Giáo án Địa lí 12 tiết 23: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sư phân hoá về bình quân thu nhập theo đầu người giữa các vùng

Giáo án Địa lí 12 tiết 23: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sư phân hoá về bình quân thu nhập theo đầu người giữa các vùng

Tiết 23 BÀI 19

THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SƯ PHÂN HOÁ VỀ BÌNH QUÂN THU NHẬP THEO ĐẦU NGƯỜI GIỮA CÁC VÙNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức

- Nhận biết và hiểu được sự phân hoá về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.

- Biết được 1 số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.

2. Kỹ năng

- Vẽ biểu đồ

- So sánh và nhận xét mức thu nhập BQ theo đầu người giữa các vùng.

 

doc 3 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 15/06/2016 Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 12 tiết 23: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sư phân hoá về bình quân thu nhập theo đầu người giữa các vùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 23	Bµi 19
Thùc hµnh: vÏ biĨu ®å vµ ph©n tÝch s­ ph©n ho¸ vỊ b×nh qu©n thu nhËp theo ®Çu ng­êi gi÷a c¸c vïng
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
I. mơc tiªu bµi häc
Sau bµi häc, HS cÇn:
1. KiÕn thøc
- NhËn biÕt vµ hiĨu ®­ỵc sù ph©n ho¸ vỊ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi gi÷a c¸c vïng.
- BiÕt ®­ỵc 1 sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù kh¸c biƯt vỊ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi gi÷a c¸c vïng.
2. Kü n¨ng
- VÏ biĨu ®å
- So s¸nh vµ nhËn xÐt møc thu nhËp BQ theo ®Çu ng­êi gi÷a c¸c vïng.
II. Ph­¬ng tiƯn d¹y häc
- BiĨu ®å thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng cđa c¸c vïng n¨m 2004 (GV chuÈn bÞ trªn khỉ A0)
- HS chuÈn bÞ dơng cơ: Compa, th­íc kỴ, bĩt ch×...
III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: KiĨm tra sÜ sè
2. KiĨm tra bµi cị: 
? Tr×nh bµy ®Ỉc ®iĨm §TH ë n­íc ta?
? Ph©n tÝch nh÷ng ¶nh h­ëng cđa qu¸ tr×nh §TH ë n­íc ta ®èi víi viƯc ph¸t triĨn KT-XH?
3. Bµi míi
H§:
Dùa vµo b¶ng sè liƯu trang 80 SGK: Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng theo c¸c vïng (§¬n vÞ: ngh×n ®ång)
Cho HS ®äc yªu cÇu cđa bµi thùc hµnh. HD häc sinh:
- VÏ biĨu ®å thÝch hỵp (Cét hoỈc thanh ngang)
- Ph©n tÝch, so s¸nh vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n.
1. VÏ biĨu ®å thĨ hiƯn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng gi÷a c¸c vïng n­íc ta, n¨m 2004.
Vïng
Đ«ng B¾c
Ngh×n ®ång
T©y Nguyªn
§B SCL
§NB
DHNTB
BTB
ĐBSH
T©y Bắc
2. NhËn xÐt:
HD häc sinh
NhËn xÐt kh¸i qu¸t t×nh h×nh thu nhËp BQ ®Çu ng­êi cđa c¶ n­íc vµ c¸c vïng trªn ®Êt n­íc ta.
So s¸nh sù thay ®ỉi thu nhËp BQ ®Çu ng­êi qua c¸c n¨m cđa c¸c vïng (Chän 1 sè vïng tiªu biĨu)
GV: 
- T¨ng nhanh nhÊt lµ vïng §B (n¨m 2004 so víi 1999 t¨ng 180,9%)
- Hai vïng cã møc biÕn ®éng ®¸ng kĨ qua c¸c n¨m lµ:
+ T©y Nguyªn: Tõ 1999->2002, thu nhËp BQ ®Çu ng­êi/th¸ng n¨m 2002 chØ ®¹t 70,1% so víi 1999; §Õn 2004 t¨ng lªn ®¸ng kĨ, ®¹t 113,2% so víi 1999.
T©y Nguyªn cịng lµ vïng cã møc t¨ng thÊp nhÊt trong c¸c vïng ë n­íc ta.
+ Vïng TB cã t×nh tr¹ng t­¬ng tù. Tõ n¨m 1999 -> 2002 gi¶m ®i (n¨m 2002 chØ ®¹t 93,8% n¨m 1999); §Õn 2004 t¨ng lªn ®¸ng kĨ, ®¹t 126,5% so víi 1999.
H§:
Cho HS so s¸nh møc chªnh lƯch gi÷a 3 vïng cã sè d©n ®«ng nhÊt trong c¶ n­íc: §BSH, §BSCL, §NB.
* §NB: Vïng cã møc t¨ng tr­ëng nhanh, thu nhËp lín.
* §BSH: Møc t¨ng tr­ëng cao nh­ng d©n sè ®«ng.
* §BSCL: T¨ng tr­ëng kinh tÕ kh«ng cao b»ng nh­ng d©n sè Ýt h¬n.
* Thu nhËp BQ ®Çu ng­êi/th¸ng vïng T©y B¾c chØ 55% c¶ n­íc; BTB lµ 65%. 
GV: Chªnh lƯch thu nhËp gi÷a KV cao nhÊt vµ thÊp nhÊt tíi 3,1 lÇn (§NB – T©y B¾c); Gi÷a c¸c vïng cã møc thu nhËp cao cịng cã sù chªnh lƯch kh¸ lín (§NB - §BSH tíi 1,7 lÇn)
* Møc thu nhËp BQ theo ®Çu ng­êi/th¸ng cđa c¸c vïng ®Ịu t¨ng.
(Riªng T©y Nguyªn vµ TB tõ 1999 -> 2002 cã gi¶m ®i)
* Thu nhËp BQ ®Çu ng­êi/th¸ng gi÷a c¸c vïng cã sù chªnh lƯch.
- Cao nhÊt lµ §NB, tèc ®é t¨ng tr­ëng ®¹t > 170% (cao h¬n 1,7 lÇn møc TB c¶ n­íc)
- Sau ®ã lµ §BSH vµ §B SCL
- ThÊp nhÊt lµ TB vµ BTB. 
IV. Cđng cè
HS vỊ nhµ hoµn chØnh bµi thùc hµnh

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 23 - Bai 19 - Thuc hanh ve bd va pt su phan hoa ve BQTN theo dau nguoi giua cac vung.doc