Đề Kiểm Tra - Môn Toán Lớp 12 CB

Đề Kiểm Tra - Môn Toán Lớp 12 CB

Đề Kiểm Tra - Môn Toán Lớp 12CB

I. Phần trắc nghiệm: (3 đ)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức :p=81(1/4)+27(1/3)

A.3 B. 6 C. 9 D. 27

 

doc 1 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 25/11/2017 Lượt xem 450Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Kiểm Tra - Môn Toán Lớp 12 CB", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò KiÓm Tra - M«n To¸n Líp 12CB
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®)
C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :
A.3 B. 6 C. 9 D. 27
C©u 2: Rót gän biÓu thøc :	
A. B. C. D. 
C©u 3: Chän ®¸p ¸n sai:
A. B. C. D. 
C©u 4: Tìm tập xác định của hàm số : y= 
A. (-4 ; 4 )	 B. ( -2 ;+ )	C. ( -2 ; 2) 	D. ( - ; 4 )
C©u 5: Tính giá trị của A= 
A. 15	 B. 32	C. 10 	 	D. 9
 C©u 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y= 2x trên [ - 1; 2] 
A. -4 	 	 B. -2 	 C. 	D. 
II. PhÇn tù luËn: ( 7 ®)
Bµi 1:Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau: 
 	1/ 4 x = 8 2x -1 	( 1 đ )
	2/ 4 x + 3. 2x - 10 = 0	( 1,5 đ )
	3/ 	( 1,5 đ )
Bµi 2: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau: 
	2.1/ 5 x - 5 3-x > 20 	( 1,5 đ )
	2.2/ 	( 1,5đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra GT 12.doc