Giáo án Địa lí tiết 51: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp)

Giáo án Địa lí tiết 51: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp)

I, Mục tiêu bài học

1, Kiến thức

 Hiểu và nắm vũng được một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và TNTN, đặc điểm KTXH , một số ngành KT của địa phương

2, Kỹ năng

- Phát triển các kĩ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê

- Biết cách thu thập, xử lí thông tin, viết và trình bày báo cáo về một vấn đề của địa lí địa phương

- Bước đầu biết tổ chức hội nghị khoa học

3, Thái độ

 Tăng cường tình yêu quê hương, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương

 

doc 1 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 15/06/2016 Lượt xem 405Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí tiết 51: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 51: 
 BÀI 45: TÌM HIỂU ĐỊA LÍ TỈNH, THÀNH PHỐ ( tiếp)
 Ngµy so¹n: 24 - 3 - 2009
 Líp d¹y: 
Líp
Ngµy d¹y
Tæng sè
Sè hs v¾ng mÆt 
Ghi chó
12 C2
12C3
12C4
I, Môc tiªu bµi häc
1, KiÕn thøc
 Hiểu và nắm vũng được một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và TNTN, đặc điểm KTXH , một số ngành KT của địa phương
2, Kü n¨ng
- Phát triển các kĩ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê
- Biết cách thu thập, xử lí thông tin, viết và trình bày báo cáo về một vấn đề của địa lí địa phương
- Bước đầu biết tổ chức hội nghị khoa học
3, Thái độ
 Tăng cường tình yêu quê hương, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương
II, Ph­¬ng tiÖn d¹y häc
- Bản đồ địa lí tự nhiên, hành chín, KTXH , dân cư tỉnh Cao bằng
- Các tài liệu liên quan ( địa lí lịch sử Cao Bằng)
III, Ho¹t ®éng d¹y häc
1, æn ®Þnh
2, Bµi míi
*, Hoạt động 1 : Trình bày báo cáo
- Bước 1 : Nhóm trưởng trang trí hội thảo, phân công các bạn viết tên hội thảo :
 ‘‘ Tìm hiểu địa lí địa phương tỉnh Cao Bằng ’’
- Bước 2 : Hs dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, mời đại diện các nhóm trình bày :
 +, Nhóm 1 : chủ đề 1
 +, Nhóm 2 : chủ đề 2
 +, Nhóm 3 : chủ đề 3
 +, Nhóm 4 : chủ đề 4
 +, Nhóm 5 : chủ đề 5
*, Hoạt động 2 :
- Các hs khác và các nhóm đặt các câu hỏi còn chưa rõ ở nội dung báo cáo của các nhóm
- Gv: Nhận xét phần trình bày của các nhóm, trả lời bổ sung một số nội dung liên quan
- Chuẩn bị một chủ đề và trình chiếu trên máy chiếu để minh họa cho hs
IV, ĐÁNH GIÁ
 Nhận xét nội dung bài thực hành
 Yêu cầu hs về tự ôn tập chuẩn bị nội dung thi học kì
V, Ho¹t ®éng nèi tiÕp
Hs vê tự chuẩn bị nội dung ôn tập

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 45- tim hieu địa lí tỉnh, thành phố.doc