Giáo án Hình học 12 - Tiết 19: Các bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong không gian - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học 12 - Tiết 19: Các bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong không gian - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU:

 Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh kỹ năng:

- Biết tìm toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ.

- Biết tính toán các biểu thức toạ độ dựa trên các phép toán vectơ.

II. NỘI DUNG BÀI TẬP:

 Câu 1: Cho ba vect¬ = ( 2;1 ; 0 ), = ( 1; -1; 2) , = (2 ; 2; -1 ).

a) Tìm tọa độ của vectơ : = 4 - 2 + 3

b) Chứng minh rằng 3 vectơ , , không đồng phẳng .

 Câu 2: Cho 4 điểm A( 2; 0; 0) , B( 0; 4; 0 ) , C( 0; 0; 6 ), D ( 2; 4 ;6 ).

 a. Chứng minh 4 điểm A, B , C , D không đồng phẳng.Tính thể tích tứ diện ABCD

b. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC .

c. Tính diện tích tam giác ABC.

d. Tính số đo của các góc A; B; C của tam giác ABC.

 

doc 2 trang Người đăng dung15 Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 573Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 12 - Tiết 19: Các bài toán liên quan đến hệ tọa độ trong không gian - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 19. Tõ ngµy 28/12/09 – 02/01/2010
TiÕt 19. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN 
HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
I. MỤC TIÊU:
	Qua tiết học này, rèn luyện cho học sinh kỹ năng: 
Biết tìm toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ.
Biết tính toán các biểu thức toạ độ dựa trên các phép toán vectơ.
II. NỘI DUNG BÀI TẬP:
Câu 1: Cho ba vect¬ = ( 2;1 ; 0 ),= ( 1; -1; 2) , = (2 ; 2; -1 ).
a) T×m täa ®é cña vect¬ : = 4- 2+ 3
b) Chøng minh r»ng 3 vect¬ ,,kh«ng ®ång ph¼ng .
Câu 2: Cho 4 điểm A( 2; 0; 0) , B( 0; 4; 0 ) , C( 0; 0; 6 ), D ( 2; 4 ;6 ).
a. Chứng minh 4 điểm A, B , C , D không đồng phẳng.Tính thể tích tứ diện ABCD
b. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC .
c. Tính diện tích tam giác ABC.
d. Tính số đo của các góc A; B; C của tam giác ABC.
Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D', A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), 
C'(4; 5; -5). Tìm tọa độ của các đỉnh còn lại.
III. Cñng cè
Bµi tËp vÒ nhµ
Baøi 1: Trong khoâng gian Oxyz, cho 3õ vectô: .
	a/ Tính toïa ñoä cuûa vectô : .
	b/ Cho bieát M(–1;2;3); haõy tìm toïa ñoä caùc ñieåm A, B, C sao cho:
Baøi 2: Tìm toïa ñoä cuûa vectô x bieát:
	a/ 	b/ 
	c/ 
Baøi 3: Cho ñieåm M coù toïa ñoä (x; y; z). Goïi M1, M2, M3 laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm M treân caùc truïc Ox, Oy, Oz. Goïi , , M3’ laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm M treân caùc maët phaúng Oxy, Oyz, Ozx. Tìm toïa ñoä cuûa caùc ñieåm M1’, M2’, M3’. AÙp duïng cho M(–1,2,3).
Baøi 4: Trong khoâng gian Oxyz, cho 3 ñieåm: A(0; 2; –1); B(1; 1; 3) vaø C(–1; 2; –2).
	a/ Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.	
	b/ Tính dieän tích DABC.
Baøi 5: Cho hình hoäp ABCD.A’B’C’D’ bieát: A(1; 0; 1); B(2; 1; 2); D(1; –1; 1); C’(4; 5; –5).
	a/ Tìm toïa ñoä caùc ñænh coøn laïi cuûa hình hoäp.
	b/ Tìm toïa ñoä taâm cuûa caùc maët ABCD vaø ABB’A’ cuûa hình hoäp ñoù.
Baøi 6: Cho hai boä 3 ñieåm: A(1; 3; 1); B(0; 1; 2); C(0; 0; 1) vaø A’(1;1;1); B’(–4; 3; 1); C’(–9; 5; 1).
	Hoûi boä naøo coù 3 ñieåm thaúng haøng ?
Ngµy

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 19 tuchon.doc