Giáo án Hình học 12 - Tiết 32: Những bài tập cơ bản về số phức - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 32: Những bài tập cơ bản về số phức - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

 Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh nắm vững kỹ năng:

- Thực hiện các phép toán về số phức.

- Tìm môđun của số phức.

- Giải phương trình bậc hai với hệ số thực.

ii. néi dung bµi häc

A. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ.

 

doc 3 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 32: Những bài tập cơ bản về số phức - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 32. Tõ ngµy
TiÕt 32. NHỮNG BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh nắm vững kỹ năng:
Thực hiện các phép tốn về số phức.
Tìm mơđun của số phức.
Giải phương trình bậc hai với hệ số thực.
ii. néi dung bµi häc
KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
1/ Tập hợp số phức: C
2/ Số phức (dạng đại số) : z = a + bi (a, b, i là đơn vị ảo, i2 = -1); a là phần thực, b là phần ảo củaz
z là số thực phần ảo của z bằng 0 (b = 0)
z là phần ảo phần thực của z bằng 0 (a = 0)
3/ Hai số phức bằng nhau: 
a + bi = a’ + b’i
4/ Biểu diễn hình học : Số phức z = a + bi (a, b được biểu diễn bởi điểm M(a ; b) hay bởi trong mp(Oxy) (mp phức) y
 M(a+bi)
 0 x
5/ Cộng và trừ số phức : 
 . (a + bi) + (a’+ b’i) = (a + a’) + (b + b’)i
 . (a + bi) – (a’ + b’i) = (a – a’) + (b – b’)i (a, b, a’, b’
Số đối của z = a + bi là –z = -a – bi (a, b 
z biểu diễn , z’ biểu diễn thì z + z’ biểu diễn bởi và z – z’ biểu diễn bởi 
6/ Nhân hai số phức : (a + bi)(a’ + b’i) = (aa’-bb’) + (ab’ + ba’)i (a, a’, b, b’.
7/ Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là 
 a) 
 b) z là số thực ; z là số ảo 
8/ Môđun của số phức : z = a + bi 
 a) 
 b) 
 c) 
9/ Chia hai số phức :
 a) Số phức nghịch đảo của z (z: 
 b) Thương của z’ chia cho z (z: 
 c) Với z, 
D¹ng 1: C¸c phÐp to¸n vỊ sè phøc 
C©u1: Thùc hiƯn c¸c phÐp to¸n sau: 
	a. (2 - i) + 	b. 
	c. 	d. 
C©u2: Thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh sau:
	a. (2 - 3i)(3 + i)	b. (3 + 4i)2	c. 
III. Cđng cè
Gi¶i bµi tËp vỊ nhµ
C©u1: Thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh sau:
	a. 	b. 	c. 	d. 
e/ 5 + 2i – 3(-7+ 6i) ; f/ 
C©u2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau (víi Èn lµ z) trªn tËp sè phøc
	a. 	b. 
	b. 	d. 
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 32 tu chon.doc