Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion

Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion

Cu 1 các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để (chọn cu sai)

A.chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn

B.có cấu hình e của khí hiếm

C.có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2e,hoặc 8e

D. chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn

Cu 2 liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là do

A.hai hạt nhân nguyên tử hút e rất mạnh

B.mỗi nguyên tử Na,Cl góp chung 1 e

C.mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu e để trở thành các ion trái dấu hút nhau

 

doc 5 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 30/01/2018 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CHƯƠNG 3
Câu 1 caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau thaønh phaân töû ñeå (chọn câu sai)
A.chuyeån sang traïng thaùi coù naêng löôïng thaáp hôn 
B.coù caáu hình e cuûa khí hieám 
C.coù caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng laø 2e,hoaëc 8e
D. chuyeån sang traïng thaùi coù naêng löôïng cao hôn
Câu 2 lieân keát hoaù hoïc trong NaCl ñöôïc hình thaønh laø do
A.hai haït nhaân nguyeân töû huùt e raát maïnh 
B.moãi nguyeân töû Na,Cl goùp chung 1 e
C.moãi nguyeân töû ñoù nhöôøng hoaëc thu e ñeå trôû thaønh caùc ion traùi daáu huùt nhau 
D.Naš Na+ +e, Cl+e š Cl-, Na+ + Cl- š NaCl
Câu 3 muoái aên ôû theå raén 
A.caùc phaân töû NaCl B.caùcion Na+,Cl-
C.caùc tinh theå hình laäp phöông,trong ñoù caùc ion Na+,Cl- ñöôïc phaân boá luaân phieân ñeàu ñaën treân moãi ñænh
D. caùc tinh theå hình laäp phöông,trong ñoù caùc ion Na+,Cl- ñöôïc phaân boá luaân phieân ñeàu ñaën thaønh töøng phaân töû rieâng leõ
Câu 4 lieân keát ion laø gì
A.lieân keát ion ñöôïc taïo thaønh baêng löïc huùt giöõa e mang ñieän döông vaø caùc e mang ñieän aâm
B.laø lieân keát ñöôïc hình thaønh bôûi löïc huùt tænh ñieän giöõa caùc ion mang ñieän tích traùi daáu
C.laø lieân keát ñöôïc taïo thaønh giöõa caùc nguyeân töû KL vaø PK
D.lieân keát ion ñöôïc taïo thaønh bôûi löïc huùt giöõa e mang ñieän aâm vaø caùc ion cuûa nguyeân töû PK
Câu 5 tröôùc khi taïo thaønh ptöû MgCl2 thì nguyeân töû Mg phaûi
A.cho moãi nguyeân töû clo hai e ôû phaân lôùp 3s
B. cho moãi nguyeân töû clo moät e ôû phaân lôùp 3s
C.khoâng cho nguyeân töû clo e naøo caû
D.goùp chung e vôùi moãi nguyeân töû clo
Câu 6 trong caùc hôïp chaát sau hôïp chaát naøo coù lieân keât ion
A.PH3 B.H2S C.CO2 D.MgO
Câu 7 trong ion S2- coù soá p,e,n, laân löôït laø
A.16,16,16 B.16,18,17 
C.18,16,16 D.16,18,16
Câu 8 nguyeân toá X coù 3e hoaù trò ,nguyeân toá Y coù 6e hoaù trò .CT taïo bôûi X,Y 
A.X2Y B.X2Y3 C.XY3 D.XY2
Câu 9 tinh theå NaCl coù nhieät ñoä noùng chaûy raát cao laø 
A.tinh theå NaCl raát beàn vöõng vì löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc ion ngöôïc daáu trong tinh theå ion raát lôùn
B.caùc hôïp chaát ion ñeàu khoù noùng chaûy
C.lieân keát cuûa Na,Cl laø lieân keát ion 
D.Na laø KL ñieån hình,Cl laø PK ñieån hình
Câu 10 cho caùc hôïp chaát sau HCl,CsF,H2O,NH3.hôïp chaát naøo coù lieân keát ion
A. HCl B.CsF C.H2O D.NH3 
Câu 11 khi hình lieân keát ion ,nguyeân töû nhöôøng e laø nguyeân töû cuûa nguyeân toá 
A.coù ÑAÂÑ lôùn 
B.coù soá hieäu nguyeân töû nhoû hôn
C.coù nguyeân töû khoái lôùn hôn
D.coù naêng luôïng ion hoaù thaáp hôn 
Câu 12 khi hình lieân keát ion ,nguyeân töû nhöôøng e trôû thaønh ion coù 
A.ñieän tích döông vaø coù nhieàu p hôn 
B.ñieän tích döông vaø soá p khoâng ñoåi
C.ñieän tích aâm vaø soá p khoâng ñoåi
D.ñieän tích aâm vaø coù nhieàu p hôn 
Câu 13 khi kali td vôùi clo taïo ra hôïp chaát hoaù hoïc 
A.naêng löôïng ñöôïc giaûi phoùng vaø lk ion ñöôïc hình thaønh
B. naêng löôïng ñöôïc giaûi phoùng vaø lk CHT ñöôïc hình thaønh
C.naêng löôïng ñöôïc haáp thuï vaø lk ion ñöôïc hình thaønh
D. naêng löôïng ñöôïc haáp thuï vaø lk CHT ñöôïc hình thaønh
Câu 14 hôïp chaát coù lk ion
A.CCl4 B.MgCl2 C.CO2 D.H2O
Câu 15 Z laø moät nguyeân toá maø nguyeân töû coù 20p,con Y laø moät nguyeân toá coù 9p.coâng thöùc hôïp chaát hình thaønh giöõa 2 nguyeân toá treân 
A.Z2Y vôùi lk CHT B.ZY2 vôùi lk ion 
C.ZY vôùi lk ion D.Z2Y3 vôùi lk CHT
Câu 16 Z vaø Y laø caùc nguyeân toá laàn löôït ôû oâ soá 20 vaø 9 töông öùng trong baûng tuaàn hoaøn.lk trong phaân töû taïo bôûi caùc nguyeân töû Z vaø Y laø loaïi lk naøo sau ñaây?
A.lk CHT coù cöïc B.lk CHT o cöïc 
C.lkion D.lk kl
Câu 17 hợp chất nào có lk ion 
A.CCl4 B.MgCl2 C.CO2 D.H2O
Câu 1 lieân keát CHT laø lieân keát (caâu ñuùng)
A.giöõa caùc Pk vôùi nhau
B.trong ñoù caëp e chung bò leäch veà phía moät nguyeân töû
C.ñöôïc hình thaønh do söï duøng chung e cuûa 2 nguyeân töû khaùc nhau
D.ñöôïc taïo neân giöõa 2 nguyeân töû baèng 1 hay nhieàu caëp e chung
Câu 2 choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau
A.trong lk CHT, caëp e leäch veà phía nguyeân töû coù ÑAÂÑ nhoû hôn 
B.lk CHT coù cöïc ñöôïc taïo thaønh giöõa 2 nguyeân töû coù hieäu ÑAÂÑ töø 0,4 ñeán nhoû hôn 1,7
C.lk CHT k0 cöïc ñöôïc taïo neân töø caùc nguyeân töû khaùc haún nhau veà tính chaát hoaù hoïc 
D.hieäu ÑAÂÑ giöõa 2 nguyeân töû lôùn thì phaân töû phaân cöïc yeáu 
Câu 3 ÑAÂÑ cuûa moät nguyeân töû ñaëc tröng cho 
A.khaû naêng huùt e cuûa ngueân töû ñoù khi hình thaønh lk hoaù hoïc 
B.khaû naêng nhöôøng e cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc
C.khaû naêng tham gia pöù maïnh hai yeáu cuûa nguyeân töû ñoù 
D.khaû naêng nhöôøng p cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc 
Câu 4 lieân keát trong ptöû N2 laø lk
A.CHT o cöïc B.CHT coù cöïc
C.ion D.KL 
Câu 5 choïn nhoùm chæ goøm lk CHT
A.H2O,CaO,NaCl,CH4 B.KCl,C3H8,C2H5OH,H2
C.H2O,H2,BaCl2 D.CO2,O2,Cl2,CS2 
Câu 6 lieân keát trong phaân töû KF thuoäc veà lieân keát
A.CHT B.CHT o cöïc 
C.Ion D.cho-nhaän
Câu 7 caùc lieân keát trong ptöû NH3 thuoäc lieân keát 
A.CHT B.CHT phaân cöïc 
C.Ion D.cho-nhaän
Câu 8 trong caùc hôïp chaát sau ñaây LiCl,NaF,CCl4,KBr.
hôïp chaát coù lieân keát CHT laø
A. LiCl B.NaF C. KBr D. CCl4 
Câu 9 phaân töû cuûa moät chaát ñaëc tröng bôûi
A.khoaûng caùch trung bình giöõa caùc phaân töû
B.giaù trò trung bình cuûa goùc taïo bôûi caùc lk
C.ñoï beàn cuûa lk vaø ñoä beàn cuûa phaân töû
D.taát caû caùc yù treân
Câu 10 lieân keát ion khaùc vôùi lk CHT ôû
A.tính ñònh höôùng vaø tính baûo hoaø
B.vieäc tuaân theo quy taéc baùt töû
C.vieäc tuaân theo nguyeân taéc xen phuû ñaùm maây e nhieàu nhaát 
D.tính ñònh höôùng
Câu 11 trong kali hidrocacbonat, caùc lk hoaù hoïc
A.chæ toaøn laø lk ion B.chæ toaøn laø lk CHT
C.vöøa laø lk KL,vöøa laø lk CHT
D.vöøa laø lk ion,vöøa laø lk CHT
Câu 12 caùc nguyeân töû cacbon trong kim cöông lk vôùi nhau baèng 
A.lk ion B.lk CHT o cöïc 
C.lk CHT phaân cöïc D.lk KL
Câu 13 trong các hợp chất sau đây ,hợp chất nào có lk CHT 
A.LiCl B.CCl4 C.CaF2 D.KBr
Câu 14 công thức nào sau đây là CTCT đúng của hợp chất C3H6 
 H H H H H H
 | | | | | | 
A. H-C≡ C –C-H B. H-C=C-C-H
 | | 
 H H
 H H H H H H
 | | | | || 
C. H-C=C=C-H D. H-C=C-C=H 
 | |
 ..
 ..
..
.
 H H
Câu 15 Công thức e đúng của hợp chất PH3 là
 A. H:P:H B.H:P:H
 H H
.
 C.H:P:H D.H:P:H
 H H
 BÀI LIÊN KẾT KIM LOẠI
Câu 1 điện hoá trị của các ngtố nhóm VIA,VIIA trong các hợp chất với natri có giá trị 
A.-2,-1 B.2-,1- C.6+,7+ D.+6,+7
Câu 2 yếu tố quyết định tính chất cơ bản của tinh thể kl là
A.sự tồn tại mạng tinh thể kl
B.tính ánh kim 
C.tính dãn điện và dẫn nhiệt 
D.sự chuyển động tự do của các e chung trong toàn mạng tinh thể 
Câu 3 trong một ô mạng cơ sở của tinh thể lập phương tâm khối (hình 1,15a SGK) số đơn vị thể tích ngtử kl bằng 
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 1 lieân keát trong phaân töû LiF laø lk 
A.Ion B.CHT o cöïc 
C.CHT phaân cöïc D.cho- nhaän 
Câu 2 lieân keát trong phaân töû HBr laø lk 
A.Ion B.CHT o cöïc 
C.CHT phaân cöïc D.cho- nhaän 
 Câu 3 ÑAÂÑ cuûa beri laø 1,57,cuûa clo laø 3,16.lk hoaù hoïc trong phaân töû BeCl2 thuoäc loaïi lk gì
A.lk ion B.lk CHT o cöïc 
C.lk CHT phaân cöïc D.lk KL
Câu 4 Ñoä phaân cöïc cuûa caùc lk trong caùc chaát HF,HI,HCl,HBr.taêng daàn theo traät töï naøo
A.HF,HCl,HBr,HI B.HCl,HF,HI,HBr
C.HI,HBr,HCl,HF D.HBr,HI,HF,HCl
Câu 5 Ñoä phaân cöïc cuûa caùc chaát CH4,NH3,H2O,HF .taêng daàn theo traät töï naøo
A. CH4,NH3,H2O,HF B.HF,H2O,NH3,CH4
C.H2O,NH3,CH4HF D.NH3,CH4,HF,H2O
Câu 6 Ñoä phaân cöïc cuûa caùc chaát CH4,NH3,SiH4.taêng daàn theo traät töï naøo
A. CH4,NH3,SiH4 B.SiH4,NH3,CH4
C.SiH4,CH4,NH3 D.Nh3,CH4,SiH4
Câu 7 cho bieát tính PK giaûm daàn theo thöù töï F,O,Cl.trong caùc phaân töû sau,phaân töû naøo coù lk phaân cöïc nhaát?
A.OF2 B.Cl2O C.ClF D.Cl2 
Câu 8 duøng baûng ÑAÂÑ trong SGK ñeå xeùt xem daõy chaát naøo sau ñaây saép xeáp ñuùng theo thöù töï giaûm daàn ñoä phaân cöïc cuûa lk trong phaân töû?
A.MgO,CaO,NaBr,AlCl3,CH4
B.CaO,MgO,NaBr,AlCl3,CH4
C.NaBr,CaO,MgO,CH4,AlCl3
D.AlCl3,CH4,NaBr,CaO,MgO
Câu 9 biết ĐÂĐ của F,O,Cl,N lần lượt là :3,98; 3,44;3, 16;3,04. hợp chất nào có độ phân cự yếu nhất 
A.NCl3 B.Cl2O C.NF3 D.ClF
Câu 10 cho độ âm điện của Cs:0,7;Ba:0,9;ca:1;Cl:3,16;H:2,2;S:2,58;O:3,44;F:3,98 để xđ lk trong ptử các chất sau :H2S;H2Te,CsCl,BaF2 ,HCl.chất có lk CHT phân cực là chất nào sau đây 
A.BaF2 B.H2Te C.CsCl D.HCl
Câu 11 cho biết tính pk giảm dần theo thứ tự ; F,O,Cl ,trong số các ptử sau ,ptử nào có lk phân cực nhất 
 A. OF2 B.Cl2O C.ClF D.Cl2 
Câu 1 nguyeân töû P trong PH3 ôû traïng thaùi lai hoaù
A. sp B.sp2 C.sp3 D.khoâng xñ 
Câu 2 phaân töû H2O coù goác lk baèng 104,50 do nguyeân töû oxi ôû traïng thaùi lai hoaù
A.sp B.sp2 C.sp3 D.khoâng xñ 
Câu 3 caùc lk trong ptöû nitô ñöôïc taïo thaønh laø do söï xen phuû cuûa
A.caùc obitan s vôùi nhau vaø caùc obitan p vôùi nhau
B.3 obitan p vôùi nhau 
C.1 obitan s vaø 2 obitan p vôùi nhau 
D.3 obitan p vôùi nhau veà hình daïng vaø kích thöôùc nhöng khaùc nhau veà ñònh höôùng khoâng gian vôùi nhau 
Câu 4 hình daïng cuûa ptöû CH4,BF3,H2O,BeH2 töông öùng laø
A.töù dieän,tam giaùc,gaáp khuùc,thaúng
B. tam giaùc, töù dieän, gaáp khuùc, thaúng
C. gaáp khuùc, tam giaùc, töù dieän, thaúng
D. thaúng, tam giaùc, töù dieän, gaáp khuùc
 Câu 5 Phân tử có lai hoá sp3 là 
A.C2H2 B.CH4 C.BF3 D.BeH2
 Câu 6 Phân tử có lai hoá sp2 là
A.H2O B.BeCl2 C.BF3 D.NH3
 Câu 7 Phân tử có lai hoá sp là 
A.CH4 B.C2H4 C.H2O D.BeH2
Câu 1 chaát raén X coù ñoâï cöùng vaø nhieät ñoï noùng chaûy cao,raát keùm daãn ñieän vaø daãn nhieät ôû moïi traïng thaùi .chaát X coù tinh theå loaïi gì
A.tinh theå ion B.tinh theå nguyeân töû
C.tinh theå phaân töû D.tinh theå KL
Câu 2 lieân keát hoaù hoïc trong kim loaïi ñoàng laø loaïi lk
A.lk ion B.lk CHT o cöïc 
C.lk CHT phaân cöïc D.lk KL 
Câu 3 neáu moät chaát daãn ñieän toát ôû trạng thaùi raén vaø ôû traïng thaùi loûng.lk hoaù hoïc trong chaát ñoù laø lk gì
A.lk ion B.lk CHT o cöïc 
C.lk CHT phaân cöïc D.lk KL 
Câu 4 tìm caâu sai 
A.kim cöông laø 1 daïng thuø hình cuûa C ,thuoäc loaïi tinh theå nguyeân töû
B.trong maïng tinh theå ngueân töû,caùc nguyeân töû ñöôïc phaân boá luaân phieân ñeàu ñaën theo moät traät töï nhaát ñònh
C.lk giöõa caùc nguyeân töû trong tinh theå nguyeân töû laø lk yeáu 
D.tinh theå nguyeân töû beàn vöõng ,raát cöùng ,t0nc ,t0s khaù cao 
Câu 5 tìm caâu sai
A.nöôùc ñaù thuoäc loaïi tinh theå phaân töû
B.trong tinh theå ptöû,lk giöõa caùc ptöû laø lk CHT
C.trong tinh theå ptöû ,löïc töông taùc giöõa caùc ptöû raát yeáu
D.tinh theå iotthuoäc loaïi tinh theå phaân töû 
Câu 6 caùc nguyeân töû lk vôùi nhau thaønh ptöû ñeå (caâu sai)
A.chuyeån sang traïng thaùi coù naêng löôïng thaáp hôn
B.coù caáu hình e cuûa khí hieám
C.coù caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng laø 2e hoaëc 8e
D.chuyeån sang traïng thaùi coù naêng löôïng cao hôn 
 Câu 7 trong mạng tinh thể kim cương ,góc liên kết tạo bởi các ngtử C bằng 
A.1200 B.900 C.104,50 D.109028
Câu 8 trong mạng tinh thể kim cương ,mỗi ngtử C có số ngtử lân cận gần nhất (ở khoảng cách 0,154nm) là 
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 9 cho tinh thể các chất sau :iot,than chì,nước ,muối ăn 
a)tinh thể ngtử là tinh thể 
A.iot B.than chì C.nước đá D.muối ăn 
b)tinh thể ion là tinh thể 
A.iot B.than chì C.nước đá D.muối ăn 
Câu 10 cho các chất và nhiệt độ nc của chúng
chất 
nước
muối ăn
Băng phiến 
butan
CTPT
H2O
NaCl
C10H8
C4H10
.t0nc
0
801
80
-138
 Các chất trên ở dạng tinh thể tương ứng là 
A.ptử,ion,ptử và ptử B.ion ,ion,ptử và ptử
C.ptử,ion ,ngtử và ptử D.ptử ,ion,ion và ptử 
Câu 11 hình 3.1SGK vẽ một ô mạng tinh thể muối NaCl .mạng tinh thể muối NaCl được xây dựng bằng cách sắp xếp liên tiếp các ô mạnh với nhau.số phân tử NaCl nguyên ven có trong một ô mạng trên hình 3,1 bằng 
A.4 B.14 C.5 D.6
Câu 12 phân tử của một chất được dặc trưng bởi 
A.khoảng cách trung bình giữa các ngtử 
B.giá trị trung bình của góc tạo bởi các lk 
C. độ bền của liên kết và độ bền của phân tử 
D.tất cả các yếu tố kể trên 
Câu 1 soá oxi hoaù cuûa nitô trong laàn löôïc laø
A.+5,-3,+3 B.-3,+3,+5
C.+3,-3,+5 D.+3,+5,-3
Câu 2 soá oxi hoaù cuûa Mn,Fe trong Fe3+,S trong SO3,P trong laàn löôïc laø
A.0,+3,+6,+5 B.0,+3,+5,+6 
C.+3,+5,0,+6 D.+5,+6,+3,0
Câu 3 soá oxi hoaù cuûa Mn trong hôïp chaát KMnO4 laø
A.+1 B.-1 C.-5 D.+7
Câu 4 soá oxi hoaù cuûa clo trong hôïp chaát HClO3 laø
A.+1 B.-2 C.+6 D.+5
Câu 5 soá oxi hoaù cuûa N trong laàn löôït 
A.-3,+3,+5 B.+3,-3,-5
C.+3,+5,-3 D.+4,+6,+3
Câu 6 soá oxi hoaù cuûa S trong H2S,SO2,laàn löôïc laø
A.0,+4,+3,+8 B.-2,+4,+6,+8
C.-2,+4,+4,+6 D.+2,+4,+8,+10
Câu 7 soá oxi hoaù cuûa Mn trong caùc ñôn chaát ,hôïp chaát vaø ioùnau ñaây:Mn,MnO,MnCl4,Mn
A.+2,-2,-4,+8 B.0,+2,+4,+7
C.0,-2,-4,-7 D.0,+2,-4,-7
Câu 8 ñieän hoaù trò cuûa caùc nguyeân toá O,S(thuoäc nhoùm VIA)trong caùc hôïp chaát vôùi caùc nguyeân toá nhoùm IA ñeàu laø
A.2- B.2+ C.6+ D.4+
Câu 9 soá oxi hoaù cuûa nguyeân toá N trong HNO3
A.+3 B.+4 C.+5 D.+6
Câu 10 soá oxi hoaù cuûa nguyeân toá S trong Na2SO3
A.+3 B.+4 C.+5 D.+6
Câu 11 soá oxh cuûa clo trong axit pecloric HClO4
A.+3 B.+5 C.+7 D.-1 

Tài liệu đính kèm:

  • docMY PHUOC 1.doc