Giáo án Hình học 12 - Tiết 23: Tích phân - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 23: Tích phân - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU

 Qua tiết học này, rèn luyện học sinh kỹ năng:

- Tính được một số tích phân đơn giản.

- Sử dụng thông thạo c¸c phương pháp tính tích phân để tính tích phân.

II. NéI DUNG BµI HäC

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 550Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 23: Tích phân - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 23. Tõ ngµy 25/01 – 30/01/2010
TiÕt 23. TÍCH PHÂN
I. MỤC TIÊU
	Qua tiết học này, rèn luyện học sinh kỹ năng: 
Tính được một số tích phân đơn giản.
Sử dụng thông thạo c¸c phương pháp tính tích phân để tính tích phân.
II. NéI DUNG BµI HäC
DAÏNG 1 : Tính tích phaân baèng ñònh nghóa
PP : Bieán ñoåi haøm soá döôùi daáu tích phaân veà daïng toång hieáu caùc haøm soá coù nguyeân haøm
 Baøi 1 : Tính caùc tích phaân :
	1/ 2/ 3/ 	4/
Baøi 2 : Tính caùc tích phaân :
1/ 	 2/	3/ 4/ 5/	6/ 7/	8/ 9/ 10/
Baøi 3 : Tính caùc tích phaân :
	1/ 2/ 3/ 4/
5/	 6/ 7/ 8/
DAÏNG 2 : Phöông phaùp ñoåi bieán daïng 2
* Aùp duïng cho nhöõng tích phaân coù daïng ( trong ñoù u(x) laø haøm soá bieán x)
*Phöông phaùp: 
 + Ñaët t = u(x) dt = u’(x)dx
 + Ñoåi caän : Khi x = at = u(a), khi x = b t= u(b)
 + Thay theá : 
 Khi ñoù = 
*Chuù yù : Thöôøng ñaët u laø caên, muõ, maãu, maäp.
Baøi 1 :Tính caùc tích phaân :
1/ 	2/ 3/4/	5/	6/
Baøi 2 : Tính caùc tích phaân :
	1/	2/	3/
	4/	5/	6/
Baøi 3 :Tính caùc tích phaân :
	1/	2/	3/	
4/	5/	6/	7/	8/	9/
10/	11/	12/
III. Cñng cè
Nh¾c nhë häc sinh vÒ nhµ «n l¹i vµ lµm bµi tËp .
Ngµy 25/01/2010

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 23 tu chon.doc