Giáo án Hình học 12 - Tiết 29: Phương trình mặt cầu - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 29: Phương trình mặt cầu - Năm học 2009-2010

Bài 1 :Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt cầu (S) biết

1) (S) đi qua diểm M(4;-3;1) và có tâm I(2 ;3 ;-2).

2) (S) có tâm I(5;-3;7) và có bán kính r = 4

3) (S) có tâm I(2;3;5) và đi qua gốc tọa độ .

4) (S) có đường kính AB với A(2;3;5) và B(-1;-4;3).

5) (S) đi qua 4 điểm A(1;0;0) , B(0;-2;0) ,C(0;0;4) , D(0;0;0)

Bài 2 : Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt cầu (S) biết

1. (S) đi qua 4 điểm A(-1;3;4) , B(3;1;5) ,C(-2;1;-2) , D(0;2;3)

2. (S) có tâm I(4;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oxy).

3. (S) có tâm I(3;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oxz).

4. (S) có tâm I(5;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oyz).

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 581Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 29: Phương trình mặt cầu - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 29. Tõ ngµy 
TiÕt 29. ph­¬ng tr×nh mÆt cÇu
I. Néi dung bµi häc
Bài 1 :Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt cầu (S) biết 
(S) đi qua diểm M(4;-3;1) và có tâm I(2 ;3 ;-2).
(S) có tâm I(5;-3;7) và có bán kính r = 4
(S) có tâm I(2;3;5) và đi qua gốc tọa độ .
(S) có đường kính AB với A(2;3;5) và B(-1;-4;3).
(S) đi qua 4 điểm A(1;0;0) , B(0;-2;0) ,C(0;0;4) , D(0;0;0)
Bài 2 : Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt cầu (S) biết
(S) đi qua 4 điểm A(-1;3;4) , B(3;1;5) ,C(-2;1;-2) , D(0;2;3)
(S) có tâm I(4;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oxy).
(S) có tâm I(3;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oxz).
(S) có tâm I(5;4;-1) và tiếp xúc với mp(Oyz).
(S) có tâm thuộc mp(Oyz) và đí qua ba điểm A(2;-1;5) , B(2;1;1) ,C(-3;0;-2)
Bài 3 : Trong không gian Oxyz xác định tâm và tính bán kính trình mặt cầu (S) có pt 
II. cñng cè
Gi¶i bµi tËp vÒ nhµ
Bài 1 : Cho mặt cẩu (S) : 
Xác định tâm và tính bán kính trình mặt cầu (S).
Tìm tọa độ gioa điểm A,B,C khác O của (S) với các trục tọa độ . Tính thể tích tứ diện OABC.
Bài 2 : Cho mặt cẩu (S) : 
 CMR : mp(Oxy) cắt mặt cầu (S) theo một dường tròn (C) .
Tìm tâm và bán kính của (C).
Bài 3 : Cho mặt cẩu (S) : 
CMR: Mặt cầu (S) tiếp xúc với mp (Oyz) .Tìm tọa độ tiếp điểm A
CMR : Mặt cầu (S) tiếp xúc với trục Ox tại B .Tìm tọa độ tiếp điểm B
Bài 3 : Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt cầu (S) biết
(S) đi qua 3 điểm A(1;3;5) , B(-2;1;0) ,C(4;2;-1) và có tâm thuộc mp (Oxz)
(S) có tâm I(3;4;-1) và tiếp xúc với Ox.
(S) có tâm I(-3;4;-1) và tiếp xúc với Oz.
(S) có tâm I(5;4;-1) và tiếp xúc với mpOy.
Bài 4 : Cho mặt cẩu (S) : 
Tìm giao điểm của (S) với trục Ox.
Xét vị trí tương đối của (S) với mp(Oxy).
Xác định hình chiếu tâm I của (S) trên các trục tọa độ và mp tọa 
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 29 tu chon.doc