Giáo án Địa lí tiết 25: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giáo án Địa lí tiết 25: Vấn đề phát triển nông nghiệp

I. MỤC TIÊU : Sau bài hoc, HS cần:

1. Kiến thức

- Hiểu dược sự thay đổi trong cơ cấu ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

- Hiểu được sự phát triển và phân bố sản xuất cây lương thực – thực phẩm và sản xuất cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu.

2. Kĩ năng

- Đọc và phân tích biểu đồ (SGK).

- Xác định trên bản đồ và trên lược đồ các vùng chuyên canh cây lương thực - thực phẩm và cây công nghiệp trọng điểm.

- Đọc bản đồ/ lược đồ và giải thích được đặc điểm phân bố ngành chăn nuôi

 

doc 4 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 15/06/2016 Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí tiết 25: Vấn đề phát triển nông nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25
Bài 22: vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp
Ngµy so¹n: 8- 1- 2010
 Líp d¹y:
Lớp
Ngày dạy
Tổng số
Số hs vắng mặt
Ghi chú
12 a
12C1
12C2
12c3
I. MỤC TIÊU : Sau bài hoc, HS cần:
1. Kiến thức 
- Hiểu dược sự thay đổi trong cơ cấu ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)
- Hiểu được sự phát triển và phân bố sản xuất cây lương thực – thực phẩm và sản xuất cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu. 
2. Kĩ năng 
- Đọc và phân tích biểu đồ (SGK).
- Xác định trên bản đồ và trên lược đồ các vùng chuyên canh cây lương thực - thực phẩm và cây công nghiệp trọng điểm.
- Đọc bản đồ/ lược đồ và giải thích được đặc điểm phân bố ngành chăn nuôi
II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
- Bản đồ Nông - lâm - thuỷ sản Việt Nam, Kinh tế Việt Nam.
- Biểu đồ bảng số liệu về trồng trọt và chăn nuôi (phóng to) .
- Một số hình ảnh có liên quan đến thành tựu trong nông nghiệp . .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
1, Ổn định
2, Bài mới
Gv: yªu cÇu hs cho biÕt c¬ cÊu cña ngµnh NN n­íc ta hiÖn nay?
Hs: tr¶ lêi, cÇn nªu ®­îc c¬ cÊu NN víi 2 ngµnh chÝnh lµ trång trät vµ ch¨n nu«i
Gv: nhËn xÐt, chuyÓn néi dung bµi häc
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung kiÕn thøc
3’
5’
8’
10
- Gv : yªu cÇu hs dùa vµo h×nh 22
H·y nhËn xÐt c¬ cÊu ngµnh trång trät vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh trång trät ?
Gîi ý cho hs :
+, nªu c¸c nhãm c©y trång chñ yÕu
+, xÕp thø tù theo tØ träng tõ cao xuèng thÊp
+, sù thay ®æi tØ träng c¸c nhãm c©y trong gi¸ trÞ sx NN
- Hs : tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt, kh¸i qu¸t kiÕn thøc. TiÕp tôc yªu cÇu hs cho biÕt
T¹i sao viÖc ®Èy m¹nh sx LT cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ? Nh÷ng ®k ph¸t triÓn NN ë n­íc ta ?
- Hs : tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt, chuÈn kiÕn thøc, tiÕp tôc tr×nh bµy vÒ vai trß vµ t×nh h×nh sx LT
- Gv : yªu cÇu hs
H·y ph©n tÝch nh÷ng ®k ph¸t triÓn NN cña n­íc ta ?
- Hs : tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt,chuÈn kiÕn thøc
 H·y x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å hai vïng träng ®iÓm SXLT cña n­íc ta ? KÓ tªn c¸c c¸nh ®ång lóa næi tiÕng ë TDMNBB vµ TN ?
- Hs : x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å
- Gv : chuÈn l¹i kiÕn thøc, cÇn kh¾c s©u vai trß cña hai vïng träng ®iÓm SXLT lµ §BSH vµ §BSCL
- Gv : yªu cÇu hs
H·y nªu ®k ®Ó ph¸t triÓn c©y CN ? ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y CN ë n­íc ta ?
- Hs : tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt, chuÈn kiÕn thøc, ph©n tÝch l¹i mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn c©y CN ë n­íc ta, yªu cÇu hs vÒ t×m hiÓu thªm
- Gv : h­íng dÉn hs t×m hiÓu sù ph©n bè c¸c lo¹i c©y CN trªn ¸t l¸t ®Þa lÝ theo dµn ý :
+, c¸c tØnh trång nhiÒu
+, n¨ng suÊt
+, diÖn tÝch
- Hs : dùa vµo ¸t l¸t ®Þa lÝ, hoµn thµnh bµi tËp
1, Ngành trồng trọt 
- Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp.
- Cơ cấu sp có sự thay đổi : 
+, Tăng giá trị cây CN cây rau đậu
+, Giảm cây LT, cây ăn quả
a. Sản xuất lương thực
*, Vai trò :
+ Đảm bảo lương thực cho nhân dân. 
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
+ Làm nguồn hàng xuất khẩu. 
+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp.
+ Tạo việc làm, tăng thu nhập và sử dụng hợp lí tài nguyên
*, Điều kiện 
- Điều kiện tự nhiên: tài nguyên đất, nước, khí hậu thuân lợi để sx LT . 
- Tuy nhiên nhiều thiên tai dịch bệnh
- Điều kiện kinh tế - xã hội: Nhu cầu lớn về sp LT 
- Tuy nhiên thị trường bấp bênh
*, Hiện trạng sản xuất
- DT tăng nhanh đạt 7,3 tr.ha (2005)
- Năng xuất tăng nhanh 49 tạ/ha
- Sản lượng không ngừng tăng (36 tr.tấn)
- Bình quân LT là 470kg/ng/năm.
- Các vựa lúa lớn: ĐBSCL và ĐBSH
b. Sản xuất cây thực phẩm 
- Chủ yếu là rau đậu tập trung ở ven các đô thị lớn.
- Các vùng sx chính: ĐBSH, ĐBSCL, ĐNB
c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả
* Cây công nghiệp:
- Ý nghĩa 
+ Sử dụng hợp lí tài nguyên đất, nước và khí hậu
+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hóa nông nghiệp.
+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
+ Là Mặt hàng xuất khẩu quan trọng
- Điều kiền phát triển
+ Thuận lợi :
. Tù nhiªn: ®Êt
 khÝ hËu
 . KTXH: nguån lao ®éng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c©y CN
+ Khó khăn (thị trường)
- Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguån gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt.
 - Cây công nghiệp lâu năm
+ Chủ yếu là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa, chè
+ Có xu hướng tăng cả về năng suất, diện tích, sản lượng.
+ Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp
+ Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với qui mô lớn.
- Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá 
*, Cây ăn quả 
+ Gần đây phát triển mạnh.
+ Các vùng trồng trồng nhiều cây ăn quả như ĐBSCL, ĐNB, TDMNPB 
5’
8’
- Gv :yªu cÇu hs quan s¸t b¶ng 20.1
H·y nhËn xÐt tØ träng cña ngµnh ch¨n nu«i vµ sù chuyÓn biÕn cña nã trong c¬ cÊu ngµnh NN ?
- Hs : tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt, kh¸i qu¸t ý, liªn hÖ l¹i xu h­íng chuyÓn dÞch lµ do sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu KT
- Gv : nªu c©u hái
Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i cña n­íc ta ? Ph©n tÝch c¸c nguån thøc ¨n cho ch¨n nu«i ?
- Hs : ®äc néi dung SGK, tr¶ lêi
- Gv : nhËn xÐt, chuÈn kiÕn thøc, nªu sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i n­íc ta
2. Ngành chăn nuôi 
- Tỉ trọng ngành chăn nuôi còn nhỏ so với trồng trọt nhưng đang có xu hướng tăng.
- Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay:
+ Ngành chăn nuôi tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá 
+ Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp
+ Các sản phẩm không qua giết mổ
(trứng, sữa) chiếm tỉ trọng ngày càng cao.
- Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi nước ta:
+ Thuận lợi :
.cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn . dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ ... 
+ Khó khăn: giống gia súc, gia cầm 
năng suất thấp, dịch bệnh
a. Chăn nuôi lợn và gia cầm 
- Là hai nguồn cung cấp thịt chủ yếu
- Đàn lợn: 27 triệu con, cung cấp 3/4 sản lượng thịt các loại
- Gia cầm: 220 triệu con
- Phân bố 
b. Chăn nuôi gia súc ăn cỏ
- Dựa vào các đồng cỏ tự nhiên
- Các gia súc chủ yếu: trâu, bò, dê, cừu
+, Trâu: 2,9 triệu con( TDMNPB, BTB)
+, Bò: 5,5 triệu con(BTB, DHNTB, TN)
+, Dê: 1314 nghìn con
V, Đ ÁNH GI Á (2’)
- Gv: Khái quát lại nội dung kiến thức
 - H­íng dÉn hs tr¶ lêi c©u hái 3:
+, s¶n l­îng cµ phª t¨ng ®¸ng kÓ tõ nöa sau thËp kû 80 cã liªn quan ®Õn sù h×nh thµnh vïng chuyªn canh c©y CN ë T©y Nguyªn vµ §NB
+, s¶n l­îng cµ phª t¨ng m¹nh tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y lµ do sù më réng m¹nh mÏ diÖn tÝch c©y cµ phª vµ yÕu tè thÞ tr­êng. Tuy nhiªn t×nh tr¹ng h¹n h¸n kÐo dµi trong mïa kh« ®· ¶nh h­ëng ®Õn s¶n l­îng cµ phª. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua sù gi¶m s¶n l­îng n¨m 2005
+, chó ý lµ n¨m cã khèi l­îng xuÊt khÈu lín h¬n s¶n l­îng cña n¨m ®ã v× xuÊt khÈu cã liªn quan ®Õn l­îng hµng l­u trong kho tõ vô thu ho¹ch tr­íc
- Bµi 4: vÏ biÓu ®å cã kÝch th­íc kh¸c nhau
V, Ho¹t ®éng nèi tiÕp
- Hoµn thµnh bµi tËp
- ChuÈn bÞ néi dung bµi míi

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 25- bai 22- van de phat trien NN.doc