Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 12 - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 12 - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Câu 8. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x + 2sinx – 1 là

A. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1

B. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1trên [ 0; 1]

C. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1 trên [ -1; 1]

D. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x + 2sinx – 1 trên [ -1; 1]

 

docx 4 trang Người đăng Le Hanh Ngày đăng 31/05/2024 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm môn Toán Lớp 12 - Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ 
1
-2
-1
2
0
A. GTLN của hàm số trên đọan[-1; 2] là 2	
B. GTLN của hàm số trên đoạn [-1; 2] là 0
C. GTLN của hàm số trên đoạn [-1; 2] là 4
D. GTLN của hàm số trên đoạn [-1; 2] là 1
Câu 2. Cho đồ thị hàm số y = f(x)
A. GTNN của hàm số trên đoạn [-2; 0] là -1
B. GTNN của hàm số trên đoạn [-2; 0] là -2
C. GTNN của hàm số trên đoạn [-2; 0] là 0
D. GTNN của hàm số trên đoạn [-2; 0] là 0,5
Câu 3. Hàm số đạt GTLN trên [-5; 0] là
A. y = -4	B. y = 	C. y = 	D. y=0
Câu 4. Cho hàm số : 	D.y= y(2) = -2 và y = y(4) = -6
A.y= y(1) = 5 và y = y(4) = -4	B. y= y(2) = 4 và y = y(4) = -4
C.y= y(1) = 5 và không tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ 2; 4]
Câu 5. Hàm số: y = 2x3 – 3x2 -12x + 10
A. y= y(-1) = 17 và y = y(2) = -10	B. y= y(3) = 24 và y = y(0) = -12
C. y= y(0) = 10 và y = y(2) = -10	D.y= y(3) = 24 và y = y(-1) = y(2) = 24
Câu 6. Hàm số: y = x3 – 3x + 3 đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
A. y= y(-3) = và y = y(-3) = -15	B.y= y(-1) = 5 và y = y(1) = 1
C.y= y() = và y = y(-3) = -15	D.y= y(-1) = 5 và y = y(-3) = -15
Câu 7. Hàm số: y = x3 – 3x + 3 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ 0;2]
A. y= 1	B. y= 5	C. y= 9	D. y= -3
Câu 8. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x + 2sinx – 1 là
A. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1
B. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1trên [ 0; 1]
C. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2t2+ 2t – 1 trên [ -1; 1]
D. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x + 2sinx – 1 trên [ -1; 1]
Câu 9. Cho hàm số 
A.y= y(1) = và y = y(2) = 	B.y= y(1) = và y = y(-1) = 
C.y= y(1) = và y = y(-1) = 	D.Không tồn tại GTLN và GTNN của hàm số
Câu 10. GTLN của hàm số y = 2 – 2sinxcosx là :	A. 1	B.3	C. 0	D. 4
Câu 11. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 27dm3 . Khi đó diện tích toàn phần nhỏ nhất của lăng trụ là:
A. 9dm2	B. 36dm2	C. 45dm2	D. 54dm2
Câu 12. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 48cm . Người ta cắt ở 4 góc 4 hình vuông bằng nhau và gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Để thể tích khối hộp lớn nhất thì cạnh hình vuông bị cắt dài:
A. 8cm	B. cm	C. 24cm	D. cm
Câu 13. Cho hàm số . Trên khoảng  hàm số có:
A.  Giá trị lớn nhất. 	C.  Không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
B. Giá trị nhỏ nhất.	D. Có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:	A.  0	B.  1	C.  4	D.  – 1
Câu 15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:	A. 0	B. 2	C. 3	D. -5
Câu 16. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:	A. 18	 B. 0	 C. 4	 D. 20
Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:	A. -1	 B. 1	C. 0	 D. -2
Câu 18. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. 4 và 5	B. và 	C. 4 và	D. -4 và 5
Câu 20. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A. và 	B. và 	C. 	và 2	D. và 2
Câu 21. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là
A. 0 và 1	B. 0 và 	C. và 1	D. và 1
Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là: A. -6	 B. 10	 C. 3	 D. -10
Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn đạt tại:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số là:	A. 3 	 B. 	 C. 0 	D. 
Câu 26. Giá trị lớn nhất của hàm số là:	A. 0 	 B. 	 C. 1 	D. 
Câu 27. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là: A. 3 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 28. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là: A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 29. GTLN của hàm số trên đoạn là: A. B. C. D.
Câu 30. Giá trị lớn nhất của hàm số là: A. 2 	B. 	C. 0 	D. 
Câu 31. Đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc k cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ dương, cắt trục tung tại điểm B có tung độ dương. Diện tích tam giác OAB là nhỏ nhất khi k bằng:
A. 	B. 	C. 	D.
Câu 32: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1;2] là:
A. tại x = 2; tại x = 0 B. tại x = 2; tại x = 0
C. tại x = 0; tại x = 2 D. tại x = -1; tại x = 0
Câu 33: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2;0] là:
A. tại x=-1; tại x=-2 B. tại x=-2; tại x=-1
C. tại x=-1; tại x =0 D. tại x = 0; tại x = -2
Câu 34: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2;5] là:
A. tại x = 2; tại x = 5	B. tại x = 2; tại x = 5
C. tại x = 2; tại x = 5	D. tại x = 2; tại x = 5
Câu 35: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1;3] là:
A. tại x = 1; tại x = 3	B. tại x = 2; tại x = 1
C. tại x = 1; tại x = 2	D. tại x = 1; tại x = 2
Câu 36: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2;2]: 
A. ; 	B. ; 
C. ; 	D. ; 
Câu 37: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-3;3] là:
A. ; 	B. ; 
C. ; 	D. ; 
Câu 38: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. ; 	B. ; 
C. ; 	D. ; 
Câu 39: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. ; 	B. ; 
C. ; 	D. ; 
Câu 40: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: 
A. tại x = 0; hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên .
B. tại x = 0; hàm số không có giá trị lớn nhất trên .
C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất trên .
D. tại x = 1.
Câu 41: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: A.-5 B.-6 C.-4 D.-3
Câu 42: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: A.–22 B.-17 C.3 D.–1
Câu 43: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là: A.10 B. C. D. 2
Câu 44: Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên là:
 A. B. C. D. 
Câu 45: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là: A.0 B. 1 C.3 D. 2
Câu 46: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2; 3] là: A. 2 	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 47: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:
A.3 B.4 C.7 D. Một đáp số khác 
Câu 48: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là: A.Không có B. 1 C.0 D. 2
Câu 49: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: A.12 B. C.17 D. 15
Câu 50: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0; 1] là: A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 51: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0; 4] là: A. 7	 B. 74	C. 75	 D. 76
Câu 52: Cho hàm số . GTLN của hàm số trên là:
	A. 7 B. – 29	C. Không có GTLN	D. 3
Câu 53: GTLN của hàm số trên đoạn là: A. 6	B. 10	 C. 15 D. 11
Câu 54: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn tại:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 55: Giá trị lớn nhất của hàm số là: A. 2	B. 	C. 0	D. 3
Câu 56: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là: A. 	 B. C. 	D. 5
Câu 57: Cho hàm số . GTLN, GTNN của hàm số trên lần lượt là :
	A. 	B. 	C. -1, 1	D. 
Câu 58: Cho hàm số . GTNN của hàm số trên là:
	A. 2016	B. 2017	C. 2018	D.
Câu 59: Cho hàm số . Xét hàm số trên khi đó : 
	A. 	B. 	C. 	D. Không có GTNN
Câu 60: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng là:
	A. 2	B. 4	C. 	D. Không tồn tại

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_trac_nghiem_mon_toan_lop_12_gia_tri_lon_nhat_gia_tri.docx