Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 - Chương 1: Nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 - Chương 1: Nguyên tử

CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬ

BÀI 1 THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là :

A. Electron và proton B. Proton và notron C. Notron và electron D. Electron ,proton và notron.

2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là :

A. Electron và proton B. Proton và nơtron C. Nơtron và electron D. Electron ,proton và nơtron.

3. Nguyªn tö lu«n trung hoµ ®iÖn nªn

A. tæng sè h¹t electron lu«n b»ng tæng sè h¹t proton

B. tæng sè h¹t n¬tron lu«n b»ng tæng sè h¹t electron

C. tæng sè h¹t n¬tron lu«n b»ng tæng sè h¹t proton

C. tæng sè h¹t n¬tron vµ proton lu«n b»ng tæng sè h¹t electron

 

doc 5 trang Người đăng ngochoa2017 Ngày đăng 30/01/2018 Lượt xem 206Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 - Chương 1: Nguyên tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬ 
BÀI 1 THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là :
A. Electron và proton B. Proton và notron C. Notron và electron D. Electron ,proton và notron.
Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là :
A. Electron và proton B. Proton và nơtron C. Nơtron và electron D. Electron ,proton và nơtron.
Nguyªn tö lu«n trung hoµ ®iÖn nªn
A. tæng sè h¹t electron lu«n b»ng tæng sè h¹t proton 
B. tæng sè h¹t n¬tron lu«n b»ng tæng sè h¹t electron
C. tæng sè h¹t n¬tron lu«n b»ng tæng sè h¹t proton
C. tæng sè h¹t n¬tron vµ proton lu«n b»ng tæng sè h¹t electron
Trong nguyªn tö h¹t mang ®iÖn tích lµ :
A. chØ cã h¹t proton. B. chØ cã h¹t electron. C. H¹t n¬tron vµ electron D. h¹t electron vµ proton.
Khoái löôïng cuûa 1 electron baèng :
A. 9,1094 . 10-31kg B. 1,6726 . 10-27kg C. 1,6748 . 10-27kg D. taát caû ñeàu ñuùng .
Ñieän tích cuûa 1 proton baèng : A.+1,602 10-19C B. 0 C. -1,602 . 10-19c D. keát quaû khaùc.
Ñieän tích cuûa 1 electron baèng : A. +1,602 . 10-19c B. 0 C.-1,602 . 10-19c D. keát quaû khaùc.
 Ñieän tích cuûa 1 nôtron baèng : A. +1,602 . 10-19c B. 0 C. -1,602 . 10-19c D. keát quaû khaùc.
Tổng số hạt proton ,electron, nơtron trong nguyên tử bằng 34 trong đó số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 10 . Số nơtron trong nguyên tử là :
A. 11 B.12 C.13 D. 34 
 Tổng số hạt proton ,electron, nơtron trong nguyên tử bằng 58 trong đó số hạt mang điện tích nhiều gấp 1.9 lần số hạt không mang điện tích .Số proton trong nguyên tử là :
A. 18 B.19 C.20 D. 21 
BÀI 2 : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - ĐỒNG VỊ
Nguyên tử luôn trung hòa về điện nên
A.Số hạt proton bằng số hạt electron B.Số hạt nơtron bằng số hạt electron
C.Số hạt electron bằng số hạt proton D. Số hạt proton bằng số hạt eletron bằng bằng số hạt nơtron
Nếu hạt nhân nguyên tử có Z hạt proton thì 
A.Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z+ B.Điện tích hạt nhân là Z
C.Số hạt nơtron là Z D.Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử là 2Z
Nguyên tử photpho có Z= 15, A = 31 nên nguyên tử photpho có
A.15 hạt proton, 16 hạt electron, 31 hạt nơtron B.15 hạt electron, 31 hạt nơtron, 15 hạt proton
C.15 hạt proton, 15 hạt electron, 16 hạt nơtron D.Khối lượng nguyên tử là 46u
Nguyên tử nào sau đây có 30 hạt mang điện dương ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Tổng số hạt proton, nơtron, electron có trong nguyên tử là:
A. 123	B. 159	C. 65	D. 94
Nguyên tử của nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, elctron là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho các kí hiệu nguyên tử sau: . Chọn phát biểu đúng
A.Nguyên tử Mg và Ca đều có số nơtron gấp đôi số proton
B.Nguyên tử F có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9+
C.Nguyên tử Li có số khối là 10
D. Nguyên tử Li và F có tổng số hạt không mang điện là 14
Có 3 nguyên tử sau: Chọn phát biểu sai
A.Đó là 3 đồng vị của hiđro B.Nguyên tử chỉ là một hạt proton
C.Tổng số hạt của 3 nguyên tử là 9 D. chỉ có trong nước nẳng rất hiếm gặp
Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết
A.số hiệu nguyên tử Z B.Số khối A
C.Số khối A và số hiệu nguyên tử Z D.Nguyên tử khối và nguyên tử gam của một nguyên tố
Đồng và oxi các các đồng vị sau: Số công thức có thể có của đồng (II) oxit là
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứ đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron
A. 	B. 	C. 	D. 
Nguyên tử nguyên tố X cố tổng số hạt là 40. Số khối nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử X là
A. 	B. 	C. 	D. 
Nguyên tử Beri có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 13. Kí hiệu nguyên tử là
A. 	B. 	C. 	D. 
Nguyên tử kali có kí hiệu là . Tìm phát biểu sai
A.Nguyên tử có 38 hạt mang điện B.Nguyên tử có số khối là 40
C.Hạt nhân nguyên tử có 19 hạt D.Tổng số hạt các loại trong nguyên tử là 59
Iridi có 2 đồng vị . Các đồng vị này
A.Có cùng số proton B.Khác cấu hình electron
C.Cùng số proton D.Có điện tích hạt nhân khác nhau
Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là
A. 	B. 	C. 	D. 
Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử X là
A. 10	B. 6	C. 5	D. 7
Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của x là
A. 11	B. 19	C. 21	D. 23
Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là 53. Nguyên tử đó có
A.53 electron và 53 proton B.53 electron và 53 nơtron
C.53 proton và 53 nơtron D.53 nơtron
Câu nào sau đây sai ?
A.Các đồng vị phải có số khối khác nhau B.Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau
C.Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân D.Các đồng vị phải có số electron khác nhau
 Kí hieäu coù ñieän tích haït nhaân laø : A) 35+ B) 40+ C) 80+ D) 55+
 Nguyeân tö ûcuûa moät nguyeân toá coù 19e vaø 20n kí hieäu cuûa nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø
A) B) C) D) 
Toång soá haït P , N ,E trong nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø 16 . Nguyeân töû khoái cuûa nguyeân toá treân laø 
 A. 5 B. 11 C.7 D. 10
Liti trong töï nhieân coù 2 ñoàng vò : ( 94% ) ; ( 6% ). Nguyên töû khoái trung bình cuûa liti là 
A.9,64 B.6,94 C.3,18 D. 13
 Oxi trong töï nhieân coù 3 ñoàng vò : (99,757% ); (0,039% ); (0,204%). Nguyên töû khoái trung bình là :A.16,24 B.32,42 C.15,96 D.kqk
 Cu coù 2 ñoàng vò:& .Coù nguyeân töû khoái trung bình laø 63.54 . Thaønh phaàn % cuûa töøng ñoàng vò trong töï nhieân là : A. 63 % B.73 % C.27 % D.33 %
 Nguyªn tö nguyªn tè X cã tæng sè c¸c h¹t p,e,n b»ng 58, sè h¹t pr«ton chªnh lÖch víi h¹t n¬tron kh«ng qu¸ 1 ®¬n vÞ. Sè hiÖu nguyªn tö cña X lµ: A. 17 B. 16 C. 19 D. 20
Trong d·y kÝ hiÖu c¸c nguyªn tö sau, d·y nµo chØ cïng mét nguyªn tè hãa häc:
A. 6A 14 ; 7B 15 B. 8C16; 8D 17; 8E 18 C. 26G56; 27F56 D. 10H20 ; 11I 22
R cã 2 lo¹i ®ång vÞ lµ R1 vµ R2 . Tæng sè h¹t (p, n, e) trong R1 lµ 54 h¹t.Sè n¬tron cña R1 nhiÒu h¬n R2 lµ 2 ®¬n vÞ. BiÕt R1 chiÕm 25% vµ R2 chiÕm 75%. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña R lµ: 
A.35	B. 36	C. 37	D. 35,5
 Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè R lµ 79,91. R cã hai ®ång vÞ. BiÕt 79zR chiÕm 54,5%. Nguyªn tö khèi (hay t×m sè khèi ) cña ®ång vÞ thø 2 lµ gi¸ trÞ nµo sau ®©y:
A. 80	B. 81	 C. 82	D. 80,5 
Nguyªn tè X cã 3 dång vÞ lµ X1 chiÕm 92,23 %, X2 chiÕm 4,67 % vµ X3 chiÕm 3,10 %. Tæng sè khèi cña 3 ®ång vÞ b»ng 87. Sè n¬tron trong X2 nhiÒu h¬n trong X1 mét h¹t. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña X lµ AX = 28,0855. X1, X2, X3 lÇn l­ît lµ:
A. 28,29,30. B. 29,30,31 C. 29,30,28 D. kh«ng t×m ®­îc gi¸ trÞ phï hîp
Magiª cã hai ®ång vÞ lµ X vµ Y. §ång vÞ X cã nguyªn tö khèi lµ 24. §ång vÞ Y h¬n ®ång vÞ X mét n¬tron. BiÕt r»ng nguyªn tö cña hai ®ång vÞ cã tØ lÖ X : Y = 3 : 2. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Mg lµ:
A. 24	 B. 24,4	C. 24,2 D. TÊt c¶ ®Òu sai
Bài 4 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
Lớp M ( n = 3 ) thì có bao nhiêu phân lớp A. 3 B. 5 C. 8 D.2
Lớp thứ n = 2, 4, 6 có kí hiệu là : 
A. L , N , P B. K, L, M C. L . M. O D. M , P , Q 
Số electron tối đa ó thể phân bố trên lớp O (n = 5) là:
A. 25 B. 30 C. 45 D. 50
Số electron có trong nguy ên tử Clo (Z = 17) là:
A. 35 B. 18 C. 10 D. 14
Một nguyên tử M có 75e và 110n. Kí hiệu của nguyên tử M là:
A. M B. M C. M D. M
Số đơn vị ĐTHN của nguyên tử flo là 9 .Trong nguyên tử flo,số e ở phân mức NL cao nhất là:
A. 2 B. 5 C. 8 D.9 
 Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6e .Số đơn vị ĐTHN nguyên tử của nguyên tố X là:A.6 B.8 C.14 D.16
 Một nguyên tử M có 75e và 110 nơtron . Kí hiệu nguyên tử M là:
A. M B. M C. M D. M
Một nguyên tử có tổng cộng 7e ở phân lớp p. Số proton trong hạt nhân của nguyên tử đó là:
 A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
Nguyên tử cuả nguy ên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là các nguy ên tố:
 A. Al v à Br B. Mg v à Cl C. Al v à Cl D. Si v à Br
Nguyên tử nào trong các nguyên tử dưới đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron
A. B. 	 C. D. 
Các e của nguyên tử nguyên tố Y được phân bố trên 4 lớp, lớp thứ 4 có 6e .Số đơn vị ĐTHN nguyên tử của nguyên tố Y là: A.28 B.34 C.52 D.16
Các e của nguyên tử nguyên tố Z được phân bố trên 4 lớp, lớp thứ 4 có 2e .Số đơn vị ĐTHN nguyên tử của nguyên tố Z là:A.28 B.20 C.22 D.18
Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyê ntử của một nguyên tố là 13. Khối lượng nguyên tử của nguyê ntố đó là: A. 7	B. 9	C. 10	D. 12
Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Trong 1 nguyên tử thì số notron luôn luôn bằng số electron
B. Trong 1 nguyên tử thì số notron luôn luôn bằng số proton
C. Trong 1 nguyên tử thì số protron luôn luôn bằng số electron 
Ở phân lớp 3d số e tối đa là:A. 6 	B. 18	C. 10	D. 14
Ion, có 18 electron và 16 proton, mang số điện tích nguyên tố là:
A. 18+	B. 2-	C. 18-	D. 2+
Các nguyên tử và ion: Ne, Na+, F- có điểm chung là có cùng:
A. số khối	B. số electron C. số proton	D. số notron
Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là sai?
A. 4s, 4f	B. 2d, 3f	C. 2p, 3d	D. 1s, 2p
Nguyên tử hay ion nào sau đây có số proton nhiều hơn số electron?
A. Nguyên tử Na	B. Ion Ca2+ C. Nguyên tử S	D. Ion Cl-
Có bao nhiêu electron trong một ion Cr3+
A. 52	B. 27	C. 24	D. 21	
Bài 5 CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
Soá e toái ña trong phaân lôùp p laø :
A. 2 B. 6 C. 10 D. 14 
 Nguyeân toá coù soá hieäu nguyeân töû baèng 13 thì caáu hình e laø:
A 1s 2s 2p 3s 3p B.1s 2s2p3s3pC.1s 2s 2p D. 1s 2s 2p 3s 3p
 Coù kí hieäu K coù caáu hình e laø: 
A. 1s 2s2p 3s 3p 3d B.1s 2s2p 3s 3p 4s 
C.1s 2s2p 3s 3p 4s D.1s 2s2p 3s 3p
Nguyeân toá coù caáu hình e 1s 2s2p 3s 3p nguyeân toá ñoù laø :
A.He B. Ne C. Ar D. Ca
Nguyeân toá coù caáu hình e 1s 2s2p laø nguyeân toá :A. s B. p C.d D. f
Caáu hình e naøo laø cuûa nguyeân toá s 
A. 1s 2s2p 3s B. 1s 2s2p 3s 3pC.1s 2s2p 3s 3p4s D.a , c ñuùng
Nguyeân toá coù caáu hình e 1s 2s2p 3s 3ptính chaát cuûa nguyeân toá laø
A.Kim loaïi B.phi kim C. khí hieám D. taát caû ñeàu ñuùng
Nguyeân toá coù phaân lôùp e lôùp ngoaøi cuøng 3s nguyeân toá ñoù coù caáu hình e ñaày ñuû laø :
A. 1s 2s2p 3s B. 1s 2p 3s C. 1s 2s2p 3s D. 2s2p 3s
 Coù kí hieäu Ca coù caáu hình lôùp e ngoaøi cuøng nhö sau :
A. 3p B.4s C.4s D.3d
Caùc nguyeân toá sau nguyeân toá naøo khí hieám : 
A. Li , Na , K B. He , Ar , Ne C. O , S , Cl D. Taát caû ñeàu sai
Caùc nguyeân toá kim loaïi coù soá e lôùp ngoaøi cuøng :
A.4 B. 5, 6 ,7 C. 8 D. 1, 2 ,3 .
Nguyeân toá coù phaân lôùp e ngoaøi cuøng laø 2p nguyeân toá ñoù coù soá hieäu nguyeân töû laø :
A. 7 B. 9 C. 18 D. keát quaû khaùc 
Caùc nguyeân toá phi kim coù soá e lôùp e ngoaøi cuønglaø :
A. 4 B. 8 C. 5, 6, 7 D. 1, 2, 3.
Toång soá haït proton ,nôtron, electron trong nguyeân töû cuûa 1 nguyeân toá laø 28 . nguyeân töû khoái cuûa nguyeân toá laø:A.28 B.8 C. 9 D. 19 
Toång soá haït p , n , e trong nguyeân töû cuûa 1 nguyeân toá laø 34 . Caáu hình e nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø :
A.1s 2s 2p B.1s 2s 2p 3s C.1s 2s 2p 3s D.1s 2s 2p 3s 3p
 Toång soá haït p , n ,e trong nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø 40 , trong ñoù toång soá haït mang ñieän tich nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän tích laø12 . Soá hieäu nguyeâng töû cuûa nguyeân toá laø :
A. 12 B. 40 C. 13 D. keát quaû khaùc.
1s 2s2plaø caáu hình e nguyeân töû cuûa:
A. B B. C C. N D. Al
 1s 2s2p 3s 3p laø caáu hình e nguyeân töû cuûa:
A.Na B. Al C. Si D. Cl 
1s 2s2p 3s 3p4s laø caáu hình e nguyeân töû cuûa:A.Cl B. Ar C.K D. Ca
Liti töï nhieân coù 2 ñoàng vò :Li & Li , Nguyeân töû khoái trung bình laø 6,94 . Thaønh phaàn % cuûa ñoàng vò Li trong töï nhieân laø :A. 94 B.6 C.3 D.keât quaû khaùc .
Broâm coù 2 ñoàng vò :Br (50,7 % ); Br (49,3%) Nguyeân töû khoài trung bình cuûa Broâm laø 
A.81,1 B. 79,99 C.20,11 D. keát quaû khaùc .
 Caùc nguyeân toá sau nguyeân toá naøo phi kim : 
A. Li , Na , K B. He , Ar , Ne C. O , S , Cl D. Taát caû ñeàu sai
 Ng.tố Mg có 3 đồng vị bền: (78,99%); (10,00%) và (11,01%). Ng.tử khối TB của Mg là
A. 24,004 B. 24,3202 C. 24,011 D. 24,055
 Một ng.tử của ng.tố X có 56e và 81n. Kí hiệu ng.tử của ng.tố X là: 
 A. B. C. D. 
Ng.toá X coù STT = 8 . Coù caáu hình e laø : A. 1s22s22p3 B. 1s12s22p5 C. 1s22s12p5 D. 1s22s22p4 
 Electron cuối cùng của một nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3. Số electron hóa trị của M là 
A. 3	B. 2	 C. 5	D.4
 Nguyªn tö nguyªn tè X cã e cuèi cïng ®iÒn vµo ph©n líp 3p1. Nguyªn tö nguyªn tè Y cã e cuèi cïng ®iÒn vµo ph©n líp 3p3. Sè proton cña X, Y lÇn l­ît lµ: A. 13 vµ 15 B. 12 vµ 14 C. 13 vµ 14	 D. 12 vµ 15
 Electron cuèi cïng cña nguyªn tö nguyªn tè X ph©n bè vµo ph©n líp 3d6. X lµ
A. Zn B. Fe C. Ni	 D. S
 Một nguyên tử X có 3 lớp. Ở trạng thái cơ bản. Số electron tối đa trong lớp M là:
A. 2	B. 8	C. 18	D. 32
Nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron cuối cùng là 3p3. tên nguyên tố trên là :
A) Photpho B) Natri C) Nitơ D) Clo 

Tài liệu đính kèm:

  • docVINH LONG 10.doc