Bài giảng Sinh thái học và môi trường: Hệ sinh thái

Bài giảng Sinh thái học và môi trường: Hệ sinh thái

- Trong một lưới thức ăn, tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp lại thành một bậc dinh dưỡng. Gồm có các bậc dinh dưỡng.

 +Bậc dinh dưỡng cấp 1.

 + bậc dinh dưỡng cấp 2.

 + .vv

 + Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.

 

ppt 51 trang Người đăng kidphuong Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh thái học và môi trường: Hệ sinh thái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThemeGallery PowerTemplatewww.themegallery.comYour company slogan in hereSINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNGDÀNH CHO LỚP SP SINH HỌCGV: THÂN THỊ DIỆP NGA- ĐH THỦ DẦU MỘTSINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG V: HỆ SINH THÁI(ECOSYSTEM) Bậc dinh dưỡng. - Trong một lưới thức ăn, tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp lại thành một bậc dinh dưỡng. Gồm có các bậc dinh dưỡng. +Bậc dinh dưỡng cấp 1. + bậc dinh dưỡng cấp 2. + .vv + Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất. II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTQuan sát hình sau và cho biết các chữ a, b, cTương ứng với các bậc dinh dưỡng nào? BDDcấp 1BDDCấp 2BDDCấp 3BDDCấp 4BDDCấp 5 - Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm mô tả điều gì? - Nhằm mô tả mối quan hệ về dinh dưỡng giữa các lòai sinh vật trong quần xã. Độ lớn của các bậc dinh dưỡng được Xác định bằng những yếu tố nào? - Độ lớn các bậc dinh dưỡng được Xác định bằng số lượng cá thểSinh khối hoặc mức năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTChuỗi thức ăn:Rắn Thực vậtĐại bàngChuột? Hình tháp sinh thái là gì.3- THÁP SINH THÁI:II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTQuy luaät hình thaùp sinh thaùiHình thaùp sinh thaùi SVSX : Baäc dinh döôõng caáp ISVTT baäc I : Baäc dinh döôõng caáp IISVTT baäc ... Baäc dinh döôõng caáp ...SVTT baäc nBaäc dd caáp n+1Baäc dd caoBaäc dd thaápTheá naøo laø hình thaùp sinh thaùi?	Hình saép xeáp soá loaøi trong chuoãi thöùc aên töø caùc baäc dinh döôõng thaáp ñeán baäc cao hôn theo soá löôïng caù theå, theo sinh vaät löôïng hoaëc naêng löôïng.Hình thaùp sinh thaùi ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo?	Hình thaùp sinh thaùi ñöôïc bieåu dieãn baèng caùc hình chöõ nhaät coù cuøng chieàu cao, coøn chieàu daøi phuï thuoäc vaøo soá löôïng caù theå, sinh vaät löôïng hoaëc naêng löôïng cuûa töøng baäc dinh döôõngHình thaùp sinh thaùi trong moät chuoãi thöùc aên ôû bieån	Sinh vaät maét löôùi naøo caøng xa vò trí cuûa sinh vaät saûn xuaát thì coù sinh khoái trung bình caøng nhoû. Ñoù laø quy luaät hình thaùp sinh thaùi. Ñònh nghóa	 Có mấy loại tháp sinh thái?II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTCó 3 loại tháp sinh thái: - Tháp số lượng: - Tháp sinh khối: - Tháp năng lượng: II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTHình Ngöôøi thaùp Boøsoá löôïng Caây linh laêng 2 x 1074,5 1Hình thaùp sinh khoái Caây linh laêng 8211 kg Boø 1035 kg Ngöôøi 48 kgHình thaùp naêng Löôïng Caây linh laêng 1,49 x 107 calo Boø 1,19 x 106 calo Ngöôøi 8,3 x 103 calo NL maët trôøi nhaän ñöôïc 6,3 x 109 caloHình thaùp sinh thaùi trong moät chuoãi thöùc aên ôû bieån Quy luaät hình thaùp sinh thaùiQuan saùt thaùp sinh thaùi naøy em coù nhaän xeùt gì veà quaù trìnhchuyeån hoùa vaät chaát töø baäc dd thaáp ñeán baäc dd cao hôn?Lí do naøo laøm cho sinh khoái giaûm ñi? AEBCDTrong lưới thức ăn sau, khi nguồn thức ăn ban đầu bị nhiễm DDT, loài nào có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất?Loài ELoài FLoài GLoài HLoài DABCDEFGH	- Thoâng qua chuoãi vaø löôùi thöùc aên caùc chaát trong cô theå sinh vaät ñöôïc bieán ñoåi töø daïng naøy sang daïng khaùc (keøm theo naêng löôïng). Cuoái cuøng sinh vaät cheát vaø bò phaân huûy thaønh chaát voâ cô. Caùc chaát voâ cô laïi ñöôïc sinh vaät saûn xuaát söû duïng ñeå toång hôïp caùc chaát höõu cô. Nhôø vaäy, trong quaàn xaõ luoân luoân coù söï tuaàn hoaøn vaät chaát.II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HST	- Söï tuaàn hoaøn caùc chaát khoâng chæ dieãn ra ôû sinh vaät maø caû ôû trong ñaát vaø chòu nhöõng bieán ñoåi veà maët hoùa hoïc. Vì vaäy, söï tuaàn hoaøn caùc chaát ñöôïc goïi laø chu trình sinh ñòa hoùa caùc chaát.Sô ñoà khaùi quaùtO2, CO2, H2O(trong moâi tröôøng)Sinh vaät phaân huûySinh vaät dò döôõngSinh vaät töï döôõngHôïp chaát höõu cô(P, L, G)Phần vật chất lắng đọngCHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓATRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃChất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiênPhần vật chất trao đổi giữa quần xã và môi trườngSV sản xuấtSV tiêu thụSV phân giảiII- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HST	4-Chu trình sinh địa hóaII- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTChu trình sinh địa hóa là gì?Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên theo con đường từ môi trường ngoài cơ thể sinh vật, qua các bậc dinh dưỡng môi trường. Một phần vật chất lắng động môi trường. Chu trình là một trong những cơ chế cơ bản trong sự duy trì cân bằng trong sinh quyển và đảm bảo sự cân bằng được thường xuyên.	-Phaân loaïi: 	*Chu tình hoaøn haûo :Chu trình nöôùc ,carbon, nitô	*Chu trình khoâng hoaøn haûo :Chu trình photpho, löu huyønh Laéng ñoïng trong sinh quyeån4-CHU TRÌNH SINH -ĐỊA- HÓACHU TRÌNH NÖÔÙCQuan sát hình sau và cho biết vòng tuần hoàn nước là gì? Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước trên trái đất? MâyMưaH2O ( Ao, hồ, đại dương, ngầm )Đấtbốc hơi*Nguồn nước không phải là vô tận đang bị suy giảmHãy :bảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm, sử dụng tiết kiệm nước vì sự sống trên trái đấtCHU TRÌNH NƯỚCNguyên nhân nào làm ảnh hưởng tới chu trình nước trong tự nhiện, gây nên lũ lụt, hạn hán ?CHU TRÌNH CARBONCO2 trong môi trườngCác hợp chất cacbonChuỗi lưới thức ănLắng đọng trong các trầm tíchTVQHHô hấp của động,thực vật,phân giải của VSV CHU TRÌNH CACBONNhững nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế?CHU TRÌNH NITON2 khí quyểnNH4+ NO2-NO3-Chuỗi lưới thức ănLắng đọng trong các trầm tíchTia lửa điện + VSV cố định đạm TV VSV phân giải đạm CHU TRÌNH NITOHãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất và nâng cao năng suất cây trồng?CHU TRÌNH PHOTPHO	Trong chu trình SINH- ĐỊA- HÓA sinh vật nào như một cầu nối giữa môi trường và quần xã sinh vật? Hãy giải thích.II- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HST	5-Các con đường hoàn lại vật chất- Sự bài tiết sơ cấp của động vật- Sự phân giải CHC nhờ VSVSự vận chuyển trực tiếp từ TV sang TV nhờ vi khuẩn cộng sinh- Sự hoàn lại bằng cách tự tiêu hoàn toànII- SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT TRONG HSTNăng lượng trong hệ sinh thái gồm các dạng:Quang năng chiếu vào không gian hệ sinh thái, Hóa năng là các chất hóa sinh học của động vật và thực vật, Động năng là năng lượng làm cho hệ sinh thái vận động như: gió, vận động của động vật, thực vật, nhựa nguyên, nhựa luyện, Nhiệt năng làm cho các thành phần hệ sinh thái có nhiệt độ nhất định: nhiệt độ môi trường, nhiệt độ cơ thể. III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌCDoøng naêng löôïng cuûa heä sinh thaùi 	Trong quaù trình vaän chuyeån naêng löôïng qua caùc baäc dinh döôõng ñeàu coù söï giaûm daàn soá naêng löôïng (nguyeân taéc giaùng caáp naêng löôïng).	III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	1- Sự chuyển hóa năng lượng ở mức cá thểIII- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC Cơ thể cần E để đảm bảo các hoạt động-Hoạt động cơ cở-Hoạt động sống-Sinh trưởng-Sinh sản	2- Sự chuyển hóa E ở mức độ bậc dinh dưỡng:III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	- Saûn löôïng sinh vaät toaøn phaàn (PB):	Löôïng chaát soáng do sinh vaät saûn xuaát ra trong moät ñôn vò thôøi gian nhaát ñònh.	- Saûn löôïng sinh vaät thöïc tế (PN) : 	Löôïng chaát soáng coøn laïi thöïc trong quaù trình saûn xuaát sau khi ñaõ bò tieâu hao do caùc nguyeân nhaân khaùc nhau, ñaëc bieät laø do hoâ haáp( R). PN= PB- R	 - Saûn löôïng sinh vaät ban đầu( Sơ cấp) :Là sản lượng SV đối với vật cung cấp	Có thể là SL ban đầu tòan phần (PB) hay SL thực tế(PN) - Saûn löôïng sinh vaät thứ sinh là sản lượng SV đối với vật tiêu thụ : Có thể là SL ban đầu tòan phần (A) hay SL thực tế(Ps)-Sinh vật lượng hay khối lượng sinh vật có trong HST được định lượng ở mỗi thời điểm nhất định( tính theo chất tươi hay khô trên đơn vị S hoặc V). Ví dụ : g/m2,tấn /ha2- Sự chuyển hóa E ở mức độ bậc dinh dưỡng:	3- Sự chuyển hóa E ở trong chuỗi thức ăn:III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	- Đối với vật cung cấp:cây xanh hấp thụ một phần E mặt trờiMột phần E hấp thu được tạo CHC (PB), còn lại mất dưới dạng nhiệt.Sản lượng PB mất một phần do hô hấp( R) còn lại để XD cơ thể ( PN)E được sử dụng ở vật cung cấp là: PB = PN + R1	3- Sự chuyển hóa E ở trong chuỗi thức ăn:III- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	- Đối với vật tiêu thụ:Một phần PN được dùng làm TĂ cho ĐV ăn thực vật.ĐV ăn TV chỉ sử dụng một số E I1 có trong TĂMột phần I1 bị mất do bài tiết NA1.Số còn lại A1 được ĐV sử dụngMột phần A1 bị mất do hô hấp ( R2), số còn lại PS1 được sử dụng để xây dựng cơ thể vật tiêu thụ cấp ISố E được sử dụng ở bậc này là: A1 = PS1 + R2Tương tự ta có ở SV tiêu thụ cấp II: A2 = PS2 + R3	4- Năng suất của hệ sinh tháiIII- SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG HSTNĂNG SUẤT SINH HỌC	- Năng suất của HST gồm 2 yếu tố cơ bản:	Năng suất sơ cấp( SVSX):được xác định bởi tốc độ đồng hóa E ánh sáng của SVSX trong quá trình quang hợp hoặc hóa tổng hợp.	Năng suất thứ cấp (SV tiêu thụ):được xác định bởi tốc độ tích lũy E của SVTT.Trong HST sinh khối ĐV thường thấp hơn sinh khối TV5- Khaùi nieäm veà hieäu suaát sinh thaùi Theá naøo laø hieäu suaát sinh thaùi ?	Hieäu suaát sinh thaùi laø tyû leä phaàn traêm (%) chuyeån hoùa naêng löôïng giöõa caùc baäc dinh döôõng.Hieäu suaát sinh thaùi ñöôïc tính nhö theá naøo?Naêng löôïng baäc dd treân x 100%Naêng löôïng baäc dd döôùi lieàn keàHình thaùp naêng Löôïng Caây linh laêng 1,49 x 107 calo Boø 1,19 x 106 calo Ngöôøi 8,3 x 103 calo NL maët trôøi nhaän ñöôïc 6,3 x 109 caloHIEÄU SUAÁT SINH THAÙI ôû sinh vaät tieâu thuï baäc I (boø) 	IV- NHỮNG NHẬN XET RÚT RA TRONG NGHIÊN CỨU HSTHãy so sánh HST già và HST trẻHãy so sánh HST tự nhiên và HST nhân tạo	V- SINH THÁI HỌC VÀ VIỆC QUẢN LÝ NGUỒN LỢI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNHãy phân tích cơ sở khoa học của việc quản lý TNTN.Nêu các biện pháp quản lý TNTNCHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁTTHÂN THỊ DIỆP NGAKhoa SP – ĐH Thủ Dầu Một

Tài liệu đính kèm:

  • pptCHUONG V HE SINH THAITT CHU TRINH SDH.ppt