Giáo án Bám sát toán 12 tuần 1 đến 13

Giáo án Bám sát toán 12 tuần 1 đến 13

BÁM SÁT TOÁN 12

TUẦN 1,2,3.

Mục tiêu : luyện tập cho học sinh kỹ năng xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của hàm số, lập bảng biến thiên của hàm số, xác định được một số giới hạn thường gặp.

1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số.

 

doc 4 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 30/01/2018 Lượt xem 377Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Bám sát toán 12 tuần 1 đến 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁM SÁT TOÁN 12 
TUẦN 1,2,3.
Mục tiêu : luyện tập cho học sinh kỹ năng xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của hàm số, lập bảng biến thiên của hàm số, xác định được một số giới hạn thường gặp.
Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa haøm soá.
Tìm m ñeå haøm soá thoûa ñieàu kieän ñaõ cho.
 taêng treân 
 taêng treân töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa noù.
 giaûm trong khoaûng
Tìm cöïc trò cuûa haøm soá. 
Tìm m ñeå haøm soá coù cöïc trò.
Tìm m ñeå haøm soá coù cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu.
Ñònh m ñeå haøm soá ñaït cöïc trò taïi ñieåm ñaõ chæ ra.
 ñaït cöïc tieåu taïi .
ñaït cöïc ñaïi taïi 
 ñaït cöïc ñaïi taïi 
Cho haøm soá 
Ñònh m ñeå haøm soá coù ñuùng moät cöïc trò.
Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì haøm soá coù ñieåm cöïc tieåu nhoû hôn 2.
TUẦN 4.
Mục tiêu: Rèn kỹ năng phân chia một khối đa diện thành nhiều khối đa diện.
Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, háy phân chia khối lăng trụ trên thành ba khối tứ diện.
Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.
Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện trong đó có bốn khối bằng nhau.
Chia một khối tứ diện đều thành bốn khối tứ diện bằng nhau.
TUẦN 5:
Mục tiêu : rèn kỹ năng tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, lưu ý với hs các trường hợp thường mắc sai lầm.
Giaù Trò Lôùn Nhaát, Giaù Trò Nhoû Nhaát.
Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá.
treân ñoaïn 
treân nöûa ñoaïn 
TUẦN 6,7
Mục tiêu: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số,dùng phép biến đổi tọa độ để chứng minh một số tính chất của đồ thị như :tâm đối xứng, trục đối xứng.
Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Tìm m để đồ thị hàm số có đưởng tiệm cận xiên là: .
3*. Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 18 đơn vị.
4*. Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng.
5. Tìm m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm 
TUẦN 8,9,10,11 
Mục tiêu:Rèn các kỹ năng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, giúp hs nắm được các dạng đồ thị các hàm số thường gặp.Hướng dẫn hs cách giải một số vấn đề thường gặp liên quan đến đồ thị hàm số, nắm được cách giải và trình bày một cách chặt chẽ, rèn kỹ năng suy luận cho hs.
Khaûo Saùt Haøm Soá. 
.
Baøi Toaùn Bieän Luaän Soá Nghieäm cuûa Phöông Trình Döïa Vaøo Ñoà Thò.
Cho haøm soá : 
a. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
b. Duøng (C) bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : .
a. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá : .
b. Döïa vaøo (C) , ñònh m ñeå phöông trình sau coù boán nghieäm phaân bieät : .
Cho haøm soá : .
a.Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
b. Tìm giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng y’Oy.
c. Duøng (C) bieän luaän theo m soá nghieäm döông cuûa phöông trình : .
Baøi Toaùn Veà Söï Töông Giao Giöõa Hai Ñöôøng
Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa hai ñöôøng:
 vaø truïc hoaønh.
 vôùi ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm vaø coù heä soá goùc m.
Đònh m ñeå ñöôøng cong (C) :caét ñöôøng thaúng (D): taïi hai ñieåm phaân bieät.
Ñònh m ñeå ñöôøng cong (C): caét truïc hoaønh taïi ba ñieåm phaân bieät.
Ñònh m ñeå ñöôøng cong (C): caét truïc hoaønh taïi ba ñieåmcaùch ñeàu nhau.
Baøi Toaùn Tieáp Tuyeán.
1. Tìm phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (C) : taïi ñieåm M treân (C) coù hoaønh ñoä 
2. Cho (C): , haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) taïi giao ñieåm cuûa (C) vaø truïc tung.
3. Cho haøm soá : , goïi A laø giao ñieåm cuûa ñoà thò haøm soá vaø truïc tung, haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá taïi A.
4. Tìm phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (C) : bieát tieáp tuyeán vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng : .
5. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (C) : bieát tieáp tuyeán vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng : .
6. Tìm phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (C) : bieát tieáp tuyeán song song vôùi ñöôøng thaúng : .
 7. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (C) : bieát tieáp tuyeán xuaát phaùt töø ñieåm 
TUẦN 12,13
Mục tiêu: Rèn kỹ năng tính thể tích một khối đa diện thường gặp.
1*.Cho khối chóp tam giác S.ABC, A’,B’,C’ là ba điểm bất kỳ trên SA,SB,SC (không trùng với S),Chứng minh rằng: .
2.Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a. Tính thể tích khối chóp trong mỗi trường hợp sau:
a. cạnh bên là 
b. góc giữa cạnh bên và mặt đáy là .
c. góc giữa mặt bên và mặt đáy là .
3. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, cạnh bên SA=SC=c , SB=SD=b.
	a. Xác định chân đường cao kẻ từ đỉnh của hình chóp.
	b. Tính thể tích khối chóp theo a,b,c.
4. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’, tính tỉ số thể tích của khối tứ diện ACDD’và khối hộp đã cho.
5. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có mặt đáy là tam giác ABC vuông cân tại B và AB=a,BC=2a,AA’=3a.Một mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với CA’ lần lượt cắt CC’,BB’ tại M và N ( M và N nằm trên đoạn CC’,BB’).
	a. Tính thể tích khối chóp C.A’AB
	b. cmr: 
	c. Tính thể tích khối tứ diện A’AMN
	d. Tính diện tích tam giác AMN
6.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,SA vuông góc với mặt đáy và SA=. Một mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC cắt SB,SD lần lượt tại B’,D’.
	a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD
	b. Tính tỉ số : 
	C. tính thể tích khối chóp S.A’B’C’D’.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA bam sat 12 tuan 113.doc