Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 3: Vận dụng, Vận dụng cao

Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 3: Vận dụng, Vận dụng cao

Câu 1: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?

 A. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

 B. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

 C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

 D. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Câu 2: Cho các dữ liệu sau:

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập

2. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập

3. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập

4. Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập

Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian thành lập.

 A. 1, 3, 4, 2 B. 1, 2, 3, 4 C. 2, 3, 4, 1 D. 1, 4, 3, 2

 

doc 4 trang Người đăng haivyp42 Ngày đăng 06/10/2021 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Lịch sử 12: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919-1930) - Mức độ 3: Vận dụng, Vận dụng cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mức độ 3: Vận dụng – Vận dụng cao
Câu 1: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
	A. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn 
	B. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
	C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản
	D. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 2: Cho các dữ liệu sau:
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập
Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập
An Nam Cộng sản Đảng được thành lập
Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập
Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian thành lập.
	A. 1, 3, 4, 2 	B. 1, 2, 3, 4 	C. 2, 3, 4, 1 	D. 1, 4, 3, 2
Câu 3: Sự ra đời của ba tổ chức (1) là một xu thế (2) của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng  (3). Tuy nhiên, các tổ chức lại hoạt động (4), tranh giành  (5) với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Chọn đáp án đúng đề điền vào chỗ “” sao cho phù hợp:
	A. (1) cộng sản, (2) khách quan, (3) vô sản, (4) riêng rẽ, (5) ảnh hưởng 
	B. (1) cộng sản, (2) chủ quan, (3) tư sản, (4) riêng rẽ, (5) địa vị
	C. (1) cộng sản, (2) chung, (3) giải phóng dân tộc, (4) riêng rẽ, (5) vai trò
	D. (1) cộng sản, (2) khách quan, (3) vô sản, (4) đối lập, (5) ảnh hưởng
Câu 4: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là
	A. Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương. 
	B. Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng.
	C. Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
	D. Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.
Câu 5: Nội dung chủ yếu của cách mạng Việt nam trong những năm 1919 – 1930 là
	A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất giữa khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản. 
	B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc.
	C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm.
	D. Quá trình chuẩn bị cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Câu 6: Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
	A. thành lập Tâm tâm xã. 
	B. thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.
	C. thành lập Cộng sản đoàn. 
	D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
	A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam 
	B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930
	C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
	D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam
Câu 8: Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?
	A. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc 	B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
	C. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc 	D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 9: Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các nước nào khi nhập vào thị trường Đông Dương?
	A. Hàng hóa của Ấn Độ 	B. Hàng hóa củaTrung Quốc, Nhật Bản.
	C. Hàng hóa của Thái Lan, Xin-ga-po. 	D. Hàng hóa của Triều Tiên, Mông cổ.
Câu 10: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng?
	A. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I. 
	B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
	C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930. 
	D. Luận cương chính trị.
Câu 11: Ý nào phản ánh không được đúng về đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu 1930?
	A. soạn thảo Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 
	B. tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin cho những người cộng sản Việt Nam
	C. là người tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	D. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
Câu 12: Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là
	A. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	B. Phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ.
	C. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.
	D. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, nêu lên đường lối của cách mạng Việt Nam.
Câu 13: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
	A. sự vận dụng nguyên vẹn chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam. 
	B. sự vận dụng linh hoạt tư tưởng dân chủ tư sản vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
	C. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam
	D. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng dân chủ cộng hoà vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam
Câu 14: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì lí do nào dưới đây?
	A. Chỉ thị của quốc tế cộng sản 
	B. Công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác Lê nin chưa được truyền bá rộng rãi
	C. Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ
	D. Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng
Câu 15: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
1.Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
2.Cách mạng là phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đạo
3.Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
	A. Đường kách mệnh 	B. Bản án chế độ thực dân Pháp
	C. Tạp chí thư tín quốc tế 	D. Đời sống thợ thuyền
Câu 16: Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?
	A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực. 
	B. Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.
	C. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
	D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Câu 17: Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở
	A. thành phần tham gia. 	B. hình thức đấu tranh.
	C. khuynh hướng cách mạng. 	D. địa bàn hoạt động
Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do
	A. bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 
	B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.
	C. không có mục tiêu rõ ràng. 
	D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng.
Câu 19: Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm
	A. Đường Cách mệnh 	B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt
	C. Bản án chế độ thực dân Pháp	D. Luận cương chiến tranh
Câu 20: Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản ra đời 1930 ở Việt Nam là gì?
	A. Mục đích giải phóng giai cấp vô sản 	B. theo khuynh hướng cách mạng vô sản
	C. mục đích giải phóng dân tộc	D. theo khuynh hướng cách mạng
ĐÁP ÁN
1-A
2-D
3-A
4-B
5-A
6-D
7-B
8-D
9-B
10-B
11-B
12-D
13-C
14-B
15-A
16-A
17-C
18-A
19-A
20-B

Tài liệu đính kèm:

  • docchuyen_de_lich_su_12_phong_trao_dan_toc_dan_chu_1919_1930_mu.doc