Giáo án môn Ngữ văn 12 - Tiết 16: Đọc văn: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống HIV – Aids, 1 - 12 – 2003

Giáo án môn Ngữ văn 12 - Tiết 16: Đọc văn: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống HIV – Aids, 1 - 12 – 2003

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1.Kiến thức:

- Thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của côn gcuộc phòng chóng HIV – AIDS đối với mọi người từ đó thấy được trách nhiệm của các quốc gia và con người trong việc sát cánh chung tay đẩy lùi hiểm hoạ.

2. Về kĩ năng.

- Phân tích cản thụ bài văn.

3.Về thái độ

 - Ý thức trách nhiệm cộng đồng, nhận thức được việc bức xúc của tình hình để có cái nhìn đúng đắn.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Thầy: SGK, Giáo án, TL thiết kế bài dạy.

2. Trò: SGK, Vở ghi, bài soạn.

 

doc 5 trang Người đăng hien301 Ngày đăng 10/05/2017 Lượt xem 515Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 12 - Tiết 16: Đọc văn: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống HIV – Aids, 1 - 12 – 2003", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /9/2011 Ngày giảng:12 G /9/2011
	12H /9/2011
	 12I /9/2011
Tiết 16 : Đọc văn
THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI
 PHÒNG CHỐNG HIV – AIDS, 1-12 – 2003
 (CÔ - PHI – AN – NAN)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.
1.Kiến thức:
- Thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của côn gcuộc phòng chóng HIV – AIDS đối với mọi người từ đó thấy được trách nhiệm của các quốc gia và con người trong việc sát cánh chung tay đẩy lùi hiểm hoạ.
2. Về kĩ năng.
- Phân tích cản thụ bài văn.
3.Về thái độ
 - Ý thức trách nhiệm cộng đồng, nhận thức được việc bức xúc của tình hình để có cái nhìn đúng đắn.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Thầy: SGK, Giáo án, TL thiết kế bài dạy.
2. Trò: SGK, Vở ghi, bài soạn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
 * Ổn định tổ chức (1’) 12G: 12H: 12I:
1. kiểm tra bài cũ: (5’)
 Kiểm tra vở soạn.
2.Bài mới.
 * Lời vào bài(1’)
 Trong thế giới hiện đại ngày nay con người vẫn phải đối mặt với nhiều hiểm hoạ và thách thức lớn, như hiểm hoạ hạt nhân, hiểm hoạ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh song khi nhắc đến dịch bệnh, trước đây bây giờ và có lẽ cả sau này con người vẫn phải đối mặt với nó đó là đại dịch AIDS. Bài học này sẽ giúp chúng ta.
* Nội dung:
Cho biết và nét về tác giả?
Cho biết hoàn cảnh ra đời của văn bản?
Nên đọc với giọng như thế nào?
Cho biết văn bản có nội dung gì?
Em biết gì về căn bệnh này?
Cho biết bố cục của văn bản?
Cho biế nội dung của phần 1?
Thông thường một văn bản thường được trình bày theo hình thức nào?
Bản thông điệp có trình bày theo lối chung đó không?
Chỉ ra biểu hiện cụ thể?
Hiệu quả của hình thức trình bày?
Việc mở đầu thông điệp bằng cách nói chuyện cách đây 2 năm có người làm giảm tính thời sự của vấn đề không? Vì ssao?
Qua đây ta thấy được thái độ gì của tác giả khi nhìn nhận vấn đề?
Là một con người cụ thể ông đã có những dẫn dắt và bằng chứng như thế nào để tăng sức thuyết phục và sự chú ý cho mọi người?
Tuy là trên phương diện lý thuyết song đã cho ta thấy HIV - AIDS là một vấn đề như thế nào?
Những từ “ cam kết, chiến đấu, đámh bại cho ta thấy toàn cảnh của vấn đề ra sao?
I. Vài nét chung: (10’)
1. Tác giả:
- Cô Phi An Nan sinh ngày 8- 4-1938 tại Ga – Na.
- ÔNg là tổng thư ký liên hiệp quốc trong 2 nhiệm kỳ từ năm 1997 – 2007.
- Ông đã từng nhận giải nô ben vì hoà bình trong cuộc chiến chống AIDS ông cũng là người có những đóng góp và quan tâm đặc biệt.
2. Văn bản:
- Văn bản được tổng thư ký liên hiệp quốc Cô - Phi - An – Na viết và gửi nhân dân thế giới nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2003. 
3. Đọc:
- Đọc rõ, chậm và to, hai đoạn cuối đọc liền hơi cao giọng.
- Nói về căn bệnh AIDS, và lời kêu gọi phòng chống căn bệnh AIDS.
- Đây là căn bệnh nguy hiểm đe roạ đến sự sống của con người.
*. Bố cục:
- Gồm 4 phần:
+ Phần1: Từ đầu – bệnh dịch này.
+ Phần 2: Tíêp theo – thực tế của mình.
+ Phần 3: Tiếp theo – Với cái chết.
+ Phần 4: Còn lại
II. Đọc hiểu:(23’)
1. Phần 1:
* Việc làm, hành động của con người trước đại dịch AIDS.
- Thường trình bày theo lối tổng phân hợp.
- Bản thông điệp khong trình bày theo lối chung mà trìh bày theo hình thức quy nạp. Câu cụ thể đứng trước và câu khái quát đứng sau.
* Biểu hiện cụ thể:
- “ Cách đây hai năm”
- “Ngày hôm nay”
- “ Đến thời điểm này”
- “Nhưng cũng........”
*. Đến 2 đoạn cuối: 
- “ Nhân ngày thế giới”
- “ Hãy sát cánh cùng”
=> Gây sự chú ý, tác động trực tiếp ngay từ đầu giúp mọi người thấy đây vấn đề bức xúc đáng quan tâm, không ai được thờ ơ.
- Không làm giảm đi tính thời sự của vấn đề. Bởi vì dù nói chuyện trong quá khứ song cho đến hiện tại nó vẫn là chủ đề nóng bỏng khiến cả loài người quan tâm, vẫn đang đau đầu và là điều nổi cộm nhất.
=> Nhìn nhận thực tế, tiếp cận sát xao vấn đề, không dài dòng, vòng vo trước một đại dịch của con người - ông là một người cụ thể.
*. Về lý thuyết ( đoạn đầu) chung về
*. Chỉ ra việc làm trên phương diện lý thuyết.
- Thống nhất chung.
- Cam kết
- Đề ra mục tiêu.
=> Là vấn đề được nhiều người quan tâm, cần chung tay góp sức giải quyết. (SGK Tr 81).
=> Chống lại căn bệnh AIDS là một cuọc chiến khốc liệt, không cân sức đầy cam go, là điều thách 
thức cho cả loài người.
§o¹n 3 cña phÇn 1 cã néi dung g×?
NhËn xÐt vÒ c¸ch triÓn khai néi dung nµy?
H·y chØ ra néi dung cña phÇn 2?
T¸c gi¶ ®­a ra nh÷ng luËn ®iÓm g×?
Nãi ®Õn sù t¸c ®éng cña c¨n bÖnh t¸c gi¶ cã c¸ch tr×nh bµy nh­ thÕ nµo? t¸c dông.
Trong ®o¹n 2 t¸c gi¶ ®· ®­a ra luËn ®iÓm g× vµ b»ng c¸ch diÔn ®¹t nh­ thÕ nµo?
§o¹n 3 t¸c gi¶ triÓn khai luËn ®iÓm g×?
§o¹n 4 luËn ®iÓm g× ®· ®­îc triÓn khai?
Em nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn, lÝ lÏ cña t¸c gi¶ khi nãi ®Õn th¸i ®é cña con ng­êi ®èi víi ®¹i dÞch?
§o¹n v¨n gióp em nhËn ra ®­îc t×nh c¶m g× cña t¸c gi¶?
H×nh thøc tr×nh bµy cña phÇn 3 cã g× kh¸c 2 phµn trªn?
Em biết gì về bệnh AIDS và ở Việt Nam đã có biện pháp phòng chống chưa?
 Qua bµi häc em rót ra ®­îc kinh nghiÖm g× trong viÖc viÕt bµi v¨n nghÞ luËn.?
*.Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ, nh÷ng hµnh ®éng thùc tÕ cña con ng­êi: 
+ Ng©n s¸ch t¨ng lªn.
+ C¸c n­íc x©y dùng chiÕn l­îc phßng chèng.
+ NhiÒu c«ng ty ¸p dông chÝnh s¸ch phßng chèng.
+ NhiÒu nhãm tõ thiÖn vµ céng ®ång tham gia tÝch cùc.
*.Tr×nh bµy mét c¸ch tr×nh tù vµ chi tiÕt, ®i vµo tõng ®èi t­îng vµ tõng hµnh ®éng cho mçi ®èi t­îng. §©y lµ c¸ch nãi s©u, râ rµng vµ ®Çy ®ñ, ®· t¹o ®­îc søc thuyÕt phôc cho ng­êi nghe.
2. PhÇn 2:
*. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò: 
- Sù t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng cña c¨n bÖnh AIDS:
+ G©y tö vong, kh«ng cã dÊu hiÖu suy gi¶m.
+ Mçi phót cã kho¶ng 10 ng­êi nhiÔm HIV.
+ Tuæi thä suy gi¶m.
+L©y lan nhanh ë phô n÷.
+ L©y lan ë ph¹m vi réng.
*. T¸c gi¶ triÓn khai luËn ®iÓm võa s©u, võa chi tiÕt vµ bao qu¸t gióp cho ng­êi ®äc nhËn ra t¸c h¹i to lín cña c¨n bÖnh, ®Ó con ng­êi kh«ng thÓ thê ¬ tr­íc mét hiÓm ho¹ ®ang ®e do¹ sù tån vong cña con ng­êi.
*. §ã lµ nh÷ng tån t¹i, nh÷ng ®iÒu mµ con ng­êi ch­a lµm ®­îc ®Ó ng¨n chÆn dÞch bÖnh:
T¸c gi¶ dïng c¸ch nãi nhÊn m¹nh b»ng nh÷ng tõ mang ý phñ ®Þnh “ kh«ng” “ ®· bÞ chËm”, dïng ®iÖp ng÷ “ lÏ ra ph¶i”. Cã hiÖu qu¶ to lín trong vÞªc chØ ra nh÷ng tån t¹i. Qua ®©y ta thÊy ®­îc th¸i ®é phª ph¸n, lªn ¸n nghiªm kh¾c cña t¸c gi¶ tr­íc nh÷ng g× mµ con ng­êi ch­a lµm ®­îc, lêi v¨n ý tø cßn gîi ®­îc sù bøc xóc trong t©m tr¹ng cña t¸c gi¶.
*. T¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh­ng võa ®Ò xuÊt võa nhÊn m¹nh ý nghÜa, tÇm quan träng cña vÊn ®Ò so víi c¸c khÝa c¹nh kh¸c.
*. T¸c gi¶ lªn tiÕng phª ph¸n mÆc c¶m, th¸i ®é nÐ ch¸nh cña con ng­êi tr­íc nh÷ng n¹n nh©n, hay c¨n bÖnh AIDS:
+ “ Sù dÌ dÆt tõ chèi”
+ “ Sù kú thÞ vµ ph©n biÖt ®èi sö”
+ “ Véi vµng ph¸n xÐt ®ång lo¹i”.
*. T¸c gi¶ võa phª ph¸n nh­ng ®«ng thêi còng dïng lèi lËp luËn ®Ó b¸c bá nh÷ng biÓu hiÖn ch­a tÝch cùc cña con ng­êi. Qua ®©y ta thÊy gîi lªn lêi nh¾c nhë c¶nh tØnh mäi ng­êi còng cÇn ph¶i ch÷a trÞ cho chÝnh m×nh tr­íc khi ch÷a trÞ c¨n bÖnh AIDS.
*. §o¹n v¨n ®· to¸t c¶m xóc cña mét con ng­êi mang mét t×nh c¶m nh©n ¸i, sù ®ång c¶m s©u s¾c tr­íc nh÷ng n¹n nh©n cña c¨n bÖnh. Nh­ vËy ®o¹n v¨n võa t¸c ®éng ®Õn ng­êi ®äc vÒ c¶ mÆt lÝ trÝ lÉn t×nh c¶m.
3. PhÇn 3:
- Ng¾n gän nh­ng thÓ hiÖn ®­îc râ kiÓu c¸h cña b¶n th«ng ®iÖp, cña lêi kªu gäi, lêi v¨n c« ®äng dån nÐn ®­îc c¶ c¶m xóc ý tø cña ng­êi viÕt, c¸ch tr×nh bµy vÉn khóc triÕt vµ chÆt chÏ.
III. Tæng kÕt: (5’)
1. NghÖ thuËt:
- B¶n th«ng ®iÖp lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn dÇu chÊt thuyÕt phôc ë c¸ch tr×nh bµy m¹ch l¹c vÒ ý tø, chÆt chÏ vÒ lËp luËn, lêi v¨n c« ®äng c¶m xóc, hoµ quÖn ®­îc c¶ chÊt ch÷ t×nh vµ tÝnh lý trÝ.
2. Néi dung:
- Víi b¶n th«ng ®iÖp nã ®· chØ râ tr¸ch nhiÖm còng nh­ yªu cÇu bøc thiÕt cña mçi ng­êi tr­íc viÖc phßng chèng c¨n bÖnh nan y.
- Còng víi b¶n th«ng ®iÖp nµy ng­êi ®äc cßng nhËn ra t­ t­ëng, tr¸ch nhiÖm cao cña t¸c gi¶ víi t­ c¸ch lµ mét ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc liªn hiÖp quèc.
*. Cñng cè - luyÖn tËp:(4’)
- Nªn häc tËp lèi lËp luËn, lèi tr×nh bµy c¸ch triÓn khai bµi v¨n.
- KÕt hîp ®­îc ®Æc tr­ng cña v¨n b¶n nghÞ luËn víi yÕu tè c¶m xóc cña ng­êi viÕt.
.3. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI Ở NHÀ: (1’) 
a. Bài cũ: 
- Nắm nội dung bài học
- Tìm hiểu thêm về cách trình bày của tác giả.
b. Bài mới:
 - Soạn bài “Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống”

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1612cb.doc