Giáo án Ngữ văn: Tôi yêu em - A.Puskin

Giáo án Ngữ văn: Tôi yêu em - A.Puskin

TÔI YÊU EM

 A.Puskin

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

Giúp HS:

Thấy được vẻ đẹp trữ tình Pu-skin: giản dị,trong sáng, tinh tế cả về hình thức ngôn ngữ lẫn nội dung tâm tình.

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn trong tình yêu chân thành, say đắm, vị tha của Pu-skin.

II/ PHƯƠNG PHÁP :

Diễn dịch, quy nạp, giảng giải, vấn đáp.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1/ Kiểm tra: ( 2p) kiểm tra việc soạn bài của HS

2/ Bài mới (40p)

Trọng tâm: vẻ đẹp thơ trữ tình của Puskin; những phức cảm tinh tế giữa lí trí và tình cảm của NVTT

 

doc 3 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 22/06/2016 Lượt xem 1150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn: Tôi yêu em - A.Puskin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÔI YÊU EM 
	 A.Puskin
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
Giúp HS:
Thấy được vẻ đẹp trữ tình Pu-skin: giản dị,trong sáng, tinh tế cả về hình thức ngôn ngữ lẫn nội dung tâm tình.
Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn trong tình yêu chân thành, say đắm, vị tha của Pu-skin.
II/ PHƯƠNG PHÁP :
Diễn dịch, quy nạp, giảng giải, vấn đáp.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1/ Kiểm tra: ( 2p) kiểm tra việc soạn bài của HS
2/ Bài mới (40p)
Trọng tâm: vẻ đẹp thơ trữ tình của Puskin; những phức cảm tinh tế giữa lí trí và tình cảm của NVTT
Dẫn vào bài
Tình yeâu laø moät ñeà taøi muoân thöûa cuûa nhaân loaïi khoâng moät nhaø thô naøo maø trong cuoäc ñôøi saùng taùc cuûa mình laïi khoâng noùi ñeán tình yeâu trong thi phaåm cuûa mình. Tình yeâu laø moät thöù tình caûm raát phöùc taïp noù coù theå naâng con ngöôøi thaønh thieân thaàn cuõng coù theå bieánn con ngöôøi thaønh quûy döõ. . Ñieàu maø thô ca höôùng ñeán laø moät tình yeâu ñeïp, tình yeâu thaùnh thieän. Puskin laø moät nhaø thô tình yeâu nhö theá. Thô tình cuûa oâng laø söï keát hôïp giöõa tình yeâu nhaân loaïi vaø tình yeâu con ngöôøi.
HÑ cuûa GV- HS
Noäi dung caàn ñaït
10’
10’
10’
HÑ 1: HD Tìm hiểu chung văn bản
? Toùm tắt những ý chính về tác giả và tác phẩm
Gv: KL
Gv: KL
/ Trình baøy boá cuï cuûa VB?
? Hai caâu thô ñaàu xaùc nhaän ñieàu gì?
? Möïc ñích söï xaùc nhaän ñoù laø gì? 
? Ñaùp laïi tình caûm hay theå hieän moät ñieàu gì khaùc? 
Hs: Thaûo luaän nhoùm traû lôøi.
GV bình giaûng vaø keát luaän vaán ñeà:
Ôû 4 caâu thô ñaàu ta nhaän thaáy lí trí vaãn ñieàu khieån ñöôïc con tim.
? ty chaân thaønh ñoù nhöng laïi gôïi cho taùc giaû quay veà vôùi thöïc loøng mình ntn?
Haäm höc: Boi over with suppressed(v) Böïc töùc vì baát löïc phaûi chaáp nhaän ñieàu mình khog momg muoán.
Ruït reø:(aj) bi shy: e ngaïi khoâng maïnh baïo.
Aâm thaàm:(aj)_ silent leõ khoâng boäc loä ñeå ngöôøi khaùc bieát.
Gv: bình theâm .
Ai yeâu maø khoâng ghen. Khi yeâu ai cuõng muoán ngöôøi yeâu thuoäc veà mình
Chuyeån yù: TY ñoù ñöôïc laøm roõ hôn ôû nhöõng phaåm chaát naøo? Vaø ñöôïc taùc giaû baøy toû nhö theå naøo?
Hs: Suy nghó traû lôøi
Söï ích kyû, ghen tuoâng heïp hoøi trong ty laø coù thöïc. Vaäy Pus kin coù thaät söï nhö vaäy khoâng?
HS: Thaûo luaän.
Em Hieåu lôøi caàu chöùc ôû caâu thô cuoái ntn?
HÑ 3: HD Toång keát
? Trình baøy nhöõng neùt chính veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô.
I, Tìm hieåu chung(7’)
1.Taùc giaû: (sgk)
? HS toùm taét nhöõng yù chính veà cuoäc ñôøi söï nghieäp nhaø thô Puskin.
A. Puskin laø nhaø thô vó ñaïi cuûa nöôùc Nga xuaât thaân trong moät gia ñình quí toäc. Meâ thô vaø bieát laøm thô töø thôû hoïc sinh. Thô cuûa Puskin theå hieän khaùt voïng töï do, tình baïn, tình yeâu vaø haïnh phuùc.
- Taùc phaåm tieâu bieåu SGK.
2. Taùc phaåm: (sgk) 
Laø moät trong nhöõng baøi thô tình hay nhaát cuûa Puskin. Töïa ñeà Toâi yeâu em do dòch giaû Thuùy Toaøn dòch.
3. Boá cuïc: Chia laøm 3 phaàn:
Phaàn 1: 4 caâu thô ñaàu: Nhöõng maâu thuaãn giaèng xeù 
Phaàn 2: Noãi ñau khoå tuyeät voïng.
Phaàn 3: hai caâu thô cuoái: söï cao thöôïng vaø chaân thaønh
II. Ñoïc hieåu baøi thô.
Ñoïc-tìm hieåu chuù thích.
Tìm hieåu baøi thô
a, 4 caâu thô ñaâu: Maâu thuaãn giaèng xeù trong loøng nhaø thô
Xaùc nhaän moät tình yeâu: Toâi ñaõ yeâu em. Ty ñoù laø ñôn phöông nhöng vaãn aâm æ chaûy trong tim
Toâi yeâu em ñeán nay chöøng coù theå.
Ngoïn löûa tình chöa haún ñaõ taøn phai (Laú tình chöa taét)
Moät mong muoán cao thöôïng " Noù xuaát phaùt töø t/c chaân thaønh, tình yeâu thöông vaø bieát hi sinh.
+ Khoâng muoán quaáy raày em
+ Khoâng muoán laøm phieàn muoän em baát cöù ñieàu gi.
Caâu thô ñaõ xaùc nhaän chaân lí cuûa moät tình yeâu. Yeâu laø khoâng ñoøi hoûi. Yeâu laø caàu mong nhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát ñeán vôùi ngöôøi mình yeâu.
b, 2 caâu tieáp theo: Noãi ñau khoå tuyeät voïng cuûa naø thô.
Toâi yeâu em: Aâm thaàm khoâng hi voïng (ty ñôn phöông)
 Luùc ruït reø khi haäm höïc loøng ghen.
 Ích kyû taát yeáu cuûa tình yeâu.
Ôû ñaây lyù trí ñaõ nhöôøng choõ cho caûm xuùc. Vaãn theå hieän roõ moät tình yeâu ñôn phöông, khog hi voïng nhöng noù cuõng theå hieän ddowcj söï maõnh lieät vaø taát yeáu cuûa moät tình yeâu ; söï ruït reø, ghen tuoâng vaø ích kyû.
VD: Ghen Hoaïn thö.
Meâ ñeâ vì töùc choâng maø boùp cheát con
c, Hai caâu cuoái : söï cao thöôïng vaø chaân thaønh.
Ty: Chaân thaønh:(tt) Hai phaåm chaát cô baûn nhaát 
 Ñaèm thaém(tt) cuûa ty.
Caàu em ñöôïc ngöôøi tình nhö toâi ñaõ yeâu em.
(ai yeâu maø khoâng ghen tuoâng ích kyû nhöng ích kyû khoâng theå chieán thaéng ñöôïc söï cao thöôïng cuûa moät taùi tim bieát yru thöông)
Lôøi caàu chuùc giaûn dò maø chöùa ñöïng moät nhaân caùch cao thöôïng. Moät lôøi caàu chöùc tuyeät vôøi nhaát maø cuõng thoâng minh nhaát. Toâi ñaõ yeâu em, ñang yeâu em vaø maõi maõi yeâu em nhö theá ñoù(chaân thaønh, ñaèm thaém)
III. Toång keát:(2’)
Ghi nhôù (SGK)
V, Ñaùnh giaù sau tieát daïy (6’)
? Quan nieäm cuûa em veà tình yeâu nhö theá naøo? Hs thaûo luaän
VI. Daën doø: Chuaån bò: Ñoïc theâm: Baøi thô soá 28 cuûa R.Tagor

Tài liệu đính kèm:

  • docBia giang day du Toi yeu Em cua Puskin.doc