cm có ảnh cách gương khoảng: 
a) 40cm b) 60cm c) 20cm d) 30cm e) ở vô cực 
532. Gương cầu lồi có bán kính 60cm. Vật S cách gương 30cm cho ảnh: 
a) ảnh ảo, cách gương 30cm b) ảnh thật, cách gương 15cm c) ảnh ở 
 
d) ảnh ảo, cách gương 15cm e)Trong các đáp số trên có hai đáp số đúng. 
533. Gương cầu lõm tiêu cự f = 10cm. Vật sáng A nằm trên trục chính qua gương 
cho ảnh cách gương 60cm. Vị trí vật là: 
a) 12cm b) 40cm c) 8,6cm d) 7,5cm e) Câu a và câu c đều đúng. 
 85 
534. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của một gương cầu và cách gương 30cm. 
ảnh cho bởi gương có chiều cao bằng vật. Gương có tiêu cự bằng bao nhiêu và là gương gì? 
a) Gương cầu lồi, tiêu cự f = -30cm b) Gương cầu lõm, tiêu cự f = 30cm 
c) Gương cầu lõm, tiêu cự f = 15cm d) Gương cầu lồi, tiêu cự f = -15cm 
e) Không xác định được vì đề cho thiếu dữ liệu. 
535. Cho điểm sáng S di chuyển dọc theo trục chính của một gương cầu lõm. Điểm 
sáng S ở sát với ảnh ảo của nó khi điểm sáng S ở vị trí: 
a) Tâm gương b) Tiêu điểm F c) Đỉnh gương d) 
ở vô cực 
e) Không có vị trí nào thỏa điều kiện bài toán. 
536. Gương cầu lõm có tiêu cự 18cm. Ban đầu vật sáng S cách gương 36cm, khi vật 
dịch chuyển ra xa gương thêm đoạn 36cm thì ảnh có chiều dịch chuyển và đi được một đoạn 
là: 
a) Ra xa gương 12cm b) Lại gần gương 12cm c) Ra xa gương 24cm
d) Lại gần gương 24 cm e) Lại gần gương 36cm. 
537. Gương cầu lõm tiêu cự 20cm. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính qua gương 
cho ảnh thật cách gương 30cm. Chiều và độ dịch chuyển của vật như thế nào để qua gương 
ảnh có chiều cao bằng vật. 
a) Dịch chuyển vật lại gần gương 20cm b) Dịch chuyển vật ra xa gương 
10cm 
c) Dịch chuyển vật lại gần gương 40cm c) Dịch chuyển vật ra xa gương 
20cm 
e) Đáp số khác 
538. Gương cầu lồi có bán kính 60cm. Điểm sáng S đặt trên trục chính và cách 
gương 30cm. ảnh S' của S cho bởi gương là: 
a) ảnh ảo, cách gương 20cm b) ảnh ảo, cách gương 10cm 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcauhoivatly_split_5_7429.pdf