Giáo án Hình học 12 - Tiết 26: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 26: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010

Cho mp() có phương trình: 2x – 3y + 3z – 17 = 0 và hai điểm A(3; –4; 7), B(–5; –14; 17).

 a/ Viết p.trình tham số của đ.thẳng d đi qua A và vuông góc với ().

 b/ Hãy tìm trên một điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ M đến A và B là bé nhất.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 536Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 26: Đường thẳng trong không gian - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 26. Tõ ngµy
TiÕt 26. ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
I. Néi dung bµi häc
Bài 1: 
Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M(2; 0;–3) và nhận làm vectơ chỉ phương.
 Lập p.trình của đường thẳng d đi qua điểm M(–2; 6; –3) và:
	 Song song với đường thẳng a: 
 Lập p.trình tham số 	 Đi qua hai điểm A(1; 0; –3), B(3, –1; 0).
Viết phương trình của đường thẳng d biết:
	 d qua M(4; 3; 1) và // với đ.thẳng:( x = 1 + 2t; y = –3t; z = 3 + 2t).
 Viết phương trình đường thẳng Đi qua điểm (–2; 1; 0) và vuông góc với mp: x + 2y – 2z = 0
Bài 2: Cho A(2; 3; 1), B(4; 1; –2), C(6; 3; 7) và D(–5; –4; 8). Viết ptts, chính tắc của:
	a/ Đường thẳng BM, với M là trọng tâm của DACD.
	b/ Đường cao AH của tứ diện ABCD.
Bài 3: Lập p.trình đường thẳng đi qua điểm (3; 2; 1), vuông góc và cắt đường thẳng: .
Bài 4: Lập p.trình đường thẳng đi qua điểm (–4; –5; 3) và cắt cả hai đường thẳng: ; .
Bài 5: Cho đ.thẳng d: và mp(P): x – y- z – 1 = 0.
	a/ Tìm ptct của đường thẳng d đi qua điểm M(1; 1; –2), song song với mp(P) và vuông góc với d.
	b/ Gọi N = d Ç (P). Tìm điểm K trên d sao cho KM = KN.
Bài 6: Cho mp(a) có p.trình: 6x + 2y + 2z + 3 = 0 và mp(b) có p.trình: 3x – 5y – 2z – 1 = 0.
	a/ Hãy viết p.trình tham số của đ.thẳng d đi qua điểm M(1; 4; 0) và song song với (a) và (b).
	b/ Lập phương trình của mp(g) chứa đường thẳng d và đi qua giao tuyến của hai mp (a) và (b).
	c/ Lập p.trình của mp(P) đi qua M và vuông góc với (a) và (b).
II. Cđng cè
Gi¶i bµi tËp
 Cho mp(a) có phương trình: 2x – 3y + 3z – 17 = 0 và hai điểm A(3; –4; 7), B(–5; –14; 17).
	a/ Viết p.trình tham số của đ.thẳng d đi qua A và vuông góc với (a).
	b/ Hãy tìm trên a một điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ M đến A và B là bé nhất.
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 26 tu chon.doc