Tài liệu ôn tập Hoá học 12 (Ôn tập mức < 7 điểm) - Ngô Xuân Quỳnh

Tài liệu ôn tập Hoá học 12 (Ôn tập mức < 7 điểm) - Ngô Xuân Quỳnh

Câu 27: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.

Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 28: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được

tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 29: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic,

p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 30: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong

dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

pdf 26 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 47Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu ôn tập Hoá học 12 (Ôn tập mức < 7 điểm) - Ngô Xuân Quỳnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com - 09798.17.8.85 - Fb.com/hoahoc.org 
Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tưởng ! 
“Our goal is simple: help you to reach yours” 
 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" 
LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ XUÂN QUỲNH 
Th.S Ngô Xuân Quỳnh 
: 09798.17.8.85 – : xuanquynhpdp@gmail.com 
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 
TÀI LIỆU ÔN TẬP HOÁ HỌC 12 
(Ôn tập mức < 7 điểm) 
 Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình ! 
Tạp chí dạy và học Hóa Học:  www.hoahoc.org 
Là nơi để các em SAI, SAI cho hết đến khi thi chỉ ĐÚNG! 
2 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12 (cả năm) 
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : 
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; 
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137. 
CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT 
1. BIẾT: 
Câu 1: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
 A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5. 
Câu 2: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: 
 A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat. 
Câu 3: Este etyl axetat có công thức là 
 A. HCOOCH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3. 
Câu 4: Este etyl fomiat có công thức là 
 A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3. 
Câu 5: Este metyl acrilat có công thức là 
 A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. 
Câu 6: Este vinyl axetat có công thức là 
 A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. 
Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và 
 A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức. 
Câu 8: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là 
 A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. 
 C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. 
Câu 9: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là 
 A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. 
 C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. 
Câu 10: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là 
 A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. 
 C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol. 
Câu 11: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là 
 A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. 
 C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. 
Câu 12: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là 
 A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. stearic 
2. HIỂU 
Câu 13: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 
 A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 14: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 15: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 16: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 
 A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 17: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: 
Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là 
 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 
Câu 18: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X 
và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: 
 A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. 
Câu 19: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 
 A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH. 
 C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH. 
Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com - 09798.17.8.85 - Fb.com/hoahoc.org 
Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tưởng ! 
“Our goal is simple: help you to reach yours” 
 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" 
Câu 20: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH, sản phẩm thu được là 
 A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH. 
 C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH. 
Câu 21: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là 
 A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5. 
Câu 22: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 
 A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. 
 C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. 
Câu 23: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 
 A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. 
 C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. 
Câu 24: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên 
gọi của este là 
 A. propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat. 
Câu 25: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, 
NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 
lần lượt là: 
 A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. 
 C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3. 
Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): 
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: 
 A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH. 
 C. CH3COOH, C2H5OH. D. C2H4, CH3COOH. 
Câu 27: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. 
Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là 
 A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. 
 C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3. 
Câu 28: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được 
tạo ra tối đa là 
 A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. 
Câu 29: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, 
p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 
 A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. 
Câu 30: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong 
dãy tham gia phản ứng tráng gương là 
 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 31: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. 
Chất X thuộc loại 
 A. ancol no đa chức. B. axit không no đơn chức. 
 C. este no đơn chức. D. axit no đơn chức. 
Câu 32: Propyl fomat được điều chế từ 
 A. axit fomic và ancol metylic. B. axit fomic và ancol propylic. 
 C. axit axetic và ancol propylic. D. axit propionic và ancol metylic. 
Câu 33: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có 
công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là 
 A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7. 
3. VẬN DỤNG THẤP 
Câu 34: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng 
thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16). 
 A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75% 
 Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình ! 
Tạp chí dạy và học Hóa Học:  www.hoahoc.org 
Là nơi để các em SAI, SAI cho hết đến khi thi chỉ ĐÚNG! 
4 
Câu 35: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 
ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là 
 A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. metyl axetat. D. metyl fomiat. 
Câu 36: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Số đồng 
phân cấu tạo của X là 
 A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 
Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch 
NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là 
 A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml. 
Câu 38: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản 
ứng thu được khối lượng xà phòng là 
 A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam. 
Câu 39: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) 
 A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. 
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của 
este là 
 A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 
Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa 
đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là 
 A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat 
Câu 42: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z 
trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là 
 A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3 
Câu 43: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối 
lượng (kg) glixerol thu được là 
 A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2 
Câu 44: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch 
NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là 
 A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g 
Câu 45: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V 
(ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị v đã dùng là 
 A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml. 
4. VẬN DỤNG CAO 
Câu 46: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt a mol X được b mol H2O và V lít CO2. Biểu thức 
giữa V với a, b là 
 A. V = 22,4.(b + 6a). B. V = 22,4.(b + 3a). C. V = 22,4.(b + 7a). D. V = 22,4.(4a - b). 
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thể 
tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X ? 
 A. 0,36 lít. B. 2,40 lít. C. 1,20 lit. D. 1,60 lít. 
Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol 
chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là 
 A. 0,20 B. 0,30 C. 0,18. D. 0,15. 
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam 
H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam 
muối. Giá trị của b là 
 A. 40,40 B. 31,92 C. 36,72 D. 35,60
Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com - 09798.17.8.85 - Fb.com/hoahoc.org 
Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tưởng ! 
“Our goal is simple: help you to reach yours” 
 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" 
CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT 
1. BIẾT: 
Câu 50: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có 
 A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. 
Câu 51: Chất thuộc loại đisaccarit là 
 A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. 
Câu 52: Hai chất đồng phân của nhau là 
  ... ị sau : 
Tỉ lệ a : b là 
 A. 4 : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 2 : 1. 
CHƯƠNG 7: SẮT – ĐỒNG – CROM VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC 
1. BIẾT: 
Câu 395: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 
 A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)2. 
Câu 396: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3
tác dụng với dung dịch 
 A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4. 
Câu 397: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là 
 A. FeSO4. B. Fe(OH)3. C. Fe2O3. D. Fe2(SO4)3. 
Câu 398: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 
 A. FeCl2 . B. FeCl3. C. MgCl2. D. AlCl3. 
Câu 399: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là 
 A. NO2. B. N2O. C. NH3. D. N2. 
Câu 400: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là: 
 A. +2; +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6. 
Câu 401: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ 
 A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng. 
 C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam. 
Câu 402: Oxit lưỡng tính là 
 A. Cr2O3. B. MgO. C. CrO. D. CaO. 
Câu 403: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? 
 A. Fe và Al. B. Fe và Cr. C. Mn và Cr. D. Al và Cr. 
2. HIỂU 
Câu 404: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe( Z = 26)? 
 A. [Ar] 4s23d6. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d8. D. [Ar]3d74s1. 
Câu 405: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+? 
 A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3. 
Câu 406: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? 
 A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d4. D. [Ar]3d3. 
Câu 407: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4
→ cFe + dAl2O3
(a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng 
các hệ số a, b, c, d là 
 Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình ! 
Tạp chí dạy và học Hóa Học:  www.hoahoc.org 
Là nơi để các em SAI, SAI cho hết đến khi thi chỉ ĐÚNG! 
24 
 A. 25. B. 24. C. 27. D. 26. 
Câu 408: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 
 A. CuSO4 và ZnCl2. B. CuSO4 và HCl. C. ZnCl2 và FeCl3. D. HCl và AlCl3. 
Câu 409: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là 
 A. Fe(NO3)2, FeCl3. B. Fe(OH)2, FeO. C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. D. FeO, Fe2O3. 
Câu 410: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe 
X
FeCl3 
Y
Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất 
X, Y lần lượt là 
 A. HCl, NaOH. B. HCl, Al(OH)3. C. NaCl, Cu(OH)2. D. Cl2, NaOH. 
Câu 411: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 
 A. Fe2(SO4)3. B. Fe2O3. C. Fe(OH)3. D. FeSO4 
Câu 412: Nhận định nào sau đây sai? 
 A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4. B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3. 
 C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2. D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. 
Câu 413: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là 
 A. Fe. B. Fe2O3. C. FeCl2. D. FeO. 
Câu 414: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là 
 A. CH3COOCH3. B. CH3OH. C. CH3NH2. D. CH3COOH. 
Câu 415: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3  c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số 
nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng 
 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 416: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH 
là 
 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 
Câu 417: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
 A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 418: Cấu hình electron của ion Cr3+ là: 
 A. [Ar]3d5. B. [Ar]3d4. C. [Ar]3d3. D. [Ar]3d2. 
Câu 419: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O. Khi cân bằng phản ứng trên, 
hệ số của NaCrO2 là 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 420: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là 
 A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. B. Na2CrO4, NaClO3, H2O. 
 C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O. D. Na2CrO4, NaCl, H2O. 
Câu 421: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn 
 A. Fe. B. K. C. Na. D. Ca. 
3. VẬN DỤNG THẤP 
Câu 422: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là 
 A. Hematit nâu(Fe2O3.nH2O) B. Manhetit(Fe3O4). 
 C. Xiđerit(FeCO3). D. hematit đỏ(Fe2O3). 
Câu 423: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). 
Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) 
 A. 2,8. B. 1,4. C. 5,6. D. 11,2. 
Câu 424: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 
0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) 
 A. 11,2. B. 0,56. C. 5,60. D. 1,12. 
Câu 425: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với 
dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là: 
 A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 
Câu 426: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối 
lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 
 A. 9,3 gam. B. 9,4 gam. C. 9,5 gam. D. 9,6 gam. 
Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com - 09798.17.8.85 - Fb.com/hoahoc.org 
Mỗi bài tập không chỉ đơn giản là tính toán, đằng sau đó là những ý tưởng ! 
“Our goal is simple: help you to reach yours” 
 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" 
Câu 427: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch 
HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? 
 A. 40,5 gam. B. 45,5 gam. C. 55,5 gam. D. 60,5 gam. 
Câu 428: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị 
của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56) 
 A. 16. B. 14. C. 8. D. 12. 
Câu 429: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn 
hợp A là 
 A. 231 gam. B. 232 gam. C. 233 gam. D. 234 gam. 
Câu 430: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung 
dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là 
 A. 15 gam B. 20 gam. C. 25 gam. D. 30 gam. 
Câu 431: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng H2 (to), kết thúc thí nghiệm thu được 9 gam 
H2O và 22,4 gam chất rắn. % số mol của FeO có trong hỗn hợp X là: 
 A. 66,67%. B. 20%. C. 67,67%. D. 40%. 
Câu 432: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). 
Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 
 A. 3,81 gam. B. 4,81 gam. C. 5,81 gam. D. 6,81 gam. 
Câu 433: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối 
lượng muối thu được là 
 A. 60 gam. B. 80 gam. C. 85 gam. D. 90 gam. 
Câu 434: Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi 
trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52) 
 A. 29,4 gam B. 59,2 gam. C. 24,9 gam. D. 29,6 gam 
Câu 435: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối luợng K2Cr2O7 tối thiểu cần dùng để tác dụng với dung 
dịch HCl đặc, dư là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52) 
 A. 29,4 gam B. 27,4 gam. C. 24,9 gam. D. 26,4 gam 
Câu 436: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và 
KOH tương ứng là 
 A. 0,015 mol và 0,04 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol. 
 C. 0,03 mol và 0,08 mol. D. 0,03 mol và 0,04 mol. 
Câu 437: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử 
hiệu suất phản ứng là 100%) là 
 A. 13,5 gam B. 27,0 gam. C. 54,0 gam. D. 40,5 gam 
4. VẬN DỤNG CAO 
Câu 438. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và 
NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là 
 A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 11,2 gam. D. 5,6 gam. 
Câu 439: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng 
vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) 
 A. 40. B. 80. C. 60. D. 20. 
Câu 440. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là 
 A. 8,75. B. 9,75. C. 6,50. D. 7,80. 
Câu 441. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 
0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 
 A. Fe3O4 và 0,224. B. Fe3O4 và 0,448. C. FeO và 0,224. D. Fe2O3 và 0,448. 
 Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình ! 
Tạp chí dạy và học Hóa Học:  www.hoahoc.org 
Là nơi để các em SAI, SAI cho hết đến khi thi chỉ ĐÚNG! 
26 
CHƯƠNG 8: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT – HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
1. BIẾT: 
Câu 442: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân th́ chất bột được dùng để rắc lên thuỷ 
ngân rồi gom lại là 
 A. vôi sống. B. cát. C. lưu huỳnh. D. muối ăn. 
Câu 443: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây? 
 A. Khí cacbonic. B. Khí clo. C. Khí hidroclorua. D. Khí cacbon oxit. 
Câu 444: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất 
gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 
 A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin. 
Câu 445: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 
 A. CO và CH4. B. CH4 và NH3. C. SO2 và NO2. D. CO và CO2. 
Câu 446: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung 
dịch nào sau đây? 
 A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NH3. C. Dung dịch H2SO4. D. Dung dịch NaCl. 
Câu 447: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. 
Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? 
 A. Cl2. B. H2S. C. SO2. D. NO2. 
Câu 448: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là 
 A. penixilin, paradol, cocain. B. heroin, seduxen, erythromixin 
 C. cocain, seduxen, cafein. D. ampixilin, erythromixin, cafein. 
Câu 449: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây 
để loại các khí đó? 
 A. NaOH. B. Ca(OH)2. C. HCl. D. NH3. 
Câu 450: Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là? 
 A. Củi, gỗ, than cốc. B. Than đá, xăng, dầu C. Xăng, dầu D. Khí thiên nhiên. 
2. HIỂU 
Câu 451: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 
 A. dung dịch Ba(OH)2. B. CaO. C. dung dịch NaOH. D. nước brom. 
Câu 452: Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3
và dung dịch FeCl2
người ta dùng lượng dư dung dịch 
 A. K2SO4. B. KNO3. C. NaNO3. D. NaOH. 
Câu 453: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là 
 A. CO2. B. CO. C. HCl. D. SO2. 
Câu 454: Khí nào sau có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen? 
 A. CO2. B. O2. C. H2S. D. SO2. 
Câu 455: Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kỳ điều kiện nào? 
 A. H2 và Cl2. B. N2 và O2. C. HCl và CO2. D. H2 và O2. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdftai_lieu_on_tap_hoa_hoc_12_on_tap_muc_7_diem_ngo_xuan_quynh.pdf