Giáo án Hình học 12 - Tiết 20: Nguyên hàm - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 20: Nguyên hàm - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

 Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh kỹ năng:

- Biết cách tính nguyên hàm của một số hàm số đơn giản.

- Biết chứng minh một hàm số là nguyên hàm của một hàm số khác.

II. NỘI DUNG BÀI TẬP:

Câu 1: Tính các nguyên hàm sau:

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j. k. l.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 20: Nguyên hàm - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 20. Tõ ngµy 04/01 – 09/01/2010
TiÕt 20. NGUYÊN HÀM
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh kỹ năng:
Biết cách tính nguyên hàm của một số hàm số đơn giản.
Biết chứng minh một hàm số là nguyên hàm của một hàm số khác.
II. NỘI DUNG BÀI TẬP:
Câu 1: Tính các nguyên hàm sau:
a. 	b. 	c. 	d. 
e. 	f. 	g. 	h. 
i. 	j. 	k. 	l. 
*. Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa và các tính chất
1/ Tìm nguyên hàm của các hàm số.
1. f(x) = ĐS. F(x) = 
2. f(x) = ĐS. F(x) = 
3. f(x) = ĐS. F(x) = 
4. f(x) = ĐS. F(x) = x – sinx + C 
5. f(x) = (tanx – cotx)2 ĐS. F(x) = tanx - cotx – 4x + C
6. 14. f(x) = ĐS. F(x) = - cotx – tanx + C 
16. f(x) = 2sin3xcos2x ĐS. F(x) = 
18. f(x) = ex(2 + ĐS. F(x) = 2ex + tanx + C 
19. f(x) = 2ax + 3x ĐS. F(x) = 
 	14/ 15/ 	16/
2/ Tìm hàm số f(x) biết rằng 
2. f’(x) = 2 – x2 và f(2) = 7/3 ĐS. f(x) = 
3. f’(x) = 4 và f(4) = 0 ĐS. f(x) = 
5. f’(x) = 4x3 – 3x2 + 2 và f(-1) = 3 ĐS. f(x) = x4 – x3 + 2x + 3
6. f’(x) = ax + ĐS. f(x) = 
5/ , 
III. Cñng cè
Biết cách tính nguyên hàm của một số hàm số đơn giản.
Biết chứng minh một hàm số là nguyên hàm của một hàm số khác.
Giao bµi tËp vÒ nhµ.
 Ngµy 04/01/2010

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 20 tu chon.doc